NETAD

06.12.2013

Analýza výzkumného potenciálu sítě terapeutických komunit

Zveřejnil: PhDr. Lenka Čablová | Poslední úprava: 06.12.2013

V rámci projektu NETAD bylo realizováno celkem 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu. V tomto článku budou představeny výsledky analýzy sítě terapeutických komunit.

Výchozím zdrojem dat pro analýzu výkumného potenciálu sítě terapeutických komunit pro uživatele návykových látek bylo Sčítání adiktologických služeb 2012 (SAS, 2012), které ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze organizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Sčítání kapacit jednotlivých zařízení počtu klientů bylo vyhodnoceno ke dni 20. 6. 2012. Sběr dat byl součástí projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Informace byly následně doplněny vlastní analýzou výročních správ a projektů poskytovatelů terapeutických komunit, které jsou veřejně přístupné v elektronické nebo tištěné podobě a obsahují informace o realizovaných projektech a studiích. Údaje dokresluje i analýza výzkumného potenciálu jednoho z partnerů projektu, poskytovatele adiktologických služeb, Sdružení Podané ruce, o.s.

K zapojení do SAS (2012) bylo osloveno 21 terapeutických komunit poskytujících rezidenční pobyt z celé ČR. Data, která v následujícím textu prezentujeme, byla získána od 10 zařízení, jenž se zapojily do výzkumu.

Zájem zařízení terapeutických komunit poskytujících rezidenční péči sdílet informace a spolupracovat v rámci projektu NETAD je zřejmý. Všech 10 ve výzkumu evidovaných zařízení ze sítě terapeutických komunit (což je však cca 50 % existujících) projevilo zájem být součástí CEKSu a využívat služby nové elektronické komunikační platformy. Většina oslovených zařízení projevila také zájem a ochotu participovat ve výzkumu a podílet se na odborných stážích a praxích pracovníků v síti adiktologických služeb terapeutických komunit. Zájem o stáže a praxe je podrobně zmapován v samostatné studii realizované v rámci projektu NETAD (Pavlas Martanová & Vopravil, 2013).

Dále jsme analyzovali potenciál zařízení terapeutických komunit v oblasti rozvojových a vzdělávacích projektů a samostatně o preferovaných formách a oblastech výzkumu. Analýza ukazuje na zájem zejména o rozvojové a vzdělávací projekty – tuto informaci uvedlo celkem 9 zařízení, zájem o účast ve výzkumu potvrdilo 6 komunit, 4 odpověděly záporně. Za zajímavé formy a témata výzkumu byl považován epidemiologický a klinický výzkum – zájem o ně projevilo celkem 6 komunit z Jihomoravského, Libereckého, Moravskoslezského, Ústeckého (oba typy), Olomouckého (jen epidemiologický) a Jihočeského (jen klinický) kraje. Celkem 4 komunity se vyjádřily kladně k ekonomickému tématu.

V poslední analyzované oblasti jsme se zaměřili na evidenci běžných součástí provozní praxe v terapeutických komunitách. Všech 10 zařízení poskytujících rezidenční péči uvedlo, že za běžnou součást provozní praxe považují povinné další vzdělávání pracovníků, pravidelné testování klientů na přítomnost drog, týmovou supervizi, týmové hodnocení nebo porady o konkrétních případech a návazné sledování výsledků po propuštění z léčby. Všechna zařízení, vyjma jednoho z Plzeňského kraje, pravidelně vyhodnocují způsob využití a efektivitu poskytnutých služeb. V devíti zařízeních pak také pravidelně mapují spokojenost klientů pomocí průzkumů. Individuální supervizi pro své zaměstnance zajišťuje sedm z oslovených zařízení. Podrobnější informace o výsledcích analýzy, včetně přehledných tabulek a analýzy možností a mezí členů sítě pro realizaci vědy a výzkumu naleznete v příloze tohoto článku.

 

Literatura:

Pavlas Martanová, V., & Vopravil, J. (2013) Mapování kapacit stáží a praxí v projektu NETAD. Dílčí výsledky ze Sčítání adiktologických služeb. Pracovní materiál. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Sčítání adiktologických služeb 2012. (2012). Praha: Úřad vlády ČR a ÚZIS.


Nahoru
*/ ?> Analýza výzkumného potenciálu sítě terapeutických komunit Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet