2004

01.07.2011

Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2004

Publisher: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Last update: 01.07.2011

In 2004 there were 10 original articles, 3 review articles, and 3 articles from practice published in the journal Adiktologie. Four short reports and 4 educational articles were presented as well. There were also published programme and abstracts of presentations from the X. national conference SNN ČLS JEP and 43rd conference of AT section which was held in Měřín 24.-28.5.2004 in the journal Adiktologie Supplementum.

Editorial

 • Řehan, V. (1/5)
 • Zábranský, T. (2/117)
 • Buzková, P. (3/229)
 • Hanuš, L.O. (4/457)
 • Popov, P. (S/361)

 

Original Writings

 • Csémy, L., Kubička, L., Dvořák, V. (2004). Retence ve specializovaném programu pro léčbu závislostí u žen. Srovnání žen závislých na alkoholu se ženami závislými na nelegálních drogách [Retention a specialised inpatient treatment programme for women: a comparison of alcohol dependent versus drug dependent patients]. Adiktologie 4(1), 12 – 19.
 • Schmidt, W.J. (2004).  Mechanisms of  behavioural sensitization. Adiktologie, 4(1), 20 – 27.
 • Csémy, L., Hrachovinová, T. , Krch, D. F. (2004). Alkohol a jiné drogy ve vysokoškolské populaci: rozsah, kontext, rizika [Alcohol consumption and illicit substance use in Prague university students]. Adiktologie, 4(2), 124 – 135.
 • Kachlík, P., Matějová, H. (2004). Pilotní projekt DDD ( Drogy-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy [A pilot project called DRI (Drug-Reason-Impact) focused on primary prevention dependencies at the elementary schools]. Adiktologie 4(2), 136 – 153.
 • Miovský, M., Miovská, L., Trapková, B. (2004). Projekt evaluace primárně-preventivního komunitního programu [Primary prevention community programme evaluation project]. Adiktologie, 4(3), 236 – 254.
 • Jacobsová, P., Kraus, B., Vacek, P., Stará, J., Čápová, E., Eisen, M. (2004). Evaluace pilotní fáze školního preventivního programu Připraveni pro život [Evaluation of pilot phase of school-based prevention program „Skills for Adolescence“]. Adiktologie, 4(3), 256 – 266.
 • Kubů, P. (2004). Metody hodnocení kvality internetových projektů prevence závislostí a harm reduction [Abuse prevention and harm reduction internet projects guality evaluation methods]. Adiktologie, 4(3), 268 – 285.
 • Landa, L., Šlais, K., Šulcová, A. (2004). Kanabinoid metanandamid vyvolává u myší zkříženou senzitizaci k antiagresivnímu účinku metamfetaminu, ne však morfinu [Cannabinoid methanandamide elicites cross-sensitization to methamphetamine but not morphine antiaggressive effects in mice]. Adiktologie, 4(4), 466 – 473.
 • Sivek,V., Miovská, L., Miovský, M. (2004). Obraz uživatelů a užívání konopných drog v českých médiích v roce 2003 [The Image of Cannabis Drugs Use and Their Users Presented by the Czech Media in 2003]. Adiktologie, 4(4), 474 – 491.
 • Newcombe, R. (2004). Does Cannabis use cause Psychosis? A Study of Trends in Cannabis use and Psychosis in England, 1995-2003. Adiktologie, 4(4), 492 – 507.

 

Reviews

 • Zábranský, T. (2004). Přehled odborných článků na téma evaluace substituční (udržovací) léčby na bázi metadonu [Literatura review: evaluations of substitution (maintenance) treatment using methadone]. Adiktologie, 4(2), 156 – 163.
 • Miovský, M., Kubů, P., Miovská, L. (2004). Evaluace programů primární prevence užívání  návykových látek v ČR: základní východiska a aplikační možnosti [Evaluation of addictive aubstance use primary prevention programmes in the Czech Republic: General background and application possibilities]. Adiktologie, 4(3), 288 – 303.
 • Hanuš, O. (2004). Bude konopí legálním lékem? Příspěvky české vědy k výzkumu konopí [Will hemp be a legal medicine? A contribution of Czech science to the research of cannabis]. Adiktologie, 4(4), 510 – 523.

 

Practice

 • Klouček, E. (2004). Kompenzační mechanismy uživatelů nelegálních drog. Adiktologie 4(1), 46 – 51.
 • Dvořáček, J. (2004). Sedm principů terapie souvisejících s vlastnostmi systému odměny [Seven treatment principles associated with characteristic of reward system]. Adiktologie, 4(2), 166 – 175.
 • Kotrbová, K., Hadravová, V., Salvová, D., Pešek, R. (2004). Realizace buprenorfinového substitučního programu v Českých Budějovicích - první zkušenosti [Implementation of buprenorphine substitution programme in Ceske Budejovice - first experiences]. Adiktologie, 4(2), 176 – 188.
 • Skácelová, L. (2004). Evaluativní nástroje v preventivní praxi [Evaluation tools in primary prevention: a practical perspective]. Adiktologie, 4(3), 321 – 329.

 

Short reports

 • Kubů, P., Janda, A. (2004). Alkohol.cz - charakteristiky vybraných stránek z různých oblastí problematiky alkoholismu a porovnání jejich kvality [Alcohol - description and evaluation of selected webs from different areas of alcoholism domain]. Adiktologie, 4(1), 30 – 43.
 • Patočka, J., Strunecká, A. (2004). Nové poznatky o účinku kokainu na mozek [New knowledge upon cocaine influence on brain]. Adiktologie, 4(2), 193 – 198.
 • Miovský, M., Trapková, B., Miovská, L. (2004). Názory a postoje k návykovým látkám a jejich užívání u žáků šestých tříd základních škol: metoda ohniskových skupin [Sixth-grade primary school children´s views and attitudes concerning addictive substances and their use: focus groups method]. Adiktologie, 4(3), 306 – 317.
 • Vacek, J. (2004). Klasifikace prožitku akutní intoxikace konopnými drogami: klinické souvislosti s drogovou kariérou [Classification of experience of acute cannabis intoxication: clinical connections with drug career]. Adiktologie, 4(4), 526 – 542.
 • Miovská, L., Miovský, M. (2004). Paměťové funkce u uživatelů konopných drog [Memory functions in cannabis users]. Adiktologie, 4(4), 544 – 553.

 

Education

 • Gabrhelík, R. (2004). Amotivační syndrom a konopné drogy [The amotivational syndrome and cannabis drugs]. Adiktologie, 4(1), 54 – 63.
 • Charvát, M. (2004). Jak drogová legislativa ovlivňuje chování, jednání a postoje uživatelů drog z řad středoškoláků - příspěvek k Analýze dopadů novelizace drogové legislativy v ČR (projekt PAD) [The possible impact of drug legislation on behavior, action and attitudes of secondary school drug users - contribution to the Impact analysis Project of new drugs legislation in the Czech Republic (project PAD)].  Adiktologie, 4(1), 64 – 75.
 • Vacek, J. (2004). Prožitek akutní intoxikace konopnými drogami: nepříznivé reakce (příspěvek k diagnostice F12.Ox) [Experience of acute cannabis intoxication: adverse effects (contribution to diagnostics of  F12.0x)]. Adiktologie, 4(1), 76 – 85.

Top
*/ ?> Overview of Articles Published in the Journal Adiktologie in 2004 Articles illustrations

 • Share this article
 • Sdílet