Lůžkové provozy

16.11.2013

Lůžkové oddělení - ženy

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 16.11.2013

Oddělení poskytuje léčbu závislosti na návykových látkách (i u pacientek s duálními diagnózami) s využitím komplexního léčebného programu, zaměřeného na rehabilitaci tělesnou, psychickou (včetně rehabilitace kognitivních funkcí) i sociální, a rozsáhlého doléčovacího programu, zaměřeného na udržení dobrého psychického a somatického stavu, obnovení vztahů a další rozvoj osobnosti. Cílem léčby je pomoci pacientkám dosáhnout takových změn, aby dokázaly zvládnout požadavky běžného života a žít kvalitní a spokojený život bez užívání návykových látek.

Poskytované služby
 • Ústavní odvykací léčba komunitního typu s minimální délkou 12 týdnů, doporučenou délkou 17 týdnů, eventuálně s možností využití frakcionované formy léčby – při volbě vhodného léčebného programu je vedle zdravotního stavu rozhodující náhled pacientky jako určující faktor spolupráce a tedy průběhu rehabilitace.
 • Léčba závislosti v kombinaci s další psychickou poruchou (tzv. duální diagnózy) – poruchy příjmu potravy, spánku, afektivní a úzkostné poruchy.
 • Farmakoterapie – u duálních diagnóz na základě komplexního psychiatrického vyšetření, anticravingová a senzibilizační na vyžádání pacientky.
 • Léčba závislosti na tabáku (ve spolupráci se SLZT) u hospitalizovaných pacientek.
 • Rodinná terapie v ambulantní i pobytové formě, poradenství pro rodinné příslušníky léčených pacientek.
 • Doléčovací program v ambulantní i pobytové formě dle individuálních potřeb pacientky včetně nabídky bezpečných volnočasových aktivit.
 • Sociálně-právní poradenství hospitalizovaným pacientkám.
 • Pomoc v resocializaci včetně zprostředkování chráněného bydlení a zaměstnání pacientkám po dokončení ústavní odvykací léčby.
Cílová skupina
  Ženy starší 18 let se závislostí na jakékoliv návykové látce (alkohol, návykové léky, ilegální drogy), případně v kombinaci s další psychickou poruchou (poruchy příjmu potravy, afektivní a úzkostné poruchy, patologické hráčství). Podmínkou je schopnost dorozumění v českém nebo slovenském jazyce a alespoň základní pohybová schopnost pro zvládání podmínek léčby v bariérovém prostředí.
Personální obsazení

MUDr. Olga Pecinovská – vedoucí oddělení, psychiatr, psychoterapeut

Jiří Heller – rodinný terapeut, psychoterapeut, pedagog

Mgr. Helena Červená – psycholog ve zdravotnictví

Mgr. Markéta Kubinová – psycholog ve zdravotnictví

Bc. Lenka Kohutičová - adiktolog

Bc. Anna Vondrová – adiktolog

Jana Gluzová - staniční sestra

Věra Šťovíčková – všeobecná sestra

Hana Luckerová – všeobecná sestra

Radana Bartáková – všeobecná sestra

Iva Horáková – všeobecná sestra

Lenka Hoffmannová – všeobecná sestra

Andrea Klierová - pracovní terapeut

Kontakt

Adresa:

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

Telefon:

224 968 223 adiktolog

224 968 201/205 sesterna oddělení

224 968 206 vedoucí lékařka

Pokud se nemůžete dovolat (4 a více zazvonění), máme program s pacientkami, zkuste zavolat později – nejlépe mezi 12. a 13. hodinou nebo po 15. hodině nebo nás kontaktujte emailem..

E-mail:

apolinar.zeny@vfn.cz

 

Objednávání do léčby

1. Osobní kontakt (nejlépe v doprovodu blízké osoby):

Informační pohovor:

Každý čtvrtek od 16 hodin (Apolinářská 4, Praha 2, v průchodu vpravo; v čekárně v přízemí vyčkat příchodu personálu) Vám naše terapeutka zodpoví dotazy ohledně léčby a vydá písemné informace o podmínkách léčby s termínem nástupu a orientačním seznamem potřebného vybavení, případně umožní zájemkyni o léčbu rozhovor s abstinujícími pacientkami, které na našem oddělení absolvovaly léčbu i nahlédnutí do prostor oddělení. Po absolvování informačního pohovoru je možné se následně zúčastnit doléčovací skupiny.

Doléčovací skupina:

K posílení motivace pacientky k abstinenci (a vhodné odvykací léčbě) je možno využít ambulantní ženské skupiny, která se schází každý čtvrtek od 16.15 do 17.30 hod. v učebně naší kliniky (Apolinářská 4, Praha 2, v přízemí). V rámci skupiny (a po dohodě i individuálně) je možno konzultovat problém pacientky a potřebného léčebného postupu. Ambulantní ženská skupina slouží k doléčování abstinujících žen po ústavní odvykací léčbě, ale i k přípravě na léčbu – tento osobní kontakt zajišťuje přijetí k léčbě v nejkratším možném termínu.

2. Telefonicky, e-mailem:

Pro pacientky, které se nemohou na informační pohovor nebo doléčovací skupinu dostavit, je možné se objednat k léčbě telefonicky (Bc. Anna Vondrová, 224 968 223; Pokud se nemůžete dovolat /4 a více zazvonění/, máme program s pacientkami, zkuste zavolat později – nejlépe mezi 7:30 – 8:00 hod, 12:00 – 13:00 hod nebo 15:00 – 16:00 hod.) nebo prostřednictvím e-mailu apolinar.zeny@vfn.cz. Informace o podmínkách léčby s termínem nástupu atd. jsou v tomto případě zaslány běžnou nebo elektronickou poštou.

Další informace

Pacientka je zařazena do léčebného programu střízlivá, po odeznění odvykacích příznaků. Pacientky, které dokáží přerušit užívání návykových látek alespoň na několik dní před nástupem léčby a dostavit se k přijetí střízlivé, dříve profitují z léčebného programu. Pacientky, které nedokáží přerušit užívání návykové látky před nástupem léčby, jsou přijaty nejprve na detoxifikační jednotku naší kliniky a po ukončení detoxifikace zařazeny do programu lůžkového oddělení. Rovněž je možný nástup léčby překladem detoxifikované a stabilizované pacientky z jiného lůžkového (detoxifikačního, psychiatrického, interního atd.) oddělení – zejména v případě pacientek se závažnými somatickými (např. jaterní selhání) či psychickými (např. delirium) komplikacemi abúzu.

Léčebný program je vystavěn tak, aby za příznivých podmínek vystavil pacientky situacím, které v minulosti nezvládaly, pomohl jim porozumět důvodům jejich selhávání a dosáhnout takových změn, aby dokázaly zvládnout požadavky běžného života bez drog. Individuální léčebný plán je sestavován na základě komplexního vyšetření pacientky.

Základ terapie tvoří komunitní systém s psychoterapií, režimovým programem včetně edukace, ergoterapie a farmakoterapie. Farmakoterapii využíváme především v cílené léčbě pacientů s duální diagnózou, podávání návykových léků (opioidy, benzodiazepiny, hypnotika) je s naším programem neslučitelné.

Psychoterapeutický přístup je integrativní s využitím prvků terapie racionální, abreaktivní, sugestivní, interpersonálně korektivní, kognitivně-behaviorální a systemické a neverbálních technik, se zaměřením na vytvoření náhledu a schopnosti sebereflexe a sebeakceptace. Účinnost psychoterapie se odvíjí od skupinové a komunitní formy, individuální forma je podpořena písemnou reflexí.

Režimový program využívá principu chronobioterapie a socioterapie se zaměřením na rehabilitaci somatických i psychických funkcí, nácvik komunikace, přijetí a zpracování informací, seberegulace, plánování a přijetí zodpovědnosti. Důraz je kladen na spolupráci s rodinou v rodinné terapii ústavní i ambulantní.

Léčba je dobrovolná, ale předčasným ukončením ztrácí svoji účinnost. Pacientka, která dokončí základní léčbu a setrvá tři roky v doléčovacím programu, má 80-90% naději na udržení trvalé abstinence od návykových látek a na zásadní zlepšení kvality života (včetně zlepšení rodinných vztahů, profesního a osobního rozvoje).

 

Projekt je realizován také za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.


Nahoru
*/ ?> Lůžkové oddělení - ženy Ilustrační foto © Magdan Tania | Dreamstime Stock Photos

 • Sdílet článek
 • Sdílet