1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 27.11.2019

ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE

KONTAKT | 224 968 208 | adambulance@vfn.cz, lenka.stastna@vfn.cz, jakub.minarik@vfn.cz, lada.broklova@vfn.cz, katerina.rokosova@vfn.cz

ADRESA | Klinika adiktologie, Apolinářská 4, Praha 2

Před první návštěvou se prosím objednejte na výše uvedených kontaktech.

Adiktologická ambulance poskytuje ambulantní diagnostickou, preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, problémové uživatele či osoby experimentující s drogami. Současně se věnujeme klientům s nelátkovými závislostmi, jako je gambling, závislost na internetu. Ambulance funguje jako první místo kontaktu pacienta se službami Kliniky adiktologie a v rámci poradenství je pacientovi doporučen další postup v léčbě a předány kontakty na příslušná oddělení či další specialisty. Program léčby je zaměřen na motivaci pacientů a je určen pro osoby bez rozdílu věku, vč. jejich rodinných příslušníků. Hlavními službami, které ambulance poskytuje, je individuální a párové poradenství, psychosociální a adiktologická edukace, včasná diagnostika a krátkodobá terapie. Ambulance současně působí jako výukové pracoviště pro studenty oboru Adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Ambulantní léčba zaměřená na škodlivé užívání a závislost na alkoholu a jiných návykových látkách.

· seznámení s možnostmi léčby na Klinice adiktologie a podmínkami přijetí do daného programu (Antabus, ALKO-ambulance, TOXI-ambulance, Detoxifikační jednotka, lůžková péče, skupina, individuální, párová či rodinná psychoterapie) s následnou možností setrvání v nabídnutých programech, pokud je to indikované,

· sreening a včasná diagnostika,

· krátkodobá individuální terapie,

· zprostředkování vstupního psychiatrického vyšetření,

· doporučení a kontakt na další typy odvykací léčby (střednědobá – režimová, stacionární),

· komunikace s jinými zdravotnickými zařízeními, úřady, soudy, policií apod., je-li to pacienty požadováno a je-li to s jejich souhlasem.

Ambulance poskytuje:

· psychiatrické vyšetření, preskripci a podávání medikace,

· poradenství a krátkodobou terapii, screening a včasnou diagnostiku problémů s návykovými látkami,

· podporu abstinence motivační terapií s cílem abstinence a změny životního stylu,

· motivační terapii směřovanou k ústavní odvykací léčbě, pokud je tato indikovaná,

· udržovací ambulantní péči navazující na ústavní odvykací léčbu za účelem udržení abstinence jako -žádoucího stavu (např. při podpůrné léčbě disulfiramem),

· podporu stabilizace a zlepšení rodinných a sociálních vztahů,

· podporu stabilizace a zlepšení pracovní schopnosti pacientů při souběžné abstinenci,

· konzultace s rodinnými příslušníky (v případě osob léčených u nás pouze s jejich souhlasem).

Motivační skupina

Motivační skupina pro pacienty po ústavním detoxu a pro pacienty adiktologické ambulance, toužící zbavit se své drogy.

Kdy: každou středu od 17:00 do 18:30

Kde: sraz nejpozději v 17:00 v čekárně Apolinářská 4, Praha 2

Kdo: provází Mgr. Lada Broklová, Bc. Martin Kocián, Hanka Slopovská

Skupina pro rodinné příslušníky a osoby blízké

Otevřená skupina pro rodinné příslušníky a osoby blízké, bez objednání.

Kdy: každou středu od 15:00 do 16:30

Kde: sraz nejpozději v 15:00 v čekárně Apolinářská 4, Praha 2

Kdo: provází Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D., Ladislav Dekány

Ambulance neposkytuje:

· podávání informaci o pacientech na lůžkových odděleních,

· konzultace rodinných příslušníků bez vědomí a bez souhlasu s jejich zde léčenými příbuznými.

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby s problematikou problémového užívání a se závislostí na návykových látkách či nelátkových závislostí a jejich rodinní příslušníci. Převážně se jedná o osoby závislé na alkoholu, případně s problémovým užíváním marihuany a jiných návykových látek, které jsou ochotné nastoupit na léčbu. Věkové kritérium není stanovené.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D., vedoucí služby, psycholog, adiktolog, tel. 224 968 208

MUDr. Jakub Minařík, psychiatr, tel. 224 968 260

Mgr. Lada Broklová, adiktolog, tel. 224 968 240

Bc. Kateřina Rokosová, adiktolog, tel. 224 968 213

Mgr. Jaroslav Vacek, psycholog

Bc. Martin Kocián, terapeut

DALŠÍ INFORMACE

Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.


786

NÁŠ PŘÍSTUP

Naším cílem není člověka změnit, ale pomoci mu stát se sám sebou.

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681