1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 14.01.2019

Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Pozice v KA:

Vedoucí Centra Právo a kriminologie a Centra Harm reduction, odborná asistentka výuky; hana.fidesova@lf1.cuni.cz, +420224968275

Vzdělání

2005 – 2011

Právnická fakulta, Západočeská univerzita Plzni (doktorský studijní program Teoretické právní vědy, studijní obor Trestní právo, téma disertační práce: Drogy a kriminalita. Trestněprávní a kriminologické aspekty užívání nelegálních drog).

1992 – 1997

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (magisterský studijní program, studijní obor Právo, téma diplomové práce: Výkon vazby a výkon trestu odsouzených s psychopatickou strukturou osobnosti, drogově závislých a mladistvých)

Praxe v oboru

výběr

2006 - dosud

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze

2003 – dosud

člen pracovní skupiny Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti při Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky „Data trestně-právního sektoru“

2002 - dosud

vedoucí projektu Právní poradny A.N.O. – Asociace nestátních organizací pro prevenci a léčbu drogových závislostí

2001 - dosud

člen redakční rady časopisu Adiktologie

2001 - dosud

samostatný advokát

1997 - 2000

advokátní koncipient

Výzkumné zájmy a zaměření |

V rámci vědecké činnosti se zaměřuje na trestní politiku a kriminologický výzkum v oblasti drogové kriminality.

Publikace

výběr (do r. 2010 publikováno pod příjmení Gajdošíková, od r. 2011 pod příjmením Fidesová, použita citační norma ČSN ISO 690-2)

Monografie a učebnice

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Vývoj právního postavení konopných drog v trestním právu. In MIOVSKÝ, Michal, et al. Konopí a konopné drogy: Adiktologické kompendium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2008. s. 441-452.

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Postavení konopných drog v evropském právním systému. In MIOVSKÝ, Michal, et al. Konopí a konopné drogy: Adiktologické kompendium. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 452-454.

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Trestná činnost spojená s konopnými drogami. In MIOVSKÝ, Michal, et al. Konopí a konopné drogy: Adiktologické kompendium. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 454-457.

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Současný stav trestné činnosti spojené s konopnými drogami v České republice. In MIOVSKÝ, Michal, et al. Konopí a konopné drogy: Adiktologické kompendium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2008. s. 457-459.

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Legislativa, platné normy v ČR. In JANÍKOVÁ, Barbara; DANĚČKOVÁ, Tereza. Učební texty ke kurzu: Prevence a adiktologie pro odborníky pracující v ústavní výchově a preventivně výchovné péči. Praha: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze, 2007. s. 48-51.

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Legislativa, platné normy v ČR. In JANÍKOVÁ, Barbara; PISKÁČKOVÁ, Petra. Učební texty ke kurzu: Úvod do adiktologie. Praha : Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze, 2007. s. 56-59.

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Současná legislativa ve vztahu k návykovým látkám. In JANÍKOVÁ, Barbara; DANĚČKOVÁ, Tereza. Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Praha : Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze, 2007. s. 152-155.

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana (Ed.). Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Vybrané aspekty teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze/Sdružení SCAN, 2007. 165s.

MIOVSKÝ, Michal, SOCHŮREK, Jan, GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Analýza současného stavu užívání nelegálních drog ve věznicích. In MIOVSKÝ, Michal; SPIRIG, Harald; HAVLÍČKOVÁ, Miloslava. Vězeňství a nelegální drogy: Sborník textů z oblasti užívání nelegálních návykových látek ve věznicích. 1. vydání. Praha : Úřad vlády České republiky, 2003. s. 21-39.

 

Články v odborných časopisech

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Editorial. Užívání drog a genderové rozdíly. Adiktologie. Česká republika, 1213-3841. 2008, 7, 3, s. 345-346.

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Nová zákonná opatření k ochraně před škodami působenými užíváním legálních a nelegálních drog. Adiktologie. 2006, 6, 1, s. 56-65.

MIOVSKÝ, Michal; GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. The Prison System in the Czech Republic: Analysis of the Current State of Illicit Drug Use and Preventive / Treatment Measures. Journal of Drug Policy. 2005, 16, 4, s. 262-266.

MIOVSKÝ, Michal; GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Etické aspekty terénního výzkumu s uživateli drog. Biograf. 2004, 12, 35, s. 33-52.

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Nástin historie právní úpravy drogových trestných činů na historickém území Čech, Moravy a Slezska. Adiktologie. 2001, 1, Supplementum 1, s. 15-21.

ZÁBRANSKÝ, Tomáš, et al. Ekonomické náklady společnosti na zneužívání nelegálních („pouličních“) drog v České republice 1998. Adiktologie. 2001, 1, Supplementum 1, s. 139-185.

 

Ostatní

FIDESOVÁ, Hana. Legislativní rámec. In MRAVČÍK, Viktor, et al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2009. Praha: Úřad vlády České republiky, 2010. s. 5-9.

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Drogové trestné činy v novém trestním zákoníku. In Sborník abstrakt: XV. celostátní konference Společnosti pro návykové n emoci ČLS JEP a 48. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Praha: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze, 2009. s. 43.

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Legislativní rámec. In MRAVČÍK, Viktor, et al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008. Praha: Úřad vlády České republiky, 2009. s. 4-6.

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Legislativní rámec. In MRAVČÍK, Viktor, et al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007. Praha: Úřad vlády České republiky, 2008. s. 4-7

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana; PEŠEK, Roman; MRAVČÍK, Viktor. Trestní statistiky. In MRAVČÍK, Viktor, et al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v roce 2007. Praha: Úřad vlády České republiky, 2008. s. 105-118.

MÜLLEROVÁ, Pavlína; GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Ochranná léčba - kde je chyba? : Kritické hodnocení procesu před nástupem do ochranné léčby. Adiktologie. 2007, Supplementum 2, s. 292.

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana Trestněprávní aspekty spojené s nedovoleným nakládáním s konopím.Adiktologie. 2007, Supplementum 2, s. 292.

MIOVSKÝ, Michal, et al. Závěrečná zpráva projektu analýzy potřeb léčených uživatelů návykových látek z hlediska jejich uplatnitelnosti na trhu práce : Závěrečná zpráva. Tišnov : Sdružení SCAN, 2006. 59 s.

GAJDOŠÍKOVÁ, Hana. Léčba jako alternativa trestu odnětí svobody. In MRAVČÍK, Viktor, et al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003. Praha : Úřad vlády České republiky, 2004. s. 63-64.

ZÁBRANSKÝ, Tomáš, et al. Impact Analysis Project of New Drug Legislation on the Czech Republic. In 14th International Conference of the Reduction of Drug Related Harm: Book of Abstracts. [s.l.] : [s.n.], 2003. s. 289-290. (jeden ze spoluautorů Hana Gajdošíková)

MRAVČÍK, Viktor, et al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002. Praha : Úřad vlády České republiky, 2003. s. 122 s. (jeden ze spoluautorů Hana Gajdošíková)

ZÁBRANSKÝ, Tomáš, et al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v r. 2001. Praha : Úřad vlády České republiky, 2002. 126 s. (jeden ze spoluautorů Hana Gajdošíková)

ZÁBRANSKÝ, Tomáš, et al. Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy v ČR : Souhrnná závěrečná zpráva. Praha : ResAd, 2001. 50 s. (jeden ze spoluautorů Hana Gajdošíková)