Kdo jsme

Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Pozice v KA:

Odborná asistentka výuky, tutorka pro kombinovanou formu studia adiktologie; amalie.pavlovska@lf1.cuni.cz, +420224968276

Vzdelani:

Absolvovala bakalářské studium oboru adiktologie. V roce 2012 dokončila navazující magisterské studium oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě a oboru Řízení a supervize zdravotnických a sociálních organizací na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity.

Aktuálně studentka PHD studia adiktologie (téma: "Analýza studijního programu adiktologie a charakteristika jeho absolventů v kontextu vývoje oboru adiktologie").

V současnosti je čtvrtým rokem v systematickém pětiletém psychoterapeutickém výcviku INSTEP.

Praxe v oboru:

V průběhu studií absolvovala praxe v délce od 40 do 160 hodin v zařízeních napříč systémem péče o uživatele návykových látek.

Věnovala se 8 let primární prevenci. Prošla kontaktním centrem Háječek v Českých Budějovicích. Následně absolvovala praxi na Oddělení léčby závislostí v Apolináři, v terapeutické komunitě Karlov pro závislé matky s dětmi a mladistvé SANANIM. Postupně se úžeji zaměřila na zařízení následné péče, a to Doléčovací centrum s chráněnými byty SANANIM, z.ú., Ambulantní doléčovací centrum Magdaléna, o.p.s., Centrum následné péče DROPIN a také Pracovní a sociální agenturu SANANIM, o.s.

V červnu 2010 se zúčastnila stáže ve stabilní i mobilní aplikační místnosti pro aktivní uživatele návykových látek v Berlíně. Následně v červenci 2010 odjela na letní školu o problematice závislosti do Amsterdamu.

Nyní pracuje také jako adiktolog v SANANIM, z.ú. ve Specializovaných ambulantních službách CADAS.

Vyzkumne zajmy a zamereni:

Zajímá se o problematiku závislostí, konkrétně ji nejvíce baví následná péče, problematika prevence relapsu a psychoterapie. Zajímá se také o aplikaci prevence relapsu do prostředí substituční léčby a substituci jako takovou.

Další oblastí výzkumného zájmu je studijní program a obor adiktologie, pracovní uplatnění absolventů a evaluace výuky.

Publikace:

Pavlovská, A., Miovský, M., Babor, T. F. & Gabrhelík, R. (2016). Overview of the European University-Based Study Programmes in the Addictions Field. Drugs: Education, Prevention & Policy, 1-7, early online. DOI: 10.1080/09687637.2016.1223603

Miovský, M., Gabrhelík, R., Libra, J., Popov, P., Pavlovská, A., Kalina, K. et al. (2016). Pražský komprehenzivní model akademických studijních programů oboru adiktologie (The Prague Comprehensive Model of Academic Addictology (Addiction Science) Education). Adiktologie, 16(1), 36-49.

Minařík, J., Gabrhelík, R., Malcolm, R., Pavlovská, A. & Miller, P. (2016). Methylphenidate substitution for methamphetamine addiction and implications for future randomized clinical trials: a unique case series. Journal of Substance Use, 21(4), 435-438. DOI: 10.3109/14659891.2015.1045047

Pavlovská, A. (2015). Prevence a zvládání relapsu. Kapitola 27. In: K. Kalina et al. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing.


Pavlovská, A. & Minařík, J. (2015). Substituční léčba závislosti. Kapitola 20. In: K. Kalina et al. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing.

Pavlovská, A. & Makovská Dolanská, P. (2015). Následná péče a sociální rehabilitace. Kapitola 26. In: K. Kalina et al. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing.

Pavlovská, A. (2014). Zkušenosti klientů doléčovacích center v Praze s uplatněním na trhu práce. Adiktologie, 14(3), 174 – 188.

Pavlovská, A. (2014). Manuál stáží a praxí – doporučené postupy. Praha: Univerzita Karlova, 1. LF, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Učební text.

Pavlovská, A., Pavlas Martanová, V., & Vopravil, J. (2013). Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza připravenosti institucionální sítě pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu): Substituční léčba. Adiktologie. (13)2, 181-184.

Nevoralová, M., Pavlovská, A., & Šťastná, L. (2012). Evaluation of the School-based Primary Prevention of Risk Behaviour in the Czech Republic (Evaluace aktivit školní primární prevence rizikového chování v České republice). Adiktologie. (12)2, 244-255.

Pavlovská, A. (2012). Vliv nefunkční rodiny na vznik závislosti a důležitost matchingu a práces motivací u závislého klienta. Adiktologie. (12)1.

Pavlovská, A. (2011). Etické otázky činnosti iniciativy Project Prevention. Adiktologie. (11)4, 256-234.

Mladá, K., Pavlovská, A. & Novák, P. (2011). Vybrané harm reduction služby v Berlíně. Adiktologie. (10)4, 253-258.

Pavlovská, A. (2009). Peer program v praxi: umělý přístup nebo nutnost?, Adiktologie, (9)3.

 

Příspěvky na konferencích:

Minařík, J., Pavlovská, A. & Skořepová, H. (2015). Kolik stojí SUBOXONE? Aneb zkušenosti s úhradou léků VZP ze zdravotního pojištění. Prezentováno na AT konferenci 2015.

Pavlovská, A. (2014). University Study Programme Addictology: Curricullum Design and University-Practice Cooperation. Prezentováno na konferenci International Journal of Arts and Science International Conference for Academic Disciplines. Italy: Rome.

Pavlovská, A. (2014). Praxe a stáže: přehled a budoucí možnosti využití systému NISA. Prezentováno na AT konferenci 2014.

Pavlovská, A., Skořepová, H., Minařík, J., Audrlický, J., & Kalina, K. (2014). „Od kolébky do hrobu“ aneb Klienti v dlouhodobé substituční léčbě. Prezentováno na AT konferenci 2014.

Pavlovská, A. (2014). Zkušenosti klientů doléčovacích center v Praze s uplatněním na trhu práce. Adiktologie, 14(3), 174 – 188.

Pavlovská, A. (2014). Manuál stáží a praxí – doporučené postupy. Praha: Univerzita Karlova, 1. LF, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Učební text.

Minařík, J., & Pavlovská, A. (2013). 10 let Centra pro ambulantní detoxifikaci a substituci v datech a zkušenostech. Prezentováno na konferenci Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů (SANANIM).

Gabrhelík, R., Pavlovská, A., & Minařík, J. (2013). Substituce pervitinu. Prezentováno na konferenci Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů (SANANIM).

Minařík, J., Pavlovská, A., Skořepová, H., Audrlický, J., & Kalina, K. (2013). CADAS SANANIM – 10 let zkušeností s ambulantní detoxifikací a substitucí. Prezentováno na AT konferenci 2013.

Pavlovská et al. (2011). Evaluace – základ kvalitního programu z pohledu teorie i praxe. Prezentováno na Konferenci Psychologická diagnostika dětí a dospívajících v Brně.

Pavlovská et al. (2010). Evaluace – základ kvalitního preventivního programu. Prezentováno na Konferenci primární prevence rizikového chování.

Pavlovská, A. (2008). V první linii peer programu aneb Výhody a limity vrstevnického preventivního programu. Prezentováno na Konferenci primární prevence rizikového chování.

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská
tutorka NMgr. kombinované formy studia, garantka Bc. a Mgr. praxí
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
Czech Republic

e-mail: amalie.pavlovska@lf1.cuni.cz tel.: 224 968 276

Nahoru
Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská Foto