První kontakt

07.01.2014

První kontakt

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 07.01.2014

Klinický provoz zahrnuje ambulantní a lůžkovou léčbu, dále on-line adiktologickou poradnu a adiktologicko-psychologickou labortoř.

Pro ty, kteří se zatím nechtějí registrovat, ale mají zájem o konzultaci ev. o svém problematickém užívání návykových látek začít hovořit probíhá každou první středu v měsíci vždy od 16:30 na adrese Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, 128 00, Praha 2 poradenská skupina (bez objednání). Poradenství poskytuje Mgr. Lucie Klimešová, adiktolog, tel. 224 968 220. V čekárně vyčkejte příchodu terapeutky.

On-line adiktologická poradna jsou webové stránky Kliniky adiktologie, které jsou určené všem, kteří hledají pomoc s problémy způsobenými nebo souvisejícími se závislostí, ať už na legálních či nelegálních drogách, nebo na určitém chování (např. závislost na internetu). Kromě informací stránky nabízejí i možnost otestovat si vlastní závislost, položit dotaz poradcům a v neposlední řadě využít také interaktivní svépomocnou aplikaci pomáhající zvládnout vybrané formy závislostního chování (závislost na alkoholu, závislost na internetu). Webové stránky poradny jsou http://poradna.adiktologie.cz, e-mailová adresa je poradna@adiktologie.cz.

Adiktologická ambulance poskytuje ambulantní diagnostickou, preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, problémové uživatele či osoby experimentující s drogami. Současně se věnujeme klientům s nelátkovými závislostmi, jako je závislost na jídle, workoholismus či gambling. Jedná se o bezplatnou odbornou ambulanci s možností zachování anonymity. Ambulance funguje jako první místo kontaktu pacienta se službami Kliniky adiktologie a v rámci poradenství je pacientovi doporučen další postup v léčbě a předány kontakty na příslušná oddělení či další specialisty. Před první návštěvou je nutné se objednat (kontakt: e-mail: lenka.stastna@vfn.cz, jakub.minarik@vfn.cz).

Ambulance dětské a dorostové adiktologie je prvním specializovaným zdravotnickým zařízením ambulantního typu úzce zaměřeným na oblast závislostí, závislostních poruch a s nimi souvisejících komplikací u dětí a dorostu. Jedná se o pilotní projekt ověření konceptu adiktologické ambulance (vytvořené původně pro dospělé pacienty) adaptované pro cílovou skupinu do 18 let věku. Ambulance je součástí segmentu ambulantních služeb Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. Před první návštěvou je nutné se objednat (Tel.: 224 968 253, e-mail: addambulance@vfn.cz).

Ambulance pro alkoholové závislosti (ALKO ambulance) zajišťuje ambulantní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči pro osoby závislé na alkoholu, problémové uživatele alkoholu a osoby experimentující s alkoholem motivované ke změně stávajícího stavu a užívání alkoholu (snížení spotřeby, abstinence). Jedná se o odbornou zdravotnickou ambulanci, nikoliv o anonymní kontaktní a poradenskou službu. Kontakt: telefon: 224968214, 224968221, 224968236, e-mail: ambulance.zavislosti@vfn.cz.

Ambulance pro nealkoholové závislosti (TOXI ambulance) nabízí ambulantní preventivní, diagnostickou, léčebnou péči pro uživatele nealkoholových drog. Dále poskytuje specializovanou psychiatrickou péči, individuální a skupinovou psychoterapii systematickou, motivační rozhovory, nedílnou součástí služby je péče internistou - gastroenterologem v prostorách ambulance. Pro závislé na opoidech je poskytována komplexní substituční léčba vysokoprahového charakteru Suboxonem osobám starším 18let. K vyšetření nutno mít kartičku platného pojištění, doklad totožnosti a regulační poplatek. Telefon k objednání: 22496-8207 nebo 22496-8208.

Centrum substituční léčby nabízí vysokoprahový metadonový substituční program, tj. takový, který klade na klienty vyšší nároky nejen v oblasti dodržování abstinence od veškerých ilegálních drog a alkoholu a klade důraz na dodržování pravidel programu. Podstatnou součástí léčby jsou vedle podávání metadonu i intenzivní terapeutické a poradenské služby, které mají pomoci v řešení nejen samotné závislosti, ale i ostatních s tím souvisejících problémů. Minimálně první dva měsíce je docházka do programu každodenní. Postupem času se lze propracovat i k méně časté docházce, podmínkou je ale „fungování“ (čistá toxikologická vyšetření, dodržování pravidel programu). Kontakt: telefon: 224 968 216-8, e-mail: andrea.sudikova@vfn.cz.

Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii poskytuje odbornou psychoterapeutickou ambulantní péči závislým, jejich partnerům, rodinným příslušníkům i celým rodinám ohroženým závislostí některého ze svých členů. Je specializovaným zařízením pro rodinnou terapii závislostí a „kodependentních“, tedy závislých rodinných systémů. Vycházíme z teoretického i klinického konceptu závislosti jako onemocnění celé rodiny. Ve svém týmu máme psychiatry, psychology, adiktology a specializované sociální pracovníky. Úzce spolupracujeme s občanským sdružením Anima-terapie na komplexní péči o závislé s širokou nabídkou služeb v oblasti rodinné terapie, individuální i skupinové psychoterapie a péče o děti a dospívající z rodin závislých. Konzultace pouze po předchozím objednání (telefon: 224968254, 224968258, 224968238).

Lůžkové oddělení – muži nabízí komplexní léčebný program s důrazem na psychoterapii, individuální přístup a zapojení co největšího množství podpůrných programů a doporučení (programy prevence relapsu, rodinné poradenství, psychiatrická péče, farmakologie, zlepšení fyzické kondice, zvyšování frustrační tolerance atd.). Začlenění v rámci Kliniky adiktologie a Všeobecné fakultní nemocnice umožňuje nabídnout pacientům také řešení složitějších somatických psychických a rodinných problémů bez nutnosti přerušování léčby (individuální a rodinná terapie, léčba disulfiramem, léčba anticravingovými preparáty, detoxifikace před nástupem do léčby, zajišťovací pobyty při recidivě onemocnění atd.). Osobní telefonický kontakt na 224 96 82 34, následně dostane klient termín pohovoru před léčbou, kde dostane základní informace o léčbě, termín nástupu, popřípadě doporučení k jinému typu léčby.

Lůžkové oddělení – ženy poskytuje léčbu závislosti na návykových látkách (i u pacientek s duálními diagnózami) s využitím komplexního léčebného programu, zaměřeného na rehabilitaci tělesnou, psychickou (včetně rehabilitace kognitivních funkcí) i sociální, a rozsáhlého doléčovacího programu, zaměřeného na udržení dobrého psychického a somatického stavu, obnovení vztahů a další rozvoj osobnosti. Cílem léčby je pomoci pacientkám dosáhnout takových změn, aby dokázaly zvládnout požadavky běžného života a žít kvalitní a spokojený život bez užívání návykových látek. Kontakt: telefon: 224968223 sociální pracovnice, 224968201 sesterna oddělení, 224968206 vedoucí lékařka. Osobní kontakt: každý čtvrtek v 16:00 - místnost „U zvonu“ v přízemí - naše terapeutka zde zodpoví dotazy ohledně léčby a vydá písemné informace o podmínkách léčby s termínem nástupu a orientačním seznamem potřebného vybavení, případně umožní zájemkyni o léčbu rozhovor s abstinujícími pacientkami, které na našem oddělení absolvovaly léčbu i nahlédnutí do prostor oddělení.

Detoxifikační jednotka je lůžkové oddělní uzavřeného typu, které poskytuje detoxikaci („vystřízlivění“) a detoxifikace (léčba „abstinenčních příznaků) pacientům závislým na návykových látkách. Jedná se o zdravotnické zařízení. Nejedná se o zařízení poskytující akutní lůžkovou péči, oddělení nesupluje činnost záchytné stanice. Léčba je vždy dobrovolná. Oddělení je koedukované (muži a ženy). Pobyt je určen především pacientům, kteří po pobytu na detoxifikační jednotce následně pokračují ve vlastní léčbě závislosti (ambulantní léčba, lůžkové oddělení – režimová léčba, rezidenční léčba). Tel. čísla k objednání jsou 224 968 200 nebo 224 968 204.


Nahoru
*/ ?> První kontakt Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet