1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
akulh 03.03.2021

Pro studenty

1097

Doktorský studijní program Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví

Studium připravuje studující na budoucí vědeckou kariéru v akademickém, klinickém, vývojovém a dalším výzkumném prostředí. Věnuje se problematice návykových látek i nelátkovým závislostem (behaviorální závislosti).

Na základě transdisciplinárního přístupu k závislostem je kladen důraz na získání znalostí a rozvoj kompetencí v současných výzkumných metodách a analytice dat, etice výzkumu, efektivní a úspěšné komunikaci vědeckých výsledků, implementaci evidence-based výsledků vědecké práce do praxe.

Standardní délka studia je 4 roky. Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě.

 

Proč je doktorské studium adiktologie unikátní?

Odborné zaměření programu je v souladu s požadavky kladenými na vzdělávání, vědu a výzkum v rámci České republiky. Současně toto pojetí rezonuje s aktuálním pojetím v zemích se silnou tradicí vědy a výzkumu (zejm. USA, Kanada a Austrálie).

Příprava a realizace výzkumných projektů je na odpovídající úrovni s cílem zajistit konkurenceschopnost na mezinárodním poli v oblastech prevence, léčby, veřejného zdraví, behaviorálního výzkumu.

Předměty věnované výuce metodologie jsou posíleny o aplikovanou složku, studenti tak budou předkládat praktické podoby svého výzkumu formou konkrétních úkolů.

 

1096

Silná instituce propojojující vědu, výzkum, vzdělávání a klinickou praxi

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze poskytuje odpovídající odborné zázemí, pracovníky se zkušenostmi s grantovými projekty a odpovídající vědeckou prací, dovednostmi s šířením výsledků v zahraničí, a praktickou aplikací nových forem učení (např. blended learning).

1075

 

 

 

 

 

V letech 2017 – 2022 probíhá Inovace doktorského studijního programu adiktologie s podporou Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002489

  1052