1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 18.09.2019

AMBULANCE

AMBULANCE PRO NEALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI

ADRESA | Apolinářská 4, Praha 2

TELEFON K OBJEDNÁNÍ | 22496-8207

PROVOZNÍ DOBA

Ordinační hodiny pro objednané:

MUDr. Vladimír Kmoch | psychiatr, vedoucí služby

Pondělí | 8:00–12:00 a 13:00– 16:00
Středa | 8:00–12:00
Pátek | 8:00–12:00

MUDr. Vladimíra Vlčková – Zenáhliková | psychiatr

Úterý | 14:00 až 15:00
Čtvrtek | 10:00 až 12:00 | pacienti LOM

MUDr. Zdeněk Veselý | psychiatr

Středa | 13:00 až 15:00

Doc. MUDr. Tomáš Krechler, CSc. | internista 

Čtvrtek | 13:30 až 15:30

Mgr. Martin Vlček | adiktolog

Úterý | (linka 8207): 9:00–13:00 + terapeutická skupina 15:30 – 17:00

Pátek | (linka 8207): 9:00–12:00

MgA., Mgr. A., Bc. Kateřina Zachová | (arteterapeutka) Středa 15:30-17:00 arteatelier v zahradě

Jana Fialková | všeobecná sestra

Úterý a čtvrtek (linka 8207) – profesní poradenství dle tel. domluvy

Prostor vyhrazený ambulanci se skládá ze 2 vyšetřoven (jedna je v jiné době využívána Adiktologickou ambulancí), a čekárny s odděleným sociálním zařízením.

Přístup je bezbariérový.

Ambulance pro nealkoholové závislosti (TOXI ambulance) nabízí ambulantní preventivní, diagnostickou, léčebnou péči pro uživatele nealkoholových drog. Dále poskytuje specializovanou psychiatrickou péči, individuální a skupinovou psychoterapii systematickou, motivační rozhovory, nedílnou součástí služby je péče internistou - gastroenterologem v prostorách ambulance. Pro závislé na opoidech je poskytována komplexní substituční léčba vysokoprahového charakteru Suboxonem osobám starším 18let. K vyšetření nutno mít kartičku platného pojištění a doklad totožnosti.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Nabízíme:

 • · Našim pacientům léčbu závislosti na nealkoholových návykových látkách (tabák, e-cigarety, stimulanty, sedativa, hypnotika, konopí, opiáty-tramadol, kodein, heroin, aj.), dále behaviorální závislosti (digitální závislosti, závislost na kyberprostoru, aj.)

 • Arteterapeutickou skupiny a zahradní terapii

 • Profesní poradenství.

 • Doléčovací následnou péči po základní léčbě na oddělení.

 • Stabilizovaným pacientům dále psychoterapii skupinovou a individuální, poradenství v oblasti zneužívání návykových látek a léčbě závislostí, rodinnou terapii.

 • Po vstupu je možno využít detoxifikaci na lůžku nebo ambulantní.

 • Léčbu duálních diagnóz (afektivní poruchy, por. spánku), optimalizaci medikace.

Substituce:

 • Substituční léčba závislosti na opioidech buprenorfinem (Suboxone) komplexního charakteru vedenou psychiatrem.
 • Péče o somatický stav a vyšetření internistou našich pacientů je nedílnou součástí programu.
 • Léčba je hrazena z prostředků zdravotního pojištění, včetně toxikologických vyšetření moči.

Co je třeba vzít s sebou:

 • Občanský průkaz.
 • Kartičku zdravotního pojištění nebo jejich platné dočasné náhrady.
 • Uvítáme předchozí zdravotní zprávy, týkající se např. hepatitid, substituce, dokončených léčeb, detoxifikace apod.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Osoby experimentující s návykovými látkami.
 • Problémoví uživatelé návykových látek a digitálních technologií
 • Závislí motivovaní i nemotivovaní k abstinenci.
 • Abstinující absolventi ambulantního či ústavního léčení.
 • Rodinní příslušníci a partneři.

Převážně se jedná o osoby závislé na tabáku, hypnotikách, digitálních médiích, opioidech, benzodiazepinech, případně s problémovým užíváním konopí s případnou souběžnou psychiatrickou diagnosou, které jsou indikované pro ambulantní léčbu a tento typ léčby schopné a ochotné absolvovat. Věková struktura nad 18 let s rovnoměrným zastoupením mužské a ženské části populace. Není nutné doporučení z jiné instituce.


DALŠÍ INFORMACE

Vstupní kriteria:

 • Zájem o dobrovolnou ambulantní odvykací léčbu.
 • Pro vstup do ambulantního programu jsou preferovány osoby s problémovým užíváním návykových látek převážně mimo alkohol.
 • Není nutné doporučení z externího zařízení, nebo z externího programu, ale je výhodou, pokud toto doporučení existuje.
 • Jedná se o osoby se zájmem o dobrovolnou odvykací léčbu starší 18 let.
 • V případě zájmu o pravidelnou ambulantní spolupráci ústní souhlas se zavedením zdravotnické dokumentace v ambulanci.
 • Rodinný příslušník osoby s problémovým užíváním, případně závislostí.
 • Podmínkou pro vykazování provedených výkonů je platný doklad o zdravotním pojištění.
 • Možná je též ochranná léčba ambulantní nařízená soudem.

Pro léčbu buprenorfinem standardně:

 • Informovaný souhlas pacienta.
 • Komplexní vyšetření psychiatrem.
 • Laboratorní vyšetření: toxikologické vyšetření moči, biochemie, KO, JT, infekční hepatitidy, HIV, syfilis, kapavka, HCG při podezření na graviditu.
 • Další tělesné a biochemické vyšetření dle potřeby a indikace lékaře - internisty (ECHOkardiografie, USG jater, apod.), nebo dalšího konziliáře VFN.

Pro skupinovou terapii:

 • Indikace lékařem či terapeutem ambulance pro zařazení do skupiny.
 • Abstinence od návykových látek.
 • Případně negativní dechová zkouška, možnost drogového rychlotestu z moči před skupinovým programem.

Neposkytujeme služby v případě:

 • Plná kapacita ambulance, služby (například plná kapacita skupin).
 • Věk pod 18 let.
 • Anonymní léčba.
 • Jedná se o primárně jinou např. alkoholovou problematiku, či indikaci k jinému typu léčby.

V těchto případech je zájemce o léčbu doporučen a odeslán do adekvátní služby v rámci Kliniky adiktologie.

 • Odmítnutí účasti na skupinové terapii: nespolupráce v léčbě, akutní intoxikace, vstup do skupiny bez předchozí indikace lékařem či psychologem.

Základní cíle služeb a metody práce:

Cíl: péče o osoby se škodlivým užíváním a závislostí na návykových látkách a péče o jejich rodinné příslušníky s cílovým stavem - abstinencí a zájmem minimalizovat zdravotní, psychické a sociální škody, které abusus přináší.

Zajištění předléčebné péče, motivace a komplexní diagnostiky, individuálního léčebného plánu, zajištění vlastní ambulantní léčby i doléčování po střednědobé odvykací léčbě.

Cíle ve vztahu k pacientům:

 • diagnostika, pojmenování, zvědomění problému s návykovou látkou,
 • motivační terapie a předléčebné poradenství,
 • abstinence od návykových látek včetně alkoholu,
 • minimalizace spotřeby návykových látek s následným cílem abstinence od nich,
 • podpora abstinence substitucí, nebo disulfiramovou a anticravingovou medikací,
 • motivační terapie směřovaná k abstinenci a změně životního stylu ve vztahu k návykové látce,
 • motivační terapie směřovaná k ústavní odvykací léčbě, pokud je tato indikovaná,
 • udržovací ambulantní odvykací léčba navazující na detoxifikaci či ústavní odvykací léčbu za účelem udržení abstinence jako žádoucího stavu,
 • stabilizace a léčba případných psychických komplikací a duálních diagnos vyskytujících se souběžně s diagnosou závislosti a škodlivého užívání,
 • podpora stabilizace a zlepšení rodinných a sociálních vztahů,
 • podpora stabilizace somatického stavu pacienta a případné zlepšení somatického stavu klienta,
 • zařazování HCV pozitivních do interní dispenzarizace, léčba interferonem,
 • stabilizace a zlepšení pracovní schopnosti pacientů při souběžné abstinenci,
 • omezení množství dluhů, reference do bezplatné dluhové poradny, mapování dluhů,
 • navázání kontaktu a nabídka služeb i osobám nemotivovaným k aktuální změně ve vztahu k užívání NL s perspektivou spolupráce při změně motivace,
 • informovanost a vzdělávání pacientů a jejich rodinných příslušníků.

Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.

NÁŠ PŘÍSTUP

Naším cílem není člověka změnit, ale pomoci mu stát se sám sebou.

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681