Drogy a zákon

29.10.2013

Rozhodnutí Ústavního soudu o množství větším než malém omamné a psychotropní látky

Zveřejnil: Mgr. Hana Fidesová Ph.D. | Poslední úprava: 29.10.2013

Dne 23. července 2013 Ústavní soud ČR rozhodl o zrušení prováděcího předpisu, kterým bylo stanoveno konkrétní množství větší než malé omamné a psychotropní látky pro potřeby skutkových podstat drogových trestných činů. Nález Ústavního soudu byl publikován se Sbírce zákonů pod č. 259/2013 Sb. dne 23.8.2013 a v tentýž den nabyl účinnosti.

Ústavní soud na základě návrhu Okresního soudu v Liberci rozhodl o částečném zrušení nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, ve znění nařízení vlády č. 4/2012, a to s účinností ode dne vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů, tj. od 23.8.2013. Důvodem pro zrušení citovaného nařízení vlády byl zjednodušeně rozpor s ústavním pořádkem České republiky a základními zásadami trestního práva, kdy pouze zákon může stanovit, co je a není trestným činem. V daném případě se tak fakticky dělo prostřednictvím právní normy nižší právní síly, jakou je nařízení vlády.

Nález se bezprostředně dotýká dvou skutkových podstat, a to:

  • ustanovení § 283, odst. 1, 2, písm. d) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění (TZ), dle něhož se trestného činu dopuští  ten, kdo neoprávněně nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří omamnou nebo psychotropní látku (OPL), překursor nebo jed v množství větším než malé dítěti mladšímu patnácti let, a dále
  • ustanovení § 284, odst. 1 a 2 TZ, dle něhož se trestá neoprávněné přechovávání OPL nebo jedů v množství větší než malé pro vlastní potřebu.

V důsledku shora uvedeného nálezu Ústavního soudu tak současné době žádný právní předpis nestanoví  kvantitativní hranici množství drogy pro účely odlišení přestupku a trestného činu držení OPL nebo jedů pro vlastní potřebu. Orgány činné v trestním řízení (policie, státní zástupci, soudy) tak budou muset v jednotlivých případech rozhodovat individuálně, jak tomu bylo ostatně až do účinnosti nového TZ, tj. do 31.12.2009.

S ohledem na požadavky praxe, kdy se stanovení konkrétních hodnot OPL jeví jako potřebné, se Nejvyšší soud ČR rozhodl přijmout sjednodující stanovisko k této problematice, kde množství větší než malé OPL opět stanoví. Toto stanovisko dosud nebylo vydáno.

Celé znění nálezu Ústavního soudu včetně argumentace naleznete v příloze tohoto článku.

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Rozhodnutí Ústavního soudu o množství větším než malém omamné a psychotropní látky Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet