1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 14.01.2019

Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Pozice v KA:

Vedoucí Centra léčba, odborná asistentka výuky

Vzdělání:

V letech 1998-2003 studovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde obhájila diplomovou práci na téma „Obraz osobnosti pacientů metadonové substituce ve světle raných vzpomínek“. V letech 2004 - 2011 studovala postgraduální dálkové studium, obor klinická psychologie na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Téma disertační práce byla analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze (školitel doc. Vladimír Řehan).

Pokud jde o klinické vzdělání, v letech 2002-2006 absolvovala psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii organizovaný Institutem Dialog v rozsahu 590 hodin a sebezkušenostní výcvikovou Gestalt psychoterapii v rozsahu 50 hodin. Dále absolvovala řadu krátkodobých kurzů, např. 100hodinový akreditovaný výcvik v užívání Rorschachovy metody, dále výcvik ve výzkumu v oblasti závislostí se zaměřením na hodnocení léčby, semestrální kurz zaměřený na statistickou analýzu dat v praxi a další.

V roce 2013 získala odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání adiktolog a v roce 2014 získala osvědčení o samostatném výkonu povolání adiktolog. V roce 2014 získala odobrnou způsobilost psycholog ve zdravotnictví.

Praxe v oboru:

Od roku 2003 do poloviny roku 2005 pracovala v Národním monitorovacím středisku pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády ČR v Praze, kde byla zodpovědná za monitorování dat týkajících se léčby uživatelů drog, dále za monitoring užívání drog v národnostních menšinách a za evaluace drogových služeb včetně certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. Také se věnovala tématům jako např. etické aspekty výzkumu drogových závislostí, psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním drog, poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog a žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním konopných drog. Od roku 2005 pracuje v Centru adiktologie Psychiatrické kliniky a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje výukové a vědecko-výzkumné činnosti. V letech 2005-2006 byla řešitelem projektu „Rozvoj denního bakalářského studia oboru adiktologie“, který byl financován Evropským sociálním fondem (program JPD3, opatření 3.1), státním rozpočtem České republiky a z rozpočtu hlavního města Prahy. Po návratu z mateřské dovolené, v roce 2009-2010 byla řešitelem projektu „Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and socially excluded areas with an emphasis on the transfer of experience on prevention and research methods from Norwegian partners“ financovaného Norskými fondy. Dále spolupracovala na několika výzkumných projektech, kde byla zodpovědná především za analýzu a zpracování dat. Mezi nejvýznamnější patří např. EUDAP 2 (European Drug Addiction Prevention Trial): Vývoj a ověření metodiky evaluace programů primární prevence užívání návykových látek prostřednictvím longitudinální kvaziexperimentální studie, Evaluace primárně-preventivního komunitního programu Prev-Centrum (GAČR č. 406/04/P250), Vliv psychosociálních faktorů a settingu na akutní a dlouhodobý efekt užívání kanabis z hlediska psychiatrických, psychologických a sociálních rizik (GAČR č. 406/02/1449A). V rámci bakalářského a magisterské studia oboru adiktologie působí také jako vyučující předmětů: evaluace drogových služeb, výzkumné praktikum, základy psaní odborného textu, vývojová psychopatologie, case management a metodologie adiktologického výzkumu. Od května 2015 pracuje také jako vedoucí Adiktologické ambulance Kliniky adiktologie.

V roce 2003 se stala členem redakční rady časopisu Adiktologie a EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action) manažerem pro EU za Českou republiku. Od roku 2006 je členem Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Od roku 2014 je členem české asociace adiktologů. Od roku 2003 aktivně publikuje v odborných časopisech a je autorem či spoluautorem více než 45 recenzovaných publikací. Od roku 2004 se také aktivně účastní odborných konferencí, workshopů a seminářů.

Vyzkumné zájmy a zaměření:

Metodologie výzkumu, statistické zpracování dat, léčba uživatelů drog, užívání konopných drog, diagnostika a psychodiagnostika, prevence a léčba užívání drog v těhotenství, užívání drog matkami na rodičovské dovolené.

Publikace:

Vybrané publikace

Čablová L., Miovský, M., Kalina, K., Šťastná, L. (2015). Význam diferenciální diagnostiky poruch osobnosti u pacientů s ADHD v léčbě závislostí. Čs. psychiatrie, 111(2), 233–243.

Novák, P., Miovský, M., Vopravil, J., Gabrhelík, R., Šťastná, L., Jurystová, L. (2013). Gender-specific effectiveness of the Unplugged preventive intervention in reducing substance use among Czech adolescents. Czech sociological review, 49(6), 903-925. ISSN 1210-3861. IF 0,652

Gabrhelik, R., Duncan, A., Miovsky, M., Furr-Holden, C. D. M., Stastna, L., Jurystova, L. (2012). „Unplugged": A school-based randomized control trial to prevent and reduce adolescent substance use in the Czech Republic. Drug and Alcohol Dependence, 124(1 –2), 79–87. doi:10.1016/j.drugalcdep.2011.12.010 IF=3.4

Važan, P., Khan, M. R., Poduška, O., Šťastná, L., & Miovský, M. (2011). Chronic Toluene Misuse Among Roma Youth in Eastern Slovakia. Substance Use & Misuse, 46, 57-61. ISSN 1082-6084 (IF 1,370). Doi 10.3109/10826084.2011.580213, IF 1,104 (Jimp)

Šťastná, L., Adámková, T., Chomynová, P. (2010). Užívání drog v národnostních menšinách v ČR. Adiktologie, 10(1), 36-44. ISSN: 1213-3841.

Šídová, M., Šťastná, L. (2010). Kvalita života v léčbě hepatitidy C uživatelů nelegálních návykových látek v nestátním zdravotnickém zařízení REMEDIS. Adiktologie 10(2), 118-129.

Gabrhelík, R., Šťastná, L., Holcnerová, P., Miovský, M., Minařík, J. (2010). Aktuální otázky léčby závislosti na metamfetaminu. Adiktologie, 10(2), 92-101.

Šťastná, L., Miovský, M., Novák, P. (2010). Obsahová analýza médií v oblasti uživatelů a užívání návykových látek: kódovací manuál. Tišnov/Praha: Sdružení SCAN/Centrum adiktologie PK 1. LF UK v Praze. 44 s. ISBN: 80-86620-17-4.

Miovská, L., Gabrhelík, R. (2009). Aktuální otázky léčby závislosti na metamfetaminu. Psychiatrie, Vol. 13, Suppl. 1, s. 27. ISSN 1211-7579.

Šťastná, L., Adámková, T. (2009). Užívání těkavých látek v České republice - souhrn dostupných údajů. Česká a slovenská psychiatrie, 105(5), 202-211.

Miovská, L., Miovský, M. (2008). Epidemiologie užívání konopných drog a s ním souvisejících fenoménů v České republice. In Miovský, M. et al. Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Praha: Grada. 192-203. ISBN: 978-80-247-0865-2.

Miovská, L., Miovský, M. (2008). Uživatelé konopných drog v kontextu žádostí o léčbu. In Miovský, M. et al. Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Praha: Grada. 293-297. ISBN: 978-80-247-0865-2.

Miovská, L., Miovský, M., Šulcová, A. (2008). Vliv užívání konopných drog na kognitivní funkce. In Miovský, M. et al. Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Praha: Grada. 354-364. ISBN: 978-80-247-0865-2.

Miovská, L., Miovský, M. (2008). Vliv užívání konopných drog na kognitivní funkce jejich uživatelů: zhodnocení aktuálního stavu výzkumu. Psychiatrie 12(2), 93-100. ISSN: 1211-7579.

Miovská, L., Brachová, H., Miovský, M. (2008). Obsahová analýza mediálních sdělení o drogách v ČR. Alkoholizmus a drogové závislosti 43(4), 193-204. ISSN: 0862-0350.

Miovský, M., Miovská, L., Řehan, V., Trapková, B. (2007). Substance use in fifth- and seventh-grade basic school pupils: Review of results of quasi-experimental evalua­tion study. Československá psychologie Supplementum 103(51), 109-118.

Miovská, L. & Miovský, M. (2006). Kognitivní deficity způsobené užíváním konopných drog. In: Preiss, M. et al., Neuropsychologie v psychiatrii. Grada Publishing a.s., 2006, 160-164. ISBN: 80-247-1460-4.

Miovská, L. & Miovský, M. (2006). Kognitivní deficity způsobené užíváním těkavých látek. In: Preiss, M. et al., Neuropsychologie v psychiatrii. Grada Publishing a.s., 2006, 168-170. ISBN: 80-247-1460-4.

Miovská, L. & Miovský, M. (2006). Evaluace komunitního typu primárně-preventivního programu užívání návykových látek – souhrn dosavadního průběhu a zjištění projektu. Adiktologie, 4, 524-526.

Miovská, L., Miovský, M. & Mravčík, V. (2006). Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním drog. Psychiatrie, 3, 150-156.

Miovská, L., Coufalová, M., Miovský, M. & Mravčík, V. (2006). Poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v roce 2003. Česká a slovenská psychiatrie, 7, 350-357.

Mravčík, V., Korčišová, B., Bejčková, P., Miovská, L., Škrdlantová, E., Petroš, O., Sklenář, V., Vopravil, J. (2005). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2004. Praha: Úřad vlády ČR.

Miovská, L., Miovský, M., Gabrhelík, R. & Charvát, M. (2005). Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003. Praha: Úřad vlády ČR.

Miovský, M., Miovská, L., Trapková, B. (2004). Projekt evaluace primárně-preventivního komunitního programu. Adiktologie, No 3, 236-255.

Miovský, M., Kubů, P., Miovská, L. (2004). Evaluace programů primární prevence užívání návykových látek ČR: základní východiska a aplikační možnosti. Adiktologie, No. 3, 288-305.

Miovský, M., Trapková, B., Miovská, L. (2004). Názory a postoje k návykovým látkám a jejich užívání u žáků šestých tříd základních škol: metoda ohniskových skupin. Adiktologie No 3, 306-319.

Miovská, L., Miovský, M. (2004). Paměťové funkce u uživatelů konopných drog. Adiktologie 4, 544-553.

Sivek, V., Miovská, L., Miovský, M.(2004). Obraz uživatelů a užívání konopných drog v českých médiích v roce 2003. Adiktologie, 4, 474-492.

Miovský, M., Miovská, L., Gajdošíková, H. (2004). Etické aspekty terénního výzkumu s uživateli drog. Biograf, 35, 33-52.

Miovský, M., Miovská, L., Mravčík, V. (2004). Aktuální přehled stavu užívání nelegálních drog v České republice. Časopis lékařů českých, 11, 723-730.

Šťastná, L., Miovský, M., Polák, A. (2004). Rané vzpomínky a jejich možnosti jako projektivního diagnostického nástroje. Čs. psychologie, 5, 397-409.

Miovský, M., Šťastná, L., Řehan, V. (2004). Aktuální přehled stavu užívání konopných drog v České republice z perspektivy školních a celopopulačních studií. Psychiatrie, 3, 196-201.