1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 19.03.2020

Lůžkové oddělení ženy

ADIKTOLOG | 224 968 223

SESTERNA ODDĚLENÍ | 224 968 201/205

VEDOUCÍ LÉKAŘKA | 224 968 206

EMAIL | apolinar.zeny@vfn.cz.

OBJEDNÁVÁNÍ DO LÉČBY 

Zájemci o léčbu na lůžkovém oddělení pro ženy Kliniky adiktologie

Vážení zájemci,

po dobu koronavirové epidemie jsou zrušeny informační pohovory pro zájemce o léčbu na ženském oddělení, které probíhaly vždy ve čtvrtek od 16:00.

Pokud máte zájem o léčbu, napište nám na email apolinar.zeny@vfn.cznebo zavolejte na číslo 224 968 201/223.

Děkujeme za pochopení!

Terapeutický tým LOŽ

1. Osobní kontakt (nejlépe v doprovodu blízké osoby):

Informační pohovor:

Každý čtvrtek od 16 hodin (Apolinářská 4, Praha 2, v průchodu vpravo; v čekárně v přízemí vyčkat příchodu personálu) Vám naše terapeutka zodpoví dotazy ohledně léčby a vydá písemné informace o podmínkách léčby s termínem nástupu a orientačním seznamem potřebného vybavení, případně umožní zájemkyni o léčbu rozhovor s abstinujícími pacientkami, které na našem oddělení absolvovaly léčbu i nahlédnutí do prostor oddělení. Po absolvování informačního pohovoru je možné se následně zúčastnit doléčovací skupiny.

Doléčovací skupina:

K posílení motivace pacientky k abstinenci (a vhodné odvykací léčbě) je možno využít ambulantní ženské skupiny, která se schází každý čtvrtek od 16.15 do 17.30 hod. v učebně naší kliniky (Apolinářská 4, Praha 2, v přízemí). V rámci skupiny (a po dohodě i individuálně) je možno konzultovat problém pacientky a potřebného léčebného postupu. Ambulantní ženská skupina slouží k doléčování abstinujících žen po ústavní odvykací léčbě, ale i k přípravě na léčbu – tento osobní kontakt zajišťuje přijetí k léčbě v nejkratším možném termínu.

2. Telefonicky, e-mailem:

Pro pacientky, které se nemohou na informační pohovor nebo doléčovací skupinu dostavit, je možné se objednat k léčbě telefonicky (Mgr. Anna Vondrová, 224 968 223; Pokud se nemůžete dovolat /4 a více zazvonění/, máme program s pacientkami, zkuste zavolat později – nejlépe mezi 7:30 – 8:00 hod, 12:00 – 13:00 hod nebo 15:00 – 16:00 hod.) nebo prostřednictvím e-mailu apolinar.zeny@vfn.cz. Informace o podmínkách léčby s termínem nástupu atd. jsou v tomto případě zaslány běžnou nebo elektronickou poštou.

Oddělení poskytuje léčbu závislosti na návykových látkách (i u pacientek s duálními diagnózami) s využitím komplexního léčebného programu, zaměřeného na rehabilitaci tělesnou, psychickou (včetně rehabilitace kognitivních funkcí) i sociální, a rozsáhlého doléčovacího programu, zaměřeného na udržení dobrého psychického a somatického stavu, obnovení vztahů a další rozvoj osobnosti. Cílem léčby je pomoci pacientkám dosáhnout takových změn, aby dokázaly zvládnout požadavky běžného života a žít kvalitní a spokojený život bez užívání návykových látek.

Cílová skupina

Ženy starší 18 let se závislostí na jakékoliv návykové látce (alkohol, návykové léky, ilegální drogy), případně v kombinaci s další psychickou poruchou (poruchy příjmu potravy, afektivní a úzkostné poruchy, patologické hráčství). Podmínkou je schopnost dorozumění v českém nebo slovenském jazyce a alespoň základní pohybová schopnost pro zvládání podmínek léčby v bariérovém prostředí.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Ústavní odvykací léčba | Léčba komunitního typu s minimální délkou 12 týdnů, doporučenou délkou 17 týdnů, eventuálně s možností využití frakcionované formy léčby – při volbě vhodného léčebného programu je vedle zdravotního stavu rozhodující náhled pacientky jako určující faktor spolupráce a tedy průběhu rehabilitace.

Léčba závislosti | V kombinaci s další psychickou poruchou (tzv. duální diagnózy) – poruchy příjmu potravy, spánku, afektivní a úzkostné poruchy.

Farmakoterapie | U duálních diagnóz na základě komplexního psychiatrického vyšetření, anticravingová a senzibilizační na vyžádání pacientky.

Léčba závislosti na tabáku | (Ve spolupráci se SLZT) u hospitalizovaných pacientek.

Rodinná terapie | V ambulantní i pobytové formě, poradenství pro rodinné příslušníky léčených pacientek.

Doléčovací program | V ambulantní i pobytové formě dle individuálních potřeb pacientky včetně nabídky bezpečných volnočasových aktivit.

Sociálně-právní poradenství | Pro hospitalizované pacientky.

Pomoc v resocializaci | Včetně zprostředkování chráněného bydlení a zaměstnání pacientkám po dokončení ústavní odvykací léčby.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

MUDr. Olga Pecinovská | vedoucí oddělení, psychiatr, psychoterapeut

Jiří Heller | rodinný terapeut, psychoterapeut, pedagog

Bc. Lenka Kohutičová | adiktolog, sociální pracovnice

Mgr. Helena Červená | psycholog ve zdravotnictví

Mgr. Anna Volfová | adiktolog

Bc. Et Bc. Jana Gluzová | staniční sestra

Věra Šťovíčková | všeobecná sestra

Hana Luckerová | všeobecná sestra

Radana Bartáková | všeobecná sestra

Iva Horáková | všeobecná sestra

Lenka Hoffmannová | všeobecná sestra

Petra Procházková | pracovní terapeut

DALŠÍ INFORMACE

Pacientka je zařazena do léčebného programu střízlivá, po odeznění odvykacích příznaků. Pacientky, které dokáží přerušit užívání návykových látek alespoň na několik dní před nástupem léčby a dostavit se k přijetí střízlivé, dříve profitují z léčebného programu. Pacientky, které nedokáží přerušit užívání návykové látky před nástupem léčby, jsou přijaty nejprve na detoxifikační jednotku naší kliniky a po ukončení detoxifikace zařazeny do programu lůžkového oddělení. Rovněž je možný nástup léčby překladem detoxifikované a stabilizované pacientky z jiného lůžkového (detoxifikačního, psychiatrického, interního atd.) oddělení – zejména v případě pacientek se závažnými somatickými (např. jaterní selhání) či psychickými (např. delirium) komplikacemi abúzu.

Léčebný program je vystavěn tak, aby za příznivých podmínek vystavil pacientky situacím, které v minulosti nezvládaly, pomohl jim porozumět důvodům jejich selhávání a dosáhnout takových změn, aby dokázaly zvládnout požadavky běžného života bez drog. Individuální léčebný plán je sestavován na základě komplexního vyšetření pacientky.

Základ terapie tvoří komunitní systém s psychoterapií, režimovým programem včetně edukace, ergoterapie a farmakoterapie. Farmakoterapii využíváme především v cílené léčbě pacientů s duální diagnózou, podávání návykových léků (opioidy, benzodiazepiny, hypnotika) je s naším programem neslučitelné.

Psychoterapeutický přístup je integrativní s využitím prvků terapie racionální, abreaktivní, sugestivní, interpersonálně korektivní, kognitivně-behaviorální a systemické a neverbálních technik, se zaměřením na vytvoření náhledu a schopnosti sebereflexe a sebeakceptace. Účinnost psychoterapie se odvíjí od skupinové a komunitní formy, individuální forma je podpořena písemnou reflexí.

Režimový program využívá principu chronobioterapie a socioterapie se zaměřením na rehabilitaci somatických i psychických funkcí, nácvik komunikace, přijetí a zpracování informací, seberegulace, plánování a přijetí zodpovědnosti. Důraz je kladen na spolupráci s rodinou v rodinné terapii ústavní i ambulantní.

Léčba je dobrovolná, ale předčasným ukončením ztrácí svoji účinnost. Pacientka, která dokončí základní léčbu a setrvá tři roky v doléčovacím programu, má 80-90% naději na udržení trvalé abstinence od návykových látek a na zásadní zlepšení kvality života (včetně zlepšení rodinných vztahů, profesního a osobního rozvoje).

 

Projekt je realizován také za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy. 

735

 

NÁŠ PŘÍSTUP

Naším cílem není člověka změnit, ale pomoci mu stát se sám sebou.

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681