1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 04.02.2020

Ambulance pro alkoholové závislosti

Objednávání telefonicky (nikoliv e-mailem), termíny dle kapacity ambulance.

ADRESA | Klinika adiktologie, Apolinářská 4, Praha 2

 

TELEFON K OBJEDNÁNÍ | 224968214

 

Doporučujeme, aby se objednávala ta osoba, která se chce léčit.

Objednávky nemotivovaných rodinných příslušníků třetí osobou jsou zpravidla neefektivní.

Jedná se o odbornou zdravotnickou ambulanci, nikoliv o anonymní kontaktní a poradenskou službu

PROVOZNÍ DOBA

 

LÉKAŘ | pondělí – pátek: pouze po předchozím objednání (224968214)

Pondělí | 8:00 – 12:00, 13:00-17:00
Úterý | 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Středa | 8:00 – 12:00 a 13:00-16.00

Čtvrtek 9:00-12:00 a 13:00-15:00
Pátek | 8:00 – 12:00 a 13:00- 16:00

 

VYDÁVÁNÍ ANTABUSU:

Pondělí | 7:00-12:00 a 13:00 - 16:45 v ALKO ambulanci
Úterý | 7:00-12:00 a 13:00 - 15:45 v ALKO ambulanci
Čtvrtek | 7:00-12:00 a 13:00 - 15:45 v ALKO ambulanci
Pátek | 7:00-12:00 a 13:00 - 14:45 v ALKO ambulanci

 

V případě nepřítomnosti v ALKO ambulanci je ANTABUS vydáván v Centru substituční léčby v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek, vždy 6.30-14:00.

PSYCHOLOG | pondělí – pátek : individuální psychoterapie terapie po předchozím objednání (224968221, 224968214)

Ambulance pro alkoholové závislosti (ALKO ambulance) zajišťuje ambulantní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči pro osoby závislé na alkoholu, problémové uživatele alkoholu a osoby experimentující s alkoholem motivované ke změně stávajícího stavu a užívání alkoholu (u závislých pacientů abstinence, u problémových uživatelů alkoholu abstinence, výjimečně významné snížení spotřeby alkoholu). Jedná se o odbornou zdravotnickou ambulanci, nikoliv o anonymní kontaktní a poradenskou službu. Obsah léčby je zaměřen na problémové uživatele alkoholu a osoby na alkoholu závislé starší 18 let, často s přídatnou psychiatrickou symptomatikou. Dále je sekundárně program zaměřen na osoby, které jsou s problémovými uživateli a závislými na alkoholu v pravidelném kontaktu – tedy na jejich rodinné příslušníky.


 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytujeme ambulantní léčbu závislosti na alkoholu, pokud je tato indikovaná. Ambulantní léčba je z principu dobrovolná, nemůže tedy probíhat u nemotivovaných osob.

Hlavními službami poskytovanými ambulancí jsou individuální a skupinová terapie, psychiatrická péče, léčba duálních diagnos. Podpůrná farmakoterapie (disulfiram: Antabus, anticravingová medikace, indikovaná psychiatrická medikace) a v rámci specifického programu podpůrné a poradenské činnosti s rodinnými příslušníky, kteří mají ve svém okolí (příbuzenstvo) problémy s alkoholem či jinými návykovými látkami.

Nabízíme:

 • ambulantní léčbu závislosti na alkoholu, pokud je tato indikovaná, ambulantní léčba je z principu dobrovolná, nemůže tedy probíhat u nemotivovaných osob,
 • seznámení s podmínkami přijetí do programu ambulantní léčby (Antabus, skupina, individuální kontakt) a následnou možností setrvání v nabídnutých programech, pokud je to indikované,
 • vstupní psychiatrické vyšetření stanovení diagnosy a zvážení indikace k léčbě,
 • individuální terapie,
 • skupinová terapie,
 • léčba disulfiramem (Antabus) a anticravingovou medikací,
 • Indikace a doporučení k jiným typům odvykací léčby (střednědobá – režimová, stacionární),
 • terapie psychických poruch a onemocnění (například depresivní a úzkostné poruchy) objevujících se souběžně se závislostí na alkoholu či jeho škodlivým užíváním,
 • kontroly dodržování abstinence (Alkotest) zvláště při léčbě disulfiramem (Antabus),
 • komunikace s úřady, soudy, policií apod., je-li to pacienty požadováno a je-li to s jejich souhlasem.

Ambulance neposkytuje:

 • léčbu mladším 18 let,
 • anonymní poradenství a léčbu (jedná se o standardní zdravotnickou péči ve standardní odborné ambulanci),
 • specifické programy pro hazardní hráče,
 • terapie, kontroly, vyšetření a podávání medikace mimo provozní hodiny ambulance,
 • konsultace rodinných příslušníků za zády a bez vědomí a bez souhlasu s jejich zde léčenými příbuznými,
 • předepisování jakékoliv terapie ad hoc neregistrovaným pacientům lidem,
 • substituční léčbu závislých na opiátech a preskripci buprenorfinu,
 • dublování ambulantní léčby závislostí (není možné, ani vhodné, aby jedna léčba probíhala souběžně u více lékařů, ve více ambulancích současně),
 • léčbu „na dálku" po e-mailu a telefonu,
 • telefonickou krizovou intervenci.
 • ambulantní léčbu, pokud je indikovaný jiný typ léčby (zejm. léčba ústavní)

Zaměření „ALKO" ambulance na:
Osoby s problematikou problémového užívání a se závislostí a jejich rodinné příslušníky. Převážně se jedná o osoby závislé na alkoholu, případně s problémovým užíváním alkoholu, které jsou indikované pro ambulantní léčbu a tento typ léčby schopné a ochotné absolvovat.

