1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 20.09.2019

Příběhy žen s označením "zelené vdovy" v adiktologické perspektivě

KOSAŘOVÁ, Adéla. Příběhy žen s označením "zelené vdovy" v adiktologické perspektivě. [The stories of women with the sign of green widow behaviour from an addictological perspective]. Praha, 2019. 59 stran. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika / Ústav 1. LF UK 2019. Mgr. Aleš Kuda.

ksuchova 20.09.2019

Užívání návykových látek jako sebemedikace u poruch příjmu potravy

HOLUBIČKOVÁ, Lucie. Užívání návykových látek jako sebemedikace u poruch příjmu potravy. [Addictive substance abuse as a self medication in eating disorders]. Praha 2019. 124. stran. 4. přílohy. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí závěrečné práce Kalina, Kamil.

ksuchova 20.09.2019

Role adiktologické ambulance v procesu posouzení navrácení řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání u pacientů s diagnózou závislosti na návykových látkách

PETRLOVÁ, Ivana. Role adiktologické ambulance v procesu posouzení navrácení řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání u pacientů s diagnózou závislosti na návykových látkách. [The role of the outpatient addictological care in the process of assessing the return of a driving license after its previous removal in patients diagnosed by addiction to addictive substances]. Praha, 2019. 67s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie1. LF UK a VFN. Vedoucí závěrečné práce Šejvl, Jaroslav.

ksuchova 20.09.2019

Zdravotní gramotnost u nízkoprahových uživatelů KC SANANIM

ŠIMEČEK, Martin. Zdravotní gramotnost u nízkoprahových uživatelů KC SANANIM. [Health literacy among low threshold service users of KC SANANIM]. Praha, 2019. 69s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Vedoucí práce Barták, Miroslav.

ksuchova 20.09.2019

Užívání návykových látek u pracovníků zdravotnického operačního střediska zdravotnické záchranné služby

ŠVARCOVÁ, Barbora. Užívání návykových látek u pracovníků zdravotnického operačního střediska zdravotnické záchranné služby. [Drug use among emergency operations centre personnel of emergency medical services]. Praha, 2019. 77 s., 4 přílohy. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika Adiktologie 1. LF UK 2019. Vedoucí závěrečné práce: Mgr. Pavla Chomynová.

ksuchova 20.09.2019

Klientky Terapeutické komunity Karlov, význam pocitu viny a studu ve výchově dětí u klientek léčících se v rezidenčních programech terapeutických komunit pro závislé

KUBIŠTOVÁ, Natálie. Klientky Terapeutické komunity Karlov, význam pocitu viny a studu ve výchově dětí u klientek léčících se v rezidenčních programech terapeutických komunit pro závislé [Clients of the Therapeutic Community Karlov, the importance of guilt and shame in raising children for clients treated in residential programs for drug dependents]. Praha, 2019. 73 stran, Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

ksuchova 20.09.2019

Kouření tabáku u osob ve výkonu trestu odnětí svobody

URBANOVÁ, Petra. Kouření tabáku u osob ve výkonu trestu odnětí svobody, [Tobacco smoking among people serving sentence in prison]. Praha, 2019. 64 str., Bakalářská práce (Bc.). Karlova univerzita, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Viktor Mravčík.

ksuchova 20.09.2019

Způsoby využití některých prvků sociální práce doléčovacího centra Následné péče z pohledu klientŮ

Krejsa Bohumil, ,,Způsoby využití některých prvků sociální práce doléčovacího centra Následné péče z pohledu klientů". [Ways of application of certain elements of social work in the Center of the follow-up care from the perspective of the clients” key words: drug addiction, social work, follow-up care]. Praha, 2019. 44 s., 2 příl. Bakalářská práce.(Bc). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika Adiktologie. Vedoucí práce práce: Mgr. Aleš Kuda.

ksuchova 20.09.2019

Užívání návykových látek studenty vysokých škol ve zkouškovém období

KUNOVÁ, Vendula. Užívání návykových látek studenty vysokých škol ve zkouškovém období. [Substance use by university students during the exam period]. Praha, 2019. 49 s., 2 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí závěrečné práce: Vacek, Jaroslav.

ksuchova 20.09.2019

Alkohol v Bibli

LINHARTOVÁ, Hana. Alkohol v Bibli. [Alcohol in Bible]. Praha, 2019. 40 s., 1 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Šejvl, Jaroslav.

ksuchova 20.09.2019

Citová vazba (attachment) u závislých žen v následné péči – kvalitativní výzkum

PODZIMKOVÁ, Anna. Citová vazba (attachment) u závislých žen v následné péči – kvalitativní výzkum. [Attachment at addicted women in an aftercare programme – a qualitative research]. Praha, 2019. 51 s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

ksuchova 20.09.2019

Ortorexie jako nová závislost: případová studie

ROZTOČILOVÁ, Dominika. Ortorexie jako nová závislost: případová studie. [Orthorexia as new addiction: case study]. Praha, 2019. 47 s., 2 přílohy. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí závěrečné práce, Mgr. Jaroslav Vacek.

ksuchova 20.09.2019

Nadměrné sledování online pornografie a jeho vliv na kvalitu života: kvalitativní výzkum

SLOVIAKOVÁ, Kateřina. Nadměrné sledování online pornografie a jeho vliv na kvalitu života: kvalitativní výzkum. [Excessive use of pornography and its impact on quality of life: qualitative research]. Praha 2019. 42 s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Vacek, Jaroslav.

ksuchova 20.09.2019

Závislostní chování na internetu u dětí umístěných v dětském domově

CERMANOVÁ, Kamila. Závislostní chování na internetu u dětí v dětských domovech. [Addictive behavior on the internet among children placed in a children's home]. Praha, 2019. 60 stran, přílohy. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí závěrečné práce: Mgr. Jaroslav Vacek.

ksuchova 20.09.2019

Vzdělávání sociálních pracovníků v adiktologii: analýza studijních programů sociální práce v ČR

GAŽOVÁ, Nikola. Vzdělávání sociálních pracovníků v adiktologii: analýza studijních programů sociální práce v ČR [Education of social workers in Addictology: Analysis of social work study programs in the Czech Republic]. Praha, 2019. 54 s., 1 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce: Lososová, Amalie.

ksuchova 20.09.2019

Uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu poruch příjmu potravy

HINDOVÁ, Anna. Uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu poruch příjmu potravy. [Role of addictologist in services specialized in treatment of eating disorders]. Praha, 2019. 72 s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze.

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, Ph.D.

ksuchova 20.09.2019

Úspěšnost a adherence v léčbě chronické hepatitidy C přímo působícími antivirotiky u uživatelů drog

JANDOVÁ, Zuzana. Úspěšnost a adherence v léčbě chronické hepatitidy C přímo působícími antivirotiky u uživatelů drog. [Efficacy and treatment adherence to therapy of chronic HCV infection in people who injec drugs]. Praha, 2019. 47 s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Gabrhelík, Roman.

ksuchova 20.09.2019

Užívání návykových látek a rizikové chování uživatelů drog ve výkonu trestu odnětí svobody.

BOLKOVÁ, Markéta. Užívání návykových látek a rizikové chování uživatelů drog ve výkonu trestu odnětí svobody. [Substance use and risk behavior of drug users in prison.]. Praha, 2019, 41 s., 2 příl.. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Mgr. Janíková Barbara.

ksuchova 23.08.2019

Mapování chování a postojů k užívání tabákových výrobků u žáků 3. – 5. tříd základních škol v Aši: dotazníkové šetření

SYROVÁTKOVÁ, Kateřina. Mapování chování a postojů k užívání tabákových výrobků u žáků 3. – 5. tříd základních škol v Aši: dotazníkové šetření. [Mapping of behavior and attitudes toward tobacco use among students in 3rd to 5th grades of primary schools in Aš: questionnaire survey]. 48 s. 2 přílohy. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. Klinika Adiktologie LF1 UK. 2019. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Adam Kulhánek.

ksuchova 23.08.2019

Syndrom CAN jako rizikový faktor rozvoje závislosti

SVOBODOVÁ, Karolína. Syndrom CAN jako rizikový faktor rozvoje závislosti. [Child abuse and neglect as a risk factor for the development of addiction]. Praha, 2019. 53 s., 7 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika Adiktologie. Vedoucí práce Mgr. Gabrhelíková Pavlína, Ph.D.

ksuchova 23.08.2019

Role moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku: rizika jejich používání z pohledu rodičů

ROKOSOVÁ, Kateřina. Role moderních technologií a internetu u dětí v předškolním věku: rizika jejich používání z pohledu rodičů. The role of modern technologies and the Internet in preschool children: The risks of their use from a perspective of their parents]. Praha, 2019. 61 s., 5 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Vacek, Jaroslav.

ksuchova 23.08.2019

Problematika způsobilosti k řízení motorových vozidel u pacientů se závislostí

OLŠANSKÁ, Žaneta. Problematiku způsobilosti k řízení motorového vozidla u pacientů se závislostí. [Problems of driving ability in addicted patients]. Praha, 2019. 50 s., 3 přílohy. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí závěrečné práce: Svěcená, Kateřina.

ksuchova 23.08.2019

Účinné faktory léčby závislosti v terapeutické komunitě očima klientů

KRŠKOVÁ, Lucie. Účinné faktory léčby závislosti v terapeutické komunitě očima klientů.[The effective factors in addiction treatments within therapeutic communities from theperspective of clients]. Praha, 2019. 44 s., 1 příloha. Bakalářská práce. Univerzita Karlova,1. lékařská fakulta. Klinika adiktologie. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Aleš Kuda.

ksuchova 23.08.2019

Ženy uživatelky drog a jejich potřeby a bariéry v přístupu k léčbě | Studie veřejného mínění

JEŽKOVÁ, Lenka. Ženy uživatelky drog a jejich potřeby a bariéry v přístupu k léčbě: Studie veřejného mínění. [Women drug users, their needs and barriers in access to treatment: Study of public opinion]. Praha, 2019. 40 s., 1 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Doležalová, Pavla.

ksuchova 23.08.2019

Užití prvků Terapie horu a Motivačních rozhovorů u aktivních uživatelů návykových látek

HRDÝ, Antonin. Užití prvků Terapie horu a Motivačních rozhovorů u aktivních uživatelů návykových látek[Using Elements of Play Therapy and Motivational Interviewing with Active Drug Users]. Praha, 2019. 51 s., Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce: Gabrhelík, Roman

ksuchova 23.08.2019

Zneužívání návykových látek u vrcholových kulturistů v ČR

HOFFMANOVÁ, Jana. Zneužívání návykových látek u vrcholových kulturistů v ČR. [Substance abuse among the top bodybuilders in the Czech Republic]. Praha, 2019, 41 s., 1 příloha. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce PhDr. et PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. et Ph.D., MBA

ksuchova 23.08.2019

Evaluace spokojenosti pacientů v léčebně návykových nemocí v Nechanicích pro účely transformace v rámci reformy psychiatrie

DOBIÁŠ, Jakub. Evaluace spokojenosti pacientů v léčebně návykových nemocí v Nechanicích pro účely transformace v rámci reformy psychiatrie [Evaluation of Patients Satisfaction in the Hospital for Substance-Related disorders in Nechanice for the Purposes of Transformation as a Part of the Reform of Psychiatry]. Praha, 2019. 48s., 2 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika Adiktologie. Vedoucí závěrečné práce, Mgr. Jaroslav Vacek.

ksuchova 23.08.2019

Role mobilního telefonu v životě vysokoškolského studenta. Monitorování interakce s mobilním telefonem a následná reflexe studentů.

ČERNÁ, Adéla. Role mobilního telefonu v životě vysokoškolského studenta. Monitorování interakce s mobilním telefonem a následná reflexe studentů. (The role of a mobile phone in the life of a university student. Monitoring interaction with mobile phone and reflection of the students.). 44 s 2 přílohy. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. Klinika Adiktologie LF1 UK. 2019. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jaroslav Vacek.

ksuchova 23.08.2019

Užívání benzodiazepinů ve spojitosti s kvalitou života v regionech České republiky

BROŽKOVÁ, Lenka. Užívání benzodiazepinů ve spojitosti s kvalitou života v regionech Českérepubliky. [Correlation between benzodiazepines use and quality of life in regions of the CzechRepublic]. Praha, 2019. 51 s., 6 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, 1. lékařskáfakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Chomynová, Pavla.

ksuchova 23.08.2019

Analýza zkušenosti výkonu trestu odnětí svobody v kontextu drogové kariéry

BARTOŠOVÁ, Irena. Analýza zkušenosti výkonu trestu odnětí svobody v kontextu drogové kariéry. [Analysis of the experience of imprisonment in the context of drug career]. Praha, 2019. 44 s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Matoušek, Petr. Abstrakt

ksuchova 04.03.2019

Case management a terénní práce v oblasti jesenického regionu

ROZBORILOVÁ, Soňa. Case management a terénní práce v oblasti Jesenického regionu [Case management and streetwork in Jeseníky region]. Praha, 2018. 58 s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce: PhDr. Jiří Libra

ksuchova 04.03.2019

Jak klienti s duálními diagnózami vnímají léčbu v TK Tao Bílá Voda

Děkuji PhDr. J. Radimeckému Ph.D., MSc. za vedení, za poskytnutí cenných rad a doporučení a za pomoc při zpracování praktické části bakalářské práce. Největší poděkování patří mé rodině, partnerovi a synům za jejich velkou dávku trpělivosti a vytrvalou podporu během celého studia i při psaní této práce. Poděkování také patří všem klientům, kteří se zúčastnili studie.

ksuchova 04.03.2019

Hagioterapie a její přÍnos z pohledu žen, které absolvovaly ústavní léčbu závislosti na alkoholu v Psychiatrické nemocnici Bohnice a nyní abstinují

Miklasová, Iveta. (2018). Hagioterapie a její přínos z pohledu žen, které absolvovaly ústavní léčbu závislosti na alkoholu v Psychiatrické nemocnici Bohnice a nyní abstinují. Praha, 2018. Počet stran 45, 1 příloha. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce MUDr. et Mgr. Prokop Remeš.
ksuchova 04.03.2019

Mapování a srovnání adiktologických ambulancí pro mladistvé v České republice

METLICKÁ, Tereza. Mapování a srovnání adiktologických ambulancí pro mladistvé v České republice. [Mapping and comparing addictology ambulant care for adolescents in the Czech Republic]. Praha, 2018. 43 s. 1 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika Adiktologie. Vedoucí práce Gabrhelík, Roman.


ksuchova 04.03.2019

Závislostní chování ve vztahu k online hrám v osobní historii adolescentů škodlivě užívajících návykové látky

METELKOVÁ, Marcela. Závislostní chování ve vztahu k online hrám v osobní historii adolescentů škodlivě užívajících návykové látky [Online gaming addiction in the personal history of adolescents who use drugs harmfully]. Praha, 2018, 52 s.. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie LF1 UK. 2018 

ksuchova 04.03.2019

Zakladatelé zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území na počátku 20. století

HRUBÁ, Dita. Zakladatelé zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území na počátku 20. století. [The founders of alcohol abuse treatment centers in our country at the beginning of the 20th century]. Praha, 2018. 49 s., 1 příloha. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK 2018. Vedoucí závěrečné práce, Mgr. Jaroslav Šejvl.

ksuchova 04.03.2019

Injekční užívání drog a další rizika přenosu infekcí mezi vězni – výskyt a prevence

VAŠÍČKOVÁ, Jana. Injekční užívání drog a další rizika přenosu infekcí mezi vězni – výskyt a prevence. [Injecting drug use and other risks of transmission of infections among prisoners – occurrence and prevention]. Praha, 2018, 56 s. Bakalářská práce (Bc.). Karlova univerzita, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Viktor Mravčík.

ksuchova 04.03.2019

Mapování uživatelsky dostupných aplikací pro odvykání kouření

ŠÁLENÁ, Adéla. Mapování uživatelsky dostupných aplikací pro odvykání kouření. [Mapping of user-accessible applications for smoking cessation]. Praha, 2018. 59 s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze. Vedoucí práce: Kulhánek, Adam.

ksuchova 04.03.2019

Včasná detekce patologického hráčství – průzkum mezi praktickými lékaři

PAVLÍKOVÁ, Zuzana. Včasná detekce patologického hráčství – průzkum mezi praktickými lékaři. [Early Detection of Pathological Gambling - Survey among GPs]. Praha, 2018. 62 s., 6 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Mgr. Roznerová, Tereza.

ksuchova 04.03.2019

Závislostní chování na internetu v souvislosti s rodinným prostředím u žáků 7. - 9. tříd základních škol ve městě Příbram

MAJEROVÁ, Žaneta. Závislostní chování na internetu v souvislosti s rodinným prostředím u žáků 7. - 9. tříd základních škol ve městě Příbram. [Addictive behavior on the Internet in relation to family environment in students of 7th-9th grades of primary schools in Pribram]. Příbram, 2018. 51 stran, 8 tabulek, 7 grafů. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika Adiktologie 1. LF UK a VFN. Vedoucí závěrečné práce Vacek, Jaroslav.

ksuchova 04.03.2019

Metamfetaminová toxická psychóza z pohledu klienta

JARMAROVÁ, Anna. Metamfetaminová toxická psychóza z pohledu klienta. [Methamphetamine toxic psychosis from the perspective of a client]. Praha, 2018. 57 s., 4 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta. Klinika adiktologie. Vedoucí závěrečné práce: MUDr. Jakub Minařík.

ksuchova 04.03.2019

Kristýna Dobrovolná | Nadužívání psychofarmak u seniorů

DOBROVOLNÁ, Kristýna. Nadužívání psychofarmak u seniorů. [Overuse of psychopharmaceuticals in seniors]. Praha, 2018. 52 s., 3 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK. Vedoucí práce Drbohlavová, Barbora.

ksuchova 06.02.2019

Závažné klinické projevy klientů terapeutických komunit v kontextu komorbidity ADHD

Tato bakalářská práce je subvýzkumem projektu zaměřeného na vliv ADHD na vybrané psychické funkce, životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách.

ksuchova 06.02.2019

Pilotní provoz Systému výkaznictví preventivních aktivit pro školy a školská zařízení

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza zpětných vazeb od školních metodiků prevence.

ksuchova 06.02.2019

Práce s rodinou klienta

Tato bakalářská práce se zabývá tématem rodinné terapie.

ksuchova 06.02.2019

Kouření a akutní koronární syndrom

Cílem této bakalářské práce je posoudit souvislost mezi kouřením tabákových výrobků a vznikem akutního koronárního syndromu (AKS), zejména s ohledem na věk.

ksuchova 06.02.2019

Alternativní způsoby aplikace u injekčních uživatelů drog

Hlavním cílem práce bylo zjistit míru informovanosti, motivace a postoje klientů na otevřené drogové scéně v Praze k alternativním způsobům aplikace.

ksuchova 06.02.2019

Možnosti a meze testování dětí při podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou na vybraných pražských středních odborných učilištích

Tato práce se zabývá využitím nástroje testování dětí při (důvodném) podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou.

ksuchova 06.02.2019

Rozvoj léčby alkoholismu na historickém území Čech a Moravy, od druhé světové války, do konce 60. let 20. století, s fragmenty ze 70. a 80. let 20. století, založený na výzkumných rozhovorech s pamětníky: Arnoštkou Maťovou, Petrem Rieselem a Janou Novotnou

Cílem této výzkumné práce je popsat a vytvořit kontinuum, které mapuje a doplňuje informace o počátcích oboru léčby závislostí na historickém území Čech a Moravy.

ksuchova 06.02.2019

Postoje středních zdravotnických pracovníků k uživatelům a závislým na alkoholu

Bakalářská práce nazvaná Postoje středních zdravotnických pracovníků k uživatelům a závislým na alkoholu v teoretické části poukazuje na roli středních zdravotnických pracovníků v péči o pacienta a její důležitost. Praktická část bakalářské práce mapuje postoje středních zdravotnických pracovníků vůči pacientům se závislostí na alkoholu.

ksuchova 06.02.2019

Problémové užívání drog v části Prahy, kde nepůsobí žádný specializovaný nízkoprahový program

Cílem výzkumu bylo zmapovat situaci problémového užívání drog v lokalitě Michle, kde nepůsobí žádný nízkoprahový specializovaný program pro uživatele drog. Záměrem bylo zjistit, zda se ve čtvrti problémové užívání drog vyskytuje, jaká je jeho míra, vzorce, specifika a zda je zde zapotřebí specializovaného nízkoprahového programu.

ksuchova 06.02.2019

Charakteristika uživatelů svépomocného programu pro osoby se škodlivým užíváním alkoholu

Cílem práce byla analýza dostupných dat online svépomocného programu pro osoby se škodlivým užíváním alkoholu, který je od roku 2012 součástí online poradny Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve výzkumných otázkách se práce zabývá analýzou základních sociodemografických údajů registrovaných uživatelů a dále jejich aktivitou v rámci svépomocného programu.

ksuchova 06.02.2019

Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor

Cílem výzkumu bylo zmapovat u aktivních uživatelů konopných látek výše uvedené jevy spolu s preferencemi k jednotlivým pěstebním formám indoor a outdoor. Dílčími cíli byla zjištění, která s fenoménem kolem pěstování a užívání konopí souvisí. Jaké techniky pěstování využívají, místo výsadby, počet vysazených rostlin, případně jaká semena preferují. Dále zdroje, časová rozmezí a ceny marihuany na černém trhu.

ksuchova 06.02.2019

Porovnání kvality života léčených a neléčených gamblerů - kvantitativní metodou

Tato práce se zabývá problémem patologického hráčství a kvalitou života neléčených hráčů a léčených patologických hráčů.

ksuchova 06.02.2019

Porovnání primární drogové kriminality před a po změně trestního zákoníku

Hlavním cílem práce je zhodnotit, zda se přijetí nTZ (tzn. změny ve skutkových podstatách tzv. drogových trestných činů) projevilo v oblasti trestního řízení primární drogové kriminality větším počtem osob v procesu trestního řízení a větším počtem ukládaných trestů.

ksuchova 06.02.2019

Užívání tabáku v České republice a jeho legislativní opatření

Práce se zaobírala otázkou, jaká je spotřeba cigaret v České republice, na kterou byl nalezen pouze interval minimální a maximální spotřeby cigaret z různých administrativních zdrojů dat. Následně bylo v práci zkoumáno, jaký je vztah mezi zvyšující se sazbou spotřební daně na tabákové výrobky a vývojem počtu kuřáků v České republice a jejich spotřebou.

ksuchova 06.02.2019

Bariéry v přístupu k léčbě u žen se závislostí na alkoholu

Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat bariéry v přístupu k léčbě u žen se závislostí na alkoholu. Dílčím cílem předkládané práce byla snaha poukázat na stigmatizaci ženské populace uživatelů návykových látek ve srovnání s mužskou, která je určitě jedním z hlavních důvodů, proč se ženy méně často odváží vystoupit z anonymity a využít nabízené služby.

ksuchova 06.02.2019

Spiritualita a užívání návykových látek mezi studenty gymnázia Česká Třebová: dotazníkové šetření

Cílem výzkumu bylo sondovat a popsat aktuální vnímání spirituality u studentů českotřebovského gymnázia a její souvislost se zkušenostmi s užíváním návykových látek. Dalšími jednotlivými cíli bylo zjistit, zda jednotlivé faktory spirituality souvisí se zkušenostmi s užíváním konkrétních typů návykových látek a zda se existuje souvislost mezi zkušeností s užíváním návykových látek užíváním informačních technologii, které je mezi mládeží školního věku velmi rozšířené.

ksuchova 06.02.2019

Závislost na tabáku a podpora její léčby pražskými lékárnami

Cílem výzkumu bylo zmapovat aktuální situaci v pražských lékárnách, co se týče účasti jejich lékárníků a farmaceutických asistentů na pomoci s odvykáním kouření u klientů pražských lékáren. Dílčími cíli bylo zjistit, jestli pracovníci lékáren mají vůbec zájem poskytovat svým klientům informace o závislosti na tabáku a v závislosti na tom pak i zájem se dále vzdělávat, aby mohli podporovat, edukovat a informovat pacienty ve svých lékárnách v možnostech odvykání kouření na patřičné odborné úrovni. Dalším dílčím cílem bylo zjistit, jestli se na lékárnách nachází dostatek edukačního materiálu o možnostech odvykání kouření.

ksuchova 06.02.2019

Závislost na tabáku a podpora její léčby pražskými lékárnami

Cílem výzkumu bylo zmapovat aktuální situaci v pražských lékárnách, co se týče účasti jejich lékárníků a farmaceutických asistentů na pomoci s odvykáním kouření u klientů pražských lékáren. Dílčími cíli bylo zjistit, jestli pracovníci lékáren mají vůbec zájem poskytovat svým klientům informace o závislosti na tabáku a v závislosti na tom pak i zájem se dále vzdělávat, aby mohli podporovat, edukovat a informovat pacienty ve svých lékárnách v možnostech odvykání kouření na patřičné odborné úrovni. Dalším dílčím cílem bylo zjistit, jestli se na lékárnách nachází dostatek edukačního materiálu o možnostech odvykání kouření.

ksuchova 06.02.2019

Online gambling a vztahová vazba

Cílem práce bylo popsat vztahovou vazbu, online gambling a vztahovou vazbu ve spojitosti s online gamblingem. Dále také zjistit výskyt jisté a nejisté vztahové vazby a výskyt skórů pro dimenzi vyhýbavosti a úzkosti u respondentů ohrožených závislostí nebo závislých na online gamblingu. A následně určit nejčastěji se vyskytující typy vztahové vazby u této skupiny respondentů.

ksuchova 06.02.2019

Jaký je rozdíl mezi první léčbou a léčbou po relapsu u závislých na alkoholu v ústavní léčbě

Cílem této práce je zjistit, jaké jsou rozdíly mezi první léčbou a léčbou po relapsu? Jsou zde vůbec nějaké rozdíly nebo je první i druhá léčba pro pacienty stejná?

ksuchova 06.02.2019

Co bys dělal, kdybys zjistil, že Tvůj blízký má problém s alkoholem? Zmapování subjektivní dostupnosti adiktologických služeb a dalších zdrojů pomoci

Cílem této práce je vytvořit teoretickou základnu, na níž pak bude sestaven výzkum. Podstatou výzkumu měla být zjištění, co by lidé hypoteticky dělali, kdyby jejich blízká osoba byla závislá na alkoholu. Jaké faktory ovlivňují rozhodnutí lidí a jak se liší chování a faktory u respondentů s alkoholovým problémem oproti respondentům bez této zkušenosti.

ksuchova 06.02.2019

Vzorce užívání nikotinu u kuřáků elektronických cigaret

Cílem práce je popsat vzorce užívání nikotinu u kuřáků elektronických cigaret. Důraz byl kladen především na motivaci kuřáka k jejímu užití, popsat schéma jejího užívání a zjistit zda se u kuřáků elektronických cigaret nezměnili nějakým způsobem návyky ve vztahu ke kouření. Dále se zkoumalo subjektivní vnímání možných rizik, výhod a nevýhod elektronických cigaret.

ksuchova 06.02.2019

Význam a postavení rodinné terapie v léčbě drogové závislosti v rámci Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii u Apolináře

Cílem bakalářské práce bylo stanovit význam a limity rodinné terapie v léčbě osob se závislostmi ve vybraném Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii u Apolináře za pomoci dvou výzkumných otázek: 1. Jakým způsobem pomáhá rodinná terapie v léčbě závislosti na návykových látkách? 2. Jaké konkrétní faktory přispěly ke zlepšení klientovy situace? Zkoumaným souborem a předmětem výzkumu se stali klienti navštěvující rodinnou terapii v již uvedené instituci.

ksuchova 06.02.2019

Nové syntetické drogy – výskyt ve školní populaci

 Hlavním cílem této práce je přispět k metodologii prevalenčního odhadu užívání těchto látek ve školní populaci v České republice. Práce za tímto účelem provedla pilot zkušební verze dotazníku relevantního pro cílovou skupinu, který bude sloužit k dalšímu výzkumu.

ksuchova 06.02.2019

Souvislosti mezi projevy ADHD v dětství, dospělosti a užíváním návykových látek: případová studie

Cílem práce bylo zjistit, zda u daného klienta mají vyskytující se symptomy ADHD souvislost s užíváním návykových látek v adolescenci a dospělosti. Dále jaké problémy způsobují symptomy ADHD od dětství do dospělosti a jaké problémy způsobují v průběhu léčby.

ksuchova 06.02.2019

Konopné trhy v České republice – vyhodnocení dopadů změny v drogové legislativě z roku 2010

Cílem práce je zjistit základní otázky: 1) Jak respondenti rozumí legislativní změně z roku 2010? 2) Jak se změnil trh s konopím a chování uživatelů po roce 2010? 3) Jak se liší rizika spojená s různými způsoby obstarávání konopí?

ksuchova 06.02.2019

Užívání návykových látek u studentů prvních ročníku SŠ ve městě Žďár nad Sázavou

Cílem výzkumné práce bylo nejen zmapovat zkušenosti užívání legálních i nelegálních návykových látek u studentů všech středních škol ve městě Žďár nad Sázavou, ale také získat spolehlivé informace, které mohou podpořit strategické plánování města a podat přehled o prevalenci, frekvenci a druzích užívaných návykových látek. V neposlední řadě pak zjistit, v kolika letech se studenti setkali s užíváním návykových látek a od koho je získávali.

ksuchova 06.02.2019

Spirituální prožitky v drogové intoxikaci: porovnání motivace a kariéry uživatele na kasuistikách

Cílem této práce je popsat spirituální prožitky v drogové intoxikaci a porovnání jejich charakteristik, zejména v souvislosti s motivací k užívání, kariérou uživatele a aktuální psychopatologií uživatelů-experimentátorů.


ksuchova 06.02.2019

Prevalence užívání návykových látek u žáků 2. stupně praktických škol v Ústeckém kraji

Cílem práce je zmapovat prevalenci, frekvenci a druhy užívaných návykových látek u žáků 2. stupně praktických škol v Ústeckém kraji pomocí následujících výzkumných otázek: Jaká je prevalence některých dalších drog u žáků? Jakým způsobem získávají žáci návykovou látku? Z jakého důvodu zkoušejí žáci nejčastěji návykovou látku?

ksuchova 06.02.2019

Komorbidita poruch příjmu potravy u pacientů závislých na stimulačních látkách v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr

Cílem praktické části bakalářské práce bylo vyhodnotit procento klientů závislých na stimulačních látkách vykazující známky poruchy příjmu potravy. Dílčím cílem bylo zjistit výskyt znaků charakteristických pro jednotlivá onemocnění z této skupiny a vyhodnotit, které z nich se ve zkoumaném vzorku objevují častěji.

ksuchova 06.02.2019

Nové psychoaktivní látky: Dostupnost v online obchodech, porovnání České republiky a Austrálie

Hlavním cílem této práce je porovnání dostupnosti NPS na internetu. V České republice si uživatelé shánějí nové drogy převážně na povrchovém internetu, kdežto v Austrálii používají darknet. V Austrálii ovšem není internet na prvním místě. Nejčastěji si obstarávají nové drogy skrze své kamarády nebo dealery. Celkově je užívání NPS v Austrálii oblíbenější než v České republice, tento výsledek je potvrzen u problémových uživatelů, rekreačních i u obecné populace.

ksuchova 06.02.2019

Komplikace léčby pacientů s duální diagnózou – závislost a afektivní poruchy. Kasuistická studie

Hlavním cílem práce je nalézt a zmapovat možné faktory, které komplikují léčbu pacientů s duální diagnózou a přispět tak k odborné diskuzi na toto téma.

ksuchova 06.02.2019

Souvislosti mezi výskytem infekčních chorob a užíváním drog u pacientů Interní kliniky (6. stanice – Infekce) Fakultní nemocnice v Motole v letech 2011 a 2012

Cílem výzkumu bylo zjistit compliance pacientů při léčbě a popsat souvislosti mezi způsobem užívání drog, délkou drogové kariéry a vznikem infekčních onemocněni.

ksuchova 06.02.2019

Deprivace a zneužívání návykových látek – možnosti a meze psychoterapie v léčbě (případová studie)

Cílem kasuistické práce je ukázat, jak úzce může deprivace s užíváním návykových látek souviset. Dále si tato kasuistická práce klade za cíl poukázat na možnosti a meze psychoterapie v rámci léčby závislostí tyto narušené vztahy narovnávat.

ksuchova 06.02.2019

Prokrastinace a závislostní chování: souvislosti a prevalence u VŠ studentů

Tématem práce je možná souvislost mezi prokrastinací a závislostmi.

ksuchova 06.02.2019

Jak může ovlivnit komunikace v rodině výskyt užívání alkoholu u dětí a mladistvých

Cílem práce je zjistit, jak ovlivňuje komunikace v rodině výskyt užívání alkoholu u dětí a mladistvých, a přispět novými poznatky, které mohou být základem pro další výzkumy či mohou vytvořit základ pro vznik preventivních opatření v této oblasti.

 


ksuchova 06.02.2019

Syndrom vyhoření u pracovníků terénních programů pro uživatele návykových látek

Cílem práce je zjistit míru náchylnosti k syndromu vyhoření mezi pracovníky terénních programů pro uživatele návykových látek na území České Republiky.

 


ksuchova 06.02.2019

Zhodnocení kompatibility Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství a kurikula adikotologa na 1. LF UK

Předmětem zkoumání a hlavním cílem práce je posouzení kompatibility kurikula Bc. a Mgr. studijního programu adiktologie na 1. LF UK se 4U modelem kvalifikačních požadavků na pracovníky v primární prevenci ve školství.

 


ksuchova 06.02.2019

Skladba stravy u pacientů závislých na tabáku

Bakalářská práce se zaměřuje na stravování lidí, kteří byli kuřáky a nyní abstinují.

 


ksuchova 06.02.2019

Institucionální analýza harm reduction služeb v Slovenské republice

Bakalářská práce poskytuje souhrné informace o charakteristice, dostupnosti, klientele, financování a postavení HR služeb na Slovensku. Výsledky výzkumu jsou použitelné jako argument na dobudování služeb a na potřebu investování státu do HR programů.

 


ksuchova 06.02.2019

Porovnání kvality života patologických a profesionálních hráčů: kvantitativně- kvalitativní sonda

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaká je kvalita života patologických a profesionálních hráčů (hráči vydělávající si hazardem), a o kolik se liší jejich průměrné skóre v jednotlivých oblastech života oproti populační normě.

 


ksuchova 06.02.2019

Je v léčbě závislosti nutný tvrdý přístup?

Pro práci je klíčová problematika přístupu k dodržování kardinálních pravidel a způsobu jejich prosazování terapeuty.

 


ksuchova 06.02.2019

Faktory účinnosti substituční léčby

Práce se zabývá faktory účinnosti substituční léčby, které jsou pro klienty důležité k tomu, aby v ní setrvali a stali se tak dlouhodobě stabilizovanými. Práce se zabývá faktory účinnosti jako celkem, ale převážně i mírou důležitosti sociálních faktorů, které bývají v této složce systému péče opomíjeny.

 


ksuchova 06.02.2019

Obaly cigaret z pohledu mezinárodní legislativy a kuřáků – přehledová práce

Práce si klade za cíl sestavit aktuální přehled výsledků výzkumných studií, zabývajících se přístupem různých států světa v ovlivňování kuřáků prostřednictvím obalů a zjistit, jaké dopady na kuřáky mají legislativní opatření, týkající se jednotného balení a obrázkových varování.

ksuchova 06.02.2019

Rizikové faktory přenosu krví šířených infekčních onemocnění v českých věznicích

Cílem je získat data, která by prezentovala rozšíření a dynamiku šíření krví přenosných onemocnění ve vězeňské populaci.

 


ksuchova 06.02.2019

Vztah mezi jídelními zvyklostmi a užíváním alkoholu u dospělých obézních jedinců

Cílem práce bylo analyzovat jídelní zvyklosti a chování, např. počet denních porcí jídla, pravidelné snídání, celkový příjem energie a makronutrientů, jídelní preference, skóre restrikce, disinhibice a hladu, míru depresivity ve vztahu ke konzumaci alkoholu.

 


ksuchova 06.02.2019

Gender programy v TK pro drogově závislé v ČR

Teoretická část práce vymezuje pojmy terapeutická komunita a gender. Podrobněji se pak zabývá genderovými tématy v adiktologii. Praktická část popisuje genderové programy v terapeutických komunitách. Vychází z výsledků kvantitativně-kvalitativního exploratorního výzkumu, provedeného autorkou. Kvalitativní část výzkumu se zabývá tématy, vedením, přínosy, úskalími a vizemi gender programů.

 


ksuchova 06.02.2019

Drogové soudy: komparace přístupů ke stíhaným za drogové trestné činy v Belgii a České republice

Cílem bakalářské práce je porovnat přístupy ke stíhaným osobám za primární drogové trestné činy v České republice a v Belgii, a navrhnout vhodná řešení či výzkumy v této oblasti pro Českou republiku.

 


ksuchova 06.02.2019

Vztahová vazba a závislost na internetu

Cílem bakalářské práce, která se zabývá vztahovou vazbou a závislostí na internetu, má být zjištění, zda mezi těmito dvěma výše zmíněnými pojmy existuje nějaká souvislost.

 


ksuchova 06.02.2019

Závislost na cukru u abstinujících pacientek v psychiatrické nemocnici Bohnice

Téma bakalářské práce se zaměřuje na výživu u osob léčících se ze závislosti na alkoholu.

ksuchova 06.02.2019

Léčba závislosti na tabáku: znalosti a zájem kuřáků na Kolínsku

Práce se zabývá tématem léčby závislosti na tabáku se snahou zjistit, jak velké znalosti o možnostech léčby jsou mezi kuřáky na Kolínsku a je-li mezi nimi o tuto léčbu zájem.

ksuchova 06.02.2019

Analýza testování na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek při výkonu povolání v železniční dopravě v České republice v letech 2008 – 2012

Cílem práce je zmapování oblasti užívání alkoholu a jiných návykových látek při výkonu povolání na železnici, porovnání výsledků testování na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek při výkonu povolání v železniční dopravě v letech 2008 – 2012 ve společnostech: České dráhy, akciová společnost, ČD Cargo, akciová společnost a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a uplatňovaných opatření s doporučeními pro zvládání bezpečnostních rizik na železnici spojených s vlivem alkoholu a jiných návykových látek, které vydala Mezinárodní železniční unie.

 


ksuchova 06.02.2019

Harm reduction a kouření tabáku

Hlavním cílem této práce bylo zjistit pomocí dotazníkového šetření chování a postoj českých kuřáků ve vztahu k e-cigaretám, bezdýmnému tabáku a snižování počtu cigaret.

 


ksuchova 06.02.2019

Vztahová vazba u osob se závislostí na pervitinu

Cílem výzkumu je zjistit, jaký typ vztahové vazby se častěji vyskytuje u klientů se syndromem závislosti na pervitinu a délkou léčby, a jeho vztah k formám aplikace pervitinu, ke zdravotnímu stavu, problémům v rodině a přítomnosti tělesného, emočního či sexuálního zneužívání v anamnéze.

 


ksuchova 06.02.2019

Závislost na tabáku a psychiatrická komorbidita

Byly stanoveny 4 cíle: zjistit prevalenci kouření, u pacientů - kuřáků zjistit nejčastější diagnózy spojené s kouřením včetně přístupu personálu, zmapovat znalosti pacientů o možnostech léčby závislosti na tabáku a nabídnout jim základní poradenství a informační materiál o kouření.

ksuchova 06.02.2019

Vzorce užívání buprenorfinu u klientů Terénního programu SANANIM

Cílem práce bylo popsat vzorce užívání buprenorfinu u klientů TP Sananim. Důraz byl kladen především na četnost užívání, denní spotřebu buprenorfinu a popis zaběhnutých vzorců chování uživatelů, od zakoupení až po metody aplikace tohoto léku.

 


ksuchova 06.02.2019

Vztahová vazba u osob s poruchami vyvolanými užíváním opiátů

Tato bakalářská práce je zaměřena na výzkum vztahové vazby u osob závislých na opiátech. Výzkumu se zúčastnilo čtyřicet klientů závislých na opiátech ze souboru substitučních programů v Praze.

 


ksuchova 06.02.2019

Závislí na alkoholu v abstinenčně orientované léčbě a kontrolované pití

Cílem je zmapovat stupeň závislosti pacientů nacházejících se v abstinenčně orientované léčbě, zjistit jejich zvyklosti při konzumaci alkoholu, rozdíly mezi užíváním mužů a žen, zkušenosti a postoj závislých k abstinenci a kontrolovanému pití a jak situaci pacienti vidí po ukončení léčby.

 


ksuchova 06.02.2019

Postoje lékařů a dalších klíčových profesionálů k substituční léčbě závislosti na opioidech v Kazachstánu

Studie analyzuje názory kazachstánských lékařů, kteří zatím nemají zkušenosti se substituční léčbou závislosti na opioidech, a lékařů, v jejichž zařízeních již byla substituční léčba zavedena.

ksuchova 06.02.2019

Traumata v dětství u žen užívajících návykové látky

Tato bakalářská práce se zabývá souvislostí mezi traumatickými zážitky v dětství, deficitním, až dysfunkčním rodinným prostředím a budoucím možným rozvojem návykového chování u žen.

ksuchova 06.02.2019

Vliv intravenózní aplikace drog na rozvoj infekční endokarditidy

Cílem je zmapovat příčiny a důsledky rozvoje infekční endokarditidy u intravenózních uživatelů a zároveň zjistit, zda toto onemocnění má a mělo vliv na další užívání návykových látek uživatelů. Dalším cílem bylo též zjistit, zdali byla uživatelům poskytnuta ze stran lékařů správná a dostačující osvěta, co se týká nutnosti další abstinence nebo substitučního režimu po prodělané nemoci.

 


ksuchova 06.02.2019

Význam hagioterapie v terapeutickém procesu ústavní léčby závislosti žen v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Tato práce se zabývá významem hagioterapie v terapeutickém procesu léčby závislosti žen. Hagioterapie je formou biblioterapie, která používá Písmo svaté jako zrcadlo. Pomocí biblických příběhů mohou pacientky nahlédnout na sebe samu a uzřít své potíže a situaci z jiného úhlu pohledu.

 


ksuchova 06.02.2019

Chovají se budoucí zdravotníci zdravě? Prevalence užívání návykových látek u studentů střední zdravotnické školy

Cílem je zmapovat jaký je rozdíl v prevalenci užívání návykových látek u studentů SZŠ v přímé péči o pacienty a to u oboru zdravotnický asistent a u studentů v nepřímé péči o pacienty - obor zdravotnické lyceum.

ksuchova 06.02.2019

Srovnání vzorců sdílení injekčního materiálu u uživatelů drog v Praze a Jihlavě

Cílem práce je popsat vzorce sdílení injekčního materiálu a pokusit se srovnat zjištěné vzorce mezi dvěma zkoumanými soubory uživatelů v Praze a v Jihlavě. Dalším záměrem práce je zjistit míru informovanosti uživatelů aplikujících OPL nitrožilně o potenciálních rizicích tohoto způsobu aplikace a především o rizicích vyplývajících ze sdílení injekčního materiálu. Posledním cílem bylo zhodnocení spokojenosti s nízkoprahovými službami, které jsou účastníkům výzkumu v místě jejich působení nabízeny a které využívají.

ksuchova 06.02.2019

Vplyv reklamy na alkohol na jeho užívání v Slovenské republice

Cílem práce je potvrdit nebo vyvrátit předpoklad, že reklama na alkoholické výrobky ovlivňuje vzorce užívání alkoholu.

ksuchova 06.02.2019

Srovnání vzorců sdílení injekčního materiálu u uživatelů drog v Praze a Jihlavě

Cílem práce je popsat vzorce sdílení injekčního materiálu a pokusit se srovnat zjištěné vzorce mezi dvěma zkoumanými soubory uživatelů v Praze a v Jihlavě. Dalším záměrem práce je zjistit míru informovanosti uživatelů aplikujících OPL nitrožilně o potenciálních rizicích tohoto způsobu aplikace a především o rizicích vyplývajících ze sdílení injekčního materiálu. Posledním cílem bylo zhodnocení spokojenosti s nízkoprahovými službami, které jsou účastníkům výzkumu v místě jejich působení nabízeny a které využívají.

ksuchova 06.02.2019

Škodlivé užívání a závislost na návykových látkách u pacientů s psychotickými poruchami

Hlavním tématem bakalářské práce jsou duální diagnózy, tedy psychické onemocnění ve spojení se zneužíváním legální nebo ilegální návykové substance.

ksuchova 06.02.2019

Používané postupy pedagogických pracovníků vybraných dětských domovů při podezření na užití alkoholu dětmi a mladistvými

Problematika užívání alkoholu dětmi a mladistvými ve školách a školských zařízeních, rizikové faktory chování u dětí a mladistvých ve vztahu k alkoholu, souvislosti vzniku rizikového chování a dětských domovů.


ksuchova 06.02.2019

Patologické hráčství u krupiérů pražských kasin

Popis vztahu krupiérů pražských kasin ke hraní hazardních her a jejich případné patologické hráčství.

ksuchova 06.02.2019

Informovanost kuřáků o možnostech léčby závislosti na tabáku

Cílem je zmapovat informovanost kuřáků o možnostech léčby závislosti na tabáku.

ksuchova 06.02.2019

Trestná činnost klientů metadonových substitučních zařízení v Praze

Tato práce se věnuje tématu trestné činnosti klientů metadonových substitučních zařízení v Praze.

ksuchova 06.02.2019

Řízení pod vlivem alkoholu u obecné populace

Problematika řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu u obecné populace. Důvody, které vedou řidiče k usednutí za volant a profil rizikového řidiče. Účinky alkoholu na člověka a psychologické aspektym možnosti prevence v dopravě.

ksuchova 06.02.2019

Problematika rodičovské zodpovědnosti u uživatelů nelegálních drog a její příklady z praxe

Cílem této bakalářské práce je popsat, jakým okruhem problémů v oblasti rodinného práva se respondenti v práci s rodičem – uživatelem drog zabývají, jak v praxi práce s touto skupinou klientů vypadá a jak s těmito problémy odborníci z vybraných služeb dále pracují.

ksuchova 06.02.2019

Role alkoholu v kriminální kariéře

Souvislosti mezi konzumací alkoholu a pácháním trestné činnosti.

ksuchova 06.02.2019

Závislost na online počítačových hrách – Má časté hraní vliv na životní styl hráčů?

Bakalářská práce se zabývá online počítačovými hrami a jejich vlivem na životní styl hráčů.

ksuchova 06.02.2019

Analýza rizikových faktorů užívání návykových látek u dětí z dětských domovů ve Středočeském kraji měřených pomocí dotazníku SURPS

Rizikové faktory užívání návykových látek u dětí z dětských domovů ve Středočeském kraji měřené pomocí dotazníku SURPS.

ksuchova 06.02.2019

Pilotní projekt spolupráce neziskové organizace s Policií České republiky na prosazení práva v oblasti zákona č.379/2005 Sb."tabákového zákona" ve Vsetíně

Práce popisuje průběh pilotního projektu spolupráce Vsetínského občanského sdružení s Policií České republiky na prosazení práva v oblasti zákona č.379/2005 Sb. ve Vsetíně.

ksuchova 06.02.2019

Komorbidita poruch příjmu potravy a závislosti v dysfunkční rodině – kazuistická práce

Zmapování vývoje poruchy příjmu potravy a závislostí v ženské linii dysfunkční rodiny se zaměřením na rizikové a protektivní faktory ovlivňující rozvoj onemocnění a to z bio-psycho-sociálního pohledu.

ksuchova 05.02.2019

Závislost na internetu u těhotných žen a matek na mateřské dovolené na Havlíčkobrodsku

Náplní a cílem práce je zjištění prevalence závislosti na internetu u těhotných žen a matek a popis závislostního chování v závislosti na věku a jiných sociodemografických charakteristik respondentek.

ksuchova 05.02.2019

Prevalence užívání drog u členů různých hudebních subkultur: dotazníková sonda na Mělnicku

Náplní bakalářské práce je dotazníkovou metodou zjistit jaké drogy preferují příznivci různých hudebních subkultur v Mělníku a okolí a zjistit jaká subkultura je nejvíce riziková v souvislosti s užíváním návykovými látkami.

ksuchova 05.02.2019

Sociometrický status a užívání vybraných návykových látek u studentů prvních ročníků středních škol

Cílem výzkumu je pomocí dotazníkového šetření zjistit, jaký je vztah mezi sociometrickým postavením studenta ve třídě a užíváním návykových látek a jaké jsou rozdíly v užívání návykových látek podle typu studované školy.

ksuchova 05.02.2019

Přínos hagioterapie v léčbě závislostí očima klientů

Cílem práce je bližší přiblížení této metody a zároveň zachycení a popsání prožívání klientů během sezení.

ksuchova 05.02.2019

Postavení společenství Anonymních alkoholiků v systému adiktologických služeb. Zkušenosti a postoje členů AA v Praze

Hlavním výzkumným cílem je popsat charakteristiku, chování a motivaci členů všech skupin AA v Praze a případně zjistit, jaké místo mohou AA v systému adiktologických služeb mít.

ksuchova 05.02.2019

Gambling v České republice: Prevalence a souvislosti

 Kvantitativni výzkumná práce se zabývá analýzou prevalence a dostupnosti hazardních her v České republice.

ksuchova 05.02.2019

Trestná činnost po vlivem alkoholu

Práce je koncepčně rozdělena do dvou základních částí, a sice na část teoretickou a na část praktickou. První (teoretická) část je dále rozdělena do dvou dalších oddílů, kdy první z nich je označena jako „Alkohol, jeho zneužívání a účinky“, druhá potom jako „Alkohol a kriminalita“.

ksuchova 05.02.2019

Sexuální a partnerské vztahy v terapeutické komunitě pro drogově závislé

Cílem práce je popsat, jak klienti mající zkušenost se vztahem v terapeutické komunitě vnímají pravidlo zákazu navazování vztahů, co pro ně toto pravidlo znamená a zdali, a na základě čeho, se měnil jejich názor v průběhu léčby.

ksuchova 05.02.2019

Pilotní ověření metodiky patologické závislosti na jídle – dotazníkové šetření realizované ve vybraných pražských fast foodech a cukrárnách

Bakalářská práce se zabývá fenoménem závislosti na jídle. Výzkum byl prováděn mezi zákazníky pražských cukráren, provozoven rychlých občerstvení a supermarketů. Cílem práce je zjistit prevalenci tohoto jevu v pražské populaci navštěvující daná zařízení. Dále zkoumá prevalenci tohoto jevu ve vztahu k socio-demografickým údajům, jako je pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání a výše měsíčního příjmu. Všímá si také četností výskytu jednotlivých kritérií závislosti na jídle. V poslední řadě se také zabývá problematickými potravinami.

ksuchova 05.02.2019

Pracovní poradenství pro klienty nízkoprahových služeb. Komparace pražského a vídeňského modelu pracovní (re)integrace nestabilizovaných uživatelů drog

Práce se zabývá málo prozkoumaným tématem pracovní (re)integrace nestabilizovaných uživatelů drog a jejím cílem je komparace dvou pracovních agentur.

ksuchova 05.02.2019

Zmapování četnosti injekční aplikace dle typu návykové látky v období jednoho měsíce u klientů nízkoprahových služeb

Práce se zaměřuje na zjištění průměrného počtu injekčních aplikací v období jednoho měsíce a na odhad míry spotřeby injekčního materiálu uživateli návykových látek nízkoprahových služeb v Praze.

ksuchova 05.02.2019

Faktory ovlivňující první kontakt a využití služeb v nízkoprahovém zařízení

Práce se zabývá faktory, které ovlivňují první kontakt uživatelů drog s nízkoprahovým zařízením v Libereckém kraji a spokojenost se službami, které nabízejí.

ksuchova 05.02.2019

Práce s motivací u klientky závislé na alkoholu v různých fázích ústavní léčby

Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké jsou možnosti práce s motivací u lidí závislých na návykových látkách, kteří nastoupili do ústavní péče a nejsou motivováni pro další léčbu. Na reálném případě nemotivované klientky je zkoumán průběh vývoje motivace k léčbě a zhodnoceno, které intervence a postupy byly v jednotlivých fázích léčby účinné a směřující k pozitivním změnám závislého chování.

ksuchova 05.02.2019

Analýza vybraných Harm reduction peerwork programů v České republice

Cílem práce je zjistit a popsat principy fungování Harm reduction peerwork programů, jaké nástroje a metody při spolupráci využívají, jaká je jejich efektivita a jaký názor na své zaměstnání mají samotní pracovníci-uživatelé. Jedním z vedlejších cílů je charakterizovat skryté uživatele drog.

ksuchova 05.02.2019

Užívání pervitinu u klientů navštěvujících kontaktní centra v Praze

Hlavním cílem bakalářské práce je podrobně popsat vzorce užívání pervitinu u klientů navštěvujících nízkoprahová kontaktní centra v Praze. Výzkumný soubor tvořilo 58 klientů ze tří pražských kontaktních center (Sananim o.s., Progressive o.s. a Drop In o.p.s.), kteří odpovídali daným kritériím.

ksuchova 05.02.2019

Veřejné mínění na téma aplikační místnosti pro uživatele drog u obyvatel hlavního města Prahy

Bakalářská práce se zabývá problematikou zřízení centra supervidované aplikace pro uživatele drog na území České republiky. Cílem práce je zmapovat veřejné mínění na téma aplikační místnosti pro uživatele drog u obyvatel hlavního města Prahy.

ksuchova 05.02.2019

Úmrtí za přítomnosti opioidů na území Prahy v letech 2005-2011

Teoretická část práce zkoumá opioidy jako substanci, zástupce jednotlivých opioidů včetně jejich farmakologického působení, rizika jejich užívání, mechanismy úmrtí jejich uživatelů, dělení drogových úmrtí a jejich příčiny, rizikové a přidružené faktory, zabývá se i postupem při vyšetřování těchto úmrtí a sběrem dat. Hlavním cílem praktické části bakalářské práce je provedení analýzy získaných dat a popsání struktury a okolnosti opiátových úmrtí, jež se udála na území hl. m. Prahy mezi lety 2005-2011.

ksuchova 05.02.2019

Užívání tabáku u těhotných žen v Praze

Bakalářská práce shrnuje v teoretické části nejdůležitější poznatky o užívání tabáku. Praktická část zjišťuje zkušenosti a znalosti těhotných žen a žen po porodu o důsledcích dopadu způsobených užíváním tabáku v těhotenství.

ksuchova 05.02.2019

Patologická struktura osobnosti v příbězích klientů léčených pro závislost na návykových látkách ve vybraném zařízení na Vysočině

Bakalářská práce se zabývá tématem poruch osobnosti, které bylo označeno jako patologické struktury osobnosti u klientů léčených pro závislost na návykových látkách. Podkladem bylo rovněž zjištění, že o souběhu neboli komorbiditě zmiňovaných onemocnění není jak v literatuře mnoho psáno, tak i v praxi jsou jako společný celek opomíjeny.

ksuchova 05.02.2019

Nutriční doporučení pro klienty s alkoholovým postižením jater

Práce se ve své teoretické části zaměřuje na popis tradiční role alkoholu v české populaci a jeho konzumaci. Praktická část se zabývá výživovými doporučeními, která jsou určena pro klienty s alkoholovým postižením jater.

ksuchova 05.02.2019

Užívání alkoholu v pracovní době u zaměstnanců podniků typu café-bar na Praze 1

Cílem práce bylo popsat míru, vzorce a motivy užívání alkoholu zejména v pracovní době u zaměstnanců vybraných podniků typu café-bar v Praze 1.

ksuchova 05.02.2019

Proces léčby v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. očima klientů

Cílem práce je zachytit a popsat proces léčby a společné prvky s ohledem na to, jak je vnímají a prožívají klienti během léčby v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. Jde tedy o to, pokusit se s využitím rozhovorů se souborem klientů tento proces rozdělit dle společných prvků do ,,fází“ procesu léčby, jak je vnímají sami klienti a porovnat je s formálně stanovenými fázemi léčby.

ksuchova 05.02.2019

Prevalence problémového užívání drog na Žďársku v roce 2012. Pilotní ověření využití kombinace metod prevalenčních odhadů na lokální úrovni

Hlavním cílem práce bylo zpřesnit odhady počtu a struktury problémových uživatelů drog na Žďársku.

ksuchova 05.02.2019

Problematika ortorexie u studentů na gymnáziích

Cílem práce bylo podat poznatky o příčinách vzniku ortorexie, důsledcích pro organismus, zařazení do MKN-10 a o možnostech léčby, jejichž základem je kognitivně-behaviorální přístup.

ksuchova 05.02.2019

Užívání návykových látek v pražských klubech zaměřených na taneční elektronickou hudbu: dotazníkové šetření

Cílem práce je zmapovat užívání návykových látek v prostředí pražských klubů zaměřených na elektronickou taneční hudbu.

ksuchova 05.02.2019

Motivace v léčbě závislých klientů psychiatrické léčebny Jemnice

Bakalářská práce mapuje motivace v léčbě závislých klientů psychiatrické léčebny Jemnice.

ksuchova 05.02.2019

Závislost na tabáku u vybraných pacientů Psychiatrické léčebny Bohnice a intervence směřující k léčbě závislosti na tabáku.

Cílem je zmapovat spotřebu tabáku v populaci duševně nemocných, kteří jsou hospitalizováni v Psychiatrické léčebně Bohnice (největším z českých zdravotnických zařízení, které zajišťuje psychiatrickou péči), a poskytnout detailní přehled o aspektech kouření psychiatricky léčených kuřáků.

ksuchova 05.02.2019

Systém léčebné péče a rozsahu nabídky drogových služeb ve vězeňském systému v ČR

Cílem bakalářské práce je popsat systém léčebné péče a rozsah nabídky drogových služeb ve vězeňském systému v České republice.

ksuchova 05.02.2019

Stravovací zvyklosti uživatelů drog v nízkoprahových kontaktních centrech

Bakalářská práce se zabývá problematikou stravování v nízkoprahových kontaktních centrech na území Jihomoravského kraje.

ksuchova 05.02.2019

Problémy udržování abstinence u závislosti na alkoholu.

Cílem práce je na základě analýzy relevantních materiálů a rozhovorů s konkrétním klientem nejprve popsat průběh léčby závislosti a následně pak stanovit faktory, které vedly k rozvoji alkoholismu a k relapsům.

ksuchova 05.02.2019

Primární drogová kriminalita ve Středočeském kraji

Deskriptivní analýza primární drogové kriminality ve Středočeském kraji v letech 2009 – 2011 z trestněprávního pohledu.

ksuchova 05.02.2019

Vzdělávací potřeby školních metodiků prevence na kroměřížsku

Práce se zabývá vzdělávacími potřebami školních metodiků prevence na kroměřížsku, ale také jejich samotnou prací.

ksuchova 05.02.2019

Význam rodinné terapie v rezidenční protialkoholní léčbě

Cílem práce je zjistit, jaký význam má rodinná terapie a práce s rodinnou na psychoterapeutickém oddělení Harmonie v Psychiatrické léčebně v Bílé Vodě.

ksuchova 05.02.2019

Evaluace svépomocné aplikace zaměřené na zvládání závislostního chování na internetu z hlediska spokojenosti klientů

Bakalářská práce se zabývá tématem závislostního chování na internetu a poskytuje teoretický přehled této problematiky, včetně popisu typů závislostního chování, diagnostických kritérií a nástrojů a léčebných intervencí.

ksuchova 05.02.2019

Kvalita života rodinných příslušníků před a po léčbě pacientky na Oddělení léčby závislostí ve Všeobecné fakultní nemocnici

Práce popisuje kvalitu života rodinných příslušníků pacientky před a po její léčbě se závislostí na alkoholu ve Všeobecné fakultní nemocnici, Oddělení léčby závislostí.

ksuchova 05.02.2019

Problematika vzniku a rozvoje závislosti na alkoholu u žen trpících domácím násilím: protektivní a rizikové faktory.

Bakalářská práce se zabývá tématem škodlivého užívání a závislosti na alkoholu u žen – obětí domácího násilí.

ksuchova 05.02.2019

Domácí násilí a alkohol jako spouštěcí faktor agresivity

Cílem práce bylo zjistit rozsah zasažení osob fenoménem domácího násilí a vypátrat jak oběti subjektivně vnímají alkohol jako příčinu agresivity.

ksuchova 05.02.2019

Závislostní chování na internetu v souvislosti se zkušenostmi s návykovými látkami u dětí základních škol v Libereckém kraji

Cílem této práce je zjistit, jaká je prevalence závislostního chování na internetu, jaká je prevalence závislostního chování ve vztahu k sociodemografickým údajům a nejčastěji užívaným látkám u dětí ZŠ v Libereckém kraji.

ksuchova 05.02.2019

Evaluace letákové kampaně o informačním webu primární prevence pro rodiče žáků základních škol v městské části Praha 15

Práce se zabývá zjištěním úrovně zájmu rodičů žáků základních škol v městské části Praha 15 o web s informacemi z oblasti primární drogové prevence.

ksuchova 05.02.2019

Analýza stavu realizace protidrogové politiky vlády České republiky v regionu Cheb

Cílem práce je popsat a analyzovat stav realizace protidrogové politiky vlády České republiky na místní úrovni - region Cheb v Karlovarském kraji, a navrhnout případná opatření ke zlepšení stavu.

ksuchova 05.02.2019

Komorbidita poruch příjmu potravy a užívání alkoholu u žen v Psychiatrické léčebně Bohnice

Zjištění prevalence výskytu užívání alkoholu u žen s poruchami příjmu potravy v PL Bohnice a existenci častější predispozice k užívání alkoholu u žen s jednotlivými poruchami příjmu potravy.

ksuchova 05.02.2019

Problematika závislostního chování na počítačových hrách a Internetu u dětí – srovnání výsledků u žáků 2. stupně základních škol v Praze a na venkově

Cílem této bakalářské práce je zjistit prevalenci závislostního chování na Internetu a PC hrách u žáků 2. stupně základních škol, porovnat prevalenci u městské a venkovské populace a zjistit, jaké faktory souvisí s tímto závislostním chováním.

ksuchova 05.02.2019

Včasné rozpoznání duálni diagnózy jako předpoklad úspěšné léčby závislosti na alkoholu

Bakalářská práce se zabývá problematikou duální diagnózy, v tomto případě alkoholizmu a deprese. Nejen že přibližuje tyto pojmy obecně, ale snaží se o vysvětlení jejich vzájemné provázanosti.

ksuchova 05.02.2019

Vztah vyznavačů hnutí straight edge k užívání návykových látek

Práce se zabývá kvalitativním výzkumem vztahu vyznavačů straight edge hnutí k užívání návykových látek a retrospektivního vývoje tohoto vztahu.

ksuchova 05.02.2019

Práce s nemotivovanou klientkou na oddělení léčby závislostí v psychiatrické léčebně

Cílem bakalářské práce je zkoumat průběh vývoje motivace na reálném případě klientky a zhodnotit, jaké metody, postupy a intervence byly nejúčinnější při budování motivace klientky k pozitivní změně závislého chování.

ksuchova 05.02.2019

Rodičovské výchovné styly v souvislosti s výskytem užívání alkoholu u dětí a dospívajících

Cílem práce je poskytnout systematický přehled výsledků studií publikovaných v letech 1995-2012, které se zabývají souvislostí mezi rodičovskými výchovnými styly a užíváním alkoholu u dětí a mladistvých.


ksuchova 05.02.2019

Závislost na tabáku u klientů závislých na alkoholu z pohledu poskytovatelů služeb

Práce mapuje postoje a potřeby poskytovatelů služeb klientům závislým na alkoholu s ohledem na fenomén závislosti na tabáku.

ksuchova 05.02.2019

Zmapování a popis systému léčebných intervencí v zařízení pro léčbu závislostí Apolinář, se zaměřením na uživatele metamfetaminu

Práce si klade za cíl alespoň částečně zmapovat léčebné intervence v zařízení pro léčbu závislostí Apolinář včetně samotného procesu léčby.

ksuchova 05.02.2019

Závislost na internetu a počítačových hrách u žáků 9. tříd ZŠ ve Zlínském a Ústeckém kraji

Cílem práce je zjištění prevalence závislosti na internetu a počítačových hrách mezi žáky 9. ročníků základních škol ve Zlínském a Ústeckém kraji.

ksuchova 05.02.2019

Využití terapie dobrodružstvím v terapeutických komunitách v České republice

Cílem práce je shrnout dostupné informace o terapii dobrodružstvím a zjistit, jakým způsobem a do jaké míry terapeutické komunity v ČR využívají terapii dobrodružstvím v léčbě závislostí, jaké jsou názory a postoje terapeutů, kteří zátěžové akce pořádají, a s jakými problémy se při pořádání zátěžových akcí potýkají.

ksuchova 05.02.2019

Kontrolované užívání a specifické poradenské přístupy k podpoře abstinence klientů v nízkoprahovém zařízení

Bakalářská práce se zabývá problematikou kontrolovaného užívání a abstinence u dlouhodobých uživatelů ilegálních drog, kteří ukončili drogovou kariéru, nebo výrazným způsobem změnili dosavadní životní styl bez podpory ústavní a rezidenční léčby.

ksuchova 05.02.2019

Současný stav v oblasti testování studentů na užití návykových látek na středních školách a středních odborných učilištích v Plzeňském kraji

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou orientačního testování na přítomnost návykových látek v organizmu u studentů v prostředí středních škol a středních odborných učilišť Plzeňského kraje.


ksuchova 05.02.2019

Užívání návykových látek a souvislosti s poskytováním asistenčních služeb v zahraničí

Práce porovnává rozdílný přístup ke zraněním nebo onemocněním způsobeným v souvislosti s užíváním návykových látek a odlišnými pojistnými podmínkami jednotlivých pojišťoven s ohledem na místní tradice v dané zemi.

ksuchova 05.02.2019

Rizikové faktory ve vývoji vedoucí k bigorexii

Cílem práce jsou rizikové faktory ve vývoji člověka, které mohou vést k bigorexii.

ksuchova 05.02.2019

Svátky a rituály v životě uživatelů návykových látek ve vybraných terapeutických komunitách

Cílem bakalářské práce je popsat, do jaké míry se změnilo slavení svátků a s nimi spojených rituálů u drogově závislých v průběhu jejich života.

ksuchova 05.02.2019

Konopné drogy u studentů pražských lékařských fakult: prevalence užívaní a související rizikové chování

Cílem práce je zjistit prevalenci užívání konopných drog u studentů lékařských fakult v Praze a zmapovat jejich rizikové chování vůči těmto drogám.

ksuchova 05.02.2019

Výkon ochranného léčení v podmínkách českého vězeňského systému

Cílem této práce bylo zjistit názory a postoje terapeutů z řad vězeňského personálu specializovaných oddělení v souvislosti s výkonem ochranného léčení protitoxikomanického, protialkoholního, patologického hráčství a sexuologického.

ksuchova 05.02.2019

Užívání návykových látek mezi lidmi se sluchovým postižením: exploračně-korelační sonda

Popis problematiky sluchového postižení, psychologické aspekty a vzorce užívání návykových látek v populaci sluchově postižených z dostupných zdrojů i prostřednictvím exploračně-korelační dotazníkové studie.

ksuchova 05.02.2019

Prevalence závislostního chování na internetu a sociálních sítích u žáků II. stupně vybraných základních škol v Praze

Náplní bakalářské práce je realizace dotazníkové (prevalenční a korelační) studie zaměřené na prevalenci závislostního chování na internetu v populaci žáků II. stupně ZŠ.

ksuchova 04.02.2019

Analýza rizikových faktorů užívání návykových látek u dětí z dětských domovů v Jižích Čechách měřených pomocí dotazníku SURPS

Tématem této bakalářské práce je analýza rizikových faktorů spojených s užíváním návykových látek. Práce, respektive její výzkum, byl situován do dětských domovů v Jižních Čechách. Práce se zaměřuje na jedince v adolescentním věku nacházející se právě v ústavní péči.

ksuchova 04.02.2019

Specifika práce s romskými uživateli návykových látek v nízkoprahových kontaktních centrech

Práce představuje mapující kvalitativní výzkum, který má za cíl zjistit současnou situaci v nízkoprahových kontaktních centrech co se týče jejich práce s romskými uživateli návykových látek.

ksuchova 04.02.2019

Ochranné léčení protitoxikomanické

Cílem práce bylo zjistit, jaké názory a postoje projevují odborníci z řad personálu psychiatrických léčeben v souvislosti s ochranným léčením protitoxikomanickým, a to zejména pokud se týká jeho právního rámce a efektivity.

ksuchova 04.02.2019

Riziko vzniku závislostí u zdravotnických pracovníků v důsledku nadměrného stresu

Autorka práce se vícekrát setkala se zdravotnickými pracovníky, kteří při výkonu své náročné profese jednali pod vlivem návykových látek, nejčastěji se jednalo o alkohol. Užívání těchto látek zdravotníky se zdálo natolik časté, že se autorka práce rozhodla prokázat existenci většího rizika vzniku závislostí u zdravotníků. Největší podíl na vzniku závislostí přikládala nadměrnému stresu, proto i toto zjištění rozšířilo okruh zkoumaného jevu.

ksuchova 04.02.2019

Relaps a prevence relapsu u vybraného klienta se závislostí na alkoholu - kasuistická práce

Tato práce je založena na kvalitativním výzkumu, který se zaměřuje na vybraného klienta se závislostí na alkoholu. Cílem je zkoumání problematiky relapsu a prevence relapsu daného případu.

ksuchova 04.02.2019

Novorozenec závislé matky a následná sociální a léčebná péče o matku a dítě

Práce popisuje vliv návykové látky na plod a následně na novorozené dítě, při rozvoji NAS (novorozenecký abstinenční syndrom) a FAS (fetální alkoholový syndrom) a popisuje možnou farmakologickou léčbu.

ksuchova 04.02.2019

Organizace uživatelů drog v ČR a ve světě

Práce se zaměřuje na popis a srovnání organizací pro uživatele drog, na historii vzniku, náplň práce a webovou prezentaci.

ksuchova 04.02.2019

Práce s rodinou uživatelů drog v období adolescence

Cílem práce je zdůraznit význam rodiny a vnitřní komunikace pro zdravý vývoj mladého člověka a prevenci vzniku drogových závislostí.

ksuchova 04.02.2019

Problematika řízení pod vlivem alkoholu u studentů v České republice

Práce se zaměřuje na zjištění, zda dosažené vzdělání a věk řidičů souvisí s řízením pod vlivem alkoholu. Popisuje postoje studentů k problému řízení pod vlivem alkoholu.

ksuchova 04.02.2019

Zkušenosti klientů terénního programu s želatinovými kapslemi

Výsledky výzkumu přinášejí odpovědi na výzkumné otázky a lze z nich čerpat také inspiraci pro účinnější propagaci želatinových kapslí odbornou veřejností směrem ke klientům terénních programů.

ksuchova 04.02.2019

Problematika alternativních trestů ve vztahu k uživatelům drog

Cílem bakalářské práce je posouzení vhodnosti udělování alternativních trestů uživatelům drog, rozebrání jednotlivých alternativních trestů a nejčastějších problémů z nich vyplývajících.

ksuchova 04.02.2019

Těhotenství jako motivační faktor pro léčbu závislosti na nelegálních látkách

Primárním cílem práce je zjistit, zda se většina uživatelek nelegálních drog rozhodla pro léčbu či abstinenci v těhotenství. Dalším cílem je objasnění souvislostí mezi těhotenstvím a rozhodnutím se léčit z drogové závislosti či alespoň abstinovat.

ksuchova 04.02.2019

Rituál při úspěšném ukončení léčby závislosti v terapeutické komunitě pohledem klienta

Cílem práce je na základě pozorování popsat rituál při úspěšném ukončení léčby drogové závislosti v konkrétní terapeutické komunitě a zjistit, jak klient, který takto ukončil léčbu, tento rituál vnímá. Práce se zaměřuje zejména na to, jaké prožíval emoce, zda a případně jak vnímal své okolí a rituální předměty při rituálu používané.

ksuchova 04.02.2019

Současná podoba odhalených velkopěstíren konopí v České republice

Práce předkládá deskripci současné podoby nelegálního pěstování konopí v České republice v tzv. velkopěstírnách, mapuje postupy a využitelný materiál pro co nejvyšší úspěšnost při šlechtění za účelem zvýšení obsahu delta 9 – tetrahydrocannabinolu v konopí a rovněž poskytuje částečný náhled do činnosti Policie ČR při odhalování těchto nelegálních pěstíren.

ksuchova 04.02.2019

Užívání moist snuff u hokejistů

Cílem výzkumu je snaha o zmapování situace ohledně užívání žvýkacího tabáku (moist snuff) u profesionálních hráčů ledního hokeje.


ksuchova 04.02.2019

Onkologicky nemocní a sebemedikace konopím – případová studie

V této studii se autorka snaží o pochopení problému sebemedikace konopím u onkologicky nemocných.


ksuchova 04.02.2019

Míra spotřeby injekčního materiálu pro aplikaci návykových látek v České republice v roce 2010

Práce je zaměřena na míru distribuce injekčního materiálu pro injekční uživatele návykových látek v České republice v roce 2010.

ksuchova 04.02.2019

Služby pro matky - uživatelky návykových látek a jejich děti se specifickými poruchami

Bakalářská práce je zaměřena na programy, které nabízí Centrum pro rodinu Drop In, o. p. s. pro matky - uživatelky návykových látek a jejich děti s vývojovými poruchami.

ksuchova 04.02.2019

Téma alkoholu v české punkové subkultuře

Bakalářská práce se zabývá vztahem stoupenců české punkové subkultury ke způsobu užívání alkoholických nápojů a ke způsobu přemýšlení o něm. Popisuje jejich postoje, názory a zvyky při konzumaci alkoholických nápojů.

ksuchova 04.02.2019

Léčba závislosti na tabáku – informovanost lékařů nemocnice Příbram o možnostech léčby a způsobu intervence

Cílem práce je zmapovat postoj lékařů příbramské nemocnice k závislosti na tabáku a také to, zda znají možnosti léčby závislosti na tabáku. Dále bylo cílem práce zmapovat, jaké způsoby intervence lékaři u svých pacientů využívají.

ksuchova 04.02.2019

Účinné prvky terapeutické komunity a jejich aplikace v prostředí Psychiatrické léčebny Červený Dvůr

Práce se zabývá účinnými prvky terapeutické komunity pro drogově závislé a jejich aplikací v prostředí Psychiatrické léčebny Červený Dvůr.

ksuchova 04.02.2019

Předčasné ukončení ústavní léčby u klientů s diagnózou patologické hráčství léčených v Psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích v období 2001-2010

Bakalářská práce se zabývá fenoménem předčasného ukončení léčby u pacientů s diagnózou patologické hráčství.

ksuchova 04.02.2019

Testování na infekční choroby u uživatelů drog v kontaktních centrech

Práce vytváří souhrnný náhled do současného stavu testování na přítomnost infekčních chorob u uživatelů drog v kontaktních centrech.

ksuchova 04.02.2019

Přebírání norem a vzorců chování v rodinách dětí užívajících návykové látky

Cílem bakalářské práce je posoudit u dětí užívajících návykové látky, do jaké míry ovlivnilo užívání, legálních nebo i nelegálních návykových látek, jedním nebo oběma rodiči, jejich rizikové chování.


ksuchova 04.02.2019

Práce s rodinou v prevenci relapsu

Práce se zabývá tématem práce s rodinami uživatelů návykových látek v prevenci relapsu.

ksuchova 04.02.2019

Copingové strategie se zaměřením na užívání alkoholu a jiných návykových látek u jedinců s balbuties

Cílem bakalářské práce je poskytnout informace o rozsahu zneužívání návykových látek u dětí ve věku 15 až 16 let s diagnózou balbuties v České republice.

ksuchova 04.02.2019

Svépomoc jako součást pomoci při úzdravě závislých na alkoholu a dalších návykových látkách

Bakalářská práce je zaměřena na význam svépomoci a její součást při úzdravě závislých na alkoholu a dalších návykových látkách.

ksuchova 04.02.2019

Vývoj zdravotnických služeb poskytovaných vybranými kontaktními centry v období 2006 -2010

Práce mapuje poskytování zdravotnické péče v podmínkách kontaktních center, zjišťuje, zda se mění spektrum, obsah a rozsah zdravotnických výkonů a zda jsou v realitě skutečně poskytovány a rozvíjeny všechny relevantní výkony či nikoli.

ksuchova 04.02.2019

Poradenství pro rodiče dospělých uživatelů drog v ambulantních službách

Cílem práce je poukázat na význam poradenského procesu pro rodiče dospělých uživatelů drog v ambulantních službách, a to i za předpokladu, že sám uživatel drog žádných podobných služeb nevyužívá nebo nemá zájem o změnu svého současného životního stylu.

ksuchova 04.02.2019

Vybrané problémy uživatelů drog v oblasti rodinného práva

Cílem bakalářské práce je popsat v návaznosti na právní systém České republiky vybrané problémy z oblasti rodinného práva, se kterými se uživatelé drog mohou setkat.

ksuchova 04.02.2019

Léčba závislosti v terapeutické komunitě očima klientů

Cílem práce je zmapovat, jak klienti vnímají léčbu závislosti a poskytované služby v komunitě Fénix v Bílé Vodě a jak hodnotí účinné terapeutické faktory užívané v terapeutické komunitě a jejich aplikaci v léčbě, popř. jaký má z jejich pohledu léčebná intervence vliv na udržení abstinence po léčbě.

ksuchova 04.02.2019

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů preventivních a harm reduction služeb v prostředí nočního života

Cílem práce je vytvořit návrh standardů odborné způsobilosti poskytovatelů služeb v prostředí nočního života.

ksuchova 04.02.2019

Zneužívání Suboxonu (případová ilustrace)

Tato bakalářská práce si klade za cíl ukázat, že v České republice dochází ke zneužívání Suboxonu, zpochybnit mýtus, že Suboxon není aplikovatelný intravenózně, osvětlit některé okolnosti zneužívání Suboxonu (např. zda má intravenózně aplikovaný Suboxon averzivní efekt, zda mu klienti umí předcházet, k jaké změně v klientově životě vede užívání, popř. zneužívání Suboxonu, zda je Suboxon dostupný na černém trhu a zda je po něm poptávka).

ksuchova 04.02.2019

Sebepoškozování jako specifická forma návykového chování: ověření konceptu nelátkové závislosti

Cílem práce je popsat fenomén záměrného sebepoškozování jako jednu ze specifických forem návykového chování, ověřit tak koncept nelátkové závislosti a poukázat na některé společné či podobné znaky se závislostmi látkovými.

ksuchova 04.02.2019

Prevalence užívání konopných drog 16letými studenty – vliv užívání konopných drog na sociální status studenta ve školní třídě

Cílem této práce bylo prokázat, či vyvrátit existenci souvislosti mezi postavením studenta ve třídě a užíváním konopných drog.

ksuchova 04.02.2019

Alkohol - zkušenosti a postoje studentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Práce je zaměřena na zjištění rozsahu zkušeností s alkoholem mezi studenty lékařské fakulty.

ksuchova 04.02.2019

Sekundární drogová kriminalita

Cílem výzkumu bylo popsat specifické mechanismy a vlivy, které utváří chování uživatele krátkou dobu před spácháním trestného činu, a které vycházejí z jeho závislosti na nelegálních návykových látkách.


ksuchova 04.02.2019

Rizikové chování injekčních uživatelů drog ve vězení

Epidemie infekčních chorob v některých zahraničních věznicích, na kterých mají podíl i injekční uživatelé drog, si vyžádaly podrobné výzkumy a zavedení určitých opatření. V českém prostředí zatím kvalitní výzkum chybí a celá problematika není príliš dobře zmapována. Cílem této práce je sonda do této problematiky.

ksuchova 04.02.2019

Riziko rozvoje vzniku závislostí na technologiích u dětí na 1. stupni základních škol

Obecné informace o rozmachu závislostí souvisejících s užíváním různých technologií.

ksuchova 04.02.2019

Role prvního (re)lapsu v procesu doléčování z pohledu klienta a terapeuta

Cílem práce bylo zmapovat a porovnat pohledy klientů a terapeutů na klientův první (re)laps; zdůraznit, že první (re)laps nemusí vždy vést k návratu na původní úroveň závislého chování, ale že naopak může sehrát pozitivní roli v klientově životě i v procesu doléčování; a kriticky zhodnotit současný stav používání terminologie prevence relapsu v praxi.

ksuchova 04.02.2019

Rodina v patogenezi závislostí (srovnávací kasuistická studie)

Tato bakalářská práce (srovnávací kasuistická studie) si klade za cíl ukázat, jaké rodinné faktory mohou mít do jisté míry vliv na vznik a rozvoj užívání návykových látek u některých jedinců.

ksuchova 04.02.2019

Drogová úmrtí na území hl. m. Prahy dle statistik Policie ČR

Epidemiologická analýza dat o drogových úmrtích na území hl.m. Prahy s cílem popsat charakter drogových úmrtí, charakteristiky zemřelých osob a jejich porovnání s jinými dostupnými zdroji.

ksuchova 04.02.2019

Vývoj a udržování závislostního chování z psychoanalytického hlediska

Cílem práce je ilustrovat přínos psychoanalytických směrů v léčbě závislostí. Práce se také snaží poukázat na to, že při doplnění psychoterapie o psychoanalytický rozbor nabude léčba, za dodržení určitých kritérií, hlubšího významu a zvýší se tak pravděpodobnost její účinnosti.

ksuchova 04.02.2019

Relaps a prevence relapsu (kasuistická práce)

Tato práce si klade za cíl zmapovat problematiku relapsu v širších souvislostech.

ksuchova 04.02.2019

Kombinace opioidních analgetik na lékařský předpis s alkoholem nebo jinou návykovou látkou

Cílem práce bylo ověření závěrů studií SAMSHA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) z roku 2006 a 2009 při jejich aplikaci v podmínkách České republiky mezi pacienty Center a ambulancí pro léčbu bolesti.

ksuchova 04.02.2019

Možnosti řešení narušování veřejného pořádku v souvislosti s užíváním drog v hl. m. Praze

Hlavním tématem této práce je problematika rušení veřejného pořádku uživateli drog a negativní dopady související s drogami, na veřejném prostranství.

ksuchova 04.02.2019

Problematika řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu se zaměřením na rizikové chování řidiče

Bakalářská práce pojednává o problematice řízení osobního automobilu pod vlivem alkoholu. Zaměřuje se na rizikové chování řidičů spojené s požíváním alkoholu a důvody vedoucí k riskování na silnících.

ksuchova 04.02.2019

Rodinné faktory ovlivňující vznik a průběh závislostního chování

Hlavním cílem je ukázat rodinné faktory, které ovlivnily chování klientky a následně mohly vést k užívání návykových látek. Dále demonstrovat na případové studii klientky klíčové rodinné události jako možný faktor vzniku a rozvoje závislosti (závislostního chování a následně smrt matky, pobyt s otcem, dětský domov).

ksuchova 04.02.2019

Vzorce získávání a užívání konopných drog: srovnání venkovské a městské populace

Cílem bakalářské práce je srovnat vzorce užívání a získávání konopných drog mezi venkovskou a městskou populací.

ksuchova 04.02.2019

Současné režimy kontroly zacházení s konopnými látkami

Cílem práce je přinést přehled informací o současných režimech kontroly zacházení s konopnými látkami.

ksuchova 04.02.2019

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Cílem bakalářské práce je podat ucelený pohled na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v systému sociálních služeb.

ksuchova 04.02.2019

Metodika harm reduction a preventivních programů v prostředí zábavy v ČR

Tato práce se zabývá tématikou metodiky práce programů poskytujících v současnosti služby prevence a harm reduction užívání drog v rekreačním kontextu v ČR.

ksuchova 04.02.2019

Adolescenti a kouření

Práce se zabývá zkušenostmi s kouřením dospívajících v Praze.

ksuchova 04.02.2019

Práce s motivací u drogově závislých v různých fázích léčby

Cílem bakalářské práce je poukázat na to, jaké jsou možnosti a meze práce s motivací u lidí závislých na návykových látkách, a to napříč celým spektrem služeb, jehož části odpovídají jednotlivým stadiím změny.

ksuchova 04.02.2019

Vybraná část rizikových faktorů terénní práce

Tato bakalářská práce se zaměřuje na zmapování informovanosti příslušníků Policie ČR o terénních programech a se stále častěji se opakujících konfliktů, které vznikají mezi pomáhajícími profesemi a zástupci represivních složek.

ksuchova 04.02.2019

Evaluace přiměřenosti zdravotních informačních materiálů pro uživatele drog v ČR

Systém léčebné péče ve službách pro uživatele drog se v posledních letech znatelně posouvá dopředu. Předmětem zájmu začíná být kvalita služeb a jejich efektivita.

ksuchova 04.02.2019

Řízení pod vlivem alkoholu – vybrané situační a osobnostní proměnné

V bakalářské práci se autor zabývá problematikou řízení pod vlivem alkoholu.

ksuchova 04.02.2019

Lékárny a jejich postavení v systému péče o uživatele drog

Práce je zaměřená na zapojení lékáren do snižování rizik přenosu infekčních onemocnění mezi problémovými uživateli drog a přehled drogové scény na okrese Žďár nad Sázavou.

ksuchova 04.02.2019

Evaluace procesu programu NON STOP 24 - výdejní automaty na Harm reduction

Práce představuje nový projekt v systému služeb harm reduction v ČR. Touto službou je program NON STOP 24.

ksuchova 04.02.2019

Evaluace procesu implementace preventivního programu Unplugged školními metodiky prevence

Cílem práce je popsat proces implementace programu Unplugged a na základě zjištění navrhnout jeho inovace a změny.

ksuchova 04.02.2019

Klient substituovaný buprenorfinem v doléčovacích zařízeních v kontextu skupinové psychoterapie

Zhodnocení situace klientů substituovaných buprenorfinem v doléčovacích zařízeních v kontextu skupinové psychoterapie.

ksuchova 04.02.2019

Doprovodné motivační techniky v práci s klienty kontaktních center

Tato práce pojednává o vhodnosti implementace metod práce s klienty, které se dosud využívají především v návazných programech systému léčebné péče, do oblasti terciární prevence.

ksuchova 04.02.2019

Současné možnosti léčby drogové závislosti z pohledu romských uživatelů drog

Práce představuje kvalitativní výzkum, který se zaměřuje na zjišťování současných možností léčby drogové závislosti pro romské uživatele drog.

ksuchova 04.02.2019

Využití a konstrukce indikátoru QALYs v oblasti závislostí

Práce představuje indikátor QALYs (Quality Adjusted Life Years), metodologii jeho konstrukce a jeho aplikace v oblasti závislostí, se zaměřením na COI studie (Cost of Illness Study) užívání návykových látek v populaci.