Minulé ročníky

22.06.2016

Cena adiktologie 2014

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Šejvl | Poslední úprava: 22.06.2016

Zástupci Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Rady Ceny adiktologie, Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně a České asociace adiktologů předali již po deváté Cenu Kiron a Cenu adiktologie. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na závěr odborné konference "Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru adiktologie" konané v rámci projektu PRVOUK - P 03 / LF1 / 9, která se konala 11. 12. 2014 v prostorách děkanátu 1. LF UK a VFN.

Tématické zaměření konference nebyl zvoleno náhodně. Obor adiktologie prošel v uplynulých letech cestou zásadních a významných změn, k nimž rovněž svým dílem přispěla realizace projektu NETAD.

Po úvodních slovech, kterých se ujali ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., děkan 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. byl zahájem odborný konferenční blok.

Na téma adiktologických ambulancí vystoupil předseda České asociace adiktologů Ondřej Sklenář; specificky zaměřené adiktologické ambulance v oblasti gamblingu představila Eva Maierová a reflexi vzniku adiktologické ambulance se ve svém obsáhlém příspěvku věnoval Josef Soukal.

Druhý blok se věnoval problematice ambulancí dětské a dorostové adiktologie - své příspěvky přednesli Michal Miovský na téma "Cíl a smysl ambulance a její zaktovení v systému adiktologických služeb", Pavla Hellerová se věnovala roli psychiatra v dětské a dorostové ambulanci a roli psychologa představila Martina Školníková.

Poslední blok se zaměřil na představení studentských prací v oboru - byl rozdělen na dvě části; na práce zpracované v oblasti pregraduálního a postgraduálního studia. V oblasti pregraduálního studia představili své práce Božena Havlová (Prevence specifických vývojových poruch u dětí ze znevýhodněného prostředí, jejichž rodiče jsou uživateli drog) a Kateřina Sklenářová - Francová (Přístup zaměřený na člověka (PCA) v psychoterapii závislostí: teoretická východiska, aplikační možnosti a kompatibilita se současným systémem ambulantní péče a jeho praxí).

Postagraduální odborné práce prezentovali Eva Rubášová (Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice) a Jakub Minařík (Léčba závislosti na pervitinu).

Na závěr konferenčního bloku byli vyhlášeni laureáti Ceny adiktologie a Ceny Kiron.

Držitelem Ceny adiktologie se stal MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (ředitel a primář Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské) a Cenu Kiron získal Tomáš Vejrych, DiS. ze Sananim, z.ú.


Nahoru
*/ ?> Cena adiktologie 2014 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet