2005

01.07.2011

Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2005

Publisher: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Last update: 01.07.2011

In 2005 there were 4 original articles, 5 review articles, 7 short reports and 6 articles from practice published in the journal Adiktologie. There were also presented programme and abstracts of presentations from the XI. national conference SNN ČLS JEP and 44st conference of AT section which was held in Měřín 2.-5.5.2005 in the journal Adiktologie Supplementum.

Editorial

 • Martina Richterová-Těmínová, M. (1/5)
 • Grof, S. (2/111)
 • Radimecký, J. (3/365)
 • Vobořil, J. (4/481)

 

Original Writings

 • Mravčík, V., Lejčková, P., Korčišová, B. (2005). Prevalenční odhady problémových uživatelů drog v ČR – souhrnný článek [Prevalence Estimates of Problem Drug Use in the Czech Republic – Summary]. Adiktologie, 5(1), 12 – 21.
 • Gabrhelík, R., Charvát, M., Miovský, M. (2005). Kvalitativní analýza potřeb klientů využívajících nízkoprahové služby ve Středočeském kraji [Qualitative needs analysis of the clients of low – threshold services in central Bohemian region]. Adiktologie, 5(1), 22 – 33.
 • Lejčková, P., Csémy, L. (2005). Subjektivní vnímání rizik a postoje mládeže k užívání návykových látek [Risk perception and attitudes of young people towards drug use]. Adiktologie, 5(1), 34 – 44.
 • Páleníček, T., Bubeníková, V., Votava, M. , Horáček, J. (2005). Účinky MDMA, LSD a psilocinu na lokomoci potkana [Effects of MDMA, LSD and Psilocin on Locomotion in Rats].  Adiktologie, 5(2), 120 – 130.

 

Reviews

 • Horáček, J. (2005). Nurobiologie působení halucinogenních látek [Neurobiology of Action of Hallucinogenic Drugs]. Adiktologie, 5(2), 134 – 150.
 • Nerad, J. M., Neradová, L. (2005). Historie terapeutického požití LSD v Nizozemsku [Therapeutic Use of LSD in the Netherlands - History]. Adiktologie, 5(2), 152 – 161.
 • Dostálek, M., Juřica, J., Tomanadl, J. , Hadašová, E. (2005). Vliv metafetaminu na biotrasformační procesy cytochromu  P450 [Influence of methamphetamineon metabolic activity of enzymatic systém of cytochrome P450]. Adiktologie, 5(3), 372 – 381.
 • Nováková, J., Dostálek, M., Juřica, J., Tomandl, J., Hadašová,V., Šulcová, A. (2005). Změny působení  matafetaminu při současném užití antidepresiva fluoxetinu v preklinických modelech [Changes of methamphetamine effects whem co-administrated with antidepressant fluoxetine in preclinical models]. Adiktologie, 5(3), 382 – 391.
 • Pešek, R., Kotrbová, K., Masár, O., Vurm, V. (2005). Racionální analýzy významných faktorů terapeutické účinnosti svépomocného společenství Anonymních alkoholiků [Rational analyzes of meaningful factors implicating therapeutic effect of self-supportive fellowship Alcoholics Anonymous]. Adiktologie, 5(4), 488 – 501.

 

Practice

 • Zachariáš, M. (2005). Jak vážná nemoc terapeuta může prospívat či omezovat možná rizika pro práci s klienty v terapeutické komunitě, ale i vědomí, že svým přístupem mohu být v určitém směru prospěšný. Adiktologie, 5(1), 78 – 81.
 • Kudrle, S. (2005). Holotropní dýchání v terapii závislých [Holotropic Breathwork in Therapy of Addicts]. Adiktologie, 5(2), 178 – 185.
 • Vančura, M. (2005). Čím nám byly, nejsou a mohly by být  látky nazývané psychedelika [What were, are not and could be for us the substances called psychedelics]. Adiktologie, 5(2), 186 – 199.
 • Miláčková, M. (2005). Zamyšlení nad substitučním progremem – příklady z praxe [Thoughts about a substitution program: Examples from clinical experience]. Adiktologie, 5(3), 420 – 433.
 • Mašek, P., Sobotka, J. (2005). Některé aspekty práce exuserů v terapeutické komunitě [Some aspects of Ex-users´ work in a TC]. Adiktologie, 5(3), 434 – 443.
 • Hampl, K. (2005). Zajištění ambulantní zdravotní péče o pacienty s problematikou užívání návykových látek [Outpatient healthcare ensurance of patients with the substance abuse problems]. Adiktologie, 5(4), 524 – 531.

 

Short reports

 • Petroš, O., Mravčík, V., Korčišová, B. (2005). Spotřeba drog problémovými uživateli [The Consumption of Illicit Drugs by Problem Users]. Adiktologie, 5(1), 48 – 59.
 • Kubů, P., Škařupová, K.,Csémy, L. (2005). Kontext rekreační  konzumace drog v roce 2003 na území ČR: vybrané výsledky studie Tanec a drogy 2000 a 2003 [Context of recreational  drug use within Czech Republic in 2003 selected resulta of study Dance and Drugs 2000 and 2003]. Adiktologie, 5(1), 60 – 75.
 • Miovský, M., Miovská, L. (2005). Epidemiologie užívání halucinogenních drog v České republice [Epidemiology of Hallucinogenic Drug Use in the Czech Republic]. Adiktologie, 5(2), 164 – 175.
 • Bareš, P. (2005). Drogová problematika v zájmové a hodnotové orientaci dospívajících a v jejich sociálním prostředí [The Importance of the Drug Issue for Youngsters: The Comparison with Other Opinions and Interesta and the Occurrance of Drug-related Idicators in the Social Environment]. Adiktologie, 5(3), 394 – 407.
 • Spáčilová, L., Jurášková, M., Klusoňová, H., Višňovský, P. (2005).  Postoje a zkušenosti středoškolské mládeže s návykovými látkami – Dobrušsko [Attitudes and Experiences of Hight School Students with Addictive Drugs-Dobruška Region]. Adiktologie, 5(3), 408 – 417.
 • Tumpachová, N. (2005).  Hodnocení smyslu života v průběhu psychoterapie osob závislých na návykových látkách [Evaluation of Changes in Sense of Life during Psychotherapy for Clients with Addiction Behaviour]. Adiktologie, 5(4), 504 – 515.
 • Lejčková, P. (2005). Zahraniční internetové zdroje informací v oblasti primární prevence [Non-Czech internet information sources in the field of primary prevention]. Adiktologie, 5(4), 516 – 521.

Top
*/ ?> Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2005 Articles illustrations

 • Share this article
 • Sdílet