1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 20.09.2019

Analýza mediálního obrazu metanolové otravy ve vybraných českých sdělovacích prostředcích

KOČVAROVÁ, Linda. Analýza mediálního obrazu metanolové otravy ve vybraných českých sdělovacích prostředcích. [Analysis of the media image of the methanol poisoning outbreak in the selected Czech media]. Praha, 2019, 101 s. Diplomová práce. Karlova univerzita Praha, 1. lékařská fakulta, Klinika Adiktologie. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

ksuchova 26.08.2019

Kognitivní remediace a trénink emočních dovedností (CREST) u pacientů s poruchami příjmu potravy a možnosti jejího terapeutického uplatnění v léčbě závislosti.

ZLESKOVÁ, Marie. Kognitivní remediace a trénink emočních dovedností (CREST) u pacientů s poruchami příjmu potravy a možnosti jejího terapeutického uplatnění v léčbě závislosti. [Cognitive Remediation and Emotion Skills Training (CREST) for eating disorders patients and its therapeutic use in the treatment of addiction]. Praha, 2019. 70 s, 5 příloh. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika Adiktologie. Vedoucí závěrečné práce Vacek, Jaroslav.

ksuchova 26.08.2019

Zkušenosti s drogami v diagnostických ústavech v Praze

VRBOVÁ, Terézia. Zkušenosti s drogami v diagnostických ústavech v Praze. [DrugExperience in Diagnostic Institutes in Prague]. Praha, 2019. 69 stran, 1 příloha. Magisterskápráce (Mgr.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práceMgr. Lenka Šťastná Ph.D.

ksuchova 26.08.2019

Kvalita života kuřáků po proběhlém kardiovaskulárním onemocnění v souvislosti s rozhodnutím přestat kouřit v daném časovém období

ŠEREDOVÁ, Eliška.Kvalita života kuřáků po proběhlém kardiovaskulárním onemocněnív souvislosti s rozhodnutím přestat kouřit v daném časovém období . The quality of smokerslife after an outbreak of a cardiovascular disease in connection with the decision to quitsmoking ). Praha, 2019. 87 str. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí závěrečné pr áce: KULHÁNEK, Adam.

ksuchova 26.08.2019

Prevence sexuálního násilí v prostředí noční zábavy: Zhodnocení školení zaměstnanců nočních podniků z pohledu proškolených účastníků

ŠŤASTNÁ, Barbora. Prevence sexuálního násilí v prostředí noční zábavy: zhodnoceníškolení zaměstnanců nočních podniků z pohledu proškolených účastníků. [Prevention ofSexual Violence in Nightlife Setting: An Evaluation of the Nightlife Stuff Training fromthe Trainees' Perspective]. Praha, 2019. 67 s., 2 příl., 2 tabulky, 7 obr., Diplomová práce(Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práceKulhánek, Adam.

ksuchova 26.08.2019

Páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami

SCHOVANCOVÁ, Petra. Páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami [Committing misdemeanors in relation to addictive substances]. Praha, 2019. 78 stran, Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika Adiktologie. Vedoucí diplomové práce Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

ksuchova 26.08.2019

Role motivace k pohybové aktivitě v léčbě závislostí.

PRUNEROVÁ, Anna. Role motivace k pohybové aktivitě v léčbě závislostí. [Role of Motivation for Physical Activity in Treatment of Addictions]. Praha, 2019. 67 s., 2 příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce: Mgr., Bc. Karel D. Riegel, Ph.D.

ksuchova 26.08.2019

Analýza rehabilitační komponenty doléčovacího programu na bázi Apolinářského modelu léčby závislostí na návykových látkách

OSTRČILOVÁ, Kateřina. Analýza rehabilitační komponenty doléčovacího programu na bázi Apolinářského modelu léčby závislostí na návykových látkách. [Analysis of the rehabilitation component of a aftercare program based on the „Apolinář“ model of treatment of addictive substances]. Praha, 2019. 57 stran. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Michal Miovský Ph.D.

ksuchova 26.08.2019

Matky uživatelky návykových látek a jejich motivace k nástupu do léčby v terapeutické komunitě

KOTRLÁ, Barbora. Matky uživatelky návykových látek a jejich motivace k nástupu do léčby v terapeutické komunitě [Substance using mothers and their motivation for treatment in the therapeutic community]. Praha, 2019. 120 stran, 8 příloh, Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc.

ksuchova 26.08.2019

Kvalitativní analýza vzorců užívání IQOS mezi uživateli tabáku v České republice

HOUDKOVÁ, Denisa. Kvalitativní analýza vzorců užívání IQOS mezi uživateli tabáku v České republice. [A qualitative analysis of IQOS usage patterns among tobacoo users in the Czech Republic]. Praha, 2019. 74 s., 6 příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK 2019. Vedoucí závěrečné práce Mgr. Adam Kulhánek.

ksuchova 26.08.2019

Spokojenost klientů ambulantních adiktologických doléčovacích služeb v partnerských vztazích z hlediska teorie citové vazby

ČADOVÁ, Tereza. Spokojenost klientů ambulantních adiktologických doléčovacích služeb v partnerských vztazích z hlediska teorie citové vazby. [Satisfaction of Clients of Outpatient Addictological Services in Couple Relationship from the Point of View of the Attachment Theory]. Praha, 2019. 73 s., 7 příloh. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.

ksuchova 26.08.2019

Motivace k léčbě závislosti na návykových látkách pacientů detoxifikačního oddělení

BŘOUŠKOVÁ, Barbora. Motivace k léčbě závislosti na návykových látkách pacientů detoxifikačního oddělení. [Motivation for treatment of dependence on addictive substances among patients in detoxification department]. Praha, 2019. 80 s., 6 příloh. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Šťastná, Lenka.

ksuchova 26.08.2019

Překážky ve spolupráci zákonných zástupců v Krajské adiktologické ambulanci a poradně pro děti a dorost

BALDÉ, Diaraye. Překážky ve spolupráci zákonných zástupců v Krajské adiktologické ambulanci a poradně pro děti a dorost. [Obstacles in cooperation with legal representatives at Regional ambulance for adddictions in children and youth]. Praha. 2019. 65, stran 1 příloha. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie1. LF UK. Vedoucí závěrečné práce, Mgr. et Mgr. Jarmila Tolimatová.

ksuchova 04.03.2019

Sociální prostředí jako rizikový faktor pro rozvoj závislosti na kurzovém sázení u sportovců léčících se v ambulanci pro gamblery

Horáková, D. (2018). Sociální prostředí jako rizikový faktor pro rozvoj závislosti na kurzovém sázení u sportovců léčících se v ambulanci pro gamblery (Diplomová práce). Univerzita Karlova, Praha.


 

ksuchova 04.03.2019

Adiktologické programy v prostředí zábavy – současný stav, potřeby a bariéry dalšího rozvoje

JIČINSKÁ, Lucie. Adiktologické programy v prostředí zábavy – současný stav, potřeby a bariéry dalšího rozvoje. [Drug services in recreatinal setng – current situatinn needs and barriers if further develipment]. Praha, 2018. 58 s. Dilomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.


 

ksuchova 04.03.2019

Význam symptomů konfliktu v blízkých vztazích hráčů v diagnostice závislosti na hraní online a offline her

KOLITSCH, Karel. Význam symptomů konfliktu v blízkých vztazích hráčů v diagnostice závislosti na hraní online a offline her. [The significance of symptoms of the conflict in close relationships of players in the diagnostics of online and offline gaming addiction]. Praha, 2017. 69 s., Magisterská práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí závěrečné práce Vacek, Jaroslav.

ksuchova 04.03.2019

Ústavní ochranné léčení protialkoholní a protitoxikomanické – systém léčebných programů v psychiatrických nemocnicích/léčebnách na Moravě Institutional compulsory treatment for alcoholic and antitoxicomanials - system of treatment programs in psychiatric hospitals/treatment centers in Moravia

PÁNKOVÁ, Jana. Ústavní ochranné léčení protialkoholní a protitoxikomanické – systém léčebných programů v psychiatrických nemocnicích/léčebnách na Moravě. (Institutional compulsory treatment for alcoholic and antitoxicomanials - system of treatment programs in psychiatric hospitals/treatment centers in Moravia). Praha, 2018. 93 s., 3 přílohy. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, klinika adiktologie. Vedoucí práce: Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.

ksuchova 04.03.2019

Ochranné protitoxikomanické léčení v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody: Možnosti a meze ochranného protitoxikomanického léčení v ambulantní formě z pohledu adiktologa Vězeňské služby ČR – případová studie oddílu

ZOBAČ, Lucie. Ochranné protitoxikomanické léčení v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody. [Compulsory drug treatment in conditions of imprisonment]. Praha, 2018. 74 s. 85, 2 příl. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí závěrečné práce Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.

ksuchova 04.03.2019

Návrh kompetencí absolventa pregraduálního stupně studijního oboru adiktologie

VONDROVÁ, Anna. Návrh kompetencí absolventa pregraduálního stupně studijního oboru adiktologie. [Competence Design of Addiction Studies Pregraduates]. Praha, 2018. 131 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 2018. Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská.

ksuchova 04.03.2019

Užívání alkoholu mezi vysokoškolskými studenty tělovýchovy a sport

VAŘEKOVÁ, Zuzana. Užívání alkoholu mezi vysokoškolskými studenty tělovýchovy a

sportu. [Alcohol use among university students of physical education and sport]. Praha,

2018. 73 s., 3 příl. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika

adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Vedoucí práce Mravčík, Viktor.


ksuchova 04.03.2019

Přechodové rituály u uživatelů drog před vstupem do léčby

ULLWER, Dan. Přechodové rituály u uživatelů drog před vstupem do léčby. [The transition rituals for drug users prior to entering treatment]. Praha, 2018. 77 s., 2 příl. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí diplomové práce PaedDr. Martina Richterová-Těmínová.

ksuchova 04.03.2019

Rizikové chování a symptomy ADHD u dětí ve vybraných typech zařízení ústavní výchovy a péče

ŠŤASTNÁ, Denisa. Rizikové chování a symptomy ADHD u dětí ve vybraných typech zařízení ústavní výchovy a péče. [Risk behaviour and symptoms of children’s ADHD as observed in a specific educational and social care institution]. Praha, 2018. 99 s., 1 příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika Adiktologie. Vedoucí práce Šťastná Lenka

ksuchova 04.03.2019

Dopady užívání alkoholu na okolí uživatele

NOVÁKOVÁ, Elizabeth. Dopady užívání alkoholu na okolí uživatele. [Alcohol’s harms to others]. Praha, 2018. 84 s., Diplomová práce (Mgr). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí závěrečné práce: Mravčík, Viktor.


ksuchova 04.03.2019

Užívání návykových látek u osob bez přístřeší

KUBÍKOVÁ, Kristýna. Užívání návykových látek u osob bez přístřeší. [Use of addictive substances by homeless people]. Praha, 2018. 57 stran, 4 příl. Magisterská práce (Mgr.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.



ksuchova 04.03.2019

Závislostní faktory u užívání tabáku a používání mobilních telefonů u příslušníků Policie ČR v okrese Česká Lípa

JERSON, Šárka. Závislostní faktory u užívání tabáku a používání mobilních telefonů u příslušníků Policie ČR v okrese Česká Lípa [Dependency factors in tobacco use and mobile phone use by members of the Police of the Czech Republic in the district of Česká Lípa]. Praha, 2018. 90 stran, 2 přílohy. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, 1. Lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce: Šejvl, Jaroslav.

ksuchova 04.03.2019

Vnímání prožitku hraní online her v souvislosti se závislostním chováním

HRDINOVÁ, Petra. Vnímání prožitku hraní online her v souvislosti se závislostním chováním. [Perception of experience of online gaming in connection with addictive behaviour]. Praha, 2018, 68 s., 3 příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie LF UK a VFN. Vedoucí práce Vacek, Jaroslav.


ksuchova 04.03.2019

Case management v nízkoprahových službách – případová studie

HLOBILOVÁ, Hana. Case management v nízkoprahových službách – případová studie. Vliv kvality vztahu mezi pracovníkem a klientem na proces „recovery“. [Case management in low-treshold centres – case study. The impact of relationship quality between counselor and client on the recovery process]. Praha, 2018. 81 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí závěrečné práce Kalina, Kamil.

ksuchova 04.03.2019

Evaluace formální správnosti a obsahu o rizikovém chování stránek pedagogicko-psychologických poraden v ČR v roce 2016

HÉLOVÁ, Lucie. Evaluace formální správnosti a obsahu o rizikovém chování stránek pedagogicko-psychologických poraden v ČR v roce 2016. [Evaluation off ormalaccuracy and content on the risk behavior of the web pages of pedagogical and psychological counseling centers in the Czech Republic in 2016]. Praha, 2018. 75 s., 1 příl., Diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Mgr. Gabrhelík, Roman Ph.D.

ksuchova 04.03.2019

Užívání anabolických steroidů u příslušníků Služby pořádkové policie PČR

BAŽANT, Matěj. Užívání anabolických steroidů u příslušníků Služby pořádkové policie PČR. [Anabolic steroids use among Public Order Police Service officers of the Police of the Czech Republic]. Praha, 2018. 59 s. Diplomová práce (Mgr). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Vacek, Jaroslav.

ksuchova 15.02.2019

Genderové rozdíly ve vnímání hagioterapie v terapeutickém procesu ústavní léčby závislosti žen a mužů

Předmětem diplomové práce je analýza genderových rozdílů ve vnímání hagioterapie v ústavní léčbě mužů a žen v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

ksuchova 15.02.2019

Vztahová vazba mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi léčenými v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN

Tato diplomová práce je zaměřená na výzkum copingových strategií a vztahové vazby mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi, které se léčí v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN.

ksuchova 15.02.2019

Nutriční návyky pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích

Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké jsou stravovací zvyklosti osob léčících se ze závislosti na alkoholu během pobytu ve vybraných psychiatrických nemocnicích.

ksuchova 15.02.2019

Návykové látky v těhotenství a jejich možný vliv na vývoj dítěte

Diplomová práce „Návykové látky a jejich možný vliv na vývoj dítěte“ se zabývá působením návykových látek na vývoj dítěte u drogově závislých matek.

ksuchova 15.02.2019

Vybrané aspekty a vzorce užívání lysohlávek a LSD u psychiatrických pacientů v PN v Dobřanech

Cílem výzkumu bylo zmapovat vybrané aspekty a vzorce užívání lysohlávek a LSD u psychiatrických pacientů v PN v Dobřanech, zjistit, jací pacienti mají s těmito psychedelickými látkami zkušenost, jaké vzorce a důvody užívání lysohlávek a LSD je možno sledovat u těchto pacientů.

ksuchova 15.02.2019

Vzorce užívání alkoholu u žen na rodičovské dovolené žijících v Praze

Cílem této práce bylo zmapovat situaci užívání alkoholu u žen na rodičovské dovolené v Praze.

ksuchova 15.02.2019

Mezinárodní srovnání léčby alkoholismu v České republice, Belgii a Ugandě

Práce si klade za cíl popsat srovnání systémů léčby závislosti na alkoholu v České Republice, Belgii a Ugandě. Porozumění základním principům léčby v těchto vybraných zemích skrze kvalitativní výzkumné metody a pohled na výhody a nevýhody, které jednotlivé programy nabízí, je dílčím cílem práce.

ksuchova 15.02.2019

Gynekologická péče a reprodukční zdraví u uživatelek drog

Cílem výzkumu této práce bylo zmapovat míru a vzorce užívání návykových látek mezi problémovými uživatelkami drog a jejich změny v průběhu těhotenství, zmapovat rizikové sexuální chování a kvalitu reprodukčního zdraví, zjistit dostupnost gynekologické péče o uživatelky návykových látek, průběh péče před, při a po porodu, a související specifické potřeby a faktory, které přístup k péči v oblasti reprodukčního zdraví ovlivňují.

ksuchova 15.02.2019

Evaluace prezenční formy bakalářského studijního oboru adiktologie z pohledu absolventů studia

Hlavní myšlenkou předkládané diplomové práce bylo zhodnotit podobu prezenční formy bakalářského studijního oboru adiktologie z pohledu absolventů studia a vytvořit doporučení ke zkvalitnění oboru. Tohoto hlavního cíle bylo dosaženo pomocí evaluačního výzkumu sestávajícího ze třech výzkumných linií, a to analýzy potřeb, evaluace spokojenosti a evaluace procesu.

ksuchova 15.02.2019

Realizace preventivního programu Unplugged ve školním roce 2013/ 2014: Zhodnocení fidelity a spokojenosti žáků

Tato práce se zabývá zjištěním míry fidelity a spokojenosti žáků s primárně preventivním programem Unplugged při jeho realizaci ve školním roce 2013/ 2014. Program Unplugged je cílen na žáky 6., případně 7. tříd základních škol a prim a sekund gymnázií, tedy na děti ve věku 12-14 let. Je složen ze 12 lekcí, které jsou prováděny po přibližně třítýdenních intervalech. Hlavním cílem práce bylo zjistit spokojenost žáků s programem a s jeho jednotlivými lekcemi. Dalšími cíli bylo zmapovat srozumitelnost a subjektivně vnímanou užitečnost programu pro žáky. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkové metody.

ksuchova 15.02.2019

Vývoj postavení studentů ve třídě na střední škole a užívání vybraných návykových látek v průběhu jejich studia: prospektivní sociometrická studie

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci autorky, která se zabývá sociometrickým statusem a užíváním návykových látek u studentů prvních ročníků středních škol. Cílem diplomové práce je zrealizovat prospektivní sociometrickou studii, která zkoumá konkrétní třídy v odstupu dvou let a zjistit, jaké mají studenti v konkrétních třídách třetích ročníků postavení a jak se toto postavení od posledního výzkumu změnilo. A to se zaměřením na popis změn souvislostí mezi užíváním cigaret, alkoholu a konopných drog s postavením jednotlivých studentů ve třídě. Současného výzkumu se zúčastnilo 143 studentů ze sedmi stejných tříd, jako v roce 2013 (nyní studenti třetích ročníků středních škol).

ksuchova 15.02.2019

Vztahová vazba u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu

Cílem této práce je popsat vztahovou vazbu u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu.

ksuchova 15.02.2019

Aplikace rodinné terapie při práci se závislými klienty – kvalitativní sonda, zkušenosti terapeutů

Cílem této práce je právě zjistit, jak se indikuje rodinná terapie či terapeutická práce s rodinou při práci se závislým, z pohledu klinických pracovníků, a kdy podle jejich zkušeností rodinná terapie není doporučována či je kontraindikována.

ksuchova 15.02.2019

Současná podoba incentivní terapie u těhotných uživatelek návykových látek ve vybraných adiktologických zařízeních

Cílem této práce je zmapování současné podoby incentivní terapie (IT) v oboru adiktologie v zařízeních, které se věnují programu pro těhotné uživatelky návykových látek na bázi incentivní terapie.

ksuchova 15.02.2019

Komplikace léčby v terapeutické komunitě u uživatelů metamfetaminu v kontextu rizikových faktorů spojených s ADHD

Cílem práce je popsat specifika podskupiny uživatelů metamfetaminu ve výzkumném souboru, jejich hodnocení léčebného procesu TK a specifika diagnózy ADHD u této skupiny, která tvoří až 70 % všech klientů žádajících o léčbu (Mravčík, et al., 2014).

ksuchova 15.02.2019

Recidiva abusu alkoholu a kvalita života po ortotopické transplantaci jater

Hlavním cílem této magisterské práce je zmapovat a popsat, zda došlo po transplantaci jater ke zlepšení kvality života. Práce se zaměřuje na oblast fyzickou, psychickou a sociální. Druhým cílem je ověřit, zda se mění postoj k užívání alkoholu po transplantaci v souvislosti s navazující ambulantní léčbou. Dalším cílem je získat objektivní markery související s užíváním alkoholu u pacientů po transplantaci a posledním cílem je najít vzájemné souvislosti mezi jejich subjektivním postojem k alkoholu, kvalitou života a objektivními důkazy užívání.

ksuchova 15.02.2019

Motivace k účasti na hazardní hře a její význam v životě mladých mužů: Kvalitativní výzkum

Hlavním cílem studie je vysledovat pomocí kvalitativních výzkumných metod motivaci mladých hráčů k účasti na hazardní hře. Přidruženým cílem je zjistit primární impulz k první hazardní hře, subjektivně pociťované zisky a ztráty ze hry, vývoj hazardního hraní a srovnání motivů mladých mužů s různou mírou problému s hazardní hrou.

ksuchova 15.02.2019

Analýza metod a realizace prevence relapsu ve vybrané terapeutické komunitě

Cílem tohoto kvalitativního výzkumu bylo zmapovat, jak probíhá příprava a proces programů prevence relapsu v léčebném zařízení typu terapeutické komunity pro drogově závislé v České republice - Magdaléna o.p.s. Dalším cílem bylo popsat specifika těchto programů a zanalyzovat metody, které se v daném zařízení k tomuto účelu využívají.

ksuchova 15.02.2019

Možnosti arteterapie u osôb s posttraumatickou stresovou poruchu v procese liečby drogovej závislosti

Práca je obsahovo zameraná na vymedzenie možnosti arteterapie u osôb s posttraumatickou stresovou poruchou v procese liečby drogovej závislosti. Cieľom teoretickej časti je prvotne vymedziť základné informácie o danej duálnej diagnóze a zároveň odhaliť špecifiká vzťahu spomínaných duševných porúch. Práca v ďalšej časti približuje jednotlivé vplyvy a možnosti arteterapie na už získané poznatky konkrétnej duálnej diagnózy pomocou syntézy dostupných odborných informácií z oboch oblastí.

ksuchova 15.02.2019

Dramaterapie a psychodrama v terapeutické komunitě: popis a demonstrace použití metod na případu klienta

Hlavním cílem práce bylo ilustrovat na rozboru konkrétní práce určitou terapeutickou metodu, v mém případě dramaterapii a psychodrama. V praktické části zanalyzovat z dostupných dokumentů a pozorování v jaké míře může být dramaterapie a psychodrama pro klienta přínosnými v rámci léčby v terapeutické komunitě a demonstrovat jejich dopad na klienta.

ksuchova 15.02.2019

Spotřeba injekčního materiálu klienty pražských harm reduction služeb v závislosti na vzorcích užívání

Východiska: Injekční užívání drog je oblíbeným a současně velmi rizikovým způsobem aplikace. V ČR je přibližně 45 tisíc problémových uživatelů drog, z toho 43 tisíc uživatelů injekčních (Mravčík et al., 2014). Jsou známé a většinou do detailu popsané návykové látky, které tito uživatelé nejvíce preferují, a jak tyto látky fungují v organizmu člověka. Jaký však mají vliv na konkrétní uživatelské chování v rámci injekční aplikace, je otázkou. V ČR bylo v roce 2013 distribuováno 6,2 milionů injekčních stříkaček (Mravčík et al., 2014).

ksuchova 15.02.2019

Vliv bodovacího systému na léčbu závislosti u klientek s psychiatrickou komorbiditou

Cílem této pilotní studie je demonstrovat a ověřit na jednotlivých případech klientek s různými kategoriemi psychiatrických komorbidit, jak vnímají vyváženost sankcí a odměn a spravedlivé nastavení v rámci bodovacího systému. Dalšími cíli je zjistit a ověřit, jaký vliv má bodovací systém na motivaci ke změně chování a úspěšnost léčby, jaké nedostatky vnímají klientky s duální diagnózou v nastaveném bodovacím systému a jak si představují systém léčby, který by jim více vyhovoval a motivoval ke změně chování. Dále se tato studie snaží zjistit, zda jsou potíže a překážky na cestě obstát a projít bodovacím systémem odlišné u jednotlivých duálních diagnóz.

ksuchova 15.02.2019

Vztah mezi užíváním alkoholu, výskytem syndromu vyhoření a kvalitou života u nelékařských zdravotnických pracovníků: korelační dotazníkové šetření

Výzkumným cílem této práce je určit souvislosti mezi mírou konzumace alkoholu, výskytem syndromu vyhoření a subjektivním hodnocením kvality života u nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v nemocničním zařízení.

ksuchova 15.02.2019

Absence otce ve výchově jako faktor ovlivňující terapeutický proces u mužů v rámci specializované ústavní léčby závislostí

Diplomová práce tak pojednává o střednědobé ústavní léčbě závislostí u mužů, dále o výchovném prostředí a jeho vlivu na zvládání psychoterapeutického procesu, a popisu rozdílů tohoto ovlivnění u jedinců, kteří vyrůstali ve výchovném prostředí bez otce a naopak těmi, kteří vyrůstali v úplné rodině. Cíl je charakterizovat, jak může být psychoterapeutický proces u mužů, v rámci ústavní psychiatrické léčby, ovlivňován absencí otce ve výchově, a zda a jak tuto souvislost vnímají samotní klienti.

ksuchova 15.02.2019

Health and Social Risks of Cannabis Use Among Spanish Cannabis Social Club Members

The aim of the research conducted for this thesis was to reveal how Spanish CSCs function on daily basis from their members‘perspective and how the cannabis cultivation and distribution is carried out. Although this is an explorative research, in addition it could indicate the possible weaknesses and strengths of this model as well as possible risks and benefits for its members.

ksuchova 15.02.2019

Proces léčby v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. z perspektivy klientů

Cílem této práce je popsat zmíněný proces léčby a společné prvky s ohledem na to, jak je vnímají a prožívají klienti během léčby v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. Pomocí metody prospektivního sledování se snažím popsat proces léčby a ten pak rozdělit dle společných prvků do ,,fází“ tak, jak je vnímají sami klienti, a porovnat je s formálně stanovenými fázemi léčby v TK.

ksuchova 15.02.2019

Užívání Nových Syntetických Drog (NSD) mezi problémovými uživateli – distribuce NSD na otevřené drogové scéně ČR a jejich identifikace

Cílem výzkumu této práce je zjistit získávání a distribuci NSD mezi problémovými uživateli a zároveň zmapovat nejužívanější NSD mezi touto populací. Hlavním smyslem výzkumu je přinést poznatky, co je NSD za výrobek (jak se jmenuje, jak vypadá, co obsahuje, kde a od koho se získává, kolik stojí).

ksuchova 15.02.2019

Dopady částečné alkoholové prohibice v České republice na koncový trh s alkoholem

Cílem diplomové práce je zmapování harm reduction strategií zaměřených na snižování rizika otravy metanolem a aplikovaných ohroženou cílovou skupinou konzumentů alkoholických nápojů. Dále nastínění rizikových vzorců chování a strategií u výzkumného souboru. V návaznosti na tyto cíle je důležité prozkoumat průběh dodržování mimořádných opatření, zacílených na koncový trh s alkoholem.

ksuchova 15.02.2019

Užívání nelegálních drog osobami pracujícími v sexbyznysu

Cílem práce je zmapování prostituční scény v České republice za období 2010 – 2014, dále zmapování užívání nelegálních látek osobami pracujícími v sexbyznysu a zmapování výskytu pohlavně přenosných infekcí u osob pracujících v sexbyznysu v souvislosti s užíváním nelegálních drog.

ksuchova 15.02.2019

Analýza potřeb rekreačních uživatelů drog na Mělnicku

Cílem práce je zjistit a analyzovat potřeby skupiny rekreačních uživatelů drog na Mělnicku. Primárním cílem je odpovědět na základní otázky potřeb, představ a očekávání potencionálních uživatelů intervencí, odborníků z oblasti léčby a prevence a dalších subjektů dle vztahu k problematice. Pro analýzu dat byla použita kvalitativní metodologie, metoda polostrukturovaného interview. Účastníci jsou rozděleni do kategorií- rekreační uživatelé drog, provozovatelé podniků a jiných společenských zařízení, pracovníci adiktologických služeb a zástupci správy města (protidrogová koordinátorka, zástupci městské a státní policie).

ksuchova 15.02.2019

Matka uživatelka návykových látek z pohledu Orgánu sociálně právní ochrany dětí

Cílem práce je popsat specifika práce OSPOD s těmito matkami. Dalšími cíli jsou zjištění, jak spolupráce mezi oběma stranami probíhá, zda a jaké problémy ve spolupráci s těmito matkami nastávají a popsat postup odebírání dětí těchto matek a možný vliv užívání návykových látek na nutnost odebírání dětí.

ksuchova 15.02.2019

Mapování zájmu aktivních uživatelů metamfetaminu o substituční léčbu a jejich ochoty k účasti na klinické studii efektivity substituční léčby

Hlavním cílem práce bylo zmapovat zájem aktivních uživatelů metamfetaminu o substituční léčbu a jejich ochotu k účasti na klinické studii efektivity substituční léčby.

ksuchova 15.02.2019

ADHD u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé – prevalence, vliv na osobnost a na průběh a výsledek léčby

V rámci šetření byla sledována prevalence ADHD (Attention deficit hyperaktivity disorder) u klientů léčených v terapeutických komunitách pro drogově závislé a vliv uvedené neuropsychické problematiky na průběh a výsledek léčby.

ksuchova 15.02.2019

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody

Cílem diplomové práce bylo zjistit, co je uživatelům návykových látek v rámci penitenciární péče nabízeno za služby případně intervence a poté ověřit, zda se potkávají s konkrétními individuálními potřebami respondentů.

ksuchova 15.02.2019

Kvalita života klientů substitučního programu Kontaktního centra DRUG – OUT Klub v Ústí nad Labem

Diplomová práce je zaměřena na jednu z možností léčby závislosti na opioidech, substituční léčbu. Popisuje specifickou formu substitučního programu v rámci nízkoprahového zařízení pro uživatele drog v Ústí nad Labem.

ksuchova 15.02.2019

Vztah alkoholu a vražd páchaných ženami v ČR - případová studie

Cílem diplomové práce je zmapování problematiky páchání vražd ženami, které jsou pod vlivem alkoholu. Teoretická část shrnuje to podstatné, co bylo o uvedených oblastech dosud zjištěno a publikováno. Praktická část se zaměřuje na kvalitativní výzkum pomocí metody analýzy soudních spisů.

ksuchova 15.02.2019

Okamžité posouzení cravingu v přirozeném prostředí prostřednictvím smartphonů: studie proveditelnosti

Cílem práce je zkoumat možnosti a limity aplikace metody (EMA) na zjišťování bažení s pomocí chytrých telefonů v podmínkách rezidenční léčby u klientů závislých na metamfetaminu.

ksuchova 15.02.2019

Společná ústavní léčba patologického hráčství a syndromu závislosti: potřeby, zkušenosti a postoje pacientů

Cílem výzkumné části studie bylo zjistit a popsat společné a rozdílné znaky pacientů s diagnózou patologické hráčství a pacientů s diagnostikovanou jinou závislostí z hlediska klinického obrazu, potřeb, pojetí a způsobu léčby, zjistit názory, postoje a zkušenosti se společnou léčbou.

ksuchova 15.02.2019

Psychopatologické charakteristiky hráčů MMORPG a jejich souvislost s výskytem závislostního chování: korelační studie

Práce se zabývá online počítačovými hrami, převážně hrou World of Warcraft (WoW) proto, že existují hráči, kteří mohou mít problém, a to nejen ve spojitosti se závislostním chováním.

ksuchova 15.02.2019

Systematický screening a krátké intervence u rizikového užívání alkoholu

Cílem studie je objasnit, za jakých podmínek lze prakticky aplikovat metodologii SKI do ošetřovatelské praxe jednoho českého okresu. Popsat aktuální angažovanost a míru motivace sester zabývat se alkoholovou prevencí, hledat možnosti pro začlenění SKI do reálné ošetřovatelské praxe a identifikovat problémy, které by tomu mohly zabránit.

ksuchova 15.02.2019

Léčba dvojí závislosti na alkoholu a nikotinu v podmínkách ústavního léčení z perspektivy klientů

Cílem této práce je zmapovat a popsat problematiku nikotinismu klientů rezidenčních zařízení, dobrovolně hospitalizovaných pro závislost na alkoholu.

ksuchova 15.02.2019

Rizikové faktory ústavní výchovy ve vztahu k užívání nelegálních drog - případová studie

Cílem a hlavním zadáním této práce je u uživatelů nelegálních návykových látek, kteří prošli ústavní výchovou zjistit, jaké rizikové faktory v souvislosti s ústavní výchovou se vyskytly, jaké byly nejvíce zastoupeny, a jaká životní událost nebo události souvisely s počátkem drogové kariéry zkoumaných osob.

ksuchova 15.02.2019

Rituál při úspěšném ukončení léčby závislosti v terapeutické komunitě pohledem klientů jednotlivých fází

Cílem práce je poskytnout možný pohled klientů jednotlivých fází na závěrečný rituál v konkrétní terapeutické komunitě a zjistit, jak jej vnímají a jaký mu – ve vztahu k jejich postoji vůči procesu své vlastní léčby – přikládají význam.

ksuchova 15.02.2019

Vliv životního stylu na relapsy u pacientů závislých na alkoholu s opakovaným pobytem na detoxifikačním centru

Cílem této diplomové práce je poukázat na to, jak životní styl ovlivňuje nejen závislost na alkoholu a její průběh, ale hlavně udržení abstinence po absolvování léčby.

ksuchova 15.02.2019

Trendy užívání elektronické cigarety v populaci kuřáků tabáku

Práce si klade za cíl provést pilotní průzkum užívání elektronické cigarety v současné populaci kuřáků v České republice a zmapovat nejčastější motivační vzorce její spotřeby.

ksuchova 15.02.2019

Porovnání pervitinové a opiátové klientely nízkoprahového kontaktního centra – pilotní studie

Práce se zabývá srovnáváním pervitinových a opiátových uživatelů zejména z pohledu kontaktního centra.

ksuchova 15.02.2019

Citové pouto (attachment) a rizikové chování v adolescenci v kontextu primární prevence

Cílem této diplomové práce je na vybraném (reprezentativním) vzorku zmapovat a popsat citové pouto (vazbu) a rizikového chování u adolescentů.

ksuchova 15.02.2019

Užívání návykových látek mezi lidmi se sluchovým postižením a jejich bariéry při vstupu do služeb pro uživatele návykových látek

Práce se zabývá vlivem sluchového postižení na vývoj člověka a jeho postavení ve společnosti v kontextu rizikových životních situací vzhledem k užívání návykových látek.

ksuchova 15.02.2019

Závislost na jehle u injekčních uživatelů drog v ČR

Cílem práce je zjistit a v základní rovině popsat, jak se na fenomén závislosti na jehle dívají injekční uživatelé drog v ČR, porovnat to se zkušenostmi a pohledem pracovníků adiktologických služeb.

ksuchova 15.02.2019

Vliv částečné prohibice na provoz restauračních zařízení z pohledu zaměstnanců: kvalitativní šetření

Práce měla za úkol zjistit, jak se projevila prohibice na postojích a chování zaměstnanců a na chování konzumentů v restauračních zařízeních a barech.

ksuchova 15.02.2019

Závislost na hraní PC her - typologie českých hráčů a možnosti terapie, kvalitativní shoda, zkušenosti českých terapeutů

Cílem této práce bylo zmapovat klienty léčící se se závislostí na počítačových hrách, z pohledu klinických pracovníků (praktikujících psychiatrů, psychologů, psychoterapeutů a výchovných pracovníků) zabývajících se mj. problematikou nelátkových závislostí, konkrétně nadužívání informačních technologií. Dílčím cílem je poznat, jaké hry čeští hráči, léčící se ze závislosti na hraní PC her, preferují a proč.

ksuchova 15.02.2019

Vymezení pojmu peer work v České republice se zaměřením na uživatele návykových látek

Cílem práce je zmapovat využívání peer work v České republice v oblasti drogových služeb. V rámci podcíle je zkoumána struktura a fungování jednotlivých peer programů, jak aktuálních, tak i těch, které fungovaly v minulosti.

ksuchova 15.02.2019

Vliv metanolové kauzy na vzorce užívání alkoholu v ČR: internetový průzkum

Hlavním cílem této diplomové práce je popsat, jaký měla či má metanolová kauza vliv na vzorce užívání a alkoholu a chování ve vztahu k alkoholu u cílové skupiny a porovnat případné rozdíly z hlediska sociodemografických charakteristik, informovanosti o problematice metanolu a vzorců užívání (včetně škodlivého užívání a závislosti). Pro realizaci tohoto šetření byla zvolena forma kvantitativního výzkumu.

ksuchova 15.02.2019

Hazardní hráčství a jeho dopady - kvalitativní výzkum patologických hráčů

Diplomová práce se zabývá hazardním hráčstvím jako aktuálním fenoménem, a dopady hazardu na hráče a jeho okolí v různých aspektech jeho života.

ksuchova 15.02.2019

Mapování a metodika zvládání somatických komplikací injekčních uživatelů drog

Cílem výzkumu je zmapovat způsoby řešení somatických komplikací injekčních uživatelů drog pracovníky nízkoprahových služeb pro uživatele drog v hl. m. Praha.

ksuchova 15.02.2019

Dítě jako motivace k abstinenci u drogově závislých matek

Cílem práce je zjistit, zda je dítě motivací k abstinenci a jakou roli hraje otěhotnění v užívání drog ženami.

ksuchova 15.02.2019

Přístup zaměřený na člověka (PCA) v psychoterapii závislostí: teoretická východiska, aplikační možnosti a kompatabilita se současným systémem ambulantní péče a jeho praxí

Identifikace problematických či kontroverzních oblastí kompatibility PCA se současným systémem adiktologické ambulantní péče a popsání problematiky aplikace PCA v ambulantní adiktologické léčbě pohledem jejich pracovníků.

ksuchova 15.02.2019

Výživa klientů závislých na alkoholu při léčebném pobytu v psychiatrické léčebně

Téma diplomové práce se zaměřuje na výživu u osob závislých na alkoholu.

 


ksuchova 15.02.2019

Analýza potřeb uživatelek návykových látek v Praze

Tématem diplomové práce jsou ženy – uživatelky návykových látek. Jsou zmapovány studie zabývající se touto skupinou, definována specifika užívání nelegálních návykových látek u žen, gender problematika a jsou představeny „drogové programy“ speciálně pro ženy v České republice, resp. v Praze.

ksuchova 15.02.2019

Aplikační místnosti pro uživatele drog - analýza potřeb

Obsahem práce je analýza potřeb teoretické realizace aplikační místnosti v hl. m. Praze.

ksuchova 15.02.2019

Možnosti a meze postpenitenciární péče v ambulantních službách pro uživatele drog

Diplomová práce se zabývá postpenitenciární péčí v ambulantních službách pro uživatele drog.

ksuchova 15.02.2019

Kouření u klientů, kteří vyhledali léčbu deprese nebo neurotických poruch

Cílem diplomové práce je zkoumat vzájemný vztah mezi depresí, úzkostí, a závislostí na nikotinu.

ksuchova 15.02.2019

Výskyt a souvislosti užívání alkoholu u osob po poškození míchy

Cílem diplomové práce je popsat výskyt a míru užívání alkoholu u osob po poškození míchy a nalézt případná specifika užívání alkoholu u této cílové skupiny. Dále pak popsat motivy a důvody užívání alkoholu, specifika u jednotlivých diagnóz, nalézt a vydefinovat zdravotní problémy v souvislosti s užíváním alkoholu u osob po poškození míchy. V neposlední řadě také zjistit, zda se u této specifické cílové skupiny objevují jedinci s příznaky škodlivého užívání alkoholu nebo závislosti na alkoholu.

ksuchova 15.02.2019

Bariéry včasného nástupu uživatelů drog do léčby

Cílem diplomové práce je zmapování oblasti bariér včasného nástupu do léčby u uživatelů drog a to nejen u první, ale i u dalších léčeb.

ksuchova 15.02.2019

Získávání konopných drog mladistvými: srovnání zkušeností svěřenců ze zařízení pro cizince s vybranými zařízeními pro svěřence české národnosti

Cílem diplomové práce je zjistit způsoby a okolnosti opatřování konopných drog adolescentními uživateli-svěřenci vybraných ústavních zařízení pro mladistvé.

ksuchova 15.02.2019

Analýza komunikace s klienty v Nízkoprahovém středisku Drop In o. p. s. s využitím konceptů transakční analýzy

Cílem je posat komunikační vzorce mezi pracovníky a klienty v Nízkoprahovém středisku Drop In o. p. s. pomocí jednotlivých případových studií, následně popsanou komunikaci zanalyzovat pomocí metod a konceptů transakční analýzy a vyvodit doporučení pro efektivnější komunikaci mezi pracovníky a klienty.

ksuchova 15.02.2019

Charakteristika závislosti na internetu návštěvníků a uživatelů svépomocné aplikace internetové poradny adiktologické ambulance 1. LF UK

Cílem práce je evaluovat data po prvním roce působení svépomocné aplikace a popsat demografické charakteristiky uživatelů, zmapovat motivaci přicházejících uživatelů svépomocné aplikace a druhy objektů internetové závislosti.

ksuchova 15.02.2019

Současná podoba bodovacích systémů na vybraných specializovaných oddělení pro léčbu závislostí v psychiatrických léčebnách a nemocnicích v ČR

Cílem je popsat původní podobu bodovacího systému navrženou doc. Jaroslavem Skálou, popsat současnou podobu bodovacích systémů na vybraných specializovaných odděleních pro léčbu závislostí v psychiatrických léčebnách a nemocnicích v ČR, popsat rozdíly v současné podobě bodovacích systémů a „skálovským“ bodovacím systémem, zjistit, zda existují snahy pracovat s podobou bodovacích systémů a popsat důvody, díky kterým se vybraná oddělení uchylují ke změnám v bodovacích systémech.

ksuchova 15.02.2019

Kvalita života u drogově závislých klientů před a po ústavní léčbě v Praze

Cílem diplomové práce bylo porovnání kvality života u drogově závislých klientů před nástupem a po ústavní léčbě.

ksuchova 15.02.2019

Patologické hráčství: sázky a hazardní hry v životě sportovních redaktorů

Cílem výzkumu je popsat míru a kvalitu rizikového chování v oblasti hráčství u sportovních redaktorů a identifikovat případné souvislosti patologického hráčství s jejich vybranými charakteristikami.

ksuchova 15.02.2019

Souvislost vybraných osobnostních rysů se sociálním začleněním klientů vybraného kontaktního centra

Cílem diplomové práce je specifikovat osobnostní rysy klientů kontaktního centra a jejich spojitost s mírou sociálního začlenění. Dílčím cílem je určit nejčastěji se vyskytující osobnostní rysy a souvislost s užíváním návykových látek.

ksuchova 15.02.2019

Souvislosti mezi užíváním konopných drog a postavením studenta ve třídě: porovnání různých typů středních škol

Cílem je prohloubit a rozšířit výzkum z bakalářské práce, která si kladla za cíl dokázat, či vyvrátit, souvislost mezi sociálním postavením žáka ve třídě a užíváním konopných látek.

ksuchova 15.02.2019

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Náplní výzkumné části diplomové práce je realizace dotazníkové studie zaměřené na prevalenci závislostního chování při užívání internetu s hraním online her a identifikaci souvislostí mezi tímto chováním a jednotlivými činnostmi provozovanými na internetu, sociodemografickými charakteristikami, zkušenostmi s užíváním návykových látek a rizikovými faktory úzkostnost, beznaděj, vyhledávání zážitků a impulzivita.

ksuchova 15.02.2019

Prevalence a incidence užívání alkoholu, cigaret a konopných drog u kohorty žáků 6., 7. a 8. třídy základní školy, genderové rozdíly a změny v užívání

Cílem stuie bylo zjistit věk iniciace užívání cigaret, alkoholu, marihuany u chlapců a u dívek v České republice. Zjistit rozdíly v prevalenci užívání mezi chlapci a dívkami. Zjistit, zda je vyšší nárůst užívání v období školního roku, nebo v období letních prázdnin.

ksuchova 15.02.2019

Vnímání rizikovosti nových syntetických drog neboli tzv. „legal highs“ jejich uživateli

Cílem výzkumu realizovaného pro účely diplomové práce je odhalit, jak rizika spojená s užíváním těchto produktů vnímají jejich samotní uživatelé, zdali jejich případný legální status má vliv na vnímání jejich bezpečnosti a jak předcházejí rizikům, která mohou být spojena s užíváním těchto látek.

ksuchova 15.02.2019

Institucionální analýza HR aktivit v ČR: možnosti a meze poskytování zdravotní péče v jejich kontextu a stav připravenosti na kombinaci zdravotních a sociálních služeb různým cílovým skupinám.

Cílem studie byla ucelená analýza institucí v ČR, které poskytují harm reduction služby, se zaměřením na 3 oblasti: současný stav a jeho aktuální úroveň, zájem o získání statutu zdravotnického zařízení a zájem o eventuální rozšíření nabídky především zdravotnických aktivit/služeb pro různé cílové skupiny.

ksuchova 15.02.2019

Zkušenosti klientů doléčovacích center v Praze s uplatněním na trhu práce

Cílem práce je ve spolupráci se třemi pražskými doléčovacími centry (Drop In, Magdaléna, SANANIM) a Pracovní a sociální agenturou SANANIM zmapovat a popsat pracovní zkušenosti jejich klientů na trhu práce. Dalším cílem je vytvořit typologii klientů v DC z hlediska jejich aktuální ne/zaměstnanosti. Výstupem je návrh souboru doporučení, jak se vyvarovat chyb na trhu práce.

ksuchova 15.02.2019

Medikace opioidních analgetik na lékařský předpis s alkoholem nebo jinou návykovou látkou ve věkové kohortě 50 – 64 let

Základem této studie byla kvalitativní studie, která byla prováděna pomocí polostrukturovaného hloubkového interview u respondentů z řad pacientů s diagnózou chronické bolesti.