NETAD

06.12.2013

Analýza výzkumného potenciálu sítě krátkodobé a střednědobé ústavní léčby

Zveřejnil: PhDr. Lenka Čablová | Poslední úprava: 06.12.2013

V rámci projektu NETAD bylo realizováno celkem 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu. V tomto článku budou představeny výsledky analýzy sítě krátkodobé a střednědobé ústavní léčby.

Výchozím zdrojem dat pro analýzu výkumného potenciálu sítě krátkodobé a střednědobé ústavní léčby pro uživatele návykových látek bylo Sčítání adiktologických služeb 2012 (SAS, 2012), které ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze organizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Dotazníkového průzkumu mezi poskytovateli adiktologických služeb v ČR, který probíhal v období od června do srpna 2012 prostředníctvím internetového formuláře, se zúčastnilo 255 poskytovatelů adiktologických služeb. Sběr dat byl součástí projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Informace byly doplněny vlastní analýzou výročních správ a projektů poskytovatelů krátkodobé a střednědobé ústavní léčby, které jsou veřejně přístupné v elektronické nebo tištěné podobě a obsahují informace o realizovaných projektech a studiích. Údaje dokresluje i analýza výzkumného potenciálu jednoho z partnerů projektu, poskytovatele adiktologických služeb, Sdružení Podané ruce, o.s.

Získaná data a jejich analýza budou sloužit v projektu NETAD pro tvorbu databáze kontaktů elektronického systému CEKS a Oborové grantové kanceláře (OGK), k mapování aktuálních počtů a kapacit konkrétních zařízení v dané adiktologické subsíti a ke sledování jejich připravenosti a zájmu o účast ve výzkumu a ochotě se podílet na odborných stážích a praxích pracovníků v síti adiktologických služeb (Pavlas Martanová & Vopravil, 2013).

K zapojení do SAS (2012) bylo osloveno 18 psychiatrických léčeben pro dospělé, 31 psychiatrických oddělení nemocnic a 3 dětské psychiatrické léčebny – celkem 52 zařízení posyktujících krátkodobou a střednědobou ústavní léčbu z celé ČR. Data, která v následujícím textu prezentujeme, byla získána od 8 zařízení, jenž se zapojily do výzkumu. Zájem zařízení poskytujících krátkodobou a střednědobou ústavní péči sdílet informace a spolupracovat v rámci projektu NETAD je zřejmý. Zájem o zařazení do databáze OGK vyjádřilo celkem 7 zařízení, což činí celkem 87,5 % ze všech léčeben, které se zúčastnily SAS (2012).

Dále jsme analyzovali potenciál poskytovatelů krátkodobé a střednědobé ústavní léčby v oblasti rozvojových a vzdělávacích projektů a samostatně o preferovaných formách a oblastech výzkumu.

Zájem o rozvojové a vzdělávací projekty uvedlo všech 9 do výzkumu zapojených zařízení, zájem o účast ve výzkumu potvrdilo 6 zařízení, 3 odpověděly záporně. Za nejvíce zajímavou formu výzkumu byl považován klinický výzkum – celkem 4 léčebny, dále farmakologický výzkum – celkem 3 léčebny, zájem o ekonomický a epidemiologický výzkum uvedly celkem 2 léčebny (pro každou formu zvlášť).

V poslední analyzované oblasti jsme se zaměřili na evidenci běžných součástí provozní praxe v daných zařízeních krátkodobé a střednědobé ústavní léčby. Všech 9 zařízení uvedlo, že jako běžnou součást provozní praxe považují povinné další vzdělávání pracovníků, 8 zařízení potvrdilo pravidelné testování klientů na přítomnost drog, týmové hodnocení nebo porady o konkrétních případech a pravidelné průzkumy mapující spokojenost klientů. 6 z oslovených zařízení uvedlo jako součást provozní praxe pravidelné vyhodnocování způsobu využití a efektivity poskytnutých služeb. 5 zařízení uvedlo jako součást provozní praxe individuální a týmovou supervizi, 3 zařízení potvrdily návazné sledování výsledků po propuštění z léčby. Další a podrobnější informace o výsledcích analýzy, včetně přehledných tabulek a analýzy možností a mezí členů sítě pro realizaci vědy a výzkumu naleznete v příloze tohoto článku.

 

Literatura:

Pavlas Martanová,V., & Vopravil, J. (2013). Sčítání adiktologických služeb 2012. Zpráva projektu NETAD, pracovní materiál. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Nechanská, B. (2012). Sčítání adiktologických služeb 2012. Praha: SZÚ.

Sčítání adiktologických služeb 2012. (2012). Praha: Úřad vlády ČR a ÚZIS.


Nahoru
*/ ?> Analýza výzkumného potenciálu sítě krátkodobé a střednědobé ústavní léčby Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet