Politické deklarace

10.03.2006

Deklarace o hlavních principech přístupu snižování poptávky po drogách (1998)

Zveřejnil: PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. | Poslední úprava: 10.03.2006

Deklarace vyzývá členské státy OSN, aby zintenzívnily své úsilí v oblasti snižování poptávky po drogách, jež má „obsahovat širokou škálu přiměřených intervencí, propagovat zdraví a sociální pohodu u jednotlivců, rodin a komunit a snížit nepříznivé důsledky užívání pro jednotlivce i pro společnost“. Zde naleznete její stručnou anotaci a odkaz na její plné znění v anglickém jazyce.

 

Deklarace o hlavních principech přístupu snižování poptávky po drogách (1998)

Deklarace vyzývá členské státy OSN, aby „investovaly do programů snižování poptávky po drogách, jež mohou přispívat ke snižování problémů veřejného zdraví, ke zlepšování zdraví a pohody jednotlivců, podporovat sociální a ekonomickou integraci, posilovat rodinné systémy a bezpečnost v komunitách“. Klíčovými principy podle deklarace jsou: „(a) vyvážený přístup mezi snižováním poptávky a snižováním nabídky, které se navzájem posilují a mají tvořit integrovaný přístup. Přístupy snižování poptávky se především mají zaměřovat se na předcházení užívání drog a snižování jeho nepříznivých důsledků (harm reduction). Programy mají vycházet z pravidelného hodnocení příčin a rozsahu užívání drog za využití jednotných metodologií, definicí a indikátorů.

Programy snižování poptávky po drogách mají „pokrývat všechny oblasti prevence, počínaje odrazováním od experimentů s drogami po snižování negativních zdravotních a sociálních důsledků užívání drog a mají sestávat z těchto intervencí: informace, vzdělávání, zvyšování povědomí veřejnosti, časných intervencí, poradenství, léčby, rehabilitace, prevence relapsu, následné péče a sociální neintegrace. Přičemž těm, kteří to potřebují má být nabídnuta včasná pomoc a přístup k odpovídajícím službám.“ Na aktivitách snižování poptávky po drogách se mají ve vzájemné spolupráci podílet všechny složky společnosti – „vlády, nestátní organizace (NNO), rodiče, učitelé, odborníci z pomáhajících profesí, mladí, představitelé komunit i zaměstnavatelé.“ V případě uživatelů drog má být „před stíháním nebo potrestáním dávána přednost jejich léčbě, vzdělávání, následné péči, rehabilitaci a sociální neintegraci.“ „Ve vzdělávacích a preventivních programech mají být využívány vědecky korektní a spolehlivé, kulturně validní informace.“ K dosažení takového přístupu by státy měly klást „odpovídající důraz na vzdělávání realizátorů drogové politiky, realizátorů programů a profesionálů ve všech aspektech programů snižování poptávky po drogách, aktivity mají být evaluovány, aby mohla být zhodnocena a zvyšována jejich efektivita“.

V závěrečném vystoupení výkonný ředitel Mezinárodního programu kontroly drog OSN Pino Arlacchi označil Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN jako „počátek nové kapitoly v globální kontrole drog, kdy skončila ‚válka proti drogám‘ a zástupci členských zemí se zavázali společnému úsilí, když po schválení Politické deklarace a Akčního plánu aktivit OSN na další období povstali a skandovali ‚Svět bez drog – my to dokážeme‘.

p.s. nepřipomíná vám to něco?


Nahoru
*/ ?> Deklarace o hlavních principech přístupu snižování poptávky po drogách (1998) Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet