1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 12.11.2019

DETOXIFIKAČNÍ JEDNOTKA

Detoxifikační jednotka

Detoxifikační jednotka je uzavřené lůžkové oddělení, které poskytuje detoxikaci /vystřízlivění, odeznění působení nealkoholových látek/ a  detoxifikaci /léčbu příznaků,  podpora v zvládání odvykacího stavu/. Jsme zdravotnické zařízení, nesuplujeme však činnost záchytné stanice, neposkytujeme akutní somatickou ani psychiatrickou péči. Oddělení je koedukované, současně je možná léčba žen i mužů s odděleným zázemím. Pobyt u nás je vhodný pro pacienty pokračujících v léčbě závislosti residenční formou- navazující střednědobá léčba či pobyt v terapeutických komunitách nebo formou ambulantní.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou osoby s dovršením věku 18-ti let závislé na alkoholu i nealkoholových látkách, osoby trpící nelátkovými závislostmi. Léčba je vždy dobrovolná, přijímáme pacienty z celé ČR.

Poskytované služby:

 • detoxikace-možnost vystřízlivění, odeznění působení nealkoholové látky -zvládání a léčba odvykacích stavů 
 • po přijetí základní laboratorní vyšetření-glykémie, minerály, vyšetření funkcí jater a ledvin, krevní obraz, pokud je indikováno i sérologie virových hepatitid, případně toxikologické vyšetření moči na přítomnost návykových látek 
 • diagnostika a léčba psychiatrických komplikací závislost
 • -duální diagnosy, úzkosti, deprese, poruchy spánku -podpůrná léčba somatických komplikací závislosti
 • adiktologické poradenství, skupinová i individuální terapie, relaxace, arteterapie

 

Personální obsazení:

 • MUDr. Miroslava Mašlániová | lékař se specializací psychiatrie
 • MUDr. Veronika Purmová | lékař se specializace psychiatrie
 • MUDr. Oliver Nyárhidi | lékař se specializací psychiatrie a léčba návykových nemocí
 • Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská, PhD. | adiktolog
 • Tým všeobecných sester a nižšího zdravotnického personálu ve směnném provozu.
 • Tým pracuje pod externí supervizí.

 

Nepřetržitá lékařská služba je zajištěná službukonajícími lékaři Kliniky adiktologie.

Kontakt:

K přijetí na detoxifikační oddělení se lze objednat na telefonním čísle 725 736 177 ve všední dny mezi 13 a 14 hod.

Na nástěnce zde jsou k dispozici informace pro pacienty - náležitosti k přijetí na detoxifikační odd.

Informace pro příbuzné poskytujeme na základě předem domluveného hesla ve všední dny mezi 10 a 11 hodinou na tel. 22496 8204.

Další informace:

Den před přijetím pacient potvrzuje svůj nástup na výše uvedeném tel. Čísle. Doba přijetí se řídí kapacitou oddělení, možný interval je v řádu několika dní až maximálně 2 týdny. Pacienti jsou přijímání mezi 8.00 a 9.30 hod ranní. Pozdější příchod může vézt k přeobjednání na jiný termín. S sebou nutné doklady-občanský průkaz nebo pas a kartička pojištěnce. Bez platných dokladů nelze pacienty přijímat.

Doporučení k léčbě:

Je povinné u pacientů v substituční léčbě metadonem, kdy požadujeme přesnou výšku dávky, datum posledního podání a možnost výhledu další navazující léčby.

U pacientů substituovaných buprenorfinem se závislostí na další látce je žádoucí potvrzení o výši dávky a možnosti pokračování substituční léčby i po absolvování detoxu.

V případě vážnějšího tělesného onemocnění je nutné vyjádření ambulantního specialisty k pobytu na detoxifikačním oddělení, případně aktuální hodnocení zdravotného stavu a doporučení léčby.

Vhodná je propouštěcí zpráva z hospitalizace v posledním roce.

Zvláštnosti pobytu:

Plynou z charakteru uzavřeného oddělení:

Zákaz návštěv, volných vycházek, donášky jídla a tekutin na oddělení.

Možnost kouření 3x denně 1 cigareta na zahradě Kliniky adiktologie pod dohledem personálu ve stanoveném času.

Pacient podepisuje Souhlas s hospitalizací, Léčebný řád detoxifikační jednotky, pravidla pro používání mobilních telefonů, probíhá seznámení s Právy pacientů.

KE STAŽENÍ: Náležitosti k přijetí na detoxifikační oddělení

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

738

NÁŠ PŘÍSTUP

Naším cílem není člověka změnit, ale pomoci mu stát se sám sebou.

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681