1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 14.01.2019

Mgr. Jaroslav Šejvl

Pozice v KA:

odborný asistent

Vzdělání:

Policejní akademie České republiky, bezpečnostně právní obor.

V říjnu 2009 získána dílčí kvalifikace hrobník; v červenci 2012 získal profesní kvalifikaci stavitele podzemních hrobek.

Praxe v oboru:

Policie ČR, Obvodní úřad vyšetřování pro Prahu 9 (problematika obecné kriminality, 1996 - 1998).

Policie ČR, Úřad vyšetřování hl. m. Prahy, I. odbor, 1. oddělení (vyšetřovatel oddělení násilné a drogové kriminality, 1998 - 2002),

Policie ČR, Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování (2002 - 2006); nejprve vedoucí oddělení vyšetřování drogové kriminality a následně pověřený důstojník pro trestní řízení; současně v letech 2003 - 2006 předseda senátu odvolací komise policejního prezidenta a v letech 2002 - 2006 externí přednášející trestního práva a kriminalistiky na střední policejní škole; od roku 1998 člen redakční rady Bulletinu Národní protidrogové centrály,

Od února 2006 Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze / Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Současně od února 2006 do října 2007 jako externí evaluátor projektu "Anebo..." realizovaném katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a od září 2006 do října 2008 jako externí evaluátor projektu "Střediska Integrace Menšin", realizovaném Institutem pedagogicko - psychologického poradenství ČR.

Přísedící Městského soudu v Praze (2007 - dosud).

 

Výzkumné zájmy a zaměření:

Návykové látky v těchto oblastech: trestní právo (zejména procesní), kriminologie a jejich historie.

Provozování pohřebiště, právo v pohřebnictví; eschatologie.

Publikace:

 

 1. Zapletalová, J. & Šejvl, J. (2016). Testování na přítomnost návykových látek ve školním (školském) prostředí – ano, či ne? Bulletin Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR, (22), 1, s. 50 - 57
 2. Šejvl, J. (2016). Smrt – medicínsko právní vymezení pojmu, a modrá Smrt. Slovenské pohrebnictvo (6), 1, s. 26 – 27.
 3. Šejvl, J. (2015). Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby.Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978 – 80 – 7478 – 807 – 9.
 4. Šejvl, J., Vetešník, P. & Stránská, E. (2015). Zákon o pohřebnictví a zákon o válečných hrobech – komentář. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978 – 80 – 7478 – 680 – 8.
 5. Šejvl, J. (2015). Slavné pohřby. Slovenské pohrebnictvo (5), 4, s. 24 – 25.
 6. Šejvl, J. (2015). Odkud, kam a jak to vlastně bylo? 17 ročníků mjr. Miloše Vaněčka ve světle času Bulletinu Národní protidrogové centrály (1996 až 2012). Bulletin Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR, (21), 4, s. 47 – 50.
 7. Šejvl, J. (2015). Patroni v pohřebnictví. Slovenské pohrebníctvo (5), 3, s. 24 – 26.
 8. Šejvl, J. (2015). Právo v oblasti návykových látek. Bulletin Národní protidrogové centrály SKPV Policie České republiky, (21), 3, s. 32 – 37.
 9. Šejvl, J. (2015). Možnosti ochrany podoby, jména a příjmení a dalších osobních údajů při podání trestního oznámení, resp. svědecké výpovědi. Prevence (12), 6, s. 16.
 10. Šejvl, J. (2015). Tetralogie o smrti v Národním muzeu. Slovenské pohrebníctvo (5), 2, s. 24 – 25.
 11. Šejvl, J. (2015). Na slovíčko s prim. Petrem Popovem. Slovenské pohrebnictvo (5), 1, s. 24 – 25.
 12. Šejvl, J. (2015). Alkoholické a nealkoholické nápoje ve školách a školských zařízeních. Prevence (12), 3, s. 12.
 13. Šejvl, J. (2014). Zamyšlení nad vývojem etickým imperativů a práva v pohřebnictví v České republice – 2. část. Slovenské pohrebnictvo (4), 4, s. 24 – 25.
 14. Šejvl, J. (2014). Zamyšlení nad vývojem etických imperativů a práva v pohřebnictví v České republice – 1. část. Slovenské pohrebnictvo (4), 3, s. 24 – 25.
 15. Šejvl, J. & Špatenková, N. Pohřeb žehem. In: Špatenková, N. et al. O posledních věcech člověka – vybrané kapitoly z thanatologie. Praha: Galén. (2014). ISBN 978–80-7492–138–4.
 16. Šejvl, J., Pilař, J. & Vučková, Z. (2014). Stop drogám – vyber si správnou cestu. Praha: MVČR.
 17. Šejvl, J. & Zapletalová, J. (2014). Etické a právní faktory testování na přítomnost návykových látek ve školském prostředí. Adiktologie (14), 2, s. 174 – 181.
 18. Šejvl, J. (2014). Hřbitovy žijí. Slovenské pohrebnictvo (4), 2, s. 26 – 27.
 19. Šejvl, J. (2014). S rakví nebo bez rakve, toť otázka… - morální, etické a právní poznámky k možnosti pohřbívání bez rakve. Slovenské pohrebnictvo (4), 1, s. 24 – 25.
 20. Šejvl, J., Zapletalová, J., Kabíček, P., Vedralová, J. & Endrödiová, L. (2013). Testování dětí a mladistvých ve školských zařízeních při podezření a užití návykové látky – manuál vhodného postupu. Praha: Wolters Kluwer.
 21. Šejvl, J. & Oktábec, Z. (2013). Šalvěj divotvorná (2. část). Adiktologie (13),1, s. 46 – 54.
 22. Šejvl, J. & Oktábec, Z. (2013). Šalvěj divotvorná (1. část). Adiktologie (13),1, s. 38 – 44.
 23. Šejvl, J. (2012). Vzdělávání v právní problematice rizikového chování pro ředitele a zástupce ředitelů základních a středních škol. Adiktologie (12), 3, s. 262 – 265.
 24. Šejvl, J. (2012). Právní problematika rizikového chování pro pedagogické pracovníky základních a středních škol. Adiktologie (12), 3, s. 256 – 260.
 25. Šejvl, J. & Zapletalová, J. (2012). Několik poznámek k testování dětí ve školských zařízeních. Prevence (9), 5, s. 11 – 12.
 26. Šejvl, J. & Štefunková, M. (Eds). (2012). Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.
 27. Šejvl, J. (2011). Příručka ke studiu trestního práva procesního pro adiktology. Praha: 1. LF UK (e-learningová forma).
 28. Šejvl, J. & Stejskal, D. (2011). Další vzdělávání: Rekvalifikace na hrobníka. Funeral Quartal (2), 3, s. 22 – 23.
 29. Šejvl, J. & Stejskal, D. (2011). Cech hrobnický - Status quo a další vzdělávání v oboru. Funeral Quartal (2), 3, s. 20.
 30. Šejvl, J. & Stejskal, D. et al. (2011). Pohřbívání a hřbitovy. Praha: Wolters Kluwer. ISBN978-80-7357-680-6
 31. Šejvl, J. (2011). Možnosti studia soudních spisů k publikačním účelům. Adiktologie (11), 2, s. 113 – 114.
 32. Šejvl, J. (2011). Kokain (2. část). Adiktologie (11), 2, s. 82 – 90.
 33. Šejvl, J. & Stejskal, D. (2011). Zkouška hrobníků. Funeral Quartal (2), 2, s. 20.
 34. Šejvl, J. & Stejskal, D. (2011). Otevření hrobky kameníky - porušení zákona a běžná praxe? Funeral Quartal (2), 2, s. 18 – 19.
 35. Šejvl, J. (2010). Kokain (1. část). Adiktologie (10), 4, s. 246 – 251.
 36. Vacek, J., Šťastná, L., Šejvl, J., Miovský, M., Adámková, T. & Holcnerová, P. (2010). Užívání těkavých látek dětmi z etnických minorit: výsledky pilotní studie. Adiktologie (10), 4, s. 214 – 225.
 37. Šejvl, J., Zábranský, T., Šťastná, L., Šejvlová, P., Grolmusová, L., Franková, A. et al. (2010). Analýza problémů protidrogových jednotek členských států EU v roce 2009 - dílčí vyhodnocení. Bulletin Národní protidrogové centrály SKPV Policie České republiky, (16), 2, s. 36 – 42.
 38. Šejvl, J. (2009). Shrnutí drogové mortality za roky 1998 – 2008. Bulletin Národní protidrogové centrály SKPV Policie České republiky, zvláštní číslo.
 39. Šejvl, J. & Miovský, M. Konopná drogová scéna a černý trh. In: Miovský, M. et al. Konopí a konopné drogy – adiktologické kompendium. Praha: Grada. (2008). ISBN 978-80-247-0865-2.
 40. Vacek, J., Šejvl, J. & Miovský, M. (2008). Školní dotazníková studie o návykových látkách, rizikovém chování a volnočasových aktivitách: Plzeň, 2008. Závěrečná zpráva z výzkumu. Tišnov: Sdružení SCAN.
 41. Šejvl, J. (2008). Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze. Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
 42. Šejvl, J. Práva, povinnosti Policie ČR a možnosti její spolupráce s odborníky, kteří pracují v ústavní výchově a preventivně výchovné péči. In: Radimecký, J. et al. Učební texty ke kurzu: Prevence a adiktologie pro odborníky pracující v ústavní výchově a preventivně výchovné péči. Praha: Centrum adiktologie. (2007). ISBN 978-80-239-9961-7.
 43. Šejvl, J. Evaluace akčního plánu protidrogové politiky Středočeského kraje za rok 2005 a 2006: analýza médií. Závěrečná zpráva č. 2, projektu Evaluace Akčního plánu Středočeského kraje (2007). NTI - consulting, s.r.o., Liberec.
 44. Šejvl, J., Bouška, I., Zábranský, T & Žáčková, M. (2007). Vybrané kapitoly z adiktologie: Fatální předávkování uživatelů nelegálních drog. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1349-9.
 45. Šejvl, J. Úmrtí osob pod vlivem návykových látek – problematika nařizování pitev; status quo a ideální stav. In: Fürbach, M: Pokroky v kriminalistice. Sborník z konference. (2006) ISBN 80-7251-214-5.
 46. Šejvl, J. Dokazování trestných činů spojených s úmrtím osob pod vlivem omamných a psychotropních látek. In: Štablová, R., Brejcha, B. et al. Návykové látky a současnost. s. 211 - 235. (2007) Praha: Policejní akademie. ISBN 80-7251-224-2.
 47. Šejvl, J. (2006). Mortalita uživatelů omamných a psychotropních látek, nařizování pitev u osob zemřelých v souvislosti s užíváním drog a hodnocení současného postupu orgánů činných v trestním řízení při zjištění těchto úmrtí. Adiktologie (6), 1, s. 28 – 40.
 48. Šejvl, J. Metodický podklad k postupu příslušníků Policie ČR v případě úmrtí osob pod vlivem OPL. In: Zábranský, T., Vorel, F., Balíková, M. & Šejvl, J. (2005). Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR - stručný souhrn a manuál pro monitorování. Praha: Úřad vlády ČR. ISBN 80-86734-37-4.
 49. Šejvl, J. & Nedbálková, I. (2005). Dvě usnesení Nejvyššího soudu. Bulletin Národní protidrogové centrály Policie České republiky, (11), 3, s. 5 – 13.
 50. Šejvl, J. & Tomanová, K. (2005). Úmrtí osob pod vlivem omamných a psychotropních látek a provádění jejich pitev. Bulletin Národní protidrogové centrály SKPV Policie České republiky, (11), 3, s. 14 – 17.
 51. Šejvl, J. (2002). Fatální následky uživatelů omamných a psychotropních látek – část II. Bulletin Národní protidrogové centrály SKPV Policie České republiky, (7), 3, s. 3 – 22.
 52. Šejvl, J. (2002). Fatální následky uživatelů omamných a psychotropních látek – část I. Bulletin Národní protidrogové centrály SKPV Policie České republiky, (8), 2, s. 26 – 43.
 53. Šejvl, J. (2001). Úmrtí osob pod vlivem OPL za rok 2000. Bulletin Národní protidrogové centrály KP Policie České republiky, (7), 2, s. 35 – 38.
 54. Šejvl, J. (2001). Problematika držby omamných a psychotropních látek pro vlastní potřebu a případná částečná legalizace OPL. Bulletin Národní protidrogové centrály ÚOOZ SKP Policie České republiky, (7), 1, s. 10 – 16.
 55. Šejvl, J. & Badin, J. (2000). Problematika zavinění při vyšetřování trestných činů kvalifikovaných podle § 187 tr. zákona. Bulletin Národní protidrogové centrály ÚOOZ SKP Policie České republiky, (6), 3, s. 4 – 12.
 56. Šejvl, J. (2000). Současná právní úprava „drogových“ trestných činů s ohledem na produkty Cannabis sativa L. Bulletin Národní protidrogové centrály ÚOOZ SKP Policie České republiky, (6), 2, s. 4 – 8.
 57. Šejvl, J. (2000). Úmrtí osob po předávkování. Bulletin Národní protidrogové centrály ÚOOZ SKP Policie České republiky, (6), 1, 33 – 34.
 58. Badin, J. & Šejvl, J. (1999). Nešťastná náhoda, sebevražda nebo závažný trestný čin? § 187 tr. zákona a jeho využití v praxi. Bulletin Národní protidrogové centrály ÚOOZ SKP Policie České republiky, (5), 4, s. 11 – 19.
 59. Badin, J. & Šejvl, J. (1999). Za pervitin kladivo a mačeta. Bulletin Národní protidrogové centrály ÚOOZ SKP Policie České republiky, (5), 1, s. 6 – 8.
 60. Šejvl, J. (1998). Kokain. Bulletin Národní protidrogové centrály ÚOOZ SKP Policie České republiky, (4), 2, s. 5 – 9.