1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 28.01.2020

Detoxifikační jednotka

 

 

Detoxifikační jednotka je uzavřené lůžkové oddělení, které poskytuje detoxikaci /vystřízlivění, odeznění působení nealkoholových látek/ a detoxifikaci /léčbu příznaků, podpora v zvládání odvykacího stavu/. Jsme zdravotnické zařízení, nesuplujeme však činnost záchytné stanice, neposkytujeme akutní somatickou ani psychiatrickou péči. Oddělení je koedukované, současně je možná léčba žen i mužů s odděleným zázemím. Pobyt u nás je vhodný pro pacienty pokračujících v léčbě závislosti residenční formou- navazující střednědobá léčba či pobyt v terapeutických komunitách nebo formou ambulantní.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou osoby s dovršením věku 18-ti let závislé na alkoholu i nealkoholových látkách, osoby trpící nelátkovými závislostmi. Léčba je vždy dobrovolná, přijímáme pacienty z celé ČR.

Poskytované služby:

-detoxikace-možnost vystřízlivění, odeznění působení nealkoholové látky

-zvládání a léčba odvykacích stavů

- po přijetí základní laboratorní vyšetření-glykémie, minerály, vyšetření funkcí jater a ledvin, krevní obraz, pokud je indikováno i sérologie virových hepatitid, případně toxikologické vyšetření moči na přítomnost návykových látek

-diagnostika a léčba psychiatrických komplikací závislosti-duální diagnosy, úzkosti, deprese, poruchy spánku

-podpůrná léčba somatických komplikací závislosti

- adiktologické poradenství, skupinová i individuální terapie, relaxace, arteterapie

- od 30. 12. 2019 se režim Detoxifikační jednotky Kliniky adiktologie VFN mění v nekuřácký. Pro pacienty hospitalizované na této jednotce je připravena plně hrazená náhradní nikotinová léčba /náplasti, žvýkačky/ a terapeutická podpora zaměřená zejména na edukačně-motivační aktivity .

 

Personální obsazení:

MUDr. Miroslava Mašlániová | lékař se specializací psychiatrie

MUDr. Veronika Purmová | lékař se specializace psychiatrie

MUDr. Oliver Nyárhidi | lékař se specializací psychiatrie a léčba návykových nemocí

Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, PhD. | adiktolog

Tým všeobecných sester a nižšího zdravotnického personálu ve směnném provozu.

Tým pracuje pod externí supervizí.

Nepřetržitá lékařská služba je zajištěná službukonajícími lékaři Kliniky adiktologie.

Kontakt:

K přijetí na detoxifikační oddělení se lze objednat na telefonním čísle 725 736 177 ve všední dny mezi 13 a 14 hod.

Na nástěnce zde jsou k dispozici informace pro pacienty-náležitosti k přijetí na detoxifikační odd.

Informace pro příbuzné poskytujeme na základě předem domluveného hesla ve všední dny mezi 10 a 11 hodinou na tel. 22496 8204.

Další informace:

Den před přijetím pacient potvrzuje svůj nástup na výše uvedeném tel. Čísle. Doba přijetí se řídí kapacitou oddělení, možný interval je v řádu několika dní až maximálně 2 týdny.

Pacienti jsou přijímání mezi 8.00 a 9.30 hod ranní. Pozdější příchod může vézt k přeobjednání na jiný termín.

S sebou nutné doklady-občanský průkaz nebo pas a kartička pojištěnce. Bez platných dokladů nelze pacienty přijímat.

Doporučení k léčbě:

Je povinné u pacientů v substituční léčbě metadonem, kdy požadujeme přesnou výšku dávky, datum posledního podání a možnost výhledu další navazující léčby.

U pacientů substituovaných buprenorfinem se závislostí na další látce je žádoucí potvrzení o výši dávky a možnosti pokračování substituční léčby i po absolvování detoxu.

V případě vážnějšího tělesného onemocnění je nutné vyjádření ambulantního specialisty k pobytu na detoxifikačním oddělení, případně aktuální hodnocení zdravotného stavu a doporučení léčby. Vhodná je propouštěcí zpráva z hospitalizace v posledním roce.

Zvláštnosti pobytu:

Plynou z charakteru uzavřeného oddělení:

Zákaz návštěv, volných vycházek, donášky jídla a tekutin na oddělení.

Od 30. 12. 2019 se režim Detoxifikační jednotky Kliniky adiktologie VFN mění v nekuřácký. Pro pacienty hospitalizované na této jednotce je připravena plně hrazená náhradní nikotinová léčba /náplasti, žvýkačky/ a terapeutická podpora zaměřená zejména na edukačně-motivační aktivity .

Pacient podepisuje Souhlas s hospitalizací, Léčebný řád detoxifikační jednotky, pravidla pro používání mobilních telefonů, probíhá seznámení s Právy pacientů.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

 

 

 

 

795

 

 

NÁŠ PŘÍSTUP

Naším cílem není člověka změnit, ale pomoci mu stát se sám sebou.

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681