1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 14.06.2019

AMBULANCE

AMBULANCE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ ADIKTOLOGIE 

Pro objednání využijte e-mailový kontakt, případně zanechte vzkaz na telefonu.

ADRESA | Ambulance dětské a dorostové adiktologie, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2, 120 00

TELEFON | 224 968 253

EMAIL | addambulance@vfn.cz 

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí | 9:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00
Úterý | 9:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00
Středa | 9:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00
Čtvrtek | 9:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00
Pátek | 9:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00 

Klienti, rodinní příslušníci či odborníci z návazných služeb mohou využít uvedené kontakty a dohodnout si termín osobní návštěvy. Pro vstup nezletilého pacienta do péče je nutný souhlas zákonného zástupce a základní dohoda o cílech a podmínkách spolupráce. Na první konzultaci proto zveme kromě pacientů i rodiče nebo jiného zákonného zástupce či blízké. Dalších diagnostických vyšetření se účastní již jen nezletilý pacient, rodiče jsou po sjednané době přizvaní ke sdělení výsledků vyšetření a dohodnutí dalšího léčebného postupu.

CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

Ambulance dětské a dorostové adiktologie je prvním specializovaným zdravotnickým zařízením ambulantního typu úzce zaměřeným na oblast závislostí, závislostních poruch a s nimi souvisejících komplikací u dětí a dorostu. Jedná se o pilotní projekt ověření konceptu adiktologické ambulance (vytvořené původně pro dospělé pacienty) adaptované pro cílovou skupinu do 18 let věku. Ambulance je součástí segmentu ambulantních služeb Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  • poskytování základních informací v oblasti návykových látek: konzultační a poradenský servis, testování na přítomnost návykových látek, krátká intervence a preventivní péče,
  • komplexní diagnostika a case management: komplexní diagnostické zhodnocení vývoje a závažnosti stavu pacienta (psychiatrická, klinicko-psychologická a adiktologická diagnostika) a následná individuální případová práce (vytvoření terapeutického plánu na základě individuálních potřeb a spolupráce s návaznými specializovanými institucemi)
  • ambulantní adiktologická péče: individuální a skupinová práce zahrnující všechny základní ambulantní intervence s dominancí v psychoterapeutických, farmakoterapeutických a socioterapeutických postupech
  • socioterapie, tréninkové a nácvikové programy: zahrnuje širokou škálu terapeutických a podpůrných aktivit, zejména skupinovou práci, zážitkové a zátěžové programy, volnočasové aktivity atd., které jsou zaměřeny na posílení motivace ke změně, nácvik sociálních a komunikačních dovedností či posílení dovednosti seberegulace,
  • pomoc blízkým osobám: základní poradenství, možnost zajištění souběžné rodinné terapie a podpůrných aktivit pro rodinné příslušníky.

CÍLOVÁ SKUPINA

Ambulance je určena dětem a mladistvým, kteří mají problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, počítače atd.). Její činnost předpokládá úzkou spolupráci jak s rodiči a blízkými osobami, tak se sítí dalších specializovaných institucí. Pro dlouhodobější spolupráci je třeba alespoň základní motivace pacientů a blízkých pro spolupráci na diagnostice a léčbě.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Mgr. Lenka Šťastná | vedoucí služby, psycholog, adiktolog

MUDr. Pavla Hellerová | psychiatrička a psychoterapeutka

Mgr. Stanislav Kunc | pedagog, socioterapeut

Mgr. Martina Franzová |  psycholog

Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.

NÁŠ PŘÍSTUP

Naším cílem není člověka změnit, ale pomoci mu stát se sám sebou.

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681