Drogy a zákon

03.03.2006

Přehled alternativních trestů a postupů

Zveřejnil: Mgr. Pavlína Gabrhelíková Ph.D. | Poslední úprava: 03.03.2006

Článek nabízí základní přehled a stručnou charakteristiku alternativních postupů a trestů, které mohou být uloženy pachatelům trestné činnosti. Přehled by měl posloužit jako vodítko k základní orientaci v alternativách, které česká trestní legislativa v současné době umožňuje pachatelům trestné činnosti, a tedy i uživatelům drog, ukládat.

Uživatelé drog, zvláště problémoví uživatelé a osoby závislé, se často dostávají do konfliktu s trestním zákonem. V případě, že jsou splněny zákonem vymezené podmínky, může (ale nemusí) být v konkrétních kauzách postupováno alternativním způsobem trestního řízení nebo může (ale nemusí) být uživateli drog uložen alternativní trest.

Trestní zákon a řád umožňuje, aby v rámci řady alternativních postupů a trestů mohla být uložena také tzv. přiměřená povinnost nebo přiměřené omezení. U uživatelů drog mívá uložená přiměřená povinnost nejčastěji formu povinnosti léčby se z drogové závislosti. Přiměřenou povinnost, která se takto stává součástí uloženého trestu, můžeme chápat jako určité zpřesnění či zacílení účinku trestu směrem k individuálním potřebám klienta. V žádném případě se nejedná o ochranné léčení, jehož výkon má v rámci soudů svůj speciální režim. Níže v textu bude u jednotlivých postupů a trestů, u kterých zákon umožňuje možnost uložení přiměřeného omezení, uvedena zkratka PP/PO.

Alternativní tresty a postupy můžeme pro přehlednost rozdělit na dvě kategorie. Jako základní rozlišení nám poslouží to, zda mohou být uloženy ještě ve fázi před vynesením rozsudku nebo zda jsou uloženy trestním příkazem nebo rozsudkem a jejich výkon pak spadá do fáze po vynesením rozsudku. Do této kategorie zařadíme také podmíněné propuštění z výkonu nepodmíněného trestu, o něž si mohou klienti žádat po vykonání poloviny/dvou třetin nepodmíněného trestu. U většiny alternativních trestů je realizací výkonu trestu pověřena Probační a mediační služba ČR. K základním podmínkám výkonu alternativních trestů patří vyhýbání se páchání další trestné činnosti. Pokud klient spáchá v průběhu výkonu alternativního trestu další trestnou činnost, vystavuje se nebezpečí, že mu může být alternativní trest přeměněn na nepodmíněný trest.

 

Alternativní postupy ve fázi před vynesením rozsudku:

 • Nahrazení vazby dohledem + PP/PO

Klient je propuštěn z vazební věznice, musí v rámci uloženého probačního dohledu pravidelně docházet za probačním pracovníkem, dále se nesmí vyhýbat procedurám trestního řízení, případně musí plnit soudem uloženou přiměřenou povinnost. Nahrazení vazby dohledem trvá do pravomocného rozhodnutí soudu. Při úvaze o formě a výši trestu soud může přihlédnout k průběhu nahrády vazby dohledem.

 • Podmíněné zastavení trestního stíhání + PP/PO

Klientovi je podmíněně zastaveno trestní stíhání na zkušební dobu 6 měsíců až 2 let. V průběhu podmíněného zastavení trestního stíhání se klient nesmí dopustit další trestné činnosti a v případě uložení PP/PO, musí přiměřenou povinnost splnit. V případě splnění všech podmínek nemá záznam ve výpise z rejstříku trestů.

 • Narovnání

Za předpokladu splnění více specifických podmínek (mimo jiné souhlasu poškozeného a zaplacení částky na obecně prospěšné účely, plné uhrazení způsobené škody) soud nebo státní zástupce zastaví pravomocně trestní stíhání. Klient pak také nemá záznam ve výpise z rejstříku trestů.

 

Alternativní tresty ve fázi po vynesení rozsudku:

 • Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem + PP/PO

Nejedná se o klasický alternativní trest, ale o o tzv. alternativu k potrestání. Klient je sice uznán vinným, ale soud na zkušební dobu až 1 roku odloží rozhodnutí, zda vůbec bude klientovi uložen nějaký trest, zároveň je ale klientovi uložen probační dohled. Klient dochází ve zkušební době za probačním pracovníkem a pokud mu byla uložena PP/PO, tak musí uloženou povinnost plnit. V případě splnění všech podmínek nemá záznam ve výpise z rejstříku trestů.

 • Podmíněné odsouzení + PP/PO

Klientovi je uložen nepodmíněný trest ve výši max. 2 let, výkon trestu je soudem podmíněně odložen na zkušební dobu 1 až 5 let. V případě uložení PP/PO je soudem kontrolováno, zda je přiměřená povinnost klientem plněna.

 • Podmíněné odsouzení s dohledem + PP/PO

Klientovi je uložen nepodmíněný trest ve výši max. 3 let, výkon trestu je soudem podmíněně odložen na zkušební dobu 1 až 5 let a klientovi je uložen probační dohled. Klient dochází po celou dobu trvání zkušební doby za probačním pracovníkem a pokud mu bylo uloženo PP/PO, tak ji v průběhu zkušební doby musí plnit.

 • Trest obecně prospěšných prací + PP/PO

Klientovi je uložen trest ve výměře 50 až 400 hodin obecně prospěšných prací, které musí odpracovat v soudem stanového lhůtě. Pokud byla klientovi k trestu uložena PP/PO, tak ji v průběhu stanovené lhůty musí splnit.

 • Podmíněné propuštění + PP/PO

Klient je podmíněně propuštěn z výkonu trestu, přičemž je mu uložena zkušební doba ve výměře 1 až 7 let. V případě uložení PP/PO je soudem kontrolováno, zda je přiměřená povinnost klientem plněna.

 • Podmíněné propuštění s dohledem + PP/PO

Klient je podmíněně propuštěn z výkonu trestu, přičemž je mu uložena zkušební doba ve výměře 1 až 7 let, zároveň je mu uložen probační dohled. Klient dochází po celou zkušební dobu za probačním pracovníkem a pokud mu bylo uložena PP/PO, tak musí přiměřenou povinnost v průběhu zkušební plnit.


Nahoru
*/ ?> Přehled alternativních trestů a postupů Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet