1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 26.01.2021

Dětské a dorostové detoxikační centrum (DaDDC)

Dětské a dorostové detoxikační centrum (DaDDC) je specializované pracoviště, které poskytuje své služby dětem a mládeži v různém stupni ohrožení návykovými látkami do ukončeného 18 roku věku a bez regionálního omezení. Poskytujeme komplexní diagnostiku, posouzení stupně závažnosti adiktologického problému, možnost vystřízlivění, zvládnutí doby působení psychoaktivní látky a dále podporu při zvládání příznaků odvykacího stavu.

Kromě zvládnutí odvykacích stavů a případných dalších somatických i psychiatrických komorbidit je zásadní součástí léčby motivační a tréninková komponenta, psychoterapie, psychosociální podpora a pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací s přípravou pacientů na další léčebné a terapeutické programy. Cílem programu je umožnit našim pacientům vhled do problematiky užívání návykových látek a jejím dopadům, připravit je pro nástup do strukturovaných programů a podpořit jejich motivaci a připravenost pro zahájení následné léčby.

Spolupracujeme s dětskými domovy, diagnostickými a výchovnými ústavy a se středisky výchovné péče.

Oddělení je koedukované, současně je možná léčba dívek i chlapců s odděleným zázemím.

S převzetím pracoviště Všeobecnou fakultní nemocnicí a dočasným umístěním na Psychiatrické klinice s metodickým vedením Klinikou adiktologie se režim Dětského a dorostového detoxifikačního centra mění v nekuřácký. Pro pacienty je připravena plně hrazená náhradní nikotinová léčba a terapeutická podpora.

Poskytované služby:

- předhospitalizační specializovaná adiktologická péče a poradenství ve spolupráci s ambulancí dětské a dorostové adiktologie Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

-komplexní detoxifikační péče

-doléčovací programy pro děti a adolescenty ve spolupráci s ambulancí dětské a dorostové adiktologie Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze


Kritéria pro přijetí pro zájemce o detoxifikační léčbu

-věk od 14-ti do ukončených 18-ti let

-alespoň minimální motivace k léčbě a předpoklad aktivní spolupráce v programu

-zdravotní stav umožňující pobyt v kolektivním zařízení

- požadujeme negativní výsledek antigenního testu k detekci SARS CoV 2 k vyloučení onemocnění COVID 19 ne starší 48 hodin

-pro děti pokračující v následné léčbě v jiných zařízeních potvrzení o nástupu do léčby s konkrétním datem nástupu


Kontraindikace přijetí, zařazení do programu brání

-nezájem o detoxifikační léčbu ze strany pacienta či zákonného zástupce

-Intoxikace neznámou látkou

- intoxikace alkoholem středně těžkého až těžkého stupně

-porucha vědomí

-závažné somatické komplikace, dekompenzace chronických nemocí, riziko metabolického rozvratu