Poradenství v oblasti závislostí:
Poskytujeme poradenství rodinám závislých v rámci samostatného programu pro rodinné příslušníky. Poskytujeme poradenství osobám, které se nechtějí registrovat v ambulanci, ale mají zájem si o svém problematickém užívání alkoholu pohovořit. Program se koná vždy každou středu v měsíci od 16.30hod. (poradenství poskytuje Mgr. Lucie Vítková) – možné bez předchozího objednání

Skupinová psychoterapie:
Je základním prvkem ambulantní léčby. Od podzimu 2019 budou probíhat nové „otevřené“ skupiny, do kterých pacienti docházejí 1 x týdně po předchozí konsultaci s lékařem ambulance či terapeutem skupiny. Skupina trvá 75 minut. Skupinový proces je zaměřen na vzájemnou podporu v abstinenci, postupné pochopení mechanismů závislosti a osvojení si životního stylu bez alkoholu. Skupina podpůrně-motivačně-edukační.
Dále probíhá „uzavřená" skupina pod vedením Mgr.Víchové, která je určená pro déle abstinující pacienty ambulance a kde je cílem větší zaměření na sebepoznání a další seberozvoj. Zařazení do skupiny je možné po individuální konsultaci s Mgr.Víchovou)

Individuální přístup:
Je určen pro pacienty s přetrvávajícími psychickými obtížemi při základní diagnose „závislost na alkoholu", pro ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci nebo mají neuspokojivé vztahy v rodině či v zaměstnání, přídatné psychické potíže i s potřebou nejen individuální psychoterapie, ale i s nutnou farmakoterapií. Psychoterapie probíhá dle individuálního terapeutického plánu na základě pravidel psychoterapie v ALKO ambulanci.

Farmakoterapeutická léčba a Antabus:
Zahrnuje úpravu medikace (např. antidepresiva), kterou provádí psychiatr ambulance na základě psychiatrického zhodnocení stavu.
Pacientům v prvním roce abstinence doporučujeme užívání Antabusu, který podáváme 2 x týdně zde v ambulanci, o jeho nasazení a dalším užívání se pacient domlouvá s lékařem.

Anticravingová medikace: (Campral) pouze dle indikace a na předpis lékaře.

CÍLE LÉČBY

 • diagnostika, pojmenování, problému s návykovou látkou - alkoholem,
 • primárně abstinence od alkoholu,
 • podpora abstinence disulfiramovou či anticravingovou léčbou,
 • motivační terapie směřovaná k abstinenci a změně životního stylu ve vztahu k návykovým látkám,
 • motivační terapie směřovaná k ústavní odvykací léčbě, pokud je tato indikovaná,
 • udržovací ambulantní odvykací léčba navazující na detoxifikaci či ústavní odvykací léčbu za účelem udržení abstinence jako žádoucího stavu (např. podpůrná léčba disulfiramem),
 • stabilizace a léčba případných psychických komplikací a duálních diagnos vyskytujících se souběžně s diagnosou závislosti a škodlivého užívání alkoholu,
 • podpora stabilizace a zlepšení rodinných a sociálních vztahů,
 • podpora stabilizace somatického stavu pacienta a případné zlepšení somatického stavu pacienta,
 • stabilizace a zlepšení pracovní schopnosti pacientů při souběžné abstinenci,
 • informovanost rodinných příslušníků.

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby s problematikou problémového užívání a se závislostí na návykových látkách a jejich rodinní příslušníci. Převážně se jedná o osoby závislé na alkoholu, případně s problémovým užíváním alkoholu s případnou souběžnou psychiatrickou diagnosou, které jsou indikované pro ambulantní léčbu a tento typ léčby schopné a ochotné absolvovat. Věk nad 18 let.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

MUDr. Kateřina Jandečková | Lékař

Mgr. Veronika Víchová a Mgr. Michaela Wurstová | Psychologové

Bc. Mária Janošová | Všeobecná sestra


 


 

DALŠÍ INFORMACE

Vzhledem k tomu, že se jedná o standardní lékařskou péči, je služba poskytována neanonymně a hrazena ze zdrojů zdravotního pojištění.

Služby nehrazené ze zdravotního pojištění (např. potvrzení pro dopravní podnik) podléhají ceníku Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2

Projekt je realizován také za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a
Hlavního města Prahy.

788

NÁŠ PŘÍSTUP

Naším cílem není člověka změnit, ale pomoci mu stát se sám sebou.

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681