Léčba a následná péče

10.05.2008

Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 10.05.2008

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR dokončil Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL). Podle § 20 odst. 2 písm. j) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů jsou všechna zdravotnická zařízení, která poskytují substituční léčbu, povinna hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (dále Registr), zřízeného Ministerstvem zdravotnictví na základě zvláštního právního předpisu (§ 67d a bod 13 přílohy zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Správcem a zpracovatelem Registru je Ústav zdravotnických informacím a statistiky ČR.

Jak se zaregistrovat?

Na adrese https://snzr.uzis.cz/nrulisl/ se lze zaregistrovat následujícím způsobem:

  1. Na vstupní obrazovce kliknout na odkaz "Žádost o zpřístupnění aplikace".
  2. Pomocí nabídky IČ (nezaměňovat s IČZ zdravotní pojišťovny!) a seznamu zdravotnických zařízení vybrat zdravotnické zařízení (dále jen ZZ) Vaší působnosti.
  3. Vyplnit jednotlivá pole (označená *) jsou povinná), zvolit si login (uživatelské jméno) a heslo pro přístup do Registru.
  4. Každé zdravotnické zařízení poskytující substituční léčbu by mělo zaregistrovat minimálně jednu osobu-lékaře, která/ý bude do registru vkládat data za léčené pacienty. V rámci registrace bude uživatelům ze zdravotnických zařízení přidělena  role „lékař“ - zodpovídá za obsah dat v hlášeních o pacientech a za aktuálnost stavu pacienta v registru v souladu se skutečností. Pracuje pouze s daty pořízenými na oddělení, na kterém lékař pracuje (vidí data za pacienty, které vložil za použití své role). V rámci této role zajišťuje tyto činnosti: (1) zařazení pacienta do substitučního programu: doplnění výsledků testů, zápis potvrzení trvání léčby, vyřazení pacienta z evidence, prohlížení neúplných dat, (2) přerušení a obnovení léčby.
  5. Pro úspěšné dokončení registrace je nutné Žádost pomocí nabízených funkcí uložit do správy uživatelů, následně vytisknout, opatřit podpisem žadatele, razítkem a podpisem statutárního zástupce právního subjektu.
  6. Žádosti zaslat na adresu ÚZIS ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, P.O.BOX 60.
  7. Po doručení Žádosti (řádně vyplněné a opatřené potřebnými podpisy) na ÚZIS ČR dojde k aktivaci schválené přístupové role. Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslána informace o zpřístupnění registrované části aplikace. Prosím zapamatujte si zadané uživatelské jméno a heslo. Pod těmito údaji se do aplikace budete moci přihlásit, pracovat a plnit výše uvedené úlohy.

Jestliže se uživateli aplikace Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek zobrazí při spuštění Výstraha zabezpečení je třeba postupovat podle návodu uvedeného v souboru „Instalace certifikátu.doc“.


Nahoru
*/ ?> Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet