1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Práce s rubrikou Nástroje pro evaluaci

 

Rubrika „Nástroje pro evaluaci“ obsahuje jak obecné informace o evaluačních nástrojích, tak především jednotlivé nástroje pro hodnocení preventivních a léčebných aktivit, dotazníky pro hodnocení vzdělávacích aktivit a ostatní odborné nástroje pro evaluaci.

Rubrika „Nástroje pro evaluaci“ obsahuje jak obecné informace o evaluačních nástrojích, tak především jednotlivé nástroje pro hodnocení preventivních a léčebných aktivit, dotazníky pro hodnocení vzdělávacích aktivit a ostatní odborné nástroje pro evaluaci.

Článek nesoucí název Evaluační nástroje se věnuje vymezení evaluačních nástrojů a jejich jednotlivým typům a využití v praxi. Zároveň jsou zde uvedeny odkazy na některé z internetových a literárních zdrojů, kde lze jednotlivé nástroje nalézt.

Dále se v této rubrice nachází článek Přehled evaluačních nástrojů, který obsahuje názvy jednotlivých evaluačních nástrojů, které jsou v této rubrice publikovány. Umožňuje tak čtenáři získat přehled o tom, jaké evaluační nástroje jsou zde k dispozici. Nástroje jsou členěny podle věku cílové skupiny – děti a dospívající, dospělí. Přičemž některé z nich jsou určeny pro obě cílové skupiny.

Články věnující se jednotlivým evaluačním nástrojům (nejčastěji dotazníkům) mají zachovanou jednotnou strukturu. U všech dotazníků jsou zmíněny základní informace jako např. autor dotazníku, autor překladu dotazníku (v případě převzetí nástroje ze zahraničí), krátký popis dotazníku, účel dotazníku, použití dotazníku, populace (cílová skupina), administrace, výhody a limity použití dotazníku a odkazy vztahující se k danému nástroji. Kromě dotazníků jsou zde uvedeny i další evaluační nástroje jako např. znalostní testy, zpětnovazební dotazníky, pozorování, rozhovor apod.

Dotazníky jsou buď přímo v článku volně ke stažení (v případě uděleného souhlasu autora) nebo je zde uveden odkaz, na kterém lze daný nástroj nalézt. U nástrojů převzatých ze zahraničí je k dispozici i originální znění dotazníku a vyhodnocení. Součástí většiny dotazníků je i manuál vyhodnocení.

Zveřejněné evaluační nástroje byly vyhledány a identifikovány v dostupných českých a zahraničních zdrojích. Ty, které byly vyhledány v české literatuře, byly převzaty v nezměněné podobě.

V případě převzetí nástroje ze zahraničí jsou uvedeny všechny informace týkající se autorství nástroje a adaptace na české podmínky. K uvedeným evaluačním nástrojům byla dohledána adekvátní literatura a informace o jejich validitě a reliabilitě. Jednalo se především o dotazníky volně dostupné na internetových stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA), které provozuje on-line databázi evaluačních nástrojů (EIB - Evaluation Instrument Bank) http://www.emcdda.europa.eu/eib. Většina dotazníků zde zveřejněných je k dispozici v anglickém jazyce.

Jednotlivé evaluační nástroje jsou převážně zaměřené na oblast návykových látek. Na oblasti rizikového chování jiné než oblast závislostí zatím existuje jen velmi málo nebo vůbec žádné evaluační nástroje. Některé z uvedených dotazníků mohou sloužit jako předloha pro vytvoření vlastního dotazníku pro jinou oblast rizikového chování než oblast návykových látek. Např. otázky v dotazníku, které mapují u žáků znalosti, postoje, informovanost či výskyt užívání návykových látek, lze přeformulovat a zjišťovat tak například znalosti, postoje, informovanost či výskyt jiného rizikového chování. Podmínkou je pedagogova orientace v konkrétní formě rizikového chování a stanovení si cíle, kterého chce daným programem dosáhnout a kritérií, podle kterých pozná, zda bylo cíle dosaženo.

Zároveň zde lze nalézt odkazy na portály nabízející různé evaluační nástroje především v oblasti sociálního klimatu, vztahů s vrstevníky, postojů žáků ke škole, k rizikovému chování apod., případně nabízí i kompletní vyhodnocení.

Kromě evaluačních nástrojů vztahujících se k prevenci rizikového chování a léčbě, je zde možné nalézt i ukázky dotazníků pro hodnocení kurzů (vzdělávacích aktivit). Ty jsou zveřejněny v článku nesoucí název Nástroje pro hodnocení kurzů. Jsou zde blíže uvedeny okruhy nebo témata, která lze evaluovat. Tyto nástroje mohou sloužit např. realizátorům kurzů jako inspirace k vytvoření vlastního evaluačního nástroje pro hodnocení vzdělávací aktivity.

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

108

počet zobrazení: 618 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.