Diplomové práce

07.09.2016

Vztahová vazba mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi léčenými v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 07.09.2016

Tato diplomová práce je zaměřená na výzkum copingových strategií a vztahové vazby mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi, které se léčí v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN.

Citace

Chládková, N. (2016) . Vztahová vazba mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi léčenými v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie.

 

Klíčová slova

Vztahová vazba- strategie zvládání stresu- dospívající- drogy- závislost- psychoterapie

Abstrakt

Studii v této práci tvoří kombinace kvantitativního a kvalitativního sběru dat pomocí metody triangulace. Je složena z dotazníků, kazuistiky a fokusní skupiny.

Cíle: Cílem práce je popsat vztahovou vazbu s blízkými osobami u dospívajících, kteří užívají návykové látky nebo jsou závislí na procesech. Dále si práce klade za cíl zmapovat souvislost mezi typem vztahové vazby a strategiemi zvládání stresu u adolescentů, kteří vykazují závislostní chování.

Soubor: Dotazníkového šetření se zúčastnilo 35 respondentů. Výzkumu se zúčastnilo 51 % chlapců a 49 % dívek, viz graf číslo 1. Věkové složení respondentů je 13 – 19 let.

Metody: Data byla získávána ze tří různých zdrojů, které byly vzájemně triangulovány, jde o kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Prvním zdrojem je baterie dotazníků: ECR-RS Experience in Close Relationships a SVF-78 Dotazník o strategii zvládání stresu. Druhým zdrojem dat jsou kazuistiky o třech pacientech, na kterých je demonstrována problematika vztahové vazby a s tím spojeného komplikovaného rodinného zázemí. Třetím zdrojem informací pro tuto studii jsou záznamy z rodičovských sezení.Výsledky: Respondenti mají v případě obecné vztahové vazby více vazeb ve vyhýbavé dimenzi. Významně často se u nich vyskytuje úzkostně vyhýbavá vazba. Souvislost mezi vztahovou vazbou a zvládacími strategiemi stresu se potvrdila. Zejména u obecné vztahové vazby, úzkostně vyhýbavého typu. Negativní zvládací strategie stresu u obecné vztahové vazby úzkostně vyhýbavého typu převažují. Kazuistiky a rodičovská sezení dokreslují celkový pohled na zkoumanou problematiku.

Závěry: Sledujeme spojitost mezi typem vztahové vazby s nebližšími osobami, kategorií zvládacích strategií stresu a závislostním chováním u adolescentů a to jak látkového, tak nelátkového typu. Výsledky vedou k zamyšlení a úvahám o závislostním chování dospívajících jako o problematickém vztahování se, a také o závislostním chování jako způsobu regulace nepříjemných stavů a zvládání stresových situací.


Nahoru
*/ ?> Vztahová vazba mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi léčenými v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN Ilustrační foto

  • Soubory ke stažení
  • Sdílet článek
  • Sdílet