Drogy a zákon

03.07.2006

Sněmovní tisk č. 744 - návrh rekodifikace trestního zákoníku

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Šejvl | Poslední úprava: 03.07.2006

Autor ve zkrácené formě předkládá návrh rekodifikovaného trestního zákoníku v oblasti ustanovení, které nahrazuje současnou platnou úpravu boje proti nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

Sněmovní tisk č. 744 – návrh rekodifikace trestního zákoníku – ustanovení analogicky nahrazující § 187 trestního zákona

Dnešní trestní zákon se stal součástí sbírky zákonů v roce 1961. V současné době musíme vycházet z faktu jeho existence a účinnosti v rámci českého právního systému. Jeho zastaralost, malá pružnost a celková archaičnost je zřejmá. Nelze jej srovnávat např. dánským trestním zákoníkem, který je i přes svoji delší účinnost trestním zákoníkem pružným, neboť reaguje na společenské zájmy ve větším rozsahu a větší kompetentností než naše trestní právo.

V letech 2002 – 2004 probíhali v České republice aktivní přípravy na kompletní rekodifikaci trestního práva hmotného. Je třeba si uvědomit několik okolností, které k tomuto faktu vedly. Současně účinný trestní zákoník byl schválen v roce 1961. Za toto období prošel celkem 47 novelizacemi; kdy někteří právníci se zabývají myšlenkou, že je to již mnoho a musí být rekodifikován (srovnej ale např. posledních 15 let dánského trestního zákoníku). Ustanovení týkající se drogové kriminality jsou v zákoně průběžně novelizována od počátků jeho účinnosti. Zásadními změnami v této oblasti prošel trestní zákoník zejména v 90tých letech. Tyto novelizace byly ovlivněny společenskými změnami, které proběhly v roce 1989, zejména v souvislosti s otevřením hraničního prostoru, s rozvojem nelegálního obchodu s drogami a se zvýšenými problémy, které užívání drog a tento obchod přinesly.

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl předložen návrh rekodifikovaného trestního zákoníku jako sněmovní tisk č. 744. Vedle zásadních změn týkajících se jeho obecné části, došlo k velkému přeskupování jednotlivých skutkových podstat trestných činů (zvláštní část trestního zákoníku). Do hlavy první zvláštní části byly zcela správně zařazeny (stejně jako při rekodifikaci trestního zákoníku Slovenské republiky) trestné činy proti životu a zdraví. Oproti Slovensku však byly drogové trestné činy zařazeny až do hlavy sedmé, opět mezi trestné činy obecně nebezpečné. Naproti tomu takové bagatelní trestné činy, jako např. dvojí manželství anebo zanedbání povinné výživy byly zařazeny do hlavy čtvrté, tedy jako pro společnost závažnější a nebezpečnější jednání. Současné ustanovení § 187 trestního zákona mělo nahradit ustanovení § 261.

§ 261

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor, látku používanou pro nezákonnou výrobu omamné a psychotropní látky nebo prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny,

b) ve značném rozsahu, nebo

c) ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu patnácti let.

(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

c) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo

d) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let.

Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

Příprava je trestná.

 

V předkládaném návrhu de lege ferenda nedošlo k zásadním změnám oproti platné právní úpravě. Z předložené důvodové zprávy lze citovat následující: „Trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy (§ 261) upravuje tuto oblast tak, aby zahrnoval i dále odůvodněné rozšíření znění. Doplňuje základní skutkovou podstatu v souladu s Úmluvou OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 20. prosince 1988 (č. 62/1989 Sb.), která v čl. 3 smluvním stranám ukládá přijmout taková opatření, která mohou být nezbytná k tomu, aby jako trestné činy podle jejich trestního práva byly stanoveny, budou-li spáchány úmyslně, též zhotovení, převážení nebo šíření zařízení a materiálů nebo látek uvedených v tabulce I a v tabulce II, pokud je známo, že jsou určeny pro použití s cílem nedovoleného pěstování, výroby nebo zhotovení omamných nebo psychotropních látek [čl. 3 odst. 1 písm. a) bod iv], držba zařízení nebo materiálů, nebo látek uvedených v tabulce II, pokud je známo, že se používají nebo jsou určeny k nedovolenému pěstování, výrobě nebo zhotovování jakýchkoli omamných nebo psychotropních látek [čl. 3 odst. 1 písm. a) bod ii]. Důvodem pro rozšíření trestního postihu na nedovolené užívání pomocných látek, uvedených v přílohách 10 a 11 zákona č. 167/1998 Sb., je skutečnost, že např. anhydrid kyseliny octové, pomocná látka uvedená v příloze 10 je zneužívána při nezákonné výrobě heroinu, manganistan draselný, pomocná látka uvedená v příloze 10 je zneužívána při výrobě kokainu atd. V rámci mezinárodních projektů, označených Operation Topaz pro sledování anhydridu kyseliny octové a Operation Purple pro sledování manganistanu draselného, je monitorován pohyb těchto pomocných látek od výrobce až po konečného uživatele a kompetentní orgány zasílají informaci před uskutečněným vývozem, který je odsouhlasen kompetentním orgánem země dovozu. Zacházení se všemi pomocnými látkami uvedenými v přílohách 10 a 11 podléhá registraci (výroba, dovoz a vývoz). U tohoto trestného činu osnova dále odstraňuje přepínání trestní represe u některých okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby zavedením spodních hranic množství takových látek poskytovaných osobám mladším patnácti a osmnácti let [§ 261 odst. 2 písm. c), odst. 3 písm. d)]. Zvlášť přitěžující okolnosti vztahující se k prospěchu byly na základě požadavků praxe upraveny tak, aby se vztahovaly nikoli k získání takového značného prospěchu nebo prospěchu velkého rozsahu, ale již jen k úmyslu takový prospěch získat, který bude možno dovozovat z množství omamné nebo psychotropní látky nebo jedu.“

 

Autor: Jaroslav Šejvl


Nahoru
*/ ?> Sněmovní tisk č. 744 - návrh rekodifikace trestního zákoníku Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet