2009

01.07.2011

Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2009

Publisher: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Last update: 01.07.2011

In 2009 there were 10 original articles, 7 review articles, 2 student papers, 2 case studies, 4 discussion articles and 1 abstract of foreign visitor published in the journal Adiktologie.

Editorial

 • Zima, T. (1/5)
 • Miovský, M. (1/7)
 • Radimecký, J. (2/69)
 • Kalina, K. (3/133)
 • Sklenář, O. (3/137)
 • Popov, P. (4/189)
 • Mravčík, V. (4/191)
 • Jeřábek, P. (1-suppl./5)

 

Original Writings

 • Jurystová, L., Gabrhelík, R., Miovský, M. (2009). Formativní evaluace procesu implementace preventivního programu Unplugged školními metodiky prevence [„Unplugged“ Primary Prevention Programme – Evaluation of the Implementation Process by School Prevention Workers]. Adiktologie, 9(1), 11-19.
 • Lejčková, P., Mravčík, V. (2009). Mortality of Hospitalized Drug Users in the Czech Republic. Adiktologie, 9(1), 20-28.
 • Gabrhelík, R., Miovský, M. (2009). Možnosti a meze současného využití sítě lékáren z hlediska jejich participace na nízkoprahových veřejnozdravotních intervencích v rámci adiktologických služeb [The Use of the Current Network of Pharmacies for Low-Threshold Public Health Interventions as Part of Addiction Treatment Services: Possible Benefits and Limitations]. Adiktologie, 9(2), 75–84.
 • Adámková, T., Jurystová, L., Gabrhelík, R., Miovská, L., Miovský, M. (2009). Primární prevence na školách zapojených do projektu EUDAP 2 [Primary Prevention in Schools Involved in EUDAP 2 Project]. Adiktologie, 9(2), 87−94.
 • Charvát, M. (2009). Vybrané osobnostní charakteristiky dlouhodobých a pravidelných uživatelů konopných drog [Selected Personality Traits of Long-term and Regular Cannabis Users]. Adiktologie, 9(3), 141-150.
 • Novák, P., Miovský, M., Šťastná, L. (2009). Mediální obraz konopných drog v souvislosti s kriminální činností [The Media Portrayal of Cannabis in Relation to Criminal Activities]. Adiktologie, 9(4), 197-203.
 • Orosová, O., Gajdošová, B. (2009). Vzťah faktorov sociálnej inteligencie, normatívnych očakávaní a vnímanej dostupnosti k výskytu užívania legálnych návykových látok medzi dospievajúcimi [The Association of Social Intelligence Factors, Normative Expectations, and Perceived Accessibility with Legal Drug]. Adiktologie, 9(4), 205−211.
 • Kajanová, A., Mrhálek, T. (2009). Užívání návykových látek jako sociální determinanty zdraví vybraných romských rodin [Additive Substance Use as a Social Determinant of Health in Selected Romani Families]. Adiktologie, 9(4), 215-220.
 • Okruhlica, Ľ. (2009). Mýtus o tom, že závislosť je vždy chronických ochorením [The Myth of Dependency Always Being a Chronic Disease]. Adiktologie, 9(1-suppl.), 11-15.
 • Nepustil, P. (2009). Jde to i bez léčby: Proces transformace identity po ukončení dlouhodobého užívání pervitinu [You Can Make It without Treatment: Transforming Identity after Quitting Long-term Methamphetamine Use]. Adiktologie, 9(1-suppl.), 17-24.

 

Reviews

 • Netík, V. (2009). Problematika preskripce benzodiazepinových preparátů u geriatrických pacientů v ČR [Prescription of Benzodiazepines for Geriatric Patients in the Czech Republic]. Adiktologie, 9(1), 31-34.
 • Okruhlica, Ľ. (2009). Medicína založená na dôkazoch a drogová politika [Evidence-Based Medicine and Drug Policy]. Adiktologie, 9(1), 37−43.
 • Adámková, T., Vondráčková, P. Vacek, J. (2009). Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů [Alcohol Use among College and University Students]. Adiktologie, 9(2), 97−103.
 • Zábranský, T. (2009). Methamphetamine in the Czech Republic. Adiktologie, 9(2), 106-118.
 • Šrahůlková, K. (2009). Tuppercare – drogová prevence určená pro ženy z minoritních skupin obyvazel žijících v Belgii [Tuppercare – Drug Prevention Intended for Women from Minority Population Groups Living in Belgium]. Adiktologie, (9)3, 153-155.
 • Radimecký, J., (2009). Heroin – zázračný lék, jenž se (ne)změnil v jed, aneb některé oblíbené mýty a stereotypy o heroinu a jeho uživatelích [Heroin – a Miracle Drug which Turned (or did not) into Poison, or Some Popular Myths and Stereotypes about Heroin and its Users]. Adiktologie, (9)1-suppl., 27-35.
 • Kalina, K. (2009). Drogy, mýty a politika (o sexu nemluvě) [Drugs, Myths, and Policy/Politics (not to Mention Sex)]. Adiktologie, 9(1-suppl.), 37-45.

 

Student papers

 • Dolejš, M. (2009). Školní metodici prevence v Olomouckém kraji – analýza pracovních podmínek [Prevention Workers in the Olomouc Region – Analysis of Work Conditions]. Adiktologie, 9(1), 45−51.
 • Kutřínová, L. (2009). Strategie zvládání stresu klientů kontaktního a doléčovacího centra [Coping Strategies of Clients of Drop-in and Aftercare Centre]. Adiktologie, 9(3), 157−165.

 

Case study

 • Majzlíková, J. (2009). Užívání návykových látek v rané adolescenci [Drug Use in Early Adolescence]. Adiktologie, 9(4), 223-227.
 • Havlová, K. (2009). Mýty v doléčovacím procesu [Myths in the Aftercare process]. Adiktologie, 9(1-suppl.), 47-51.
 • Mikota, V. (2009). Podíl intrapsychické nerovnováhy při vzniku, udržování a léčbě adiktivních poruch [The Role of Intrapsychic Imbalance in the Development, Maintenance, and Treatment of Addictive Disorders]. Adiktologie, 9(1-suppl.), 53-59.

 

Discussion

 • Nešpor, K. (2009). Prevence zneužívání léků a přístupy při zvládání lékové závislosti. Adiktologie, 9(1), 52−57.
 • Nešpor, K. (2009). Léčba deliria tremens. Adiktologie, 9(2), 120-121.
 • Nešpor, K. (2009). Chraňte děti před počítači a počítače před dětmi. Adiktologie, 9(3), 172-174.
 • Balster, R. L., Cruz, S. L., Howard, M. O., Dell, C. A., Cottler, L. B. (2009). Klasifikace problémově užívaných inhalantů [Classification of abused inhalants]. Adiktologie, 9(4), 228-233.

 

Abstracts of foreign visitors

 • Cohen, P. (2009). Staré mýty o závislosti a jejich projekce do neurovědy. Adiktologie, 9(1-suppl.), 25.

Top
*/ ?> Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2009 Articles illustrations

 • Share this article
 • Sdílet