Ambulantní provozy

23.09.2014

Ambulance dětské a dorostové adiktologie

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 23.09.2014

Ambulance dětské a dorostové adiktologie je prvním specializovaným zdravotnickým zařízením ambulantního typu úzce zaměřeným na oblast závislostí, závislostních poruch a s nimi souvisejících komplikací u dětí a dorostu. Jedná se o pilotní projekt ověření konceptu adiktologické ambulance (vytvořené původně pro dospělé pacienty) adaptované pro cílovou skupinu do 18 let věku. Ambulance je součástí segmentu ambulantních služeb Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.

Poskytované služby
  • poskytování základních informací v oblasti návykových látek: konzultační a poradenský servis, testování na přítomnost návykových látek, krátká intervence a preventivní péče,
  • komplexní diagnostika a case management: komplexní diagnostické zhodnocení vývoje a závažnosti stavu pacienta (psychiatrická, klinicko-psychologická a adiktologická diagnostika) a následná individuální případová práce (vytvoření terapeutického plánu na základě individuálních potřeb a spolupráce s návaznými specializovanými institucemi)
  • ambulantní adiktologická péče: individuální a skupinová práce zahrnující všechny základní ambulantní intervence s dominancí v psychoterapeutických, farmakoterapeutických a socioterapeutických postupech
  • socioterapie, tréninkové a nácvikové programy: zahrnuje širokou škálu terapeutických a podpůrných aktivit, zejména skupinovou práci, zážitkové a zátěžové programy, volnočasové aktivity atd., které jsou zaměřeny na posílení motivace ke změně, nácvik sociálních a komunikačních dovedností či posílení dovednosti seberegulace,
  • pomoc blízkým osobám: základní poradenství, možnost zajištění souběžné rodinné terapie a podpůrných aktivit pro rodinné příslušníky.
Cílová skupina

Ambulance je určena dětem a mladistvým, kteří mají problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, počítače atd.). Její činnost předpokládá úzkou spolupráci jak s rodiči a blízkými osobami, tak se sítí dalších specializovaných institucí. Pro dlouhodobější spolupráci je třeba alespoň základní motivace pacientů a blízkých pro spolupráci na diagnostice a léčbě.

Personální obsazení

Mgr. Lenka Šťastná, vedoucí služby, psycholog, adiktolog

MUDr. Pavla Hellerová, psychiatrička a psychoterapeutka

Mgr. Stanislav Kunc, pedagog, socioterapeut

Mgr. Martina Franzová, psycholog

Kontakt

Adresa:

Ambulance dětské a dorostové adiktologie

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Apolinářská 4, Praha 2, 120 00

Pro objednání se využijte e-mailový kontakt, případně zanechte vzkaz na telefonu.

Tel.: 224 968 253

E-mail: addambulance@vfn.cz

 

Provozní doba:

Pondělí: 9:00-12:00 a 13:00-17:00

Úterý: 9:00-12:00 a 13:00-17:00

Středa: 9:00- 12:00 a 13:00-17:00

Čtvrtek: 9:00-12:00 a 13:00-17:00

Pátek: 9:00-12:00 a 13:00-17:00

Klienti, rodinní příslušníci či odborníci z návazných služeb mohou využít uvedené kontakty a dohodnout si termín osobní návštěvy. Pro vstup nezletilého pacienta do péče je nutný souhlas zákonného zástupce a základní dohoda o cílech a podmínkách spolupráce. Na první konzultaci proto zveme kromě pacientů i rodiče nebo jiného zákonného zástupce či blízké. Dalších diagnostických vyšetření se účastní již jen nezletilý pacient, rodiče jsou po sjednané době přizvaní ke sdělení výsledků vyšetření a dohodnutí dalšího léčebného postupu.

CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

Další informace

Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a
Hlavního města Prahy.


Nahoru
*/ ?> Ambulance dětské a dorostové adiktologie Ilustrační foto © Dana Rothstein | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet