Primární prevence

03.03.2006

Kurz školení certifikátorů pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek

Zveřejnil: Mgr. Barbara Janíková | Poslední úprava: 03.03.2006

Centrum adiktologie se podílelo na přípravě kurzu vzdělávání certifikátorů pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, které připravoval IPPP ČR.

Kurz školení certifikátorů vznikl ve spolupráci Institutu pedagogicko psychologického poradenství ČR a Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK a VFN a jeho první běh probíhal na přelomu roku 2005 a 2006.

Cílem kurzu bylo připravit první skupinu certifikátorů, kteří budou od jara roku 2006 po řádném vyškolení schopni dle platných Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek (dále PPUNL) posuzovat kvalitu práce zařízení poskytujících programy primární prevence zejména v oblasti školství.

Potřeba vzniku jmenovaných standardů a tím i komplexního certifikačního procesu vyplynula z Usnesení vlády č.1045 r.2000 (O národní strategii protidrogové politiky na období 2001-2004).

Úkol vypracovat standardy specifické primární prevence užívání návykových látek vyplývá též z Usnesení vlády č. 1045 z roku 2000 (o Národní strategii protidrogové politiky na období 2001–2004) a práce na jeho splnění byly zahájeny již v průběhu Phare Twinning projektu „Drogová politika“ ve spolupráci s odborníky z Belgie a Rakouska (podrobněji viz  dokument K závěrům Projektu PHARE Twinning 2000. Posílení národní protidrogové politiky, Usnesení vlády č. 549 z roku 2003).

Definování kritérií kvality preventivních programů přitom úzce navazuje na úkoly vyplývající z Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 1998-2000 a Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2001–2004 a 2005–2009.

Po zahájení procesu certifikace budou mít možnost státní i nestátní zařízení zažádat o certifikaci svých programů a certifikátoři budou na základě jejich žádosti realizovat místní šetření u poskytovatele služby. Udělená certifikace bude respektována jako garance kvality programu a bude ovlivňovat směřování státních finančních dotací.

 


Nahoru
*/ ?> Kurz školení certifikátorů pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet