1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 21.03.2019

Výuka adiktologů, zdravotníků-nelékařů, na bakalářském (Bc.) a magisterském stupni (Mgr.)

 

Studijní programy poskytují transdisciplinární teoretické znalosti a dovednosti efektivního case managementu, prevence a léčby v oblasti užívání návykových látek a snižování souvisejících zdravotních škod. Zaměřují se na jednotlivé rizikové faktory užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog, jakými jsou oblast vymáhání práva, společenské normy nebo biomedicinské souvislosti, a vybavuje studenty schopností vyhodnotit jejich význam. Programy současně připravují studenty účelně komunikovat v praxi a připravují je pro řízení adiktologických služeb.

Univerzitní bakalářský studijní program adiktologie (Bc.)

Bakalářský program adiktologie poskytuje transdisciplinární teoretické znalosti a dovednosti pro účinný case management, prevenci a léčbu užívání návykových látek a závislostního chování a souvisejících škod na fyzickém a duševním zdraví. Program spojuje základní znalosti a dovednosti z psychologie, sociální práce a nelékařských zdravotnických oborů potřebné k řešení potřeb klienta a komunit ovlivněných užíváním návykových látek, a to způsobem vstřícným ke klientovi. Bakaláři adiktologie budou rozumět transdisciplinární povaze problémů souvisejících s užíváním návykových látek a vzájemnému působení biologických, psychologických a sociálních faktorů na rizikové prostředí užívání návykových látek. Budou tak připraveni na účinnou spolupráci s ostatními odborníky působícími v této oblasti.

Uplatnění dnes absolventi tohoto oboru nacházejí jak v sektoru neziskových organizací a v širokém spektru preventivních a léčebných programů, tak samozřejmě také přímo ve zdravotnictví v psychiatrických nemocnicích a odděleních pro léčbu závislostí. Někteří dnes již začínají působit také ve vězeňství, probaci a mediaci a dalších oblastech, kam se lidí mající problém s návykovým látkami nebo patologickým hráčstvím dostávají.

Univerzitní magisterský studijní program adiktologie (Mgr.)

Studenti magisterského programu adiktologie získají (i) transdisciplinární rámec pro pochopení rizikového prostředí užívání návykových látek a závislostního chování, a (ii) nejnovější znalosti evidence-based přístupů duševního a veřejného zdraví k řízení problémů souvisejících s užíváním návykových látek. Jádro programu zahrnuje klinickou práci v adiktologii i v rámci řízení systémů a služeb veřejného zdraví a poskytuje tak potřebný základ pro účinné stanovování politik a navrhování intervencí, a to jak z vrcholu rozhodovacího procesu, tak i ze spodních úrovní řízení služeb a klinické práce. Studium má jak teoretické, tak praktické zaměření a jeho absolventi získávají hlubší vhled do souvislostí mezi fenomény jak na straně omezování nabídky, tak snižování poptávky. V budoucnu se pak počítá také s výraznějším ukotvením této úrovně vzdělání do celkového systému vzdělávání adiktologů, a tedy s odstupňováním kvalifikace uvnitř této zdravotnické odbornosti/profese.