Kdo jsme

PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Pozice v KA:

Odborný asistent výuky; radimecky@adiktologie.cz, +420224965658

Vzdelani:

Na Pedagogické fakultě UK v Praze absolvoval magisterské studium oboru speciální pedagogika – vychovatelství, a postgraduální Ph.D. studium. V letech 2002-2003 absolvoval roční postgraduální MSc. kurz Drug use - evidence based interventions and policies na Imperial College v Londýně, kde získal cenu za nejlepší disertační práci. Absolvoval dlouhodobý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik a řadu krátkodobých výcviků a odborných stáží v tuzemských i zahraničních institucích. V roce 2010 mu byla udělena cena adiktologie.

 

Praxe v oboru:

Po několikaletém působení ve výchovném ústavu pro děti a mládež absolvoval v r. 1992 čtyřměsíční stáž ve švýcarském zařízení pro práci s uživateli drog. Krátce pracoval jako terapeut ve švýcarské terapeutické komunitě pro uživatele drog umístěné v ČR. V r. 1993 založil a do r. 1998 vedl terapeutickou komunitu White Light I., jež pracovala zprvu se švýcarskými, od r. 1997 s českými klienty. Koncem r. 1998 nastoupil na místo ředitele Meziresortní protidrogové komise vlády ČR (dnešní Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky), kde pracoval do konce roku 2004. Za dobu svého působení mj. připravil Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004 a 2005-2009 a koordinoval zavádění první z nich do praxe na národní i místní úrovni. Podílel se na vzniku Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, vedl nebo se podílel na realizaci několika mezinárodních a národních rozvojových a výzkumných projektů (např. ADAT - Adequacy of Drug Addicts Treatment), k zahájení připravil proces certifikací kvality služeb pro uživatele drog. Zastupoval ČR v řadě mezinárodních institucí zabývajících se otázkami užívání drog a jeho dopadů a podílel se na jejich činnosti (např. EMCDDA, Pompidou Group Rady Evropy, Horizontal Drug Group EU). Po odchodu z Úřadu vlády ČR krátce pracoval jako OSVČ, v září 2005 nastoupil do Centra Adiktologie. Od roku 2008 se vrátil na část úvazku i ke klinické práci v o.s. WHITE LIGHT I., kde působí jako odborný ředitel a vedoucí terapeutické komunity pro léčbu uživatelů návykových látek se závislým chováním. V roce 2010 získal odbornou způsobilost adiktologa bez odborného dohledu. Je členem výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, předsedou sekce terapeutických komunit A.N.O., místopředsedou A.N.O. a předsedou sdružení PROADIS, v němž úzce spolupracuje 7 poskytovatelů adiktologických služeb z 8 krajů ČR.

V Centru adiktologie pracuje na pozici senior vědeckého pracovníka, odborného asistenta a vedoucího pro mezinárodní spolupráci. Publikuje (nejenom) v českém odborném tisku, přednáší a řeší projekty v České republice i v zahraničí. V období českého předsednictví Evropské unii externě spolupracoval se sekretariátem RVKPP při Úřadu vlády a zastupoval Českou republikou při jednáních Horizontální skupiny pro drogy Rady EU v Bruselu a Evropskou unii při jednáních Komise pro narkotické drogy OSN ve Vídni, jež hodnotila naplnění Akčního plánu drogové politiky OSN 1998-2008 a připravovala nový plán na období 2009-2019.

Vyzkumne zajmy a zamereni:

Analýza drogové politiky, historie a sociální význam užívání drog, mýty a stereotypy o drogách a jejich uživatelích, umění a drogy, analýza potřeb a dostupnosti adiktologických služeb, terapeutické komunity, zapojování blízkých osob uživatelů drog do procesu léčby závislého chování, hodnocení kvality a efektivity opatření a služeb drogové politiky především s využitím metod kvalitativního výzkumu.

Publikace:

Radimecký, J. (2005) Časy se mění aneb přístup harm reduction vůči užívání alkoholu? Adiktologie – časopis pro prevenci, léčbu a výzkum v adiktologii 5/2 Supplementum, ISSN: 1213-3841.

Radimecký, J. (2006) Očekávání pracovníků terapeutických komunit vs. proces změny chování klientů, Adiktologie – časopis pro prevenci, léčbu a výzkum v adiktologii 6/1, ISSN: 1213-3841.

Radimecký, J. (2007) Rhetoric Versus Practice in Czech Drug Policy, Journal of Drug Issues, vol. 37/ 1, Grant ESF č. CZ.04.3.07/3.1.01.1/0182

Lejčková, P., Mravčík, V. and Radimecký, J. (2007) Regional Comparison of Drug Use in the Czech Republic in 2002: Situation Analysis in Wider Demographic and Socioeconomic Context, Journal of Drug Issues, vol. 37/ 1.

Radimecký, J. (2007) Celoživotní vzdělávání v oboru adiktologie, , Adiktologie – časopis pro prevenci, léčbu a výzkum v adiktologii 7/3, ISSN: 1213-3841.

Radimecký, J. (2007) Jeden krok vpřed a dva kroky vzad..? Kritika konceptu závislosti jako nemoci,   Adiktologie, 2007, 7/2 - Supplementum, ISSN: 1213-3841. Grant ESF č. CZ.04.3.07/3.1.01.1/0182.

Radimecký, J. (2007) Užívání drog a genderové rozdíly, Medical Tribune 13/2007, vydáno: 23.04.2007, str: A6. Grant ESF č. CZ.04.3.07/3.1.01.1/0182

Radimecká, I. a Radimecký,, J. (2008) - Jak jsme objevili „Ameriku“ aneb zapojování blízkých osob do léčby uživatelů drog v  terapeutické komunitě WHITE LIGHT I., Soft-Forum, Society of Family Therapy, ISSN 1801-0318, 3/2008.

Radimecký, J. (2008) Drogová politika – a k čemu to je? Zborník príspevkov zo seminára Sociologického ústavu SAV a NMCD, november 2007, ISBN 978-80-8106-001-4, Bratislava.

Radimecký, J. (2008) Huš, huš, huš aneb konopí a konopné drogy v kontextu drogové politiky In Miovský, M. (Ed.) a kol. (2008) Konopí a konopné drogy – adiktologické kompendium, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-0865-2, Praha, s. 459-474.

Radimecký, J. (2009) Editorial aneb zpráva o stavu EU pod předsednictvím České republiky, Adiktologie 9/2.

Radimecký, J. (2009) Heroin – zázračný lék, který se (ne-)změnil v jed: vybrané oblíbené mýty a stereotypy o heroinu a jeho uživatelích, Adiktologie, 9 (Suppl.), pp. 15-23.

Radimecký, J. (2009) Slepé cesty primárnej prevencie, časopis Sociálna prevencia, 4/2009, Bratislava, Slovensko, pp. 5 – 9.

Výzkumné zprávy

Radimecký, J. (Ed.), Kormaňáková, B., Solčány, J., Zahálka, M. & Zim, M. (2006) Situační analýza a analýza potřeb v oblasti služeb léčby a následné péče pro uživatele drog v Jihočeském kraji, Zpráva z výzkumu, Krajský úřad Jihočeského kraje.

Radimecký, J. (2006) Analýza drogové scény a přiměřenosti služeb harm reduction a léčby pro uživatele drog v Libereckém kraji. Zpráva z výzkumu, Krajský úřad Libereckého kraje.

Radimecký, J. (2008) Analýza stavu drogové scény Karlovarského kraje – Závěrečná zpráva, Karlovarský kraj.

Radimecký, J., Janíková, B., a Zábranský, T. (2009) Trendy na české drogové scéně – fokusní skupiny s pracovníky nízkoprahových služeb: závěrečný zpráva, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR.

Radimecký, J. (Ed.), Počarovský, O., Staníček, J., Adameček, D. a Němec, M. (2010) Analýza drogové scény Olomouckého kraje: Závěrečná zpráva, Olomouc, Olomoucký kraj.

Radimecký, J. (Ed.), Počarovský, O., Staníček, J., Adameček, D. a Koreš, J. (2010) Analýza drogové scény Zlínského kraje: Závěrečná zpráva, Zlín, Zlínský kraj.

Ostatní zahraniční publikace

Radimecký, J. (2006) Investing in the healthy future: Action plan of the national drug policy in Georgia in areas of treatment and risk minimisation for the period 2007 – 2009, Alternative Georgia, Tbilisi, Georgia.

Radimecky, J. (2008) To Build Healthy and Secure Moldova - National Anti-Drug Strategy for the Period 2010 – 2017, Chisinau, Moldova.

Radimecky, J. (2008) Strategic Plan of Actions of NGOs Networking in Drugs Field of the Republic of Moldova, Chisinau, Moldova.

Radimecky, J. (2009) National Anti-Drug Policy Action Plan of the Republic of Moldova for the Period 2010 – 2013, Chisinau, Moldova.

Radimecky, J. (2009) Strategic Plan of the Euro-Asian Harm Reduction Network, Vilnius, Lithuania.

Amiot, M. and Radimecky, J. (2010) Qualitative Assessment of EC Funded Drug-Related Projects (Representative Selection in 3 Regions) – Final Report, European Commission, Brussels.

Kontakt:

radimecky(jináčzavináč)adiktologie.cz
tel.: +420 22496 5658
fax: +420 22496 5035
mobil: +420 724 240 778

Nahoru