Primární prevence

11.01.2006

Jak vidí primární prevenci mladí lidé

Zveřejnil: PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. | Poslední úprava: 11.01.2006

Primární prevence užívání drog patří k politiky i laiky nejoblíbenějším součástem drogové politiky, protože snad každý z nás dospělých by rád ochránil naše děti před vším zlým, tedy i před riziky spojenými s užíváním legálních a ilegálních drog. Současně je prevence i jakýmsi jablkem sváru, který se odehrává mezi různými skupinami dospělých zejména o tom, jakou podobu by skutečně účinná drogová prevence měla mít. Tyto spory jsou způsobeny pochopitelným i když neralistickým očekáváním laické veřejnosti, že programy primární prevence vyřeší problémy spojené s užíváním látek měnících vědomí jednoduše proto, že jednou provždy odradí mladé lidi od experimentů či od užívání návykových látek. Takhle jednoduše to ale nefunguje prostě proto, že v okamžiku, kdy se mladý člověk rozhoduje, zda drogu vzít či nevzít, stojí před touto volbou zpravidla sám a působí na něj více faktorů, než jsou jeho vědomosti o rizicích s užíváním drog spojených. Je zajímavé, že na přípravě programů primární prevence se zpravidla podílí řada dospělých (často bez odpovídajícího vzdělání o vývojové psychologii mladých lidí), kteří jsou přesvědčeni, že nejlepší je zastrašovat a zakazovat. Následující text nabízí několik postřehů o tom, co si o dnešní podobě preventivních programů myslí mladí lidé. Nejedná se o souvislý text, ale o heslovitý přepis stejnojmenné prezentace. Věřím však, že i tak může čtenáři přiblížit hlavní názory mladých lidí na dané téma.

I. obsah

 • prevence užívání drog – oblíbená i sporná
 • postavení mladých lidí ve společnosti
 • názory mladých lidí a proč jim naslouchat

II. prevence užívání drog

- soubor iniciativ, aktivit a strategií, jejichž konečný cíl je zamezit možným nepříznivým důsledkům užívání legálních a nelegálních drog (zdravotní, právní, sociální atd. pro uživatele a jejich okolí)

primární cíle:

 • předejít nebo oddálit (první) užití drogy,
 • zabránit problémovému užívání drog a závislosti na nich,
 • snížit míru obtěžování okolí uživatele drog nebo
 • předcházet problémům, do nichž se uživatel může dostat

III. prevence oblíbená i sporná

prevence oblíbená

 • na významu prevence užívání drog se patrně shodnou všichni dospělí bez ohledu na jejich profesi a životní roli

proč?

 • všichni dospělí chtějí chránit děti – nejdůležitější lidi na světě před vším zlým.

prevence sporná

 • problém – dospělí se nedokážou shodnout, které typy preventivních programů jsou skutečně účinné

proč?

 • mají různé zkušenosti, vzdělání, názory, předsudky, zájmy a jsou v různé míře ochotni a schopni porozumět mladým lidem.

IV. postavení mladých lidí ve společnosti

 • do éry osvícenství – děti vnímány jako„majetek“ rodiny/otce
 • osvícenství – děti vnímány jako „budoucnost lidstva“, ale nejsou jim přiznána práva – je třeba chránit je před nemorálními vlivy, jež by je mohly svést na scestí.
 • současnost – konvence OSN o právech dítěte deklaruje změnu postavení dětí ve společnosti a volá po jejich zapojování do života společnosti v roli „partnerů“(jak je to však ve skutečnosti?).

V. postavení mladých lidí ve společnosti

 • stále převládá názor, že mladí lidé nemají nezbytné schopnosti a znalosti, aby si uměli poradit se životem/světem

Překážka jejich vývoje, ale

 • časy se mění – mladí stále více rolí v programech, jimiž jsou oslovováni přímo či nepřímo
 • participace mladých lidí – příležitost (ale i past) pro mladé, pro dospělé i pro komunity

VI. Existuje 8 možných úrovní participace mladých lidí

Simulovaná participace mladých lidí

1. Manipulace– dospělí předstírají, že předkládají nápady mladých lidí.

2. Dekoracedospělí používají mladé, aby podpořili jejich návrhy.

3. Tokenismusje vytvářeno zdání, že je mladým dáván prostor, ale mají málo nebo žádný čas na přípravu a zřídka mají volbu – co by chtěli dělat, jak se zapojovat.

Aktivní participace mladých lidí

4. Stanovená, ale informovanáprogramy plánují dospělí, ale mladí vědí o co jde a mohou se rozhodnout, zda se zapojí či nikoli.

5. Konzultovaná a informovanámladí radí u programů vytvořených a realizovaných dospělými. Mladí jsou informováni o tom, jak bude jejich vklad použit a dostávají od dospělých zpětnou vazbu o konečném rozhodnutí dospělých.

6. Vytvořeno dospělými, spolurozhodování s mladýmimladí – skutečný vliv, dospělí iniciují program, ale rozhodují o něm spolu s mladými.

7. Vytvořeno a vedeno mladýmimladí vytvářejí a realizují program. Role dospělých – podpora mladých. Mladí odpovídají za plánování, organizaci, realizaci programu bez zasahování dospělých

8. Vytvořeno mladými, spolurozhodování s dospělýmimladí iniciují program, na rozhodování se podílejí mladí i dospělí. Tato úroveň posiluje postavení mladých,současně jim umožňuje využít znalostí a zkušeností dospělých. Takový typ programu nevylučuje ani mladé ani dospělé.

Optimální podoby aktivní participace = 7. a 8. úroveň

 • Na těchto úrovních mají mladí lidé přímý vliv na preventivní programy – protože je vedou a protože je to úkol, který si uložili sami.

VII. Proč je participace mladých lidí důležitá?

 • Konvence OSN o právech dítěte (1990), čl. 12 - právo mladých lidí participovat bez ohledu na jejich ekonomický nebo sociální status nebo jinou okolnost, která omezuje jejich práva.
 • rozvoj kompetencí – participace – proces učení, kdy si osvojují různé sociální dovednosti, jež je připravují na budoucnost.
 • upevňování rozhodnosti – participace nabízí možnosti „objevit“ výhody vytrvalosti a odvahy dosáhnout stanoveného cíle.
 • posilování sebevědomí – zážitek z aktuální role a schopnosti aktivně přispívat k dosažení určitého výsledku.
 • kvalita života – participace – snižuje pravděpodobnost, že mladí lidé budou čelit depresi a beznaději. Aktivní participace dává naději, že nebudou mít důvod sklouznout směrem k rizikovým formám chování.
 • učení odpovědnosti – participace nabízí možnost převzít odpovědnost za sebe i za jiné. To podporuje rozvoj dalších kladných osobnostních charakteristik potřebných ve společnosti – např. flexibilitu, kreativitu a toleranci.
 • vlastní názor – mladí přinášejí nové pohledy, jež ovlivňují výstupy v nových, nečekaných směrech.
 • know-how – participace staví na expertize mladých lidí ohledně jejich vlastních sociálních a kulturních podmínek.
 • výzva tradičnímu myšlení – participace boří negativní stereotypy, které značkují mladé lidi jako líné a lhostejné k otázkám, které se jich dotýkají etc.

VIII. proč naslouchat mladým lidem?

 • jsou nejčastější cílovou skupinou drogové prevence – kterou chceme dělat PRO NĚ
 • rozumějí mladým lidem, jejich kultuře a potřebám lépe než my dospělí – VĚDÍ VÍC
 • jsou zdrojem neotřelých pohledů na drogovou prevenci a užívání drog – MAJÍ NÁZOR
 • žijí v rychle se měnícím světě/prostředí
 • během dospívání jsou konfrontování s těžkou volbou ohledně drog, alkoholu, tabáku, sexu atd.
 • současně čelí takovým pokušením jako jsou experimentování, rebelství a vysoká dostupnost drog
 • chtějí mít možnost vyjádřit svůj názor a převzít odpovědnost ohledně toho, co je pro ně dobré

IX. názory mladých lidí

Zde prezentované názory mladých lidí shromáždila skupina Pompidou Rady Evropy (RE), jež:

 • sdružuje 41 evropských zemí
 • zaměřuje se na intervence protidrogové politiky na místní úrovni v každodenní praxi
 • v současné době ji tvoří 4 tématické platformy:
  • primární prevence
  • výzkum
  • léčba a snižování rizik
  • trestně-právní systém

Názory mladých lidí zazněly na 1. Evropském konzultativním fórum drogové prevence Pompidou Group RE:

 • téma fóra: polyvalentní užívání drog: kombinace více drog – nový trend v kultuře mladých lidí?
 • místo: Jekaterinburg, Rusko, 6. – 7. října 2004
 • účast – celkem 134 odborníků (1/3), decision-makerů (1/3) a mladých lidí (1/3) z 18 zemí Evropy

mladí vs. společnost

 • mladí lidé cítí, že jim společnost dospělých nedává dostatek důvodů, proč by neměli užívat drogy
 • dospělí, zejména rodiče, by měli být mladým lidem lepšími vzory

prevence

 • mladí lidé cítí, že jsou jim často nabízeny aktivity, aby se zabavili, spíše než příležitosti podílet se na skutečném životě společnosti
 • mladí neshledávají koncept „prevence“ velmi přitažlivým. podpora a rovnocenný přístup ze strany dospělých by mohly vést k dosažení cílů, o něž usilují tradiční preventivní programy, efektivněji

legální vs. ilegální drogy

 • mladí lidé cítí, že je alkoholový a tabákový průmysl manipuluje do forem chování spojených s potenciálním rizikem vzniku závislosti a vytváří kulturu konzumu (substancí), která je vábí i k užívání ilegálních drog
 • mladí lidé neshledávají dělení drog na legální a ilegální jako užitečné, protože příliš neovlivňuje jejich volbu; tu více ovlivňují zdravotní otázky a další rizika užívání drog

stigmatizace a kriminalizace

 • mladí lidé nechtějí, aby je společnost vnímala („nálepkovala“) jako problém, ale jako zdroj pro překonávání problémů
 • přes řadu různorodých názorů na užívání drog se mladí jednoznačně shodli, že by užívání konopných drog nemělo být kriminalizováno

X. shrnutí

 1. napodobování některých forem chování je jednoznačným argumentem pro význam role rodiny v prevenci rizikových forem chování
 2. je načase začít brát mladé lidí vážně
 3. drogová politika by se měla zaměřovat na užívání ilegálních i legálních drog
 4. měli bychom přestat používat odsuzující terminologie – „nálepkování“ (nejenom) mladých lidí
 5. je třeba věnovat větší pozornost výzkumu a především zavádění poznatků z něj do praxe a nestavět drogovou prevenci na našich domněnkách.

Nahoru
*/ ?> Jak vidí primární prevenci mladí lidé Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet