1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 14.01.2019

Mgr. Jaroslav Vacek

Pozice v KA:

Odborný asistent výuky, tutor pro prezenční formu studia

Vzdělání:

2012 – zahájeno doktorské studium adiktologie na 1.LF UK v Praze

1997 – 2003 Studium jednooborového magisterského studia psychologie, FF UP Olomouc

1995 – 1996 Studium informatiky, MFF UK Praha (nedokončeno)

Praxe v oboru:

2005 – dosud pedagogický, výzkumný a poradenský pracovník, Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

2008 – dosud odborný vedoucí a manažer mezinárodních projektů, o.s. Chilli.org, Praha

2009 – 2011 lektor, vedoucí vzdělávacího subprojektu, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

2008 – 2009 výzkumný pracovník, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Praha

2007 – 2008 výzkumný pracovník, Psychiatrická klinika VFN, Praha

2006 – 2007 lektor podpůrných vzdělávacích aktivit, Ústav lékařské biochemie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Výzkumné zájmy a zaměření:

Závislosti na procesech (nelátkové závislosti), rekreační užívání drog, změněné stavy vědomí, využití moderních technologií v prevenci a léčbě závislostí, kvalitativní metodologie ve výzkumu závislostí.

Publikace:

Vacek, J. (2003). Prožitek akutní intoxikace konopnými drogami. Nepublikovaná diplomová práce, Univerzita Palackého, Olomouc. (k dipozici je krátký souhrn výzkumu realizovaného v rámci diplomové práce)

Miovský, M., Vacek, J., & Řehan, V. (2003). Kvalitativní přístup ve výzkumu klasifikace prožitků intoxikace způsobené konopnými drogami. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), 38, 4-5, 193-212.

Vacek, J. (2004). Prožitek akutní intoxikace konopnými drogami: nepříznivé reakce (příspěvek k diagnostice F12.0x). Adiktologie, 1, ročník 4, str. 76-85.

Vacek, J. (2004). Klasifikace prožitku akutní intoxikace konopnými drogami: klinické souvislosti s drogovou kariérou. Adiktologie 4, ročník 4, 526-542.

Vacek, J. (2004). Analýza institucionálního kontextu poskytování služeb v oblasti protidrogové politiky kraje. Závěrečná zpráva č. 2 projektu Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji. NTI consulting s.r.o., Liberec.

Vacek, J., Gabrhelík, R., Miovská, L. & Miovský, M. (2005). Analýza současného stavu a potřeb v oblasti drogových služeb na území hl. m. Prahy určených příslušníkům národnostních menšin a přistěhovalcům. Zpráva z výzkumu. Tišnov: Sdružení SCAN.

Gabrhelík, R., Vacek, J., & Miovský, M. (2006). Prokrastinace: Validizace sebeposuzovací škály na populaci studentů vysokých škol. Československá psychologie, 50, 4, 361-371.

Vacek, J. (2006). Konference o primární prevenci rizikového chování. Psychiatrie, 10, 2, 127.

Miovský, M., Janíková, B., Gabrhelík, R., Gajdošíková, H., Grohmannová, K., Miovská, L., Müllerová, P., Radimecký, J., Šucha, M., & Vacek, J. (2006). Závěrečná zpráva projektu analýzy potřeb léčených uživatelů návykových látek z hlediska jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Zpráva z výzkumu. Praha: Sdružení SCAN, 59 s.

Gabrhelík, R., Vacek, J., Miovská, L., & Miovský, M. (2006). Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín. Zpráva z výzkumu. Praha: Sdružení SCAN, 89 s.

Vacek, J. (2007). Konopné drogy a jejich užívání. In Janíková, B. & Daněčková, T. (2007). Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Praha: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Vacek, J. (2007). Konopné drogy – intoxikace a rizika. In Janíková, B. & Daněčková, T. (2007). Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Praha: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Vacek, J. (2007). Rizikové chování – herní automaty, internet, mobil. Projevy a intervence. In Janíková, B. & Daněčková, T. (2007). Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Praha: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B., Škrdlantová, E., Trojáčková, A., Petroš, O., Vopravil, J., & Vacek J. (2007). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2006. Praha: Úřad vlády České republiky.

Vacek, J., Gabrhelík, R., & Miovský, M. (2008). Zapojení lékáren do systému služeb pro uživatele nelegálních drog: výsledky kvalitativní studie. Adiktologie, 8 (4), 300-319.

Miovský, M., Gabrhelík, R., Vacek, J., & Hanuš, L.O. (2008). Historie užívání konopí a konopných drog. In Miovský, M. et al. Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Praha: Grada. 21-62.

Miovská, L., Vacek, J., & Gabrhelík, R. (2008). Uživatelé konopných drog. In Miovský, M. et al. Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Praha: Grada. 162-168.

Vacek, J. (2008). Behaviorální projevy akutní intoxikace. In Miovský, M. et al. Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Praha: Grada. 219.

Vacek, J. (2008). Prožitek akutní intoxikace. In Miovský, M. et al. Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Praha: Grada. 220-240.

Vacek, J. (2008). Školní dotazníková studie o návykových látkách, rizikovém chování a volnočasových aktivitách: Praha 2, 2007. Závěrečná zpráva z výzkumu. Tišnov: Sdružení SCAN.

Vacek, J., Pacnerová, H., & Menclová, M. (2008). Příčiny předčasných odchodů ze středního školního vzdělávání u žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, průzkum pro projekt PROPOS. Praha: Centrum adiktologie a IPPP ČR.

Vacek, J., Šejvl, J. & Miovský, M. (2008). Školní dotazníková studie o návykových látkách, rizikovém chování a volnočasových aktivitách: Plzeň, 2008. Závěrečná zpráva z výzkumu. Tišnov: Sdružení SCAN.

Gabrhelík, R., Miovský, M., Vacek, J. (2008). Lékárny v systému veřejnozdravotní péče o injekční uživatele návykových látek. Závěrečná zpráva z výzkumu. Boskovice: Albert.

Adámková, T., Vondráčková, P., & Vacek, J. (2009). Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů. Adiktologie, 9 (2), 96-105.

Vondráčková Holcnerová, P., Vacek, J., & Košatecká, Z. (2009). Závislostní chování na internetu a jeho léčba. Česká a slovenská psychiatrie, 6-8, 281-289.

Vondráčková, P., & Vacek, J. (2009). Závislostné správanie na internete. Sociálna prevencia, 2, 4-7.

Vondráčková, P., Grohmannová, K., & Vacek, J. (2009). Psychoaktivní látky a závislostní chování u vysokoškoláků: Prevalence, vzorce užívání, rizika a možnosti intervence (Zaostřeno na drogy). Praha: Úřad vlády České republiky.

Pacnerová, H., Vacek, J., & Mikulková, G. (2009). Školní dotazníková studie o rizikovém chování a předčasných odchodech v rámci projektu PROPOS. Závěrečná zpráva z výzkumu. Praha: IPPP ČR.

Vacek, J., Miovský, M., & Gabrhelík, R. (2009). Analýza sociálních a zdravotně-sociálních služeb určených uživatelům návykových látek na území Středočeského kraje z hlediska jejich potřebnosti a dostupnosti. Závěrečná zpráva z výzkumu. Praha: Proadis o.s. a Centrum adiktologie PK VFN a 1.LF UK v Praze.

Vacek, J., Šťastná, L., & Miovský, M. (2009). Užívání těkavých látek dětmi z etnických skupin, pilotní studie. Závěrečná zpráva z výzkumu. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice, Univerzita Karlova v Praze.

Vacek, J., & Holcnerová, P. (2010). Užívání návykových látek u vysokoškolských studentů v České republice. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), 45(3), 129-148.

Holcnerová, P., & Vacek, J. (2010). Využití internetu v léčbě abúzu a syndromu závislosti na alkoholu. Adiktologie, 10(2), 110-119.

Vacek, J., Šťastná, L., Miovský, M., Adámková, T., Šejvl, J., & Holcnerová, P. (2010). Užívání těkavých látek dětmi z etnických minorit: výsledky pilotní studie. Adiktologie, (10)4, 214–225.

Vacek, J., Šťastná, L., & Miovský, M. (2010). Užívání těkavých látek dětmi z etnických skupin: Kvantitativní a kvalitativní pilotní studie. Praha: Centrum adiktologie PK 1. LF a VFN UK.

Lepík, F., Dolejš, M., Miovský, M., & Vacek, J. (2010). Školní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a pilotní studie o užívání těkavých látek na základních školách praktických: Karlovarský kraj. Tišnov: SCAN.

Staňková, N., & Vacek, J. (2011). Klient substituovaný buprenorfinem v doléčovacích zařízeních v kontextu skupinové psychoterapie. Adiktologie, 11(3), 134-141.

Spůrová, N., Kalina, K., & Vacek, J. (2011). Sebemedikace konopím u onkologicky nemocných: kvalitativní sonda. Adiktologie, 11(Supplementum), 42-47.

Šafránková, M., & Vacek, J. (2011). Souvislosti užívání konopných drog se sociometrickým statusem studenta ve školní třídě: případová studie. Adiktologie, 11(Supplementum), 18-27.

Saberžanovová, P. Ch., & Vacek, J. (2011). Preventivní a harm reduction programy v prostředí zábavy – návrh standardů odborné způsobilosti (Zaostřeno na drogy 2/2011). Praha: Úřad vlády České republiky.

Burešová, Z., & Vacek, J. (2012). Alkohol u studentů 1. LF UK: Prevalence užívání a související rizikové chování. Adiktologie, 12 (2), 90-101.

Vacek, J., & Vondráčková, P. (2012). Přístup harm reduction k užívání alkoholu. Adiktologie, 12(2), 138-151.

Vacek, J. (2012). Elektronická média v primární prevenci. In Miovský, M. (Ed.). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. 33-38.

Vacek, J., & Staněk, P. (2013). Patologické hráčství u krupiérů: může být prevence prostřednictvím profesionálů účinná? Příspěvek v konferenčním sborníku: Patologické hráčství: Možnosti léčby, služby poskytující pomoc v této oblasti a jejich financování. Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci.Praha: EDAD s.r.o.

Vondráčková, P., Vacek, J., & Masaryková, A. (2014). Evaluace online svépomocného programu pro osoby se závislostním chováním na internetu. Česká a slovenská psychiatrie, 110(1), 7 -17.

Vacek, J., & Vondráčková, P. (2014). Behaviorální závislosti: klasifikace, fenomenologie, prevalence a terapie. Česká a slovenská psychiatrie, 110(3), 144-150.

Vondráčková, P., Vacek, J., & Svobodová, K. (2014). Charakteristika uživatelů online svépomocného programu pro osoby se závislostním chováním na internetu: projevy, motivace, negativní důsledky a přínosy jeho omezení. Adiktologie, 14(1), 66-78.

Vondráčková, P., Mazáková, T., Roubalová, A., & Vacek, J. (2014). Vztahová vazba klienta v psychoterapeutickém procesu. Psychoterapie 8 (3), 201-215. ISSN: 1802-3983.

Vacek, J. (2014). Identifikace a řešení rizik spojených s hraním hazardních her.Příručka pro obce a jejich zastupitele. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-102-2.

Vacek, J., & Vondráčková, P. (2015). Závislosti na procesech. In Kalina, K. (Ed.) Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing a.s. 513-527. ISBN 978-80-247-4331-8.

Čablová, L., Geyerová, P., & Vacek, J. (2015). Nutriční návyky a změny ve skladbě výživy u pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích ČR: Pilotní studie. Adiktologie, 15(3), 204-214. ISSN 1213-3841.

Novotná, P., & Vacek, J. (2015). Užívání návykových látek na freeparties: terénní dotazníkové šetření 2012. Adiktologie, 15(2), 150-162. ISSN 1213-3841.

Česneková, M., & Vacek, J. (2016). Přínos hagioterapie v léčbě závislostí očima klientů. [The contribution of hagiotherapy to addiction treatment: A patient’s perspective.] Adiktologie, 16(1), 18-24. ISSN 1213-3841.

Běláčková, V., Janíková, B., Tomková, A., Vacek, J., Zábranský, T., Mravčík, V., & Csémy, L. (2016). Užívání nových syntetických drog mezi problémovými uživateli drog – prevalence, vzorce užívání a související rizika jako výzva pro programy snižování škod v České republice. [The Use of NSDs among Problem Drug Users – Prevalence, Patterns of Use, and Related Risks as a Challenge for Harm Reduction Programmes in the Czech Republic.] Adiktologie, 16(2), 106–119. ISSN 1213-3841.

Běláčková, V., Vacek, J., Janíková, B., Mravčík, V., Zábranský, T., Ivanovová, L., & Csémy, L. (2017). “Just another drug” for marginalized users: The risks of using synthetic cathinones among NSP clients in the Czech Republic. Journal of Substance Use, 1-7. doi:10.1080/14659891.2016.1271034