Léčba a následná péče

28.03.2013

Adiktologické poradenství v systému adiktologických služeb

Zveřejnil: PhDr. Petra Vondráčková Ph.D. | Poslední úprava: 28.03.2013

Adiktologické poradenství je v různé podobě poskytováno klientům v celém spektru systému adiktologických služeb. V této kapitole budou popsána specifika poskytování adiktologického poradenství ve třech základních typech adiktologické péče: nízkoprahové programy, ambulantní a ústavní léčba a následná péče.

Adiktologické poradenství v nízkoprahových službách

Hlavní službou poskytovanou klientům v terénních programech je výměna injekčního materiálu. Cílem této činnosti je mimo jiné také vytvořit pro klienta přijatelnou vazbu mezi světem drog, ve kterém žije, a bezdrogovým světem, který do té doby obvykle vnímá jako ohrožující. Výměna injekčního materiálu tedy poskytuje prostor pro určitou poradenskou intervenci. Jak časový, tak fyzický prostor poskytování služeb v terénu je velmi omezený, což se promítá také do adiktologického poradenství, které většinou bývá jednorázové a omezené především na předání základních informací (Broža, 2008). V terénních programech je uživatelům často nabízena poradenská pomoc při řešení akutních zdravotních problémů nebo aktuální sociální situace. V rámci psychologického poradenství zde může být prostor pro krátkou motivační či krizovou intervenci. Je však potřeba mít na paměti, že jde často o práci s klienty, kteří jsou v prekontemplační fázi, a proto by hlavní intervencí mělo být především doprovázení klienta (Richterová Těminová, 2008).

V kontaktních centrech lze počítat s tím, že klienti jsou ochotni vstoupit do pracovního vztahu s adiktologem, proto je zde již o něco větší prostor pro jednotlivé druhy adiktologického poradenství. Uživatelům je opět nabízena poradenská pomoc při řešení akutních zdravotních problémů nebo sociálních problémů. V rámci psychologického poradenství má adiktolog prostor pro krátkou motivační intervenci nebo dlouhodobější práci s motivací, krizovou intervenci a strukturované psychologické poradenství, jehož cílem může být samotný proces změny závislostního chování, včetně doporučení dalších léčebných možností. Většina kontaktních center nabízí poradenské služby samotným uživatelům a jejich rodinám. V tomto případě může jít o charakter jednorázového kontaktu za účelem podání základních informací nebo se může jednat o dlouhodobější provázení rodinných příslušníků (Broža, 2008; Richterová Těminová, 2008).

Adiktologické poradenství v ambulantní a ústavní léčbě

V této fázi léčby je klient již obvykle rozhodnut ke změně závislostního chování nebo o něm alespoň vážně uvažuje. Hlavním cílem této fáze je porozumět a ovlivnit závislostní chování a okolnosti s ním spojené. Během celé fáze léčby je vhodné klientovi nabídnout nejen psychologické poradenství ale v případě jeho potřeb zdravotní, právní nebo sociální poradenství, protože komplexní poskytování služeb v léčbě závislostní je jednou z podmínek její efektivity (Pringle et al., 2002). Co se týče psychologického poradenství, v ambulantní léčbě bývá často využíváno individuální poradenství a v indikovaných případech i rodinné poradenství, v ústavní léčbě převažuje skupinové poradenství. Hlavním ohniskem alespoň na počátku léčby v ambulantní a ústavní léčbě bývá samotné závislostní chování a spíše omezeně je prostor věnován i změně osobnosti klienta, tedy cíli, kterému se věnuje již samotná psychoterapie (McLeod, 2009; Mercer & Woody, 2007). V rámci sociální práce je třeba zaměřit pozornost adiktologa na sociální stabilizaci klienta, řešení dluhů, zaměstnání, bydlení, v právním poradenství pak řešení trestně právních záležitostí (Richterová Těminová, 2008).

Adiktologické poradenství v doléčování

Hlavním cílem této fáze je pomoci klientovi udržet změnu závislostního chování navozenou v samotné léčbě (Kuda, 2008). Pozornost je zde věnována stabilizaci klientovy emotivity, prevenci relapsu, případně krizové intervenci, či další motivaci v udržení změny závislostního chování (Richterová Těmínová, 2008). V indikovaných případech se zde otevírá prostor pro hlubší psychoterapeutickou práci zaměřenou na změnu struktury osobnosti, protože závislostní chování bývá často důsledkem narušené struktury osobnosti, či na zpracování traumat, která se objevila během závislostního chování (Leeds & Morgerstern, 2003; Millerová, 2011). Klíčovou aktivitou je i práce s rodinnými příslušníky, protože po návratu z léčby do původní rodiny se často začnou projevovat dysfunkční faktory v rodině, které se podílely na vzniku a udržování závislostního chování. Dalším velkým tématem je také narušená důvěra rodinných příslušníků v chování klienta. Sociální poradenství se opět zaměřuje na stabilizaci sociální situace klienta (řešení dluhů, bydlení, zaměstnání a trestněprávních záležitostí). (Kuda, 2008; Richterová Těmínová, 2008).

Použitá literatura

Broža, J. (2008). Poradenství v terénní a kontaktní práci. In K. Kalina (Ed.), Základy klinické adiktologie (pp.111-120). Praha: Grada.

Kuda, A. (2008). Sociální rehabilitace a následná péče. In K. Kalina (Ed.), Základy klinické adiktologie (pp. 215–224). Praha: Grada.

Leeds, J., & Morgenstern, J. (2003). Psychoanalytic theories of substance abuse. In F. Rotgers, J. Morgenstern, & S. T. Walters (Eds.), Treating substance abuse: Theory and technique (pp. 67-81). New York: Guilford.

McLeod, J. (2009). Introduction to counselling. Maidenhead: Open University Press.

Millerová, G. (2011). Adiktologické poradenství. Praha: Galén.

Mercer, D. & Woody, G. E. (2007). Individual psychotherapy and counseling for addiction. In G. O. Gabbard, J. S. Beck, & J. Holmes. (EDs), Oxford textbook in psychotherapy (pp. 237–246). Oxford University Press, USA.

Pringle, J. L., Edmondston, L. A., Holland, C. L., Kirisci, L., Emptage, N. P., Balavage, V. K., Ford W. E., Etheridge, R. M., Hubbard, R. L., Jungblut, E., & Herrell, J. M. (2002). The role of wrap around services in retention and outcome in substance abuse treatment: Findings from the Wrap Around Services Impact Study. Addictive Disorders and Their Treatment, 1, 109– 118.

Richterová Těmínová, M. (2008). Systém péče a jeho složky. In K. Kalina (Ed.), Základy klinické adiktologie (pp. 369–385). Praha: Grada.

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Adiktologické poradenství v systému adiktologických služeb Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet