1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 21.03.2019

Adiktologie – studijní obor a kvalifikace včetně celoživotního vzdělávání

 

Vzdělávání v oboru adiktologie je v České republice ve velmi rozvinuté podobě a zahrnuje dnes již prakticky všechny základní oblasti, které však nejsou na stejné úrovni implementace do praxe.

Vzdělávací systém v oboru adiktologie strukturuje a specifikuje tyto jednotlivé oblasti a je v ucelené podobě zpracován a integrován do skupiny tzv. národních klíčových dokumentů oboru, a to konkrétně pro oblast vzdělávání pod názvem Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie. Postupně zaváděný systém vzdělávání v adiktologii se samozřejmě promítá do samotného vnitřního nastavení (a profilace) oboru a jeho pozice ve zdravotnictví i mimo zdravotnictví (tj. včetně legislativního ukotvení takových změn). Zmíněná koncepce má za cíl definovat vztah oboru adiktologie a profese adiktologa vůči jiným profesím. Těžiště celého systému spočívá na profesní skupině lékařů-psychiatrů se specializovaným vzděláním pro adiktologii (v současnosti pod názvem obor návykové nemoci) a profesní skupině adiktologů, kteří jsou v České republice v kategorii regulovaných zdravotnických nelékařských oborů.

Druhou velkou oblast vzdělávání vytváří systém celoživotního vzdělávání, v jehož rámci je řešeno také téma profesní přípravy pro jiné než předešle uvedené dvě adiktologické profese. Jedná se tedy o postupné vytváření systému vzdělávání pro další profese, které se pohybují v rámci oboru adiktologie, tj. především profese všeobecné sestry, klinického psychologa, ergoterapeuta, speciálního pedagoga, pedagoga atd. Systém tak v sobě zahrnuje následující oblasti vzdělávání a profesní přípravy:

  • lékařská specializace v oboru návykové nemoci („lékařská adiktologie“),
  • výuka adiktologů, zdravotníků-nelékařů, na bakalářském (Bc.) a magisterském stupni (Mgr.)
  • postgraduální doktorské studium adiktologie (Ph.D.),
  • výuka mediků v adiktologii (kurikulum adiktologie pro studenty medicíny),
  • povinné adiktologické minimum pro lékaře všech klinických oborů jako povinná (případně též další/navazující volitelná) součást specializační přípravy lékařů,
  • celoživotní vzdělávání adiktologů-nelékařů a adiktologů-lékařů,
  • celoživotní vzdělávání pro jiné (než adiktologické) profese (především: zdravotní sestry, farmaceuti, ergoterapeuti a nezdravotnické profese – pedagog, etoped, sociální pracovník atd.).