Výzkumné projekty

01.05.2010

Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v České republice za rok 2007

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 01.05.2010

Cílem studie bylo indentifikovat společenské náklady spojené s užíváním alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR za rok 2007. Studie využívá mezinárodně srovnatelnou metodiku Cost of Illness. Projekt byl realizován s grantovou podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. Výsledky budou dostupné na konci roku 2011, jedním v výstupů bude veřejně přístupná databáze společenských nákladů.

Řešitel

MUDr. Tomáš Zábranský, PhD.

Zadavatel

IGA MZ

Číslo projektu

grant č. NS/10034-4

Doba řešení

1. 1. 2009 - 31. 12. 2011

Anotace

Projekt naplňuje cíle 6 Resortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví - MZ II: „Určit nejdůležitější preventabilní rizikové faktory a vytvořit tím předpoklady pro efektivní prevenci společensky závažných onemocnění“ určením společenské ekonomické nákladnosti jednotlivých jevů a aktivit v oblasti užívání resp. užívání návykových látek a tedy poskytnutím mezinárodně srovnatelných vstupních dat pro ekonomické evaluace a modelování preventivních, léčebných a regulačních intervencí v dané oblasti.

Řešitelský tým: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Mgr. Hana Fidesová, Ph.D., Ing. Jiří Vopravil, PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., JUDr. Michaela Štefunková, PhD.

Cíle výzkumu: (1) Zjistit společenské náklady užívání tabáku, alkoholu a nelegálních drog za použití mezinárodně standardizované metodiky. (2) Vytvořit podrobně strukturovanou databázi jednotlivých položek nákladů na užívání návykových látek a tu v elektronickém formátu zveřejněním na internetovém serveru poskytnout k volnému použití pro další ekonomicky orientované analýzy, prognózy a modely. (3) Interpretovat získané údaje s ohledem na priority zdravotní politiky ČR a tak poskytnout ekonomické vodítko pro úvahy o dalších intervencích v oblasti.

Východiska: Studie kvantifikovala společenské ekonomické náklady na zneužívání tabáku, alkoholu a nelegálních drog. Řídí se striktně metodikou "Mezinárodních standardů pro odhady nákladů zneužívání návykových látek" podle Světové zdravotnické organizace. Výsledky projektu poskytnou mezinárodně srovnatelnou kvantifikaci negativních dopadů návykových látek na společnost v ČR a účinné vodítko pro plánování nákladově efektivních intervencí v oblasti návykových látek. Vedlejším výstupem bude veřejně přístupná databáze podrobně disagregovaných nákladových položek pro další využití ve výzkumu, evaluacích a plánování. Identifikace a posouzení kvality vstupních dat, vyžadovaných Standardy, pomůže pro určení výzkumných priorit v adiktologii.

Metodika Cost of Illness (COI) je mezinárodně standardizovaná a opírá se o dvojí vydání směrnic (E. Single et al., 2003; E. Single et al., 1996). Náklady se v ní dělí podle způsobu vzniku na přímé a nepřímé popř. nehmotné, dále pak podle oblasti na náklady zdravotnictví, vymáhání práva a další (prevence, výzkum apod.). Metodika COI spočívá v následujících úkonech: (i) identifikace relevantních stavů; (ii) identifikace přesného přiřaditelného podílu těchto stavů návykovým látkám; (iii) identifikace příslušných nákladových položek. Přiřaditelný podíl může být určen (i) korelací daného jevu s užitím návykové látky; (ii) logickou souvislostí; (iii) izolací ostatních faktorů např. v klinických pokusech (Kopp & Fegnolio, 2001).

COI studie vychází z několika předpokladů: (i) kontrafaktuální scénář, ve kterém se návykové látky vůbec neužívají; (ii) náklady obětované příležitosti této alternativy; (iii) předpoklad plné zaměstnanosti, ve které jedinci odchodem z trhu práce nemohou být snadno nahrazeni (Kopp & Fegnolio, 2001). Další premisou COI studií je zahrnutí společenských nákladů, tedy vyloučení nákladů soukromých a dále zahrnutí pouze ekonomických nákladů, nikoli transferů, které nepředstavují produktivní složku ekonomiky (E. Single et al., 2003). Dále lze zvolit mezi prevalenčním přístupem prevalence dané nemoci v daném období a incidenčním přístupem, který sleduje, jaké náklady k nemocem vzniknou v budoucnosti. Vyjádřené náklady jsou zpravidla vyjadřovány jako hrubé náklady, tedy bez započtení benefitů spojených s užíváním návykových látek (včetně daňových výnosů).

Metody sběru dat: Studie pracovala výhradně s existujícími zdravotními, epidemiologickými, trestně-právními, ekonomickými a sociodemografickými dat; nepředpokládáme vlastní výzkum zaměřený na generování primárních dat. V první fázi vytvořila mapu dat podle mezinárodních Standardů a prozkoumala jejich veřejnou dostupnost. Oficiální cestou za využití akademického statutu našeho pracoviště jsme požádali o poskytnutí dat tam, kde nebyla veřejně dostupná, a to vždy při zachování osobní anonymity / respektování Zákona o ochraně osobních údajů. Provedli jsme přehled relevantních českých studií a dalších zdrojů s cílem získat hodnoty pro atributivní frakce a/nebo relativní rizika v epidemiologii a v trestně-právním sektoru. V případech, kde nejsou data známa / neexistují potřebné studie relevantní pro metodiku podle Standardů, jsme použili přepočet z dostupných zahraničních údajů se zohledněním domácí prevalence toho kterého jevu.

Výsledky projektu: Společenské náklady užívání tabáku v ČR v roce 2007 činily 33,1 miliard Kč; náklady užívání alko­holu v České republice za rok 2007 byly 16,4 mi­liard Kč a společenské náklady užívání nelegálních drog byly v roce 2007 6,7 miliard Kč. Celkem se jednalo o náklady ve výší 1,6 % HDP. Největší podíl na těchto nákladech měly nepřímé ná­klady spojené s ušlou produktivitou (57,2 % všech nákladů), a to zejména v oblasti zdravotních nákladů, respektive nákladů spojených s morbiditou a s mortalitou osob v důsledku užívání návykových látek a jejich přiřaditelných onemocnění. Náklady na snižování poptávky po nelegálních dro­gách představují, podobní jako náklady na léčbu uživatelů alkoholu, významnou část (37,6 % u nele­gálních drog, 25,9 % u alkoholu) všech přímých nákladů na léčbu. Naopak podíl nákladů na léčbu uživatelů tabáku, které představují nejvyšší společenské náklady ze všech sledovaných látek, je menší než1%a nasvědčuje potřeby výrazného navýšení možností efektivní léčby pro tabakisty. Převaha společenských nákladů v důsledku užívání tabáku je konzistentní se zahraničními studiemi. Od­had společenských nákladů užívání nelegálních drog je srovnatelný s odhadem, který byl proveden v roce 1998 (společenské náklady užívání nelegál­ních drog poklesly o 0,01 % HDP). Společenské ná­klady užívání alkoholu jsou v poměru k nelegálním drogám relativní vyšší, než jak ukazuje kontext me­zinárodních studií, a poukazují tak na vzorce riziko­vého pití v populaci, jež s sebou nese většinu společenských škod přiřaditelných alkoholu.

Závěry: Lze konstatovat, že problém zneužívání psychotrop­ních látek v ČR je ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi ekonomicky méně závažný. To by mohlo nasvědčovat závěru, že protidrogová, protitabáková a protialkoholová politika v ÈR byla do roku 2007 při zohlednění ekonomických faktorů (včetně dostupných ekonomických zdrojů) komparativní úspěšnější než v jiných vyspělých zemích.

Podrobná metodologie, výsledky a závěry studie jsou prezentovány v monografii, která vyšla tiskem v prosinci 2011 (Zábranský, T. a kol, 2011) a je přílohou tohoto článku.

Použité zdroje:

Kopp, P., & Fegnolio, P. (2001). Calculating the social costs of illicit drugs: Council of Europe.

Single, E., Collins, D., Easton, B., Harwood, H., Lapsley, H., & Kopp, P. (2003). The International Guidelines for Estimating the Costs of Substance Abuse. New York: WHO.

Single, E., Easton, B., Collins, D., Harwood, H., Lapsley, H., & Maynard, A. (1996). The International Guidelines for Estimating the Costs of Substance Abuse. Ottawa: Canadian Centre on Substance Abuse.

Single, E., Robson, L., Xie, X., & Rehm, J. (1998). The economic costs of alcohol, tobacco and illicit drugs in Canada, 1992. Addiction, 93(7), 991-1006.

 

Kontakt

MUDr. Tomáš Zábranský, PhD.

twz@adiktologie.cz

Ing. Mgr. Vendula Běláčková

belackova@adiktologie.cz

 


Nahoru
*/ ?> Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v České republice za rok 2007 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet