Lůžkové provozy

16.11.2013

Lůžkové oddělení - muži

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 16.11.2013

Mužské lůžkové oddělení nabízí komplexní léčebný program v délce 13 týdnů s důrazem na psychoterapii, individuální přístup a zapojení co největšího množství podpůrných programů a doporučení (programy prevence relapsu, rodinné poradenství, psychiatrická péče, farmakologie, zlepšení fyzické kondice, zvyšování frustrační tolerance atd.). Začlenění v rámci Kliniky adiktologie a Všeobecné fakultní nemocnice umožňuje nabídnout pacientům také řešení složitějších somatických psychických a rodinných problémů bez nutnosti přerušování léčby (individuální a rodinná terapie, léčba disulfiramem, léčba anticravingovými preparáty, detoxifikace před nástupem do léčby, zajišťovací pobyty při recidivě onemocnění atd.).

Poskytované služby

Hlavní cíl služby

Zvýšení kvality života, stabilizace zdravotního a psychického stavu pacienta, doprovázení při hledání cesty z aktivní závislosti, vytvoření náhledu na své onemocnění v celku svého života a osobnosti.

Zdravotnické služby

 • cílené vyšetření před zahájením léčby, indikace léčby-probíhá formou indikačního vyšetření, komplexní psychiatrická a somatická péče během celého pobytu včetně diagnostiky, léčby a terapie duálních diagnóz. základní screeningové laboratorní vyšetření pro zhodnocení zdravotního stavu (základní BCH vyšetření, serologie hepatitid, HIV, syfilis, vyšetření moče chemicky a toxikologicky, krevní obraz),
 • vedení zdravotnické dokumentace,
 • umožnění specializované péče během hospitalizace v případě komorbidity somatických onemocnění (celé spektrum medicínských oborů v rámci VFN),
 • toxikologická vyšetření moče.

Psychoterapeutický program

 • léčba komunitního typu-komunita probíhá 6x týdně,
 • skupinová psychoterapie - 4x týdně každý pacient (pacienti jsou rozřazeni do 3 skupin v počtu 6-10 pacientů na jednu skupinu),
 • skupinová psychoterapie zaměřená na neverbální techniky,
 • individuální psychoterapie nebo pohovory po dohodě s  pacientem, event. zprostředkování individuální psychoterapie v jiné organizaci nebo v rámci OLZ Středisko pro psychoterapii, o.s. Anima – daří se nám zajistit paralelní individuální psychoterapii i během vlastní hospitalizace,
 • práce s rodinnými příslušníky – informační semináře a doporučení k RT obdobné jako u individuální terapie,
 • programy prevence relapsu - relaxační techniky, nácviky rolí.

Sociální a poradenské služby

 • konzultace a pomoc v řešení sociálních a právních problémů – sociální pracovník individuálně monitoruje sociální status pacienta a každý z pacientů má možnost konzultace případného problému.

Režimové strukturované aktivity

 • pracovní terapie,
 • sportovní aktivity,
 • terapeutický bodovací systém,
 • edukativní programy formou přednášek, popřípadě formou samostudia.

Doléčovací aktivity

 • psychoterapeutické skupiny 1x týdně,
 • týdenní opakovací léčby 3-4x za rok,
 • zajišťovací pobyt při hrozbě recidivy nebo pro zvládnutí krizového obdob.
Cílová skupina
 • Muži, bez omezené způsobilosti k právním úkonům.
 • Souhlas s dobrovolnou ústavní léčbou.
 • Věk 18+, horní hranice stanovena orientačně na 65 let – individuálně se hodnotí přínos léčby pro konkrétního pacienta a jeho schopnost plně se zapojit do režimové a psychoterapeutické léčby (pracovní terapie, sportovní terapie, psychoterapie), v úvahu se bere i aktuální složení komunity, motivovanost jedince k léčbě.
 • Typ užívané návykové látky – alkohol, hypnotika a sedativa; u nealkoholových drog kombinace s alkoholem - (individuální zvážení přínosu střednědobé léčby, aktuální složení komunity a skupiny, historie užívání a věku).
 • Rasová příslušnost - bez omezení.
 • Politické přesvědčení - bez omezení.
 • Náboženství - bez omezení.
 • Psychický stav – diagnóza závislosti na návykové látce, patologické hráčství, škodlivé užívání návykových látek, jiné poruchy spojené s užíváním návykových látek intelekt a volní schopnosti, které umožní zapojení do psychoterapeutického programu motivace ke změně chování.
 • Přítomnost další psychopatologie (duální diagnózy).
 • Fyzický stav – stabilizovaný, fyzické předpoklady pro zapojení do komplexního léčebného programu.
 • Socioekonomické možnosti, doporučujeme registraci na ÚP, vyřízení hmotné nouze před nástupem.

Personální obsazení

Průběh programu je zajištěn stabilním týmem pracovníků pracujících pod vnější i vnitřní supervizí, plně kvalifikovaných pro provádění psychoterapeutických výkonů. Uvedený program je v takovéto šíři možné realizovat pouze na základě vysoké profesionality a etiky pracovníků oddělení.

MUDr. Vladimíra Vlčková Zenáhlíková - vedoucí lékař, psychiatr, řešení zdravotních a psychických komplikací během léčby, individuální konzultace.

Další členové terapeutického týmu : adiktolog, psycholog, sociální pracovník, zdravotní sestry.

Kontakt

Kontaktní adresa: Klinika adiktologie, Apolinářská 4, Praha 2. Lůžkové oddělení muži.

Prvním krokem k objednání do je kontakt zájemce o léčbu a objednání se k pohovoru před léčbou. Na tomto setkání se dozvíte základní informace o léčbě, praktické záležitosti, které je potřeba vyřídit před nástupem do léčby a termín nástupu do léčby.

Objednání k indikačnímu vyšetření k přijetí do léčby na mužské oddělení:

Denně v době 15:00-16:00 hodin, telefon 224968234.

Další informace

Průběh léčby

1. fáze - před nástupem do léčby (cca 4 týdny): Při pohovoru před léčbou dostává pacient základní informace o léčebném programu a přesný termín nástupu. Čekací doba je průměrně 1 měsíc.

2. fáze - fáze osobního růstu a získávání náhledu (13 týdnů). Během této doby dochází ke stabilizaci psychického a fyzického stavu pacienta. Práce ve skupině a komunitě je vedena terapeutem a koterapeutem ve smyslu dynamicky orientované a na klienta zaměřené psychoterapie. Pracuje se s
dynamikou skupiny, s interakcí jednotlivých členů skupiny a v tomto období pacient absolvuje i víkendové vycházky do původního prostředí.

3. fáze - doléčovací fáze (12 a více měsíců): V tomto období pacient navštěvuje doléčovací skupiny 1x týdně a 3x ročně absolvuje opakovací léčbu (pobyt v léčebně na 5 dnů). Aktuálně probíhají doléčovací skupiny 1x týdně v odpoledních hodinách.

Filosofická a psychoterapeutická východiska

Motto „Pacienta je třeba doprovázet na cestě, která vede od bezmyšlenkovitého přizpůsobení nouzovým podmínkám přes terapeutický vztah, v němž pozná individuální problémy, jež vyústily do beznaděje a ztráty víry v lidi, dokud nezačne vstupovat do spontánních mezilidských vztahů, podporujících v něm dobrý pocit ze sebe samého.“ (Mikota, 1989).

 • psychoterapie orientovaná na člověka: terapeuti s výcvikem v různých psychoterapeutických směrech s důrazem na vytvoření tvůrčího terapeutického vztahu s respektujícím přístupem k pacientovi,
 • modifikovaný „apolinářský systém“ režimové léčby: hranice léčby a terapeutického vztahu trvalá a důsledná abstinence jako východisko pro řešení stabilizace zdravotního a psychického stavu,
 • bio-psycho-socio-spirituální model onemocnění.

Naším cílem není člověka změnit, ale pomoci mu stát se sám sebou.

 

Projekt je realizován také za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy. 


Nahoru
*/ ?> Lůžkové oddělení - muži Ilustrační foto © Carsten Erler | Dreamstime Stock Photos

 • Sdílet článek
 • Sdílet