2011 / 2

19.09.2011

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005–2009. Výzkumný design a souhrn hlavních výsledků

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 19.09.2011

Citace

Kiššová, L., Mravčík, V. (2011). Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005–2009. Výzkumný design a souhrn hlavních výsledků. Adiktologie, (11)2, 72–80.

Klíčová slova

PROTIDROGOVÁ POLITIKA – HODNOCENÍ POLITIKY – NÁRODNÍ STRATEGIE A AKČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY – AKTÉŘI PROTIDROGOVÉ POLITIKY – DESIGN EVALUACE – METODY HODNOCENÍ POLITIK

Abstrakt

VÝCHODISKA: Požadavek hodnotit účinnost a úspěšnost realizovaných drogových politik se stává běžnou součástí schvalovaných protidrogových strategii v EU. Jednotlivé země stojí před otázkou vhodného způsobu evaluace svých národních strategii a/nebo akčních plánů
a otázka evaluační metodiky se tak stává diskutovaným tématem v odborných kruzích. Také Česká republika evaluovala na přelomu let 2009 a 2010 Národní strategii protidrogové politiky na období 2005–2009.

CÍLE: Článek popisuje výzkumný design, metody a shrnuje hlavní výsledky projektu, jehož cílem bylo vyhodnotit českou protidrogovou politiku v uplynulém období pěti let.

METODIKA: Evaluace české protidrogové politiky vycházela z teoretického modelu zjednodušeného politického cyklu. Zaměřila se na fáze formulování, implementování a pak hodnotila výsledky protidrogové politiky. Při hodnocení byla použita kombinace různých kvalitativních a kvantitativních metod sběru a analýzy dat od analýzy dokumentů a semistrukturovaného rozhovoru přes dotazníkové šetření po SWOT analýzu v pracovních skupinách a analýzu epidemiologických dat.

VÝSLEDKY: Podařilo se popsat úroveň a stav dosažení jednotlivých strategických cílů v širších souvislostech – evaluace identifikovala možné faktory, které mohly dosažení strategických cílů ovlivnit, a to ve fázi formulování i ve fázi implementace protidrogové politiky. Ukázalo se, že charakter a potenciál aktivit, které byly obsaženy v akčním plánu, a rovněž úspěšnost implementace těchto aktivit koresponduje s úrovní dosažení strategických cílů, k jejichž dosažení dané aktivity přispívaly.

ZÁVĚRY: Získané zkušenosti a výsledky evaluace jsou příspěvkem k odborné diskusi na téma zkoumání a hodnocení protidrogové politiky. Evaluace poskytla zpětnou vazbu k jednotlivým fázím tvorby a realizace protidrogové politiky, k vývoji a výsledkům české protidrogové politiky v letech 2005–2009. Přinesla také nové podněty k uvažování o protidrogové politice a k přípravě strategických dokumentů v budoucnu.


Nahoru
*/ ?> Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005–2009. Výzkumný design a souhrn hlavních výsledků Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet