Primární prevence

13.12.2006

Konference primární prevence rizikového chování

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 13.12.2006

Ve dnech 27.-28. listopadu 2006 proběhl již 3. ročník konference primární prevence rizikového chování „Specializace versus integrace“. Tento článek představuje nejen letošní konferenci, ale je také ohlédnutím za předešlými ročníky.

První ročník této konference byl zaměřen na hodnocení kvality a efektivity primární prevence užívání návykových látek a reagoval tak na v té době připravované certifikace programů primární prevence. Hlavní důraz byl kladen na dokončení standardů preventivních programů, a v návaznosti na to se diskutovalo o jejich ověření a také o procesu samotné certifikace poskytovatelů primární prevence. Dále byly představeny evaluační studie realizované v České republice. Výstupem z konference bylo jasné deklarování zájmu sjednotit terminologii a přihlášení se k úkolu dokončit proces sjednocení kritérií při poskytování dotací a stanovit jednoznačné podmínky poskytování dotací pro programy specifické primární prevence užívání návykových látek. I přes velký zájem o konferenci jak ze strany pracovníků v prevenci, tak ze strany médií, byl zřejmý hlavní nedostatek, a to (1) důraz na adiktologickou prevenci ještě více prohlubuje existující propast vůči ostatním oblastem a (2) téma evaluace je sice pro dnešní vývoj klíčové, nicméně se to týká především vývoje a implementace jednoduchých a standardně používaných nástrojů.

Druhý ročník pod titulem „Lesk a bída primární prevence“ v sobě již zahrnoval primární prevenci rizikového chování jako celku a hlavní důraz byl kladen na reflexi úspěchů a neúspěchů ve vývoji prevence v posledních 5 letech.

Letošní třetí ročník s podtitulem „Specializace versus integrace“ měl za úkol pojmenovat hlavní a přetrvávající problém prevence: (1) mezioborovost a meziresortnost – obě tyto charakteristiky nejsou adekvátně reflektovány v praxi, (2) do větší hloubky se zabývat tématem příčin/zdrojů rizikového chování a s tím souvisejícími tématy výzkumu a aplikacemi v oblasti práce s protektivními a rizikovými faktory (integrace), ale také (3) se zabývat výzkumem a aplikacemi v oblasti práce s projevy a následky rizikového chování (specializace).

 

Přiložen je program a abstrakta příspěvků všech tří ročníků konference.

 


Nahoru
*/ ?> Konference primární prevence rizikového chování Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet