2006

01.07.2011

Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2006

Publisher: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Last update: 01.07.2011

In 2006 there were 9 original articles, 8 short reports and 8 articles from practice published in the journal Adiktologie. There were also presented programme and abstracts of presentations from the XII. national conference SNN ČLS JEP and 45th conference of AT section which was held in Měřín 21.-26.5.2006 in the journal Adiktologie Supplementum.

Editorial

 • Řehan, V. (1/5)
 • Obot, I. S. (2/113)
 • Zima, T. (3/345)
 • Novotný, V. (4/435)

 

Original Writings

 • Doležalová, P. (2006). Kvalita života drogově závislých v terapeutických komunitách [The Quality of Life of Drug Addicts in Therapeutic Communities]. Adiktologie, 6(1), 12 – 25.
 • Kubička, L., Csémy, L. (2006). Vznikají u žen negativní následky úzu alkoholu při nižších dávkách než u mužů? [Do women experience the negative offects of alcohol use at lower doses than men?]. Adiktologie 6(2), 120 – 133.
 • Lejčková, P., Csémy, L. (2006). Pozitivní a negativní očekávání mládeže od konzumace alkoholu [Positive and Negative Alcohol Expectancies Among Young People]. Adiktologie, 6(2), 134 – 143.
 • Onyesom, I., Uzuegbu, U. E., Nwangwa, E. K., Osioma, E., Aninyei, I. R. (2006). Effect of Alcohol dosing regimen on serum triacylglycerol and blood pressure during menstruation []. Adiktologie, 6(2), 144 – 149.
 • Grohmannová, K. (2006). Stimulancia a opioidy z pohledu médií [Stimulants and opioids from the media´s point of view]. Adiktologie, 6(3), 350 – 365.
 • Halama, P., Klimas, J. (2006). Nápomocné faktory zmeny závislých klientov v procese resocializácie [Factors conducive to change in addicted clients undergoing the process of resocialization]. Adiktologie, 6(3), 366 – 375.
 • Radimecký, J. (2006). Když dva dělají totéž…: Srovnávací analýza strategie drogové politiky Evropské unie a České republiky na období od roku 2005 [When two do the same… Comparative analysis of the EU and Czech drug strategies from 2005 onwards]. Adiktologie, 6(4), 442 – 453.
 • Nepustil, P. (2006). Proměny identity uživatelů drog po výstupu z vězení [Transformation of drug usersidentity after prison release]. Adiktologie, 6(4), 454 – 464.
 • Oláh, Z. (2006). Ovplyvnenie oka a zrakových vnemov psychotropnými látkami [Effects of psychoactive substances on the eye and the visual functions]. Adiktologie, 6(4), 468 – 475.

 

Short reports

 • Šejvl, J. (2006). Mortalita uživatelů omamných a psychotropních látek, nařizování pitev osob zemřelých v souvislosti s užíváním drog a hodnocení současného postupu orgánů činných v trestním řízení při zjištění těchto úmrtí [Mortality in Users of Narcotic and Psychotropic Substances, Orders to Conduct Autopsies of Individuals Having Died in Relation to Drug Use, and Evaluation of the Current Procedures Pursued by Law Enforcement Agencies in the Detection of These Deaths]. Adiktologie, 6(1), 28 – 40.
 • Radimecký, J. (2006). Očekávání pracovníků terapeutických komunit vs. proces změny chování klientů [Expectation of therapeutic community staff vs. processes of change of residents´bohaviour]. Adiktologie, 6(1), 42 – 53.
 • Zima, T. (2006). Metabolismus alkoholu a jeho důsledky pro poškození organismu [Metabolism of alcohol and its implications for organ damage]. Adiktologie, 6(2), 152 – 161.
 • Miovský, M., Miovská, L., Trapková, B., Řehan, V. (2006). Užívání alkoholu u dětí 5. a 7. tříd základních škol: výsledky kvaziexperimentální evaluační studie [Alcohol Use in Fifth-and Seventh-Grade Basic School Pupils Results of Ouasi-Experimental Evaluation Study]. Adiktologie, 6(2), 162 – 173.
 • Okruhlica, Ľ. (2006). Zistenie alkoholémie sa pri závislosti iba parciálne kryje s diagnózou opitosti i v prípadoch korektne stanovených [Cindiny alcohol in blood in alcohol dependent patiens only partially overlaps with the diagnosis of alcohol intoxication in correctly assessed CASE]. Adiktologie, 6(2), 174 – 179.
 • Běláčková, V. (2006). Od státního monopolu ke spotřební dani z alkoholu [From the State Alcohol Monopoly towards the Excise Tax]. Adiktologie, 6(2), 180 – 187.
 • Okruhlica, Ľ. (2006). (Ne)doporučovanie liečby pri diagnóze závislosti [Treatment (non) recommendation in CASE of dependance]. Adiktologie, 6(3), 378 – 387.
 • Sadílek, P., Mravčík, V., Trojáčková, A. (2006).  Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu v České republice [Drug counselling provided by the Czech phone and internet helplines]. Adiktologie, 6(3), 388 – 399.

 

Practice

 • Gajdošíková, H. (2006). Nová zákonná opatření k ochraně před škodami působenými užíváním legálních a nelegálních drog [New legal measures for protection against damages caused by the use of licit and illicit drugs]. Adiktologie, 6(1), 56 – 65.
 • Kubů, P. (2006). Kampaň „Domluvený“. Adiktologie, 6(2), 190 – 198.
 • Honzák, R. (2006). Obrana před napadením agresivním pacientem []. Adiktologie, 6(3), 402 – 406.
 • Honzák, R. (2006). Burnout syndrom. Adiktologie, 6(3), 407 – 413.
 • Ochaba, R., Tóth, K. (2006). Poradenský proces v poradni na odvykanie od fajčenia a medzinárodné odporúčania [Counselling Process in a Smoking Cessation Centre and International Recommendations]. Adiktologie, 6(4), 478 – 491.
 • Jeřábek, P. (2006). Osobnostní dispozice k drogové závislosti: Klinický pohled [Personality Dispositions to Drug Dependence: A clinical perspective]. Adiktologie, 6(4), 492 – 505.
 • Vondráčková, P. (2006). Klinický pohled na stav soudní ochranné léčby protialkoholní a protitoxikomanické ve zdravotnických zařízeních v ČR [Clinical Perspektive of Court-Imposed Compulsory Alcohol and Drug Treatment in Czech Healthcare Facilities]. Adiktologie, 6(4), 506 – 512.
 • Martanová, V. (2006). Certifikace programů primární prevence užívání návykových látek [Certification of Addictive Substance Use Primary Prevention Programmes]. Adiktologie, 6(4), 514 – 522.

Top
*/ ?> Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2006 Articles illustrations

 • Share this article
 • Sdílet