1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 30.01.2020

Lůžkové oddělení muži

 

Objednání k indikačnímu vyšetření k přijetí do léčby na tel. č. 224 968 234 a to ve dnech pondělí až čtvrtek od 10:00 do 11:00 hod. a pondělí až čtvrtek od 13:00 do 14:00 hodin.

 

Mužské lůžkové oddělení nabízí komplexní léčebný program v minimální délce 13 týdnů s důrazem na psychoterapii, individuální přístup a zapojení co největšího množství podpůrných programů a doporučení (programy prevence relapsu, rodinné poradenství, psychiatrická péče, farmakologie, zlepšení fyzické kondice, zvyšování frustrační tolerance atd.). Začlenění v rámci Kliniky adiktologie a Všeobecné fakultní nemocnice umožňuje nabídnout pacientům také řešení složitějších somatických psychických a rodinných problémů bez nutnosti přerušování léčby (individuální a rodinná terapie, léčba disulfiramem, léčba anticravingovými preparáty, detoxifikace před nástupem do léčby, zajišťovací pobyty při recidivě onemocnění atd.).

 

Poskytované služby

Hlavní cíl služby

Zvýšení kvality života, stabilizace zdravotního a psychického stavu pacienta, doprovázení při hledání cesty z aktivní závislosti, vytvoření náhledu na své onemocnění v celku svého života a osobnosti.

Zdravotnické služby

· cílené vyšetření před zahájením léčby, indikace léčby-probíhá formou indikačního vyšetření, komplexní psychiatrická a somatická péče během celého pobytu včetně diagnostiky, léčby a terapie duálních diagnóz. základní screeningové laboratorní vyšetření pro zhodnocení zdravotního stavu (základní BCH vyšetření, serologie hepatitid, HIV, syfilis, vyšetření moče chemicky a toxikologicky, krevní obraz),

· vedení zdravotnické dokumentace,

· umožnění specializované péče během hospitalizace v případě komorbidity somatických onemocnění (celé spektrum medicínských oborů v rámci VFN),

· toxikologická vyšetření moče.

Psychoterapeutický program

· léčba komunitního typu-komunita probíhá 6x týdně,

· skupinová psychoterapie – minimálně 3x týdně každý pacient (pacienti jsou rozřazeni do 2 skupin v počtu 6-12 pacientů na jednu skupinu),

· skupinová psychoterapie zaměřená na neverbální techniky

· práce s rodinnými příslušníky – informační semináře a doporučení k RT, objektivní anamnestické zjišťování dotazníkovou metodou

· programy prevence relapsu - relaxační techniky, nácviky rolí.

Sociální a poradenské služby

· konzultace a pomoc v řešení sociálních a právních problémů – sociální pracovník individuálně monitoruje sociální status pacienta a každý z pacientů má možnost konzultace případného problému.

Režimové strukturované aktivity

· pracovní terapie,

· sportovní aktivity,

· terapeutický bodovací systém,

· edukativní programy formou přednášek, popřípadě formou samostudia.

Doléčovací aktivity

· psychoterapeutické skupiny 1x týdně,

· týdenní opakovací léčby doporučeny 3-4x za rok,

· týdenní léčebný pobyt za přítomnosti terapeutického týmu mimo prostředí kliniky 2x ročně,

· zajišťovací pobyt při hrozbě recidivy nebo pro zvládnutí krizového období,

 

Cílová skupina

· Muži, věk 18+, horní hranice stanovena orientačně na 65 let – individuálně se hodnotí přínos léčby pro konkrétního pacienta a jeho schopnost plně se zapojit do režimové a psychoterapeutické léčby (pracovní terapie, sportovní terapie, psychoterapie), v úvahu se bere i aktuální složení komunity, motivovanost jedince k léčbě.

· Souhlas s dobrovolnou ústavní léčbou.

· Rasová příslušnost - bez omezení.

· Politické přesvědčení - bez omezení.

· Náboženství - bez omezení.

· Psychický stav – diagnóza závislosti na návykové látce, patologické hráčství, škodlivé užívání návykových látek, jiné poruchy spojené s užíváním návykových látek intelekt a volní schopnosti, které umožní zapojení do psychoterapeutického programu motivace ke změně chování.

· Přítomnost další psychopatologie (duální diagnózy).

· Fyzický stav – stabilizovaný, fyzické předpoklady pro zapojení do komplexního léčebného programu.

· Socioekonomické možnosti, doporučujeme registraci na ÚP, vyřízení hmotné nouze před nástupem.

· Vylučující kritérium je akutní psychiatrický stav.

 

Personální obsazení

Průběh programu je zajištěn stabilním týmem pracovníků pracujících pod vnější i vnitřní supervizí, plně kvalifikovaných pro provádění psychoterapeutických výkonů. Uvedený program je v takovéto šíři možné realizovat pouze na základě vysoké profesionality a etiky pracovníků oddělení.

MUDr. Jitka Vávrová - vedoucí lékař,  řešení zdravotních a psychických komplikací během léčby, individuální konzultace. Další členové terapeutického týmu : adiktolog, psycholog, sociální pracovník, zdravotní sestry.

 

Kontakt

Kontaktní adresa: Klinika adiktologie, Apolinářská 4, Praha 2

Objednání k indikačnímu vyšetření k přijetí do léčby na tel. č. 224 968 234 a to ve dnech pondělí až čtvrtek od 10:00 do 11:00 hod. a pondělí až čtvrtek od 13:00 do 14:00 hodin.

Další informace

Průběh léčby

První 2 týdny adaptační období se sníženými nároky na fungování v plném programu.

V 6. týdnu léčby je v případě zhodnocení předpokládaného posunu v léčbě realizována 1. víkendová propustka.

Přístup, co se týká délky léčebného pobytu, je individuální, tedy může být jak zkrácen tak prodloužen.

Filosofická a psychoterapeutická východiska

· psychoterapie orientovaná na člověka: terapeuti s výcvikem v různých psychoterapeutických směrech s důrazem na vytvoření tvůrčího terapeutického vztahu s respektujícím přístupem k pacientovi,

· modifikovaný „apolinářský systém“ režimové léčby: hranice léčby a terapeutického vztahu trvalá a důsledná abstinence jako východisko pro řešení stabilizace zdravotního a psychického stavu,

· bio-psycho-socio-spirituální model onemocnění.

Naším cílem není člověka změnit, ale pomoci mu stát se sám sebou.

INFO PRO BUDOUCÍHO PACIENTA

Projekt je realizován také za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.

 

736

 

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681