1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
29.03.2019

Terminologie v adiktologii

 

Sjednocení terminologie a reflexe vývoje klíčových pojmů patří do základní kolekce výbavy každého oboru. Jednou z klíčových funkcí časopisu Adiktologie je kultivace a podpora vývoje terminologie. Na stranu druhou, existují další klíčové zdroje, jejichž prostřednictvím se lze s vývojem a současnou podobou terminologie seznámit, včetně nově vytvořené „převodníkové příručky“ pro anglicko-české klíčové termíny.

Obor adiktologie prochází relativně rychlým vývojem a reflexe terminologie je v tomto smyslu velice náročná a nutná a někdy naráží na nejednoznačnost i z mezinárodní perspektivy, což se odráží v diskusi např. o samotném pojmu závislost atd. Slovník základních pojmů definuje/vymezuje podobu základní terminologie oboru, tj. specifikuje základní pojmy a vztahy mezi nimi, včetně významově souřadných pojmů či pojmů významově nadřazených či podřazených. Základní pojmový aparát oboru je důležitým předpokladem srozumitelnosti odborných dokumentů a jejich jednoznačnosti. Oborově specifickými pojmy jsou např. závislost, užívání, návyková látka, rizikové užívání atd. Výkladový slovník navíc nabízí též vysvětlení pojmu v širších teoretických a historických souvislostech a slouží již též jako studijní podklad navazující a doplňující větší učební texty a monografie. V domácím prostředí tak máme k dispozici stále glosář základních pojmů zpracovaný doc. Kalinou z roku 2001 (dostupný on-line na www-drogy-info.cz). Glosář základních pojmů se tak stal důležitým výchozím materiálem a prvním pokusem o sjednocení výkladu těchto pojmů. Zásadní prioritu oboru by nyní měla být jeho aktualizace (uběhlo k dnešku 12 let od prvního vydání) a jedná se o významný úkol z hlediska návaznosti všech dalších dokumentů právě na užívanou terminologii. Výkladový slovník je prozatím chybějící dokument, který existuje pouze pro oblast primárníprevence (Miovský et al., 2012).

Plné citace všech uvedených učebnic s odkazy na PDF verze zdarma ke stažení:

Kalina, K. a kol. (2001). Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Úřad vlády České republiky / o.s. Filia NOVA. (www.drogy-info.cz)

Miovský, M. a kol. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga