Ambulantní provozy

16.11.2013

Adiktologická ambulance

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 16.11.2013

Adiktologická ambulance poskytuje ambulantní diagnostickou, preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, problémové uživatele či osoby experimentující s drogami. Současně se věnujeme klientům s nelátkovými závislostmi, jako je gambling, závislost na internetu. Ambulance funguje jako první místo kontaktu pacienta se službami Kliniky adiktologie a v rámci poradenství je pacientovi doporučen další postup v léčbě a předány kontakty na příslušná oddělení či další specialisty. Program léčby je zaměřen na motivaci pacientů a je určen pro osoby bez rozdílu věku, vč. jejich rodinných příslušníků. Hlavními službami, které ambulance poskytuje, je individuální a párové poradenství, psychosociální a adiktologická edukace, včasná diagnostika a krátkodobá terapie. Ambulance současně působí jako výukové pracoviště pro studenty oboru Adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze.

Poskytované služby

Ambulantní léčba zaměřená na škodlivé užívání a závislost na alkoholu a jiných návykových látkách.

 • seznámení s možnostmi léčby na Klinice adiktologie a podmínkami přijetí do daného programu (Antabus, ALKO-ambulance, TOXI-ambulance, Detoxifikační jednotka, lůžková péče, skupina, individuální, párová či rodinná psychoterapie) s následnou možností setrvání v nabídnutých programech, pokud je to indikované,
 • sreening a včasná diagnostika,
 • krátkodobá individuální terapie,
 • zprostředkování vstupního psychiatrického vyšetření,
 • zprostředkování terapie somatických poruch a onemocnění u pacientů ALKO a TOXI ambulance doporučení a kontakt na další typy odvykací léčby (střednědobá – režimová, stacionární),
 • komunikace s jinými zdravotnickými zařízeními, úřady, soudy, policií apod., je-li to pacienty požadováno a je-li to s jejich souhlasem.

Ambulance poskytuje:

 • psychiatrické vyšetření, preskripci a podávání medikace,
 • poradenství a krátkodobou terapii screening a včasnou diagnostiku problémů s návykovými látkami,
 • podporu abstinence motivační terapií s cílem abstinence a změně životního stylu,
 • motivační terapii směřovanou k ústavní odvykací léčbě, pokud je tato indikovaná,
 • udržovací ambulantní péči navazující na ústavní odvykací léčbu za účelem udržení abstinence jako žádoucího stavu (např. při podpůrné léčbě disulfiramem),
 • podporu stabilizace a zlepšení rodinných a sociálních vztahů,
 • podporu stabilizace a zlepšení pracovní schopnosti pacientů při souběžné abstinenci,
 • konzultace s rodinnými příslušníky (v případě osob léčených pouze s jejich souhlasem).

Skupina s Ladou a Františkem: otevřená motivační skupina po ústavním nebo domácím detoxu, pro pacienty adiktologické ambulance i pro ostatní, toužící zbavit se své drogy

Kdy: každou středu od 17:00 do 18:30

Kde: sraz nejpozději v 17:00 v čekárně Apolinářská 4, Praha 2

Kdo: provází Mgr. Lada Broklová a Bc. František Trantina

Skupina pro rodinné příslušníky a osoby blízké: otevřená skupina pro rodinné příslušníky a osoby blízké

Kdy: každou středu od 15:00 do 16:30

Kde: sraz nejpozději v 15:00 v čekárně Apolinářská 4, Praha 2

Kdo: provází Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

Ambulance neposkytuje:

 • podávání informaci o pacientech na lůžkových odděleních,
 • konzultace rodinných příslušníků bez vědomí a bez souhlasu s jejich zde léčenými příbuznými.

 

 

Cílová skupina

Osoby s problematikou problémového užívání a se závislostí na návykových látkách či nelátkových závislostí a jejich rodinní příslušníci. Převážně se jedná o osoby závislé na alkoholu, případně s problémovým užíváním marihuany a jiných návykových látek, které jsou ochotné nastoupit na léčbu. Věkové kritérium není stanovené.

Personální obsazení

Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.: vedoucí služby, psycholog, adiktolog, tel. 224 968 208

MUDr. Jakub Minařík: psychiatr, tel. 224 968 260

Mgr. Lada Broklová, adiktolog, tel. 224 968 240

Bc. Lenka Varyšová (Richterová), adiktolog, tel. 224 968 213

Mgr. Jaroslav Vacek, psycholog

Bc. František Trantina, adiktolog

Kontakt

adresa: Klinika adiktologie, Apolinářská 4, Praha 2

pondělí - pátek 8:00-17:00

te.: 224 968 208

e-mail: adambulance@vfn.cz, lenka.stastna@vfn.cz, jakub.minarik@vfn.cz, lada.broklova@vfn.cz

Před první návštěvou se prosím objednejte na výše uvedených kontaktech.

Další informace

Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.


Nahoru
*/ ?> Adiktologická ambulance Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet