1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 27.11.2019

AMBULANCE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ ADIKTOLOGIE

Pro objednání využijte e-mailový kontakt, případně zanechte vzkaz na telefonu.

ADRESA | Ambulance dětské a dorostové adiktologie, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2, 120 00

TELEFON | 224 968 253

EMAIL | addambulance@vfn.cz, martina.franzova@vfn.cz, vojtech.spinar@vfn.cz

PROVOZNÍ DOBA pondělí – pátek 9:00 – 17:00

Klienti, rodinní příslušníci či odborníci z návazných služeb mohou využít uvedené kontakty a dohodnout si termín osobní návštěvy. Pro vstup nezletilého pacienta do péče je nutný souhlas zákonného zástupce a základní dohoda o cílech a podmínkách spolupráce. Na první konzultaci proto zveme kromě pacientů i rodiče nebo jiného zákonného zástupce či blízké. Dalších diagnostických vyšetření se účastní již jen nezletilý pacient, rodiče jsou po sjednané době přizvaní ke sdělení výsledků vyšetření a dohodnutí dalšího léčebného postupu.

Ambulance dětské a dorostové adiktologie je prvním specializovaným zdravotnickým zařízením ambulantního typu úzce zaměřeným na oblast závislostí, závislostních poruch a s nimi souvisejících komplikací u dětí a dorostu. Ambulance je součástí segmentu ambulantních služeb Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

· poskytování základních informací v oblasti návykových látek: konzultační a poradenský servis, testování na přítomnost návykových látek, krátká intervence a preventivní péče,

· komplexní diagnostika a case management: komplexní diagnostické zhodnocení vývoje a závažnosti stavu pacienta (psychiatrická, klinicko-psychologická a adiktologická diagnostika) a následná individuální případová práce (vytvoření terapeutického plánu na základě individuálních potřeb a spolupráce s návaznými specializovanými institucemi)

· ambulantní adiktologická péče: individuální a skupinová práce zahrnující všechny základní ambulantní intervence s dominancí v psychoterapeutických, farmakoterapeutických a socioterapeutických postupech

· socioterapie, tréninkové a nácvikové programy: zahrnuje širokou škálu terapeutických a podpůrných aktivit, zejména skupinovou práci, zážitkové a zátěžové programy, volnočasové aktivity atd., které jsou zaměřeny na posílení motivace ke změně, nácvik sociálních a komunikačních dovedností či posílení dovednosti seberegulace,

· pomoc blízkým osobám: základní poradenství, možnost zajištění souběžné rodinné terapie a podpůrných aktivit pro rodinné příslušníky.

CÍLOVÁ SKUPINA

Ambulance je určena dětem a mladistvým, kteří mají problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, počítače atd.). Její činnost předpokládá úzkou spolupráci jak s rodiči a blízkými osobami, tak se sítí dalších specializovaných institucí. Pro dlouhodobější spolupráci je třeba alespoň základní motivace pacientů a blízkých pro spolupráci na diagnostice a léčbě.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. | vedoucí služby, psycholog, adiktolog

MUDr. Pavla Hellerová | psychiatrička a psychoterapeutka

Vojtěch Špinar, DiS. | sociální pracovník

Mgr. Martina Franzová | psycholog

Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.


787

NÁŠ PŘÍSTUP

Naším cílem není člověka změnit, ale pomoci mu stát se sám sebou.

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681