Léčba a následná péče

10.11.2008

Intervence pro studenty užívající alkohol

Zveřejnil: PhDr. Petra Vondráčková Ph.D. | Poslední úprava: 10.11.2008

Výsledky studií zaměřených na užívání alkoholu u studentů VŠ se shodují na skutečnosti, že prevalence užívání alkoholu a problémů spojených s jeho užíváním je u VŠ studentů vyšší než ve stejné věkové kategorii nestudentů (Marlatt & Witkiewitz, 2002; Wechsler et al., 2000). Odborníci tvrdí, že mezi populací VŠ studentů je alkohol nejužívanější návykovou látkou a jeho užívání je nejvíce spojeno s problémy (Jones et al., 2001; Liu, 2005). Studenti s problémovým užíváním alkoholu také mnohem častěji užívají i ilegální návykové látky (Jones et al., 2001).

Užívání alkoholu ve VŠ populaci byla ve velké míře věnována pozornost zejména v USA. Poslední výzkumy  ukazují, že zhruba  44 % studentů udávalo alespoň jednu epizodu tzv. binge drinking (které je definováno jako užití minimálně čtyř nebo pěti alkoholických nápojů za večer) v posledních dvou týdnech (Wechsler et al., 2002; O´Malley & Johnstone, 2002). Podobné výsledky prezentují i studie v evropských zemích. Ve Švédsku  51 % studentek a 71 % studentů problémově užívalo alkohol (Bendtsen et al., 2006). V Německém výzkumu zhruba 52 % studentů udávalo alespoň jednu epizodu binge drinking za poslední dva týdny (Keller et al., 2007).     

USA vyhlásilo problémové užívání alkoholu na amerických univerzitách jako jeden ze svých palčivých zdravotních problémů (Oswalt et al., 2007). Díky tomu bylo v této zemi nejvíce pozornosti věnováno právě vytvoření intervenčních programů pro studenty s problémovým užívání alkoholu. NIAAA (2002) ve studii zaměřené na toto téma uvádí, že efektivní intervence by měla být nasměrována jak na individuálního studenta s problémovým užívání alkoholu, tak zároveň i na studenty jako skupinu a celé univerzitní prostředí.

Individuální přístup

Výzkumy zaměřené na účinnost intervencí pro studenty VŠ zjistily skutečnost, že samotná délka intervence nemá vliv na efektivitu programu a že nejefektivnější jsou programy, které nabízejí i možnost osvojení si nových dovedností souvisejících především s kontrolou užívání oproti pouze edukativně orientovaným programům (Walters et al., 2000). V souvislosti s tímto faktem se v rámci intervencí na individuální úrovni s úspěchem nejčastěji využívají krátké motivační intervence s prvky nácviku kognitivně behaviorálních dovedností (viz například Borsari & Carey, 2000; Baer et al., 2001). Mezi nejvíce používané patří program BASIC (Brief Alcohol Screening and Intervention of College Students) (Marlatt & Witkiewitz, 2002). BASIC se skládá ze dvou 50minutových sezení, ve kterých jsou studenti požádáni o vyplnění dotazníku mapujícího způsoby užívání alkoholu, rizikové situace vedoucí k jeho užívání a jejich postoje k pití. Na základě vyhodnocení dotazníku je jim dána zpětná vazba o jejich užívání alkoholu v porovnání s normami v obecné populaci studentů (Chiauzzi, 2005).

S rozvojem výpočetní techniky a komunikační prostředků se v rámci intervencí začalo používat internetu, především emailové pošty a interaktivních webových stránek, jako způsobu doručení zpětné vazby studentům. Účinnost této formy byla několikrát potvrzena (např. Walters, 2000; Walters et al., 2007; Chiauzzi et al., 2005). Navíc bylo opakovaně empiricky zjištěno, že většina studentů oproti individuálnímu nebo skupinovému poradenství preferuje intervence v podobě neasistované, sebezaměřené metody nebo metody s minimálním kontaktem (Walters et al., 2007).

Nejznámějším formou tohoto typu zpětné vazby je program e-CHUG (http://www.e-chug.com) a http://www.mystudentbody.com (Walters et al., 2007; Chiauzzi et al., 2005). Tento model funguje na principu doručení individualizované zpětné vazby poté, co student vyplní online dotazník. Zpětná vazba obsahuje zjištěné hodnoty o množství užívaného alkoholu, jeho porovnání s průměrem ve studentské populaci a také i množství peněz utracených za alkohol. Na závěr je vždy uvedeno vysvětlení, rada či doporučení a kontakty na místní organizace zabývající se problematikou užívání alkoholu (Walters et al., 2007).

Intervence zaměřené na studenty obecně

Mezi přístupy orientované na studenty obecně jsou nejčastěji užívanými strategiemi vzdělávací kurzy se zaměřením na alkohol a jeho užívání (Walters et al., 2000). Pro malé skupiny studentů byl s úspěchem používán ASTP (Alcohol Skills Traning Programme). V jeho rámci se studenti setkávali každý týden v 6 – 8 setkáních. Intervence probíhaly v prostředí třídy a zahrnovaly didaktické prezentace ohledně efektů alkoholu, modifikace myšlení a sociálních dovedností (Marlatt & Witkiewitz, 2002).

Pro zvýšení informovanosti studentů obecně jsou také využívány mediální kampaně o užívání alkoholu nebo jsou zřizovány internetové stránky (například http://collegedrinkingprevention.gov/) (NIAAA, 2002).

Nedávné studie ukazují, že pouhé informační kampaně a kampaně orientované na změnu hodnot, mají minimální efekt v porovnání s programy zaměřenými na změnu postojů a zlepšení určitých dovedností (Chiauzzi, 2005).

Intervence v prostředí univerzity a okolí

Intervence zacílené na prostředí univerzity a okolí mají nejčastěji podobu zákazu alkoholu na VŠ kolejích. K dalším patří vzdělávací programy pro personál kolejí a univerzity s cílem ho naučit rozpoznat problémové uživatelé alkoholu mezi studenty (Walters et al., 2000 & NIAAA, 2002).

Použitá literatura

Baer, J. S., Kivlahan, D. ., Blume, A. W., McKnight, P., Marlatt, A. G. (2001). Brief Intervention for Heavy-Drinking College Students: 4-Year Follow-Up and Natural History. American Journal of Public Health 91(8), 1310–16.

BENDTSEN, P., JOHANSSON, K. AKERLIND, I., (2006). Feasibility of an email-based electronic screening and brief intervention (e-SBI) to college students in Sweden. Addictive Behaviours, 31 (5), 777-787.

Borsari B., Carey K. B. (2000). Effects of a Brief Motivational Intervention With College Student Drinkers. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(4), 728–33.

CHIAUZZI, E., GREEN, T.C., LORD, S., THUM, C., GOLDSTEIN, M. (2005). My Student Body: A High-Risk Drinking Prevention Web Site for College Students. Journal of American College Health, 53 (6), 263 – 268.

Jones, S.E., Oeltmann, J., Wilson, T.W., Brener, N.D., Hill, C.V. (2001). Binge Drinking Among Undergraduate College Students in the United States: Implications for other Substance Use. Journal of American College Health, 50, 33-38.

Keller, S.,  Maddock, J.E., Laforge, R.G., Velice, W.F., Basket, H.D. (2007). Binge drinking and health behavior in medical students.  Addictive Behaviors, 32 (3), 505-515.

Liu, L.Y. (2007). Texas Survey of Substance Use Among College Students, Main Findings Report. Austin: Department of State Health Services.

Marlatt, G. A., Witkiewitz, K. (2002). Harm reduction approaches to alcohol use: Health promotion, prevention, and treatment. Addictive Behaviors, 27, 867 – 886.

NIAAA (2002). A Call to Action:Changing the Culture of Drinking at U.S. Colleges. Bethesda: US. Department of Health and human services.

O’Malley P.M., Johnston L. D. (2002) Epidemiology of alcohol and other drug use among American college students. J Stud Alcohol, (suppl 14), 23–39.

OSWALT, S. B., SHUTT, M.D., English, E., Little, S. D. (2007). Did It Worked? Examining the Impact of an Alcohol Intervention on Sanctioned College Students. Journal of College Student Development, 48(5), 543 – 557.

WALTERS, S. T., BENNET, M. E., NOTO, J. V. (2000). Drinking on Campus. What do we know about reducing alkohol use aminy college students? Journal of Substance Abuse Treatment, 19, 223 – 227.

WALTERS, S. T., VADER, A. ., HARRIS, T. R. (2007). A Controlled Trial of Web-Based Feedback for Heavy Drinking College Students. Prev Sci, 8, 83 – 88.

Wechsler H., Lee J. E., Kuo M., Lee H. (2000). College binge drinking in the 1990s: a continuing problem. Results of the Harvard School of Public Health 1999 College Alcohol Study. Journal of American College Health, 48, 199–210.

Wechsler H., Lee J. E., Kuo M., Lee H., SEIBRING, M., NELSON, T.F., HANG, L. (2000). Trends in College binge drinking During the Period of Increased Prevention Efforts. Journal of American College Health, 50(5), 203–217.


Nahoru
*/ ?> Intervence pro studenty užívající alkohol Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet