1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 14.01.2019

Mgr. Petr Matoušek

Pozice v KA:

Odborný asistent výuky


Vzdělání:

2012 – dosud Fakulta sociálních studií a věd UK, doktorandské studium, obor sociologie

2004 – 2011 Fakulta sociálních studií a věd UK, doktorandské studium, obor sociologie (ukončeno z rodinných důvodů)

2001 – 2004 Fakulta sociálních studií a věd UK, magisterské studium, obor sociologie, zaměření kvalitativní a biografická sociologie.

1995 – 1998 Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, bakalářské studium, obor sociální práce

1984 – 1988 Střední průmyslová škola elektrotechnická

 

2011 – 2012 Možnosti dialogu – kolaborativní přístup pro práci s lidmi. Skupina Narativ a Houston Galveston Institute 150 hodin

2000 – 2001 Projekt OSF (Open Society Found) a Česko-Irské horizontály za podpory vlády Irské Republiky „Kontakt s drogově závislými a motivační rozhovory“ 150 hodin

1999 – 2003 pětiletý sebezkušenostní terapeutický výcvik Skálův Institut -715 hodin

1999 seminář PHARE – Letní škola „harm reduction“ v praxi  


Praxe v oboru:

Praxe:

2014 - dosud Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, odborný asistent

2013 – 2014 Jako doma, o.s., sociolog

2005 – 2014 Fakulta sociálně ekonomická, katedra sociální práce UJEP, Ústí nad Labem, odborný asistent

2003 – 2008 Ulice – Agentura terénní sociální práce o.s., sociolog; jednatel.

2002 spoluzaložení občanského sdružení Ulice - Agentury terénní sociální práce. Jednatel občanského sdružení, vedoucí projektu, terénní pracovník.

2001 – 2003 Johan o.s., vedoucí projektu Agentury terénní sociální práce

2001 – 2002 Městská Charita Plzeň – Domov sv. Františka – sociální pracovník

2000 – 2001 Ústav sociální péče Plzeň – vychovatel

1998 – 2000 Centrum protidrogové prevence a terapie Plzeň,vedoucí terénního programu

1992 – 2010 výškové práce horolezeckou technikou, OSVČ

 

Výzkum, odborná činnost:

2011 - 2012 Rozvoj terénních služeb harm reduction v Tádžikistánu (semináře v ČR a pobyt v Tádžikistánu).

2011 - 2012 Projekt: International Visegrad Fund: Comparative research of drug politics in the V4 countries. Scientific exchange, research for Visegrad Fund.

2010 Projekt: Evropské centrum pro práva Romů (ERRC): studie "Ochrana práv romských dětí v systému péče o ohrožené děti v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Itálii, Rumunsku a na Slovensku" z prostředků Evropské komise v rámci programu "FUNDAMENTAL RIGHTS AND CITIZENSHIP".

2005 – 2007 Projekt: Dopady přeshraničních styků a místních aktivit obyvatelstva na překonávání existující ekonomické, sociální a kulturní asymetrie mezi obyvateli sousedních zemí. Řešitel: Prof. Ing. F. Zich, DrSc.

 

Členství v odborných organizacích a orgánech:

2012 - dosud člen České kriminologické společnosti

2011 – dosud člen redakční rady časopisu Biograf – časopis pro biografickou a kvalitativní sociologii.

2007- 2013 člen Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách

 

Výzkumné zájmy a zaměření:

Uvnitř oboru sociologie se věnuji kvalitativnímu přístupu. Statistickými operacemi se nezabývám, na číslech mi zajímá to, jak jsou konstruována, jak se čísla čtou a interpretují. Nevěřím tomu, že bychom svět, který nás obklopuje mohli popsat a vysvětlit jen křížkováním v dotazníku.

V současné době mne nejvíce zajímá proces regulace veřejného prostoru na příkladu prostituce, osob bez domova, jiných stigmatizovaných skupin. Kdo reguluje, co je regulováno, jaké jsou důvody, postupy, legitimita a legalita procesu a samozřejmě aktéři na obou stranách ti, kteří regulují i ti, kteří jsou regulováni. Stejným způsobem mne zajímají témata procesů sociální exkluze, inkluze a koheze různých minorit - drogové, etnické, genderové, sociální a zdravotní nejen ve veřejném prostoru, ale i v institucích sociálních, zdravotnických, právních. Pracuji s různými druhy dat - nejen s rozhovory, ale i s texty (pravidla institucí, zákonné normy atd.) a pozorováním (zúčastněný, akční výzkum).

Upřednostňuji místně a časově ohraničené případové studie, konkrétnost problému (např. kauza growshopy; mediální konstruování vietnamského prodejce pervitinu v pohraničí) než obecné/abstraktní otázky (např. legalizace marihuany; etnicita uživatelů drog).

 

Publikace:

MATOUŠEK, P. (2014): Převážně osobní, mužská úvaha o tématu ženské prostituce v kontextu sociologie, sociální práce a akademického prostředí. HAVELKOVÁ, B. / BELLAK-HANČILOVÁ, B. (eds): Co s prostitucí?Veřejné politiky a práva osob v prostituci. Praha: SLON.

MATOUŠEK, P. (2011): Život jako přístup k textu: Obrazy a rámy bezdomovectví: Úvaha o sociální práci a sociologii, o bezdomovcích a autorech textů. Biograf 54: str.

MATOUŠEK, P. (2011): Důležitá rozcestí v procesu psaní textu o menšinových tématech: Přemýšlení o interakci s lidmi, se kterými se autor textu potkává. In: KALIBOVÁ, K. (Ed.): Násilí z nenávisti rasismus a média. Jak nepsat černobíle o barevném světě. Praha: In IUSTITIA, o.s., str. 36-43

MATOUŠEK, P. (2010): Zákaz prostituce městskou vyhláškou: kdo, co, jak a kým je zakazováno/regulováno. In: Dagmar MARKOVÁ (Ed.). – Sexuality III. : Zborník vedeckých príspevkov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, str. 74-90.

MATOUŠEK, P. (2008): Rozvažování nad etickými otázkami sociálně-vědného výzkumu. Biograf 47: str. 85-94. ISSN 1211-5770.

MATOUŠEK, P. (2008): Vnímání a rozšíření sociálních deviací v prostoru pohraničí. In: ZICH, F. ed.: Přeshraniční vlivy působící v českém pohraničí. Ústí nad Labem: Univerzita J: E: Purkyně. Str.: 176-188. ISBN: 978-80-7414-092-1

MATOUŠEK, P. (2008): Sociální inkluze a sociální exkluze na pozadí konceptu sociální deviace. In: ZICH, F., ed.: Sociální potenciál průmyslových regionů a možnosti jeho zjišťování. Ústí nad Labem: Univerzita J: E: Purkyně. Str.: 138-145. ISBN: 978-80-7414-098-3.

MATOUŠEK, P. (2007): Příběhy hranic hranice příběhů. In: ZICH, F. ed.: Evropeizace zdola. . Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

MATOUŠEK, P. (2006): Negativní jevy a pohraničí. In: ZICH, F., ed.: Člověk v pohraničí. Výzkum přeshraničních vlivů působících na obyvatele pohraničí ČR. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

MATOUŠEK, P. (2005): Sociální deviace a pohraničí. In: ZICH, F., ed.: Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky I. Ústí nad Labem: Univerzita J: E: Purkyně.

MATOUŠEK, P. (2005): Proměny prevence prostituce v Plzni. Sborník sekce sociální patologie Masarykova sociologická společnost. Str. 80 – 90.

MATOUŠEK, P. (2004): Výzkumník v nebezpečném prostoru. Biograf. Časopis nejen pro biografickou sociologii. 35, Str. 53 – 76.

MATOUŠEK, P. (2004): Prostor a čas Evy. Sborník sekce sociální patologie Masarykova sociologická společnost. Str. 74 – 81.

MATOUŠEK, P. (2003): Konstruování pravidel v prostoru pouliční prostituce. Sborník sekce sociální patologie Masarykova sociologická společnost. Str. 169 – 179.