Léčba a následná péče

29.03.2010

Online krátká intervence pro uživatelé návykových látek

Zveřejnil: PhDr. Petra Vondráčková Ph.D. | Poslední úprava: 29.03.2010

Koncept krátké intervence byl vyvinut odborníky v 80. letech minulého století za účelem včasné identifikace rizikových uživatelů alkoholu a provedení krátké intervence směrem k omezení jejich rizikového způsobu užívání. Na základě předpokladu, že tyto osoby vyhledají zdravotní služby pro své somatické potíže v důsledku nadměrného užívání alkoholu, byly tyto krátké intervence umístěny do primární péče, nejčastěji do ordinací praktických lékařů (Fuller & Hiller-Sturmhofel, 1999).

Klasická krátká intervence má podobu od jedné do šesti návštěv, které trvají obvykle 5 – 20 minut. Je tvořena odhadem rozsahu klientových problémů v souvislosti s užíváním alkoholu na základě jeho výpovědi a somatického vyšetření a následnou diskuzí nad potencionálními zdravotními důsledky v případě, že uživatel neomezí aktuální užívání alkoholu, včetně nabídky možností, jakým způsobem pití omezit nebo jak začít zcela abstinovat (Babor & Higgins-Biddle, 2000; Fuller & Hiller-Sturmhofel, 1999). S rozvojem internetu byla koncepce krátké intervence upravena pro prostředí internetu. V České republice online krátká intervence pro rizikové uživatele alkoholu nebyla dosud zřízena. V zahraniční lze najít tyto služby například na www.alcoholhelpcenter.net, www.alcoholscreening.org nebo na www.e-chug.com, které jsou modifikované pro vysokoškolské studenty. Online verze krátké intervence je vždy tvořena dvěma základními a několika doplňkovými komponentami (Chiauzzi et al., 2005; Cunningham, 2007).  

Základní komponenty

Mezi základní komponenty online krátké intervence patří online dotazník a zpětná vazba založená na výsledku dotazníku.

Online dotazník

Uživatel online krátké intervence nejdříve vyplní online dotazník mapující základní demografické údaje, informace ohledně jeho užívání alkoholu a následky jeho užívání, představy a názory spojené s alkoholem a jeho užíváním (Chiauzzi et al., 2005; Doumas et al., 2009). K nejčastěji používaným dotazníkům patří AUDIT, který byl pro účel krátké intervence vyvinut v rámci projektu WHO (WHO, 2002), dále se pro tyto účely používá dotazník FAST (Linke et al., 2004). Výzkumem bylo ověřeno, že dotazníky vyplněné na internetu jsou stejně spolehlivé jako klasické metody získávání údajů zejména tužka a papír nebo rozhovor (Miller et al., 2002).

Zpětná vazba založená na výsledku dotazníku

Na základě výsledků dotazníků je uživateli zaslána zpětná vazba buď v podobě emailu, nebo je zobrazena přímo na monitoru. Zpětná vazba je pro zvýšení účinnosti personalizovaná a má popisný a neodsuzující charakter (Walters et al., 2007). Obvykle se skládá z následujících informací:

  • celkový počet drinků, které uživatel vypije během určitého časového období a jejich kalorická hodnota,
  • procento finančních příjmu utracených za alkohol,
  • srovnání míry užívání klienta s průměrnými hodnotami užívání v odpovídající demografické kohortě obecné populace,
  • negativní následky užívání alkoholu,
  • rizika dalšího pokračování,
  • doporučení jak omezit rizikové užívání, v případě alarmujících výsledků seznam organizací, kde lze vyhledat odbornou pomoc (Walters et al., 2007, Chiauzzi et al., 2005; Doumas et al., 2009).

Doplňkové komponenty

Jako doplňkové komponenty bývají nejčastěji využívány stanovení cílů samotným uživatelem, diář a edukační programy (Cunningham, 2007).

Stanovení cílů

V rámci této komponenty si samotný uživatel stanoví, jaké maximální množství alkoholu chce užívat či případně si zvolí abstinenci (Cunningham, 2007). Tato komponenta je inspirována skutečností, že možnost zvolení si vlastních cílů podporuje u ambivalentních uživatelů jejich motivaci ke změně (Miller & Rollnick, 2003).

Diář

Doplňková komponenta diář umožňuje uživateli, aby během určitého časového období sledoval, zda se mu stanovené cíle ohledně užívání alkoholu daří plnit úspěšně. Podstatou této komponenty je, že se uživatel každý den přihlásí na svůj účet, kam zadá kolik a jaké alkoholické nápoje vypil během dne. V některých aplikacích si také může zaznamenat i souvislosti jeho užití. Na závěr pak může využít možnosti grafického znázornění, množství i druhu alkoholu za sledované časové období (Cunningham, 2007).

Edukační program

Webové stránky www.alcoholhelpcenter.net nabízejí službu emailového edukačního programu, v rámci nějž je každý den po dobu 11 týdnů uživateli zasílán email se zajímavými fakty o užívání alkoholu a jeho vlivu na zdraví. Další variantou edukační programu je zasílání 31 SMS s obdobnou tématikou po 31 dní na mobilní telefon uživatele.

Mezi nejčastěji zmiňovanými klady tohoto typu intervencí jsou velmi nízké provozní náklady, skutečnost, že tyto intervence mohou být využity velkým množství osob bez ohledu na jejich časové a prostorové možnosti (Lieberman, 2003; Saitz et al., 2004), a rychlá zpětná vazba oproti klasické minimálně týdenní lhůtě, což opět může zvýšit efektivitu tohoto programu (Doumas et al., 2009). Výsledky studií dále ukazují, že mladí rizikoví uživatelé alkoholu odpovídají lépe na elektronickou než na osobní zpětnou vazbu (např. Larimer & Cronce, 2002). K nevýhodám patří nedostatek flexibility charakteristické pro klasickou terapii díky minimalizaci živého kontaktu s terapeutem, snížení možnosti poznání přídatné psychopatologie a dále také komplikace, které mohou nastat v důsledku nespolehlivé technologie (Lieberman, 2003; Saitz et al., 2004).

I přes poměrně krátkou existenci tohoto léčebného přístupu bylo realizováno několik studií zaměřených na efektivitu online krátké intervence. Výsledky těchto výzkumů potvrzují u populace problémových uživatelů alkoholu efektivitu tohoto typu intervence (Walters et al., 2007; Doumas et al., 2009). Riper er al. (2008) zjistili, že z těchto intervencí profitují o něco více ženy a vzdělanější osoby. V evaluační studii na vzorku 1455 osob využívajících online krátkou intervenci Liebermann (2003) dospěl k závěru, že porovnání užívání alkoholu s užíváním v obecné populaci často poskytlo neočekávanou informaci a bylo považováno respondenty za nejvíce přínosné. Dále, že uživatelé s vyšším stupněm ambivalence ve vztahu k užívání alkoholu označovali program za efektivní oproti těm s nižším stupněm motivace.

Použitá literatura

Babor, T.F., & Higgins-Biddle. J.C. (2000). Alcohol screening and brief intervention: dissemination strategie for medical praktice and public health. Addiction, 95, 677-686.

Cunningham, J. A. (2007). Internet-Based Interventions for Alcohol, Tobacco and Other Substances of Abuse. In P. M. Miller, Kavanagh, David J. (Ed.): Translation of Addictions Science into Practice (pp. 399-416). Oxford: Elsevier.

Doumas, D.M., McKinley, L.L., & Book, P. (2009). Evaluation of two Web-based alcohol interventions for mandated college students. Journal of Substance Abuse Treatment, 36, 1, 65–74.

Fuller, R.K., & Hiller-Sturmhofel, S. (1999). Alcohol Treatment in the United States. Alcohol Researach & Health, 23, 69 – 77.

Chiauzzi, E., Green, T. C., Lord, S., Thum, C., & Goldstein, M. (2005). My student body: A high-risk drinking prevention web site for college students. Journal of American College Health, 53, 263-274.

Larimer, M. E., & Cronce, J. M. (2007). Identification, prevention, and treatment revisited: Individual-focused college drinking prevention strategies 1999–2006. Addictive Behaviors, 32, 2439−2468.

Lieberman, D.Z. (2003). Determinants of satisfaction with an automated alcohol evaluation program. CyberPsychology & Behavior, 6, 677-682.

Linke, S., Brown, A., & Wallace, P. (2004). Down your drink: a web-based intervention for people with excessive alcohol consumption. Alcohol & Alcoholism,39, 29-32.

Miller, E.T., Neal, D.J., Roberts, L.J., Baer, J.S., Cressler, S.O., Metrick, J., & Marlatt, G.A.(2002). Test-retest reliability of alcohol measures: Is there a difference between internet-based assessment and traditional methods? Psychology of Addictive Behaviors, 16, 56-63.

Miller, W. R., & Rollnick S. (2003). Motivační rozhovory. Tišnov: SCAN.

Riper, H., Kramer, J., Keuken, M., Smit, F., Schippers, G., & Cuijpers, P. (2008). Predicting successful treatment outcome of web-based self-help for problem drinkers: Secondary analysis from a randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 10(4 (e46)), 1-13.

Saitz, R., Helmuth, E. D., Aromaa, S. E., Guard, A., Belanger, M., & Rosenbloom, D. L. (2004). Web-based screening and brief intervention for the spectrum of alcohol problems. Preventive Medicine, 39, 969-975.

Walters.S.T., Vader, A.M., & Harris, T.R. (2007). A Controlled Trial of Web-Based Feedback for Heavy Drinking College Students. Prevention Science, 8, 83–88.

WHO. (2002). Summary report of a world health organization meeting on dissemination of brief interventions for alcohol problems in primary health case: A stratedy for developing countries. Alicante, Spain, 24-27 September 2002.

 

 


Nahoru
*/ ?> Online krátká intervence pro uživatelé návykových látek Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet