1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
22.03.2019

Věda v adiktologii

 

Z povahy definice oboru adiktologie je samozřejmé, že podstatná část jeho vědecko-výzkumné činnosti je obsažena a realizována na půdě mnoha již existujících a tradičních oborů, jako jsou genetika, biochemie, farmakologie, psychiatrie a psychologie atd.

Hlavní úkoly a poslání vědecko-výzkumné činnosti na poli adiktologie se tak dají kategorizovat do dvou ohnisek:


  • propojování poznatků dosažených v jiných oborech, integrovat tyto poznatky a pomoci vytvářet lepší předpoklady jejich validní interpretace přesahující rámec těchto oborů a pomáhající lépe tyto poznatky využit nejen pro další výzkum, ale také pro preventivní a léčebnou praxi,
  • budovat a rozvíjet tradici mezioborově koncipovaných výzkumných projektů řešících složitá komplexní témata, včetně témat evaluace samotných preventivních a léčebných programů, testování různých typů komplexních intervencí, výzkum složitých interakcí v rámci evaluace drogových politik a výzkumu dopadů reklamy či různých socioekonomických vazeb a vlivů spojených např. s reklamou, různými typy regulačních opatření atd.

Díky projektu NETAD vznikla v České republice iniciativa vedoucí ke vzniku první národní koncepce vědecko-výzkumné činnosti v oboru adiktologie. Tato koncepce má za úkol ve své první části (A) především identifikovat hlavní tematické celky/programy realizované na území ČR různými institucemi a propojovat je do jednoho homogenního rámce. Smyslem koncepce je zpřehlednit, co podstatného ve vědě v rámci oboru adiktologie je realizováno, jakými klíčovými institucemi a jaké priority jsou pro další vývoj stanoveny, jaká témata má smysl podporovat a rozvíjet za stávajících institucionálních, personálních a ekonomických možností. Ve své druhé části (B) pak má koncepce za úkol věnovat se drogové epidemiologii. Zde přetrvává zásadní dvojkolejnost a nedotaženost v oblasti monitoringualkoholu, tabáku a zneužívaných léků a tato oblast by v ní měla být více systémově prostřednictvím NMS a jeho partnerů ošetřena. Koncepce má sloužit též jako podklad pro přípravu a formulaci speciálních podpůrných programů a zajištění podpory ze strany domácích grantových agentur (především GAČR, IGA, TAČR, grantová agentura MV atd.) a případně podpory v rámci resortního výzkumu a vývoje dotčených resortů (MZ, MPSV, MŠMT, MV, MS atd.).