1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 28.01.2020

Ambulance pro nealkoholové závislosti

 

 

ADRESA | Apolinářská 4, Praha 2

TELEFON K OBJEDNÁNÍ | 22496-8207

PROVOZNÍ DOBA

Ordinační hodiny pro objednané:

MUDr. Vladimír Kmoch | psychiatr, vedoucí služby

Pondělí | 8:00–12:00 a 13:00– 16:00
Středa | 8:00–12:00

Čtvrtek 9:00-12:00
Pátek | 8:00–12:00

 

MUDr. Vladimíra Vlčková – Zenáhliková | psychiatr

Úterý | 14:00 až 15:30


MUDr. Zdeněk Veselý | psychiatr

Středa | 13:00 až 15:00

 

Doc. MUDr. Tomáš Krechler, CSc. | internista

Čtvrtek | 13:30 až 15:30

Mgr. Martin Vlček | adiktolog

Úterý | (linka 8207): 9:00–13:00 + pohovory na LOM od 13h, doléčovací skupina 15:30 – 17:00

 

Jana Fialková | všeobecná sestra

Úterý (linka 8207) – profesní poradenství dle tel. domluvy

Prostor vyhrazený ambulanci se skládá z 1 vyšetřovny, a čekárny s odděleným sociálním zařízením.

Přístup je bezbariérový.

 

Ambulance pro nealkoholové závislosti (TOXI ambulance) nabízí ambulantní preventivní, diagnostickou, léčebnou péči pro uživatele nealkoholových drog. Dále poskytuje specializovanou psychiatrickou péči, individuální a skupinovou psychoterapii systematickou, motivační rozhovory, nedílnou součástí služby je péče internistou - gastroenterologem v prostorách ambulance. Pro závislé na opoidech je poskytována komplexní substituční léčba vysokoprahového charakteru Suboxonem osobám starším 18let. K vyšetření nutno mít kartičku platného pojištění a doklad totožnosti.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Nabízíme:

· Našim pacientům léčbu závislosti na nealkoholových návykových látkách (tabák, e-cigarety, stimulanty, sedativa, hypnotika, konopí, opiáty-tramadol, kodein, heroin, aj.), dále behaviorální závislosti (digitální závislosti, závislost na kyberprostoru, aj.)

· Léčbu duálních diagnóz (afektivní poruchy, por. spánku), optimalizaci medikace.

· Po vstupu je možno využít detoxifikaci na lůžku nebo ambulantní.

· Stabilizovaným pacientům dále psychoterapii skupinovou a individuální, poradenství v oblasti zneužívání návykových látek a léčbě závislostí, rodinnou terapii.

· Doléčovací následnou péči po základní léčbě na oddělení.

· Profesní poradenství.

· Arteterapeutickou skupiny a zahradní terapii

Substituce:

· Substituční léčba závislosti na opioidech buprenorfinem (Suboxone) komplexního charakteru vedenou psychiatrem.

· Péče o somatický stav a vyšetření internistou našich pacientů je nedílnou součástí programu.

· Léčba je hrazena z prostředků zdravotního pojištění, včetně toxikologických vyšetření moči.

Co je třeba vzít s sebou:

· Občanský průkaz.

· Kartičku zdravotního pojištění nebo jejich platné dočasné náhrady.

· Uvítáme předchozí zdravotní zprávy, týkající se např. hepatitid, substituce, dokončených léčeb, detoxifikace apod.

CÍLOVÁ SKUPINA

· Osoby experimentující s návykovými látkami.

· Problémoví uživatelé návykových látek a digitálních technologií.

· Závislí motivovaní i nemotivovaní k abstinenci.

· Abstinující absolventi ambulantního či ústavního léčení.

· Rodinní příslušníci a partneři.

Převážně se jedná o osoby závislé na tabáku, hypnotikách, digitálních médiích, opioidech, benzodiazepinech, případně s problémovým užíváním konopí s případnou souběžnou psychiatrickou diagnosou, které jsou indikované pro ambulantní léčbu a tento typ léčby schopné a ochotné absolvovat. Věková struktura nad 18 let s rovnoměrným zastoupením mužské a ženské části populace. Není nutné doporučení z jiné instituce.

DALŠÍ INFORMACE

Vstupní kriteria:

· Zájem o dobrovolnou ambulantní odvykací léčbu.

· Pro vstup do ambulantního programu jsou preferovány osoby s problémovým užíváním návykových látek převážně mimo alkohol.

· Není nutné doporučení z externího zařízení, nebo z externího programu, ale je výhodou, pokud toto doporučení existuje.

· Jedná se o osoby se zájmem o dobrovolnou odvykací léčbu starší 18 let.

· V případě zájmu o pravidelnou ambulantní spolupráci ústní souhlas se zavedením zdravotnické dokumentace v ambulanci.

· Rodinný příslušník osoby s problémovým užíváním, případně závislostí.

· Podmínkou pro vykazování provedených výkonů je platný doklad o zdravotním pojištění.

· Možná je též ochranná léčba ambulantní nařízená soudem.

Pro léčbu buprenorfinem standardně:

· Informovaný souhlas pacienta.

· Komplexní vyšetření psychiatrem.

· Laboratorní vyšetření: toxikologické vyšetření moči, biochemie, KO, JT, infekční hepatitidy, HIV, syfilis, kapavka, HCG při podezření na graviditu.

· Další tělesné a biochemické vyšetření dle potřeby a indikace lékaře - internisty (ECHOkardiografie, USG jater, apod.), nebo dalšího konziliáře VFN.

Pro skupinovou terapii:

· Indikace lékařem či terapeutem ambulance pro zařazení do skupiny.

· Abstinence od návykových látek.

· Případně negativní dechová zkouška, možnost drogového rychlotestu z moči před skupinovým programem.

Neposkytujeme služby v případě:

· Plná kapacita ambulance, služby (například plná kapacita skupin).

· Věk pod 18 let.

· Anonymní léčba.

· Jedná se o primárně jinou např. alkoholovou problematiku, či indikaci k jinému typu léčby.

V těchto případech je zájemce o léčbu doporučen a odeslán do adekvátní služby v rámci Kliniky adiktologie.

· Odmítnutí účasti na skupinové terapii: nespolupráce v léčbě, akutní intoxikace, vstup do skupiny bez předchozí indikace lékařem či psychologem.

Základní cíle služeb a metody práce:

Cíl: péče o osoby se škodlivým užíváním a závislostí na návykových látkách a péče o jejich rodinné příslušníky s cílovým stavem - abstinencí a zájmem minimalizovat zdravotní, psychické a sociální škody, které abusus přináší.

Zajištění předléčebné péče, motivace a komplexní diagnostiky, individuálního léčebného plánu, zajištění vlastní ambulantní léčby i doléčování po střednědobé odvykací léčbě.

Cíle ve vztahu k pacientům:

· diagnostika, pojmenování, zvědomění problému s návykovou látkou,

· motivační terapie a předléčebné poradenství,

· abstinence od návykových látek včetně alkoholu,

· minimalizace spotřeby návykových látek s následným cílem abstinence od nich,

· podpora abstinence substitucí, nebo disulfiramovou a anticravingovou medikací,

· motivační terapie směřovaná k abstinenci a změně životního stylu ve vztahu k návykové látce,

· motivační terapie směřovaná k ústavní odvykací léčbě, pokud je tato indikovaná,

· udržovací ambulantní odvykací léčba navazující na detoxifikaci či ústavní odvykací léčbu za účelem udržení abstinence jako žádoucího stavu,

· stabilizace a léčba případných psychických komplikací a duálních diagnos vyskytujících se souběžně s diagnosou závislosti a škodlivého užívání,

· podpora stabilizace a zlepšení rodinných a sociálních vztahů,

· podpora stabilizace somatického stavu pacienta a případné zlepšení somatického stavu klienta,

· zařazování HCV pozitivních do interní dispenzarizace, léčba interferonem,

· stabilizace a zlepšení pracovní schopnosti pacientů při souběžné abstinenci,

· omezení množství dluhů, reference do bezplatné dluhové poradny, mapování dluhů,

· navázání kontaktu a nabídka služeb i osobám nemotivovaným k aktuální změně ve vztahu k užívání NL s perspektivou spolupráce při změně motivace,

· informovanost a vzdělávání pacientů a jejich rodinných příslušníků.

Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.

 


 

789

 


 

NÁŠ PŘÍSTUP

Naším cílem není člověka změnit, ale pomoci mu stát se sám sebou.

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681