1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 18.09.2019

Cena adiktologie 2011

Kamil Kalina, lékař a psycholog, zahájil v 70. letech svou kariéru inovativními přístupy k léčbě psychóz, když otevřel první denní stacionáře a terapeutické komunity pro psychotické a schizofrenní pacienty. Od konce 80. let se potom jako vedoucí organizace Filia zaměřil na léčbu závislostních poruch. Koncem roku 1992, kdy byl současně poslancem federálního parlamentu ČSFR, patřil k iniciátorům a signatářům tzv. Vánočního memoranda o drogové politice, které vyzvalo vládu ČR k formulování historicky první koncepce a programu drogové politiky. Díky této koncepci a jejímu včasnému zavedení patří České republika v protidrogové politice dodnes k těm nejpokrokovějším ze všech postkomunistických zemí. V následujícím roce se stal prvním národním protidrogovým koordinátorem, a do této funkce se následně vrátil v roce 2007.

Mezitím působil jako náměstek ministerstva zdravotnictví, odborný pracovník organizace Sananim o.s., ale také jako pedagog v rámci studijního oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě v Praze. Pro obor adiktologie v průběhu své kariéry otevřel zcela nové téma psychiatrických komorbidit, tedy častého souběhu mezi duševním onemocněním a užíváním návykových látek. Byl také autorem návrhu na certifikaci adiktologických služeb tak, aby finanční prostředky putovaly jen do efektivních programů. Docent Kalina v rámci slavnostního předání hovořil o nových trendech v užívání návykových látek, které tento obor historicky provázejí.

Nové syntetické drogy – budoucnost drogové prohibice

Problematika nových syntetických drog je reakcí na světovou drogovou prohibici a rozšíření internetu. Uživatelé nových drog hledají látky podobné dnešním nelegálním drogám, ale s vyšší čistotou či dostupností. Výrobci nových drog se vyhýbají prohibici přípravou látek, jež nebyly dosud na seznam nelegálních drog zařazeny a mají srovnatelné účinky jako tyto drogy. To vše probíhá za zvýšeného rizika pro veřejné zdraví - účinky těchto látek na lidský organismus jsou totiž neznámé, a jejich složení může být pro uživatele velmi rizikové.

Česká republika na tuto problematiku zareagovala velmi flexibilně. V dubnu 2011 nabyla účinnosti novela zákona o č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a na seznam nelegálních drog tak bylo zařazeno dalších 33 látek. Na základě ustanovení trestního zákona o šíření toxikomanie /jež se na seznam konkrétních drog neváže/, bylo zahájeno trestní stíhání osob, jež v České republice do té doby otevřely kamenné obchody s novými drogami (tzv. Amsterdam shopy). Tato reakce legislativy do velké míry zastavila nabídku v kamenných obchodech, obchod na internetu však pokračuje.

Odborná regionální konference Nové drogy - prevence, léčba, regulace, si kladla za cíl shrnout zkušenosti s novými syntetickými drogami v regionech České republiky. Odborný program představil reakci legislativy a orgánů činných v trestním řízení, a současně otevřel debatu o systematickém postupu na straně snižování poptávky po těchto drogách a minimalizace škod z jejich užívání. Konference otevřela platformu pro diskusi v oblasti snižování poptávky, která na rozdíl od rychlých kroků v oblasti snižování nabídky nebyla dosud podrobena odborné debatě a systematickému postupu.

Cenu Kiron 2011 získalo občanské sdružení Sananim za online projekt Poradna pro rozumné rodiče, Anticenu BadTrip získal v roce 2011 stejně jako v roce 2010 hejtman Středočeského kraje za nehospodárné nakládání s prostředky určenými na protidrogovou politiku.

Příloha k tiskové zprávě:

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc. - Profesní životopis

Narozen

5. července 1945 v Praze

Vzdělání

Studoval na UK v Praze: lékařská fakulta, filosofická fakulta (obor psychologie), vědecká hodnost CSc. Postgraduální specializace (IPVZ): psychiatrie I a II stupně, veřejné zdravotnictví, systematická psychoterapie, léčba návykových nemocí. Výcvik v psychoterapii (SUR, individuální psychoanalyticky orientovaná psychoterapie, rodinná terapie). Evropský certifikát v psychoterapii (EPA) a v supervizi (EAS). Mezinárodní a mezinárodně akreditované kursy v oblasti veřejného zdravotnictví a managementu s nárokem na v ČR nepoužívaný titul European Master of Public Health (EMPH – na úrovni MSc.). Docent od r. 2008 (habilitace na Universitě Palackého v Olomouci, obor klinická psychologie, habilitační práce na téma terapeutické komunity viz seznam publikací, 2008).

Praxe v oboru

Praxe v klinické a sociální psychiatrii a psychoterapii od r. 1968. V letech 1970-1990 se jako psychiatr a psychoterapeut zabýval především komplexní léčbou psychóz a poruch osobnosti (s důrazem na psychoterapii) a zaváděl v této oblasti nové metody i formy péče (denní stacionář, terapeutická komunita). Cílený zájem o problém užívání návykových látek u psychóz a poruch osobnosti lze datovat asi od r. 1987. V r. 1991 spoluzakladatel nadace Filia pro pomoc duševně nemocným a drogově závislým. Koncem r. 1992 jako výkonný viceprezident nadace Filia a poslanec federálního parlamentu ČSFR patřil k iniciátorům a signatářům tzv. Vánočního memoranda o drogové politice, které vyzvalo vládu ČR k formulování koncepce a programu drogové politiky. V r. 1993 se stal prvním národním protidrogovým koordinátorem (ve funkci výkonného místopředsedy Meziresortní protidrogové komise, nyní Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky – RVKPP) a vedoucím týmu, který vypracoval první vládní koncepci a program protidrogové politiky. Na odborné fundaci a mezinárodním porovnání tohoto vládního dokumentu (a programu reformy zdravotnictví v ČR, který vedl na MZ ČR v období 1990-1992) pak pracoval během studijních pobytů na University of Londonem. Do r. 1997 působil rovněž jako vedoucí Školy veřejného zdravotnictví IPVZ a náměstek ministra zdravotnictví.
Od r. 1994 externě spolupracoval s o.s. SANANIM, kde po ukončení svého působení v politických a politicko-exekutivních funkcích pracoval na plný úvazek v období 1998-2007 jako ředitel pro zdravotní péči a vzdělávání a jako vedoucí nestátního zdravotnického zařízení SANANIM. Byl též 1.místopředsedou sdružení.
Od února 2007 opět zastává pozici národního protidrogového koordinátora v Úřadu vlády ČR a výkonného místopředsedy RVKPP. Z titulu této funkce v době předsednictví České republiky v Radě Evropské unie předsedá Horizontální skupině pro drogy při Radě EU.
Učí v IPVZ, v akreditovaném psychoterapeutickém institutu SUR, dříve též na FHS UK. Angažuje se rovněž ve vzdělávacích, rozvojových a výzkumných projektech v ČR i v zahraničí. Dlouhodobě spolupracoval na vzdělávacích a metodologických programech s Úřadem vlády ČR (RVKPP) a rovněž s MZ, MPSV a MŠMT (zejména v oblasti hodnocení kvality a účinnosti služeb pro uživatele drog a závislé – standardy, certifikace, indikátory atd.). V mezinárodní oblasti spolupracoval na projektech WHO, EU, PHARE, OECD, USAID a UNDCP, např. jako konsultant Rady Evropy a EU-PHARE na Balkáně nebo člen expertního týmu v projektu EU-MedEd (výuka adiktologie na lékařských fakultách v EU).

Současné působení

Od r. 2003 byl členem jádrového týmu pro přípravu bakalářského studia adiktologie na 1.lékařské fakultě UK. Od r. 2005 zde působí jako odborný asistent (jako docent od r. 2008) a zástupce vedoucího Centra adiktologie pro výuku.
Zabezpečuje výuku v předmětech:

  • Duševní zdraví a životní styl

  • Kulturní a sociální antropologie

  • Obecná psychoterapie

  • Speciální psychoterapie

  • Klinická adiktologie II - Etiologické a patogenetické aspekty užívání návykových látek

  • Klinická adiktologie III - Komplikace užívání návykových látek a léčby závislostí

  • Sociálně psychologický a poradenský výcvik

Výzkumné zájmy

Psychoterapie, zejména skupinová. Teoretická a metodologická východiska, proces a výsledky léčby závislostí. Duální diagnózy. Terapeutické komunity. Návykové a rizikové životní styly.

e-mail: kalina@adiktologie.cz

 

počet zobrazení: 53 poslední aktualizace: ksuchova, 18.09.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